Showing 41 - 60 of 253 for search: '', query time: 0.09s
Lidmaatschapsbewijzen, manuscripten, correspondentie en knipsels voornamelijk over publicaties 1881-1939, krantenartikelen ca. 1882- ca. 1930.
Archives
Add to Favorites
Period 1889-1904
Enkele officiële stukken, concept-brieven, artikelen -- in manuscript en gedrukt -- met reacties er op, onder andere gepubliceerd in Het Nieuwe Schoolblad over onder meer schoolvergaderingen van het onderwijzend personeel, salariskwesties, inspectiebezoek op lagere school en tuchtiging op school 188...
Archives
Add to Favorites
Naast stukken betreffende het landelijke NVV-Jongerencontact, brochures en periodieken, omvat deze collectie stukken of archieven van: Districtsbestuur Zuid-Holland 1973; ook stukken betreffende teamvergaderingen 1973; Bestuurscommissie Streekcentra voor Vorming en Opleiding Zuid-Holland 1977-19...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met de sprekers voor het seizoen 1939-1940 van de Cultuurkring Zaanstreek.
Archives
Add to Favorites
Dossier 1914-1919 bevattende stukken (met enige voorstukken) betreffende scheidsgerecht voor de bloembollenhandel, boekhandel, Vereeniging voor den Graan-, Meel- en Zaadhandel; ontwerp-statuten en reglementen en ledenlijsten Zaansche Werkgevers Vereeniging te Haarlem; dossiers Centraal Overleg in Ar...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1916-1930 (januari), jaarverslag 1928-1929, verslag toestand havenwerkers Amsterdam 1923-1924. Bootwerkers-Vakgroep: notulen 1924-1933. Nederlandsche Federatieve Bond van Transportarbeiders (opgericht in 1924 voor het `plattelandsch transportbedrijf'): notulen 1924.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1972
Geordende series notulen tot 1970, ingekomen en uitgaande correspondentie en andere stukken.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Johannes Venneker, bestuurder, onder meer secretaris van de afdeling Oudorp - St. Pancras: notulen 1932-1937, 1945-1977, bevat tevens jaarverslagen; plakboek met voornamelijk uitnodigingen voor vergaderingen en kranteknipsels; notulen van vergaderingen van de gewestelijke kring...
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1919
Stukken afkomstig van mevrouw Th.A. van Eck en van Aletta Jacobs: notulen 1915-1917; uitgaven van de NAOR: brochures, mededelingen, oproepen in verschillende talen, pamfletten, circulaires 1914-1918. Stukken afkomstig van Th. Dorren te Valkenburg: correspondentie, circulaires en andere stukken van...
Archives
Add to Favorites
NBHP afdeling 's-Gravenhage: notulen 1939-1940, 1945-1954, agenda's, presentielijsten; verslagen van de vergaderingen van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden 1919, commissie uit de werkgevers-organisaties en het landelijk Salaris-Comite 1919 en de Horecaf met werknemersorganisaties 1920...
Archives
Add to Favorites
Documentatie (knipsels) over agrarische zaken en werkomstandigheden, voornamelijk 1939-1941, enige documentatie van vroeger datum.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, lijsten ondertekenaars advertenties, persberichten, stukken zitting Russell Tribunaal 1977-1979.
Archives
Add to Favorites
Archieven van. 'Residentie', 1897-1908 (januari): voornamelijk notulen van de huishoudelijke- en bestuursvergaderingen 1897-1907, jaarverslagen, correspondentie 1897-1908 (januari), enquête naar vakantiedagen, verslagen van de jaarvergaderingen van de Nationale Bond uitgebracht aan `Residentie';...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek van de ledenvergaderingen, bevat ook jaarverslagen 1911-1914.
Archives
Add to Favorites
Collection of processed and printed documents: statutes 1932; annual report 1934; papers of the 1950 congress in Celerina, Switzerland and successive congresses 1959-1979; minutes of meetings of the presidium 1950-1974; papers relating to conferences on the `Naturfreundehãuser'; copies of the proces...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, onder meer betreffende internationale congressen van spoorwegpersoneel.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1922
Correspondentie met de Nederlandsche Vereeniging van Pelterijenfabrikanten te Rotterdam 1919-1922, correspondentie en vragenlijsten van de commissie onderzoek arbeidsvoorwaarden aan de lopende band (secretaresse Alida de Jong); loonstatistiek Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffe...
Archives
Add to Favorites
Notulen ledenvergadering 15.10.1929, correspondentie en circulaires 1929-1935, jaaroverzicht 1935, met beschrijvingsbrief jaarvergadering 1936; statuten en reglementen van de Centrale Weerstandskas NAS 1930.
Archives
Add to Favorites