Showing 21 - 40 of 286 for search: '', query time: 1.04s
Period 1872-1963
Voornamelijk notulen van de algemene en bestuursvergaderingen en van de vergaderingen van de verschillende kinderbewaarplaatsen 1872-1959; correspondentie 1947-1961; financiele stukken 1921-1959. N.B. Zie publicatie "De Amsterdamse ver........" Kreche- project U.v.A., Sociologisch Instituut, M. Kr...
Archives
Add to Favorites
Statuten, stukken betreffende de oprichting en de gebouwen, jaarverslagen en notulen 1869-1918 (onvolledig), presentielijsten, notulen commissie statuutswijziging 1905-1907, financiële bescheiden; Aanvulling: notulen van het bestuur betreffende gebouw De Geelvinck 1915-1918.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1903
Notulen van bestuursvergaderingen 1902-1903, 1937-1941 en 1945-1979; stukken betreffende jaarvergaderingen en jaarverslagen 1945-1981; circulaires 1945-1978; stukken betreffende aangesloten afdelingen van bonden 1945-1979, bestuurdersbonden in Noord-Holland 1945-1981, NVV-propaganda en -kaderactivit...
Archives
Add to Favorites
Notulen, jaarverslagen, correspondentie; stukken van de plaatselijke commissie Draagt Elkanders Lasten (tuberculose-bestrijding) en het plaatselijk Overlegorgaan der Vakcentralen; archief van het CNV-district Noord-Holland met onder andere Overlegorgaan Noord-Holland en correspondentie met afdelin...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; financiële stukken; pamfletten; nieuwsbrieven 1985-1987; stukken betreffende scholierenstaking tegen kruisraketten 1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1879-1966
Friedrich Adler papers: Period 1879-1939: correspondence 1899-1918, including a letter by Ernst Mach 1913 and photocopies of letters by Adler from prison; correspondence with Oscar Pollak and many others 1919-1939; personal documents 1890-1952; manuscripts of his pamphlet `Die materialistische Ges...
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondence with Ignaz Auer 1892-1899, August Bebel 1889-1913, J.H.W. Dietz 1894-1918, Friedrich Ebert 1910-1918, Karl Kautsky 1886-1918, Hermann Müller 1917, Victor Servy 1889, Paul Singer 1893-1910 and others; correspondence, circulars, telegrams, proceedings and (draft) resolutions relating to...
Archives
Add to Favorites
Documents received from Max Sartin: letters to Osvaldo Maraviglia, Armando Borghi and others from Errico Malatesta 1923-1932, Max Nettlau 1924-1935, Luigi Bertoni 1936, 1940 and others; some manuscripts of articles by Malatesta and Nettlau, most of them published in the paper.
Archives
Add to Favorites
Period 1897-1914
Extensive correspondence between Akimov and Boris N. Kričevskij, Vladimir P. Ivanšin, his mother and his sisters Julija P. (Gavenis-) Machnovec, Lidija P. Machnovec (pseud. Bruker) and Ljudmila P. Machnovec and others; correspondence and other documents of the office of the Sojuz Russkich Socialdemo...
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1939
Correspondence by Abramovič, partly in Yiddish, with Friedrich Adler 1929-1931, 1933-1936, Alexander Berkman 1933-1934, Fedor Dan 1933-1936, Karl Kautsky 1934-1935, Otto Leichter 1934, Emile Vandervelde 1934 and others; conference papers of and notes on meetings of the Bureau and of the Executive of...
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie; notulen van de Algemene Vergadering, Voorzittersvergadering en van het Dagelijks Bestuur; stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden van militairen, bezuinigingen, begroting; wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement 1982-1983.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1977
Verslagen van vergaderingen en besprekingen; adhesiebetuigingen; correspondentie; plannen, tegenplannen en andere stukken over de bouw van de 'Bijlmerbajes'; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Zeer onvolledig archief. Notulen van de vergaderingen van het DB 1911-1916; correspondentie met de plaatselijke afdelingen (vrijwel geen correspondentie uit de vroege jaren zeventig met uitzondering van Gorredijk 1873); circulaires 1874-1914, adressen 1872-1919, enkele financiële stukken (kasboek...
Archives
Online content Full text
Add to Favorites
Period 1853-1918
Chronologisch in banden bijeengebonden registratieformulieren voor aanmelding levensverzekering 1853-1918, 1933.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen 1913-1918, correspondentie 1908-1918, ledenlijsten en financiële stukken. Aanvulling 2019: kasboek 1909-1912; grootboek 1911-1914; overzichten ontvangst en afdracht zegels 1915-1917.
Archives
Add to Favorites
Period 1933
Verslagen, besprekingen, correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende de oprichting 1932-1933.
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1942
Stukken voornamelijk afkomstig van C.J. Breyer, die voor de afdeling Amsterdam lid was van de Bondsraad: naast stukken studiecommissie inzake nauwere aansluiting van de bonden van hoofdarbeiders 1924, statuten, reglementen, verslag buitengewoon congres 1929, notulen, circulaires, maandelijkse verric...
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1918
Statuten, notulen 1910-1918, met enkele agenda's en presentielijsten; correspondentie 1910-1918 (1919), jaarverslagen 1910, 1912, 1914, 1915, ledenadministratie (onvolledig), diplomaboekjes, circulaires, adressen en amendementen, enquêtes naar de positie van beambten in Rijksdienst (z.j.) en de toes...
Archives
Add to Favorites
Gedeelten van de archieven van verschillende plaatselijke organisaties en het archief van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers, dat bij de opheffing in 1904 het archief overdroeg aan de afdeling Amsterdam:. Suiker-, Chocolade-...
Archives
Add to Favorites