Showing 1 - 20 of 543 for search: '', query time: 0.2s
Period 1970-2004
Correspondentie en notulen van vergaderingen van het Politbureau en van het Partijbestuur; stukken betreffende congressen, conferenties, scholing en acties; interne publicaties; stukken betreffende afdelingen; afdelingsbladen; stukken betreffende Bond van Dienstplichtigen (BVD); stukken afkomstig va...
Archives
Add to Favorites
Statuten, reglementen, notulen 1899-1917; notulen afdeling Ziekenfonds 1897-1903, financiële bescheiden.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1996
Correspondence with his wife Neneng Marsiah 1985-1992, with Entoh Effendi 1980-1993 and other relatives c. 1979-1993, with Aksi Setiakawan 1982-1985, Komitee Indonesië 1979-1980, 1983, 1985-1991 and other organizations in the Netherlands; with Sutomo Martopradoto 1983-1993, Sulaeman 1985-1989 and ot...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken, correspondentie, stukken met gegevens over buitenlandse werknemers, huisvesting, gebedsruimten, illegalen, contacten met commissies, (kerkelijke) organisaties, ministeries, Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers, Spaanse organisaties, etc.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1902-1912, 1915, beschrijvingsbrieven van de bondsvergaderingen 1916-1939 (onvolledig), 1946, agenda vergadering 1906, besluitenboek van de vergaderingen van gesalarieerden en centraal hoofdbestuur 1934-1939; afschriften van brieven van de secretaris 1902-1904; dagboek van secretaris C.J. Ku...
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1974
Notulen van de bestuursvergaderingen 1893-1895, 1897-1910, 1914-1916, 1950-1959, van de ledenvergaderingen 1897-1906, 1911-1916, van de vergaderingen van leden- en vertrouwensmannen 1949-1961; dagboek werkzaamheden 1910-1917, 1930; inschrijfformulieren na 1945; stukken betreffende jubilea; stukken,...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de ledenvergaderingen en jaarverslagen 1934-1970.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1974
Part of his papers consisting of some correspondence 1947-1974; a typescript of an article [1956]; notes; some typescripts of broadcastings by the Centrul Sindicalistilor in Exil, Sectia Romaneasca 1957 and other documents; some clippings 1932, n.d.
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1980
Correspondentie betreffende zijn proefschrift over de Franse socialist Albert Thomas; enige andere correspondentie; stukken betreffende zijn redacteurschap van Vrij Nederland.
Archives
Add to Favorites
Ca. 25 knipselboeken over vakorganisaties, werkgeversorganisaties, stakingen, arbeidstoestanden, CAO's, werkloosheid, etc. in de havens en bij het vervoer in Nederland en in het buitenland.
Archives
Add to Favorites
Ingeplakte afleveringen van de, in 1955 als feuilleton in Het Vrije Volk verschenen, biografie van Jan van Zutphen met tekeningen van illustrator Ies Spreekmeester (1914-2000) en portret van Jan van Zutphen met opdracht. De originele tekeningen zijn per stuk beschreven in de lijst; uitgetypt...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1971
Enkele stukken voor 1945, maar voornamelijk na 1945; stukken over de Bossche rechtszaak 1930-1940, de SDAP, de SDAP in liquidatie, Ereraad van de SDAP, de PvdA, zijn kamerlidmaatschap; radiopraatjes voor de VARA met een uitgebreide correspondentie; stukken betreffende de Republiek der Zuid-Molukken,...
Archives
Add to Favorites
Brieven van D. Schermerhorn uit Delft 1923 en van D. Schermerhorn en F. Mus uit Rusland aan de ouders van Dirk en andere familieleden 1927-1937; brief van A. Struik aan D. Schermerhorn 1929; enige stukken betreffende de rehabilitatie en over de familie Schermerhorn; documentatie. Annex: enige brie...
Archives
Add to Favorites
Dictaatcahiers, aantekeningen voor lezingen, voordrachten, toneelstukjes en cursussen; enige brieven 1946-1956.
Archives
Add to Favorites
Diary 1900-1920; correspondence with William Morris 1883-1895, May Morris-Sparling 1885-1896, G.B. Shaw 1884-1904, Edouard Vaillant 1877-1912 and others; manuscripts; notebooks with poems and workers' songs written or translated by Scheu (1870-) 1891-1900; press clippings of articles by Scheu 1884-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1949
Documents, many of which appeared illegally, collected by Georg Scheuer and originating with the Fourth International and related groups, revolutionary communist groups and anarchist circles, mainly in Western Europe. Files consisting of correspondence (often anonymous or pseudonymous), manuscripts,...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring 1870 en latere wijzigingen van de statuten, ledenlijst 1875-1904, correspondentie 1874, 1898-1901.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie (en enige andere stukken) voornamelijk aan Schilp tijdens zijn gevangenschap in Arnhem 1932-1933 en in Amsterdam 1935; artikelen en inleidingen onder andere over bedrijfsorganisatie en EVC; stukken betreffende De Vlam, Stichting De Vonk en zomercursussen van De Vlamgroepen 1945-1952....
Archives
Add to Favorites
Cursusmateriaal, uitgegeven door de Bond van Arbeiders Esperantisten; nieuwjaarskaarten; documentatie betreffende Esperanto ca. 1977-1986, z.j
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1982
Collection of Schirone consisting of leaflets and bulletins of various groups of the Italian extreme left, including the Soccorso Rosso, the Organizzazione Comunista Libertaria (OCL), the Nuclei Leninisti Internazionalisti, the Collettivo Comunista Feltrinelli, the Federazione Anarchica Italiana (FA...
Archives
Add to Favorites