Showing 1 - 20 of 256 for search: '', query time: 5.07s
Period 1950-1990
Ruim 8900 foto's en dia's afkomstig van NVV en FNV en m.n. FNV-Voorlichting, voornamelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw, vooral over het werk van beide federaties en de arbeidsverhoudingen in de industrie en andere economische sectoren in Nederland, alsmede ruim 2200 foto's van personen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur 1904-1942, 1945-1946; correspondentie, voornamelijk met afdelingen (alfabetisch geordend), ministeries, overheidsinstellingen en NVV; jaarverslagen en circulaires van afdelingen; adressen aan gemeenteraden; veel stukken van de ACOP,...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2011
Correspondentie 1983-2012; stukken betreffende begeleiding van promovendi 1989-2011; stukken betreffende gevoerde oppositie 1987-2011; stukken betreffende wetenschappelijke publicaties van Noordegraaf 1971-2010; stukken betreffende lidmaatschappen van redacties, besturen en commissies 1979-2006; stu...
Archives
Add to Favorites
Period 1882-1946
Het archief is zeer onvolledig. Nieuw Malthusiaanse Bond: uit de vroege periode voornamelijk notulen hoofdbestuur 1913-1917, uitgaven van de NMB (statuten, middelenboekjes, folders, jaarverslagen, advertenties), correspondentie met en andere stukken betreffende de afdelingen, contacten met het bui...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1908-1976
Het eigenlijke organisatiearchief 1908-1975 (1981): van de vooroorlogse stukken zijn alleen de notulen vanaf 1908 (tot 1981, met enige lacunes) bewaard gebleven, evenals de notulen van de gezamenlijke SDAP- en NVV-vergaderingen; de overige stukken zijn in de Tweede Wereldoorlog vernietigd; notulen e...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1851-1962
Opgericht in 1848 streefde de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken naar een algehele afschaffing van de productie van, de handel in en de verkoop van alcoholhoudende dranken. Dit gebeurde door middel van propaganda, colportage en het steunen van andere drankbestrijde...
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de jaren 1920-1938, met uitzondering van de notulen, die ook over de voorgaande jaren aanwezig zijn. Statuten, huishoudelijke reglementen; notulen 1900-1937 (onvolledig, zie ook PAS-Amsterdam p. 137-138); notulen reorganisatievergaderingen 1903-1904, jaarverslagen, corresp...
Archives
Online content
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Meest gedrukte verslagen en prijsvragen met enige correspondentie en geschreven stukken betreffende de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, oeconomische tak (1780-1797) en de Nederl...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-2000
NVVE: notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, algemene correspondentie 1974-1997; stukken betreffende organisatie 1973-2000, algemene voorlichting via publicaties, sprekers op bijeenkomsten, filmproducties, media en richting buitenland 1972-1999, ondersteuning bij vragen om informatie en hulp i...
Archives
Add to Favorites
Jaarverslag 1968; kasboeken 1948-1971; andere financiële stukken 1947-1972.
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1940
Notulen en correspondentie van de afdeling Almelo van de NVV/FNV 1969-1985 en de Almelose Bestuurdersbond (ABB) 1932-1940, 1945-1946, 1949-1971; enige stukken betreffende het eigen gebouw De Schipbeek 1956-1979 en financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of press releases, some correspondence, texts of speeches by José Maria Sison, and other documents from the National Democratic Front International Office in Utrecht, the Netherlands 1989, 1991-1999; notes, conference papers, copies of periodicals and other printed material rel...
Archives
Add to Favorites
Notulen, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen (onvolledig), stukken betreffende congressen; jaarverslagen, correspondentie en andere stukken betreffende onder andere jubilea en festiviteiten, 'structuurvraagstuk', bezoldiging, vakopleiding; financiele stukken; notulenboeken va...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1973
Statuten en huishoudelijke reglementen 1903-1961, ledenregister 1903-1968; stukken commissie van scheidsmannen 1904-1908; notulen van en andere stukken betreffende de vergaderingen van bestuur, raad van commissarissen en arbeidscommissies 1934-1964 (onvolledig); correspondentie 1950-1965, financiële...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1916-1930 (januari), jaarverslag 1928-1929, verslag toestand havenwerkers Amsterdam 1923-1924. Bootwerkers-Vakgroep: notulen 1924-1933. Nederlandsche Federatieve Bond van Transportarbeiders (opgericht in 1924 voor het `plattelandsch transportbedrijf'): notulen 1924.
Archives
Add to Favorites
Notulen ledenvergadering 15.10.1929, correspondentie en circulaires 1929-1935, jaaroverzicht 1935, met beschrijvingsbrief jaarvergadering 1936; statuten en reglementen van de Centrale Weerstandskas NAS 1930.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1940
Het archief, dat oorspronkelijk een eigen ordening bezat, is gedeeltelijk vermengd met het archief van de Federatie Amsterdam van de Nederlandsche Federatieve Bond; het beslaat voornamelijk de jaren twintig en dertig en bevat de archieven van:. Nederlandsche Federatieve Bond: notulen, corresponden...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1983
Het vooroorlogse archief werd in de Tweede Wereldoorlog tijdens het bombardement op Rotterdam vernietigd; alleen van de afdeling Dordrecht is het vooroorlogse archief aanwezig; uit de periode 1945-1950 zijn alleen enige notulen aanwezig. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek van de ledenvergaderingen, bevat ook jaarverslagen 1911-1914.
Archives
Add to Favorites