Showing 161 - 180 of 253 for search: '', query time: 0.17s
De meeste stukken zijn bijeengebracht door J.G. van Wouwe (1904-1975), vanaf 1949 hoofd van de toen opgerichte `internationale dienst'; als secretaris deelnemer aan congressen en bijeenkomsten van vele internationale organisaties; voornamelijk stukken betreffende Europese en internationale organisat...
Archives
Add to Favorites
Plakboek van Van Nimwegen over de Provo-beweging (bevat correspondentie, krantenknipsels en foto's) 1966-1969; losse krantenknipsels over de Provo-beweging 1965-1967.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de plannen van de directie van de NS, de standpunten van de FNV en de in 2001 door de NS Personeelscollectieven gevoerde acties 2000-2002.
Archives
Add to Favorites
Ledenkaarten en gemeentelijke kaarten waarop de aan leden van de afdeling Amstelveen (gemeente Nieuwer Amstel) van de Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond uitgekeerde werkloosheidsuitkeringen werden bijgehouden 1929-1940.
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1988
Verslagen van gesprekken van Nijenhuis met betrokkenen uit het club- en buurthuiswerk 1982-1985; documentatie over het club- en buurthuiswerk verzameld in het kader van promotieonderzoek 1909-1988.
Archives
Add to Favorites
Jaarverslagen 1978-1982; notulen van de algemene ledenvergaderingen 1980-1983; agenda's, lijsten van ingekomen stukken en notulen betreffende de bestuursvergaderingen 1981-1984; statuten 1982; ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven 1973-1975, 1981-1984; verslagen van telefoongesprekken e...
Archives
Add to Favorites
Notulen en vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur, van teamvergaderingen, commissies en werkgroepen (onder andere Commissie Internationale Zaken, Werkgroep Vredesstrijd); werkverslagen, correspondentie; stukken betreffende brochures, persinfo's en Knipselkrant; onderwerpdossiers, onde...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2011
Correspondentie 1983-2012; stukken betreffende begeleiding van promovendi 1989-2011; stukken betreffende gevoerde oppositie 1987-2011; stukken betreffende wetenschappelijke publicaties van Noordegraaf 1971-2010; stukken betreffende lidmaatschappen van redacties, besturen en commissies 1979-2006; stu...
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur en de leden 1959-1997; stukken betreffende de oprichting en statuten; stukken betreffende de zgn. lunchbijeenkomsten 1960-1997; congressen, symposia, werkbezoeken en jubilea 1973-1997; bijeenkomsten met de koningin 1973-1991; toekenning van he...
Archives
Add to Favorites
Eigen archief van het Nederlands Persmuseum; bevat o.a. vergaderstukken, correspondentie, stukken betreffende huisvesting, de Vriendenvereniging en contacten met andere musea. Het archief van de Stichting Het Persinstituut is hier voorlopig ook bij geplaatst.
Archives
Add to Favorites
Enkele kleine collecties en losse archivalia van het Persmuseum betreffende o.a. H.L. Berckenhoff, Harmen Bonsma, W. van Broeckhuysen, C.J.E. Graaf van Bijlandt, Jan C. Dassen, D.W. Dettmeyer, A.G.C. van Duyl, A. Ekker, Herman Focke, Louis van Gasteren, W.N. van der Hout, R. Kiek, J.P. Klautz, A.J....
Archives
Add to Favorites
Period 1842-1997
Correspondentie, statuten en reglementen, financiële stukken; stukken betreffende de Raad van afgevaardigden, de redactie van Feiten over het Alcoholisme en Drugsproblemen, de Onderwijscommissie, de Collectecommissie, de Commissie Propaganda en Voorlichting en de Commissie Alcoholvrije Dranken; stuk...
Archives
Add to Favorites
Period 1908-1976
Het eigenlijke organisatiearchief 1908-1975 (1981): van de vooroorlogse stukken zijn alleen de notulen vanaf 1908 (tot 1981, met enige lacunes) bewaard gebleven, evenals de notulen van de gezamenlijke SDAP- en NVV-vergaderingen; de overige stukken zijn in de Tweede Wereldoorlog vernietigd; notulen e...
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen en ledenlijsten 1910-1958.
Archives
Add to Favorites
112 cassettebandjes waarvan 24 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met oud-leden van de Arbeiders Jeugd Centrale met als rode draad hun persoonlijke ervaringen, en de eventuele rol van de AJC hierin, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De interviews zijn de basis voor het boek door Geertj...
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de periode 1956-1968, voornamelijk betreffende Comité 1961 voor de Vrede 1961-1964, Socialistische Jeugd, Onafhankelijke Socialistische Jongeren Organisatie, Nieuwe Koers, Sociaal-Democratisch Centrum afdeling Den Haag, oprichting Vereniging Nederland-Cuba; correspondentie en enige ander...
Archives
Add to Favorites
Period 1864-1996
Boeken en brochures van Nederlands Verbond van Naturisten 'Zon en Leven' ('s-Gravenhage)
Archives
Add to Favorites
Period 1968-2005
Het archief is onderverdeeld in zes hoofdrubrieken: 0. Organisaties in Nederland, onder andere journalisten- en persorganisaties, overheid, vakorganisaties en bedrijfsleven; 1. Buitenlandse aangelegenheden; 2. Media; 3. Nederlandse Vereniging van Journalisten, bevat onder andere notulen, stukken bet...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1947-1995; agenda's, notulen en circulaires van het hoofdbestuur 1947-1977; financiële stukken 1934-1986; stukken betreffende contacten met vakorganisaties, waaronder NVV, Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV), Sectorcommisie Artiesten en Musici (SECAM), Vakgroep...
Archives
Add to Favorites