Showing 121 - 140 of 251 for search: '', query time: 5.98s
A collection of brochures from the ‘Front Uni National du Cambodge (FUNC) / National United Front of Kampuchea (NUFK)’ and the ‘Gouvernement Royal d’Union Nationale du Cambodge (GRUNC)/ Royal Government of National Union of Cambodia (RGNUC), 1970-1974.
Archives
Add to Favorites
Enige fragmenten, voornamelijk CAO's en andere stukken betreffende lonen 1917-1943, ledenadministratie en uitkeringskaarten werkloosheid, kasboek, staat ledental, werkloosheidskas 1921-1923, aantal werklozen en DUW-arbeiders in de landbouw 1947-1952 (1954), kerkelijke gezindheid en organisatiegraad...
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of minutes of meetings of the NDA in Cairo and Asmara 1990-2003 and correspondence, conference papers, declarations, publications and other documents; documents of the parties comprising the NDA, including the Umma Party, the Democratic Unionist Party, the Sudanese Peoples' Lib...
Archives
Add to Favorites
Dagboeken 1944-1985 en aantekeningen vanaf 1936.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1990
Notulen, correspondentie, financiële stukken, persverklaringen, manuscripten en onderwerpdossiers afkomstig van verschillende personen; stukken betreffende de redactie van de Nieuwsbrief Palestina Komitee 1977-1985.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en overige stukken van de NCHP 1964-1974; stukken betreffende Federatie van Organisaties Intellectuele Beroepen (FOIB)1954-1971, de Unie MHP 1973-1991, Stichting van de Arbeid 1979-1987; overige stukken; documentatie 1954-1997.
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van het hoofdbestuur en de algemene vergadering 1909-1927; agenda's en notulen van het bestuur 1950-1978; stukken betreffende jaarvergaderingen 1950-1978; algemene correspondentie 1909-1976; correspondetie betreffende ledenwerfacties; kadboeken 1949-1969; stukken betreffende de a...
Archives
Add to Favorites
Stukken van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (bestaande uit vertegenwoordigers NCB en Universitair Asielfonds) 1972-1984; Uitspraken Arondissementsrechtbank 1978-1985; Uitspraken Raad van State 1977-1994. Correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende analfabetismebestrijding...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende bonds-, bondsraads- en bestuursvergaderingen 1945, 1953-1989 en algemene ledenvergaderingen 1923-1926, 1930-1931, 1933-1934, 1979-1987; correspondentie 1954-1962, 1978-1980; statuten 1979; jaarrekeningen en kasboeken 1979-1986; circulaires aan en correspondentie met de afdelingen...
Archives
Add to Favorites
Period 1954-1986
Correspondentie; stukken betreffende Februaristaking 1941, de oorlog in Vietnam en het Israëlisch-Palestijnse conflict 1954-1986; in memoriam 1996.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur; correspondentie; stukken betreffende onderzoeksprogramma's, seminars, samenwerking met buitenlandse universiteiten en overige onderzoekcentra, financiële administratie, en betreffende ESTER, European graduate School for Training in Economic and soci...
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1940
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1934-1939; correspondentie 1933-1940; jaarverslagen; statuten, huishoudelijk reglement en rapportage van de commissie tot herziening der statuten 1933-1940; financiële kwartaal- en jaarstukken; stukken betreffende diverse manifestaties, o.a. de Willem de Zw...
Archives
Add to Favorites
Period 1933-1945
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1933-1945, 1959-1971; presentielijsten van de ledenvergaderingen 1952-1971.
Archives
Add to Favorites
Documents of All Burma Students Democratic Front (ABSDF) War Office: correspondence 1993-1998; battle records 1990-1991, 1994; lists of persons died in action or wounded 1989-1993; documents concerning military operations 1993-1997, training 1992-1996, Kachin Independence Organization (KIO) 1981-200...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-2000
NVVE; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, algemene correspondentie 1974-1997; stukken betreffende organisatie 1973-2000, algemene voorlichting via publicaties, sprekers op bijeenkomsten, filmproducties, media en richting buitenland 1972-1999, ondersteuning bij vragen om informatie en hulp i...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de ledenvergaderingen van de afdeling Deventer van de Nederlandsche Bond van Sigarenmakers 1928-1935.
Archives
Add to Favorites
Agenda's, correspondentie en notulen van de vergaderingen van het hoofd- en het dagelijks bestuur 1953-1983; agenda's, correspondentie en notulen van de coördinatievergaderingen 1983-2000; lijsten van in- en uitgaande post met de gewesten en overige correspondentie; jaarverslagen; financiële stukken...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur van de afdeling Oude Pekela van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters) 1924-1940, 1945-1958.
Archives
Add to Favorites
Presentielijsten van jaarvergaderingen, circulaires en mededelingen van de kring Amsterdam van de NMOF 1929-1931. Aanv. 2016: correspondentie, documentatie en andere stukken betreffende de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie in relatie tot de Nederlandsche Vegetariërsbond 1924-1932.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur alsmede jaarverslagen 1946-1986.
Archives
Add to Favorites