Showing 1 - 20 of 5,278 for search: '', query time: 0.51s
Diaries and notebooks 1932-1937; agendas 1947-1951, 1962, 1964; correspondence with her father Hüseyin Hüsnü İşmen, Sadun Aren, Turgut Kazan and others 1953-1997; documents concerning her occupation as plant pathologist by the Ministry of Agriculture 1940-1966; courses and stay in England and Canada...
Archives
Add to Favorites
Zeer onvolledig archief. Notulen van de vergaderingen van het DB 1911-1916; correspondentie met de plaatselijke afdelingen (vrijwel geen correspondentie uit de vroege jaren zeventig met uitzondering van Gorredijk 1873); circulaires 1874-1914, adressen 1872-1919, enkele financiële stukken (kasboek...
Archives
Online content Full text
Add to Favorites
Period 1853-1918
Chronologisch in banden bijeengebonden registratieformulieren voor aanmelding levensverzekering 1853-1918, 1933.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen 1913-1918, correspondentie 1908-1918, ledenlijsten en financiële stukken. Aanvulling 2019: kasboek 1909-1912; grootboek 1911-1914; overzichten ontvangst en afdracht zegels 1915-1917.
Archives
Add to Favorites
Period 1933
Verslagen, besprekingen, correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende de oprichting 1932-1933.
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1942
Stukken voornamelijk afkomstig van C.J. Breyer, die voor de afdeling Amsterdam lid was van de Bondsraad: naast stukken studiecommissie inzake nauwere aansluiting van de bonden van hoofdarbeiders 1924, statuten, reglementen, verslag buitengewoon congres 1929, notulen, circulaires, maandelijkse verric...
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1918
Statuten, notulen 1910-1918, met enkele agenda's en presentielijsten; correspondentie 1910-1918 (1919), jaarverslagen 1910, 1912, 1914, 1915, ledenadministratie (onvolledig), diplomaboekjes, circulaires, adressen en amendementen, enquêtes naar de positie van beambten in Rijksdienst (z.j.) en de toes...
Archives
Add to Favorites
Gedeelten van de archieven van verschillende plaatselijke organisaties en het archief van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers, dat bij de opheffing in 1904 het archief overdroeg aan de afdeling Amsterdam:. Suiker-, Chocolade-...
Archives
Add to Favorites
's-Gravenhaagsche Meubelmakersvereeniging Rechten naast Plichten, 1885-1908 (1909): ingekomen stukken. Nederlandsche Behangers- en Stoffeerders- en Beddenmakersbond afdeling Den Haag, 1896-1908: ingekomen stukken en andere stukken, onder andere congresverslagen, en een enquête uit 1906 naar de arb...
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1920
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond, ca. 1901-1920: notulen vergaderingen bondsbestuur en hoofdbestuur (onvolledig), beschrijvingsbrieven bondsvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie met afdelingen, ministeries, NVV, etc.; dossiers (met notulen) van onder andere looncommissie, departem...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1928
Rotterdamsche Gemeente-Straatmakers-Vereeniging Hulp bij Ziekte, 1903-1910: correspondentie; Rotterdamsche Gemeente-Straatmakers-Vereeniging Plicht naast Recht, 1910-1917: correspondentie; Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond, (1915-) 1917-1928: onder meer notulen vergaderingen DB en hoofdbe...
Archives
Add to Favorites
Statuten, reglementen, enige notulen, correspondentie, jaarverslagen; vlugschriften en andere uitgaven van de Feministische Partij, de ANVO en de Democratische Partij 1919-1925
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglement, notulen bestuursvergaderingen 1918-1938, notulen algemene vergaderingen 1926-1940 en jaarlijkse/halfjaarlijkse verslagen 1909-1917, 1926-1939, kasboek 1874-1880, ledental en contributie 1941-1942; diversen, onder andere brieven, aantekeningen, brochure 25-jarig bestaan. Ziek...
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere vergaderstukken, statuten en reglementen, ledenlijsten en andere stukken betreffende leden, financiele verslagen, jaarverslagen; stukken betreffende de fusie; documentatie en overige stukken; enige uitgaven, onder andere van de Organisatie van Apothekers-Assistenten St. Lucas.
Archives
Add to Favorites
Receptieboek met foto's ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan; ledenregisters 1948-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1945-1971 (niet volledig), presentielijsten van de ledenvergaderingen 1945-1968, ledenlijst z.j. en jaarverslag 1969-1970.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1950-1975 (vanaf 1971 van de Industriebond afdeling Deventer), presentielijsten 1956-1970, jaarverslagen 1950-1967.
Archives
Add to Favorites