Showing 1 - 20 of 55 for search: '', query time: 0.14s
Twee loonzakjes voor illegale Oekraïense arbeiders in de bollen, mogelijk van werkgever Mak, november 2003.
Archives
Add to Favorites
Collection of stencilled and processed documents. Conference papers and reports; minutes of the meetings of the Governing Body and its committees; charts of ratifications of international labour conventions, leaflets and lists of printed material published by the ILO; newspaper clippings and article...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie bestaat uit 573 foto's die zijn geselecteerd uit de algemene fotocollectie van uitgeverij De Brug/Djambatan die na afscheiding van de Indonesië-foto's nog uit zo'n 5700 foto's bestond, een groot aantal bijbehorende catalogus-kaarten en 700 reproductie-negatieven. Het merendeel van de...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-2013
Fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski volgt sinds 1975 het dagelijks leven van Henny, een vrouw uit het arbeidersmilieu. Tussen 1976 en 2013 zijn er zes fotoboeken verschenen. De scans van de originele negatieven en digitale bestanden worden hier getoond en vergezeld van de originele teksten. Lees m...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1889-1904
Enkele officiële stukken, concept-brieven, artikelen -- in manuscript en gedrukt -- met reacties er op, onder andere gepubliceerd in Het Nieuwe Schoolblad over onder meer schoolvergaderingen van het onderwijzend personeel, salariskwesties, inspectiebezoek op lagere school en tuchtiging op school 188...
Archives
Add to Favorites
Dossier 1914-1919 bevattende stukken (met enige voorstukken) betreffende scheidsgerecht voor de bloembollenhandel, boekhandel, Vereeniging voor den Graan-, Meel- en Zaadhandel; ontwerp-statuten en reglementen en ledenlijsten Zaansche Werkgevers Vereeniging te Haarlem; dossiers Centraal Overleg in Ar...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1985
Notulen, correspondentie, onder andere met verwante organisaties en politieke organisaties, financiële stukken, handtekeningenlijsten, Nieuwsbrieven; verslagen van discussies in de Tweede Kamer; stukken over nationale enquête en verschillende plaatselijke komitees; documentatie;
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Marijke van Zoelen: notulen, verslagen, discussiestukken, bulletins, krantjes, etc. van en betreffende Rood Front Utrecht, Voortwaarts, Onze Krant, Krik, Basisberichten Krant, Landelijk Kader Overleg, Muurkrant Utrecht, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1991
Voornamelijk series notulen en agenda's, notulen geordend naar onderwerp, correspondentie en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, o.a. van de commissie Sociaal Beleid, de Financieel-Economische Commissie en de Agenda-Commissie.
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1917
Notulen van de DB vergaderingen 1909-1915, van de vergaderingen van het districtscomité van het district Franeker voor de Tweede Kamer 1903-1915, jaarverslagen 1903-1916, correspondentie 1903-1914, verslag van de districtsafgevaardigde naar de landelijke betoging voor de wettelijke 10-uren dag 5.3.1...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende het bestuur 1954-1997; verslagen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende de Raad van Toezicht 1961-1997; statuten, reglementen en stukken betreffende de financiële administratie 1954-1984; stukken betreffende de deelneme...
Archives
Add to Favorites
Referaten over de sociale beweging 1885-1886, socialistica (programma SDB 1882, congres van Erfurt), stukken betreffende activiteiten ten behoeve van het spoorwegpersoneel (grievencahier en zondagsrust), correspondentie met J.W. Langenberg en Leverington 1890, lezing over het socialisme met correspo...
Archives
Add to Favorites
Letters from to and others c. 1836-1843; one letter from c. 1838; handwritten manuscript and typescript of 'Journal' published under the title , ( , 1973 Paris), including an introduction by .
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1812-1822
Three letters, to Jeremy Bentham, William Clegg and to an unknown person 1822, 1840; a note on `new building' written by Owen, 1812; printed material, including `Preliminary Charter of the Rational System' 1843, bank note of the National Equitable Labour Exchange, membership card of the Social Missi...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, notulen, correspondentie, financiële stukken en stukken betreffende de tentoonstelling. NB. Het enquêtemateriaal is in 1910 overgenomen door de Directeur- generaal van de arbeid.
Archives
Add to Favorites
Statuten, registers van donateurs en leden, notulen (en vergaderstukken), jaarverslagen, correspondentie; enquête over arbeidstoestanden en arbeidsgeschillen 1906-1911; notulen en correspondentie van de Reorganisatiecommissie 1907-1912, met artikelen over de reorganisatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1957-1972
Stukken afkomstig van mr J.W.F.X. de Rijk: mededelingen aan kantoor- en walpersoneel SMN, KRL en NSU (1950) 1957-1972; notulen van de vergaderingen van de OR (1958) 1959-1972; notulen van de vergaderingen van de commissie kantoorpersoneel 1960-1969; stukken betreffende de regeling van de fusie van S...
Archives
Add to Favorites
Bulletins van ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen 1976-1988.
Archives
Add to Favorites
Press clippings, pamphlets, reports and other documentation on Taiwan, mainly relating to workers' rights, labour conditions, fishermen, student movements (1990-1991) and repression.
Archives
Add to Favorites
Gebruikt basismateriaal voor proefschrift over invloed werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland: correspondentie, manuscript en typoscript van proefschrift en documentatie.
Archives
Add to Favorites