Collectie Statuten en reglementen

Nederlands Christelijke Landarbeidersbond, Utrecht. 1950 1 stuk

Reglement van het Districtsorgaan

Nederlandsche Christ. Landarbeidersbond, Utrecht. 1921,1925,1927,1930,1932, 1933,1935, 1937,1950 9 stuks

Statuten en Reglementen

Ned. Christ. Landarbeidersbond, Hoorn. 1922, 1929, 1937 3 stuks

Reglement voor de werkloozenkas

Nederlandse Christelijke Agrarische Bedrijfsbond, Utrecht. 1964 1 stuk

Statuten en Reglementen

Landbouwschap, Groningen. 1969 1 stuk

Reglement op de scheidsgerechten

Nederlandsche Bond van Christelijke Landbouw-, tuinbouw- en zuivelarbeiders, Groningen. 1915, 1919 2 stuks

Statuten en Reglementen

Nederlandsche Bond van arbeiders in het land-, tuinbouw- en zuivelbedrijf, Utrecht. 1931, 1936 2 stuks

Statuten en Reglementen

Nederlandsche Bond van arbeiders in het land-, tuinbouw- en zuivelbedrijf, geen. zj 1 stuk

Reglement van de Federatie

Nederlandsche Tuinlieden Vereeniging, Rotterdam. 1898 1 stuk

Statuten, doel van vereniging is hulp bij nood

Nederlandsche Bond voor Landarbeiders, Enkhuizen. 1901 1 stuk

Reglement

Tuinlieden-, Warmoezeniers- en Landbouwgilde, Sint Bonifacius, Amsterdam. 1901 1 stuk

Reglement Onderafdeling van de Nederlandse Roomskatholieke Volksbond

Diverse organisaties, geen. 1939 1 stuk

Reglement voor het scheidsgerecht van LTB (Land- en Tuinbouw Bond Anna Paulowna, Combinatie van Christelijke werkgevers te Anna Paulowna, Ned.RK.Landarbeidersbond Sint Deusdedit te Haarlem, De Ned.Chr.Landarbeidersbond te Utrecht en de Ned.Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf te Utrecht.

De Groninger Landbouw- Onderlinge, Groningen. 1923 1 stuk

Statuten, Afdeling van de te Amsterdam gevestigde vereniging De Centrale Landbouw-onderlinge, verlenen van medewerking aan de uitvoering van de bij de Land- en Tuinbouwongevallen wet van 1922.

Het Nederlandsche Arbeidsfront, Amsterdam. 1942 1 stuk

Reglement, regelende de samenstelling inrichting en bevoegdheid van het bedrijfschap voor groenten en fruit

N.V. Cultuurmaatschappij Belirie, Amsterdam. 1935, 1946 2 stuks

Statuten ten doel de exploitatie van de landbouwonderneming Silo-Sanen te Java

Vereeniging Protestansch- Christelijke Bond van Land-, Tuinbouw- en Veldarbeiders, Midwolda. 1912 1 stuk

Statuten

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, geen. zj 1 stuk

Reglement inzake de verlening van vrijstelling van de verzekeringsplicht

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, Den Haag. 1958 1 stuk

Ministeriële beschikking inzake verplichtstelling deelnemen in het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, geen. zj 1 stuk

Reglement inzake de commissie van beroep van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, geen. 1965 2 stuks

Algemeen reglement van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, Den Haag. 1964 1 stuk

Statuten van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw

De Ondernemersraad voor Ned. Indië , Nederlands Indië. 1931 1 stuk

Assistenteregeling

Vereeniging Nederlandsche Chr. Landarbeidersbond NCLB, Utrecht. 1920 1 stuk

Statuten en Reglementen

Het Nederlandsche Arbeidsfront, Amsterdam. 1943 1 stuk

Gewijzigde regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden. Voor den Landbouw in de Provincie Noord-Holland. Voor den Land- en Tuinbouw in de Provincie Groningen

Het Nederlandsche Arbeidsfront, Amsterdam. 1942, 1943, 1944, 1945 7 stuks

Regeling van Loonen en andere arbeidsvoorwaarden in: Het Kaaspakhuisbedrijf; Het Veenbedrijf in Provincie Drenthe, Overijssel; Landbouw; Dorsbedrijf; Bloemisterijbedrijf te Aalsmeer; Het Rooien van Aardappelen, Suiker en Voederbieten; Landbouw voor 1945 voor Groningen

De Centrale Landbouw- en Onderlinge II", Amsterdam. 1929, 1939, 1940, 1941 6 stuks

Statuten en Reglement voor de Ziekteverzekering en verschillende wijzigingen van het reglement

De Tuinbouw Onderlinge, Amsterdam. 1936 2 stuks

Statuten en apart Reglement

Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, Utrecht. 1952, 1964 3 stuks

Huishoudelijk Reglementen van de afdelingen Federaties en Vakgroepen en Statuten en Huishoudelijk Reglementen

Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, Utrecht. 1948, 1950 2 stuks

Landbouwveiligheidsbesluit en Statuten en Huishoudelijk Reglement

International Federation of Plantation, Agricultural and Allied Workers, Utrecht. zj 1 stuk

Constitution. Vertaling zowel in het Engels, Duits en Deens

Nederlandse Melk-Unie NMU N.V., Amsterdam. 1965 1 stuk

Jaarverslag

Nederlandse Bond voor Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, Groningen. 1914, 1935 2 stuks

Statuten en Reglement Rechtspositie

Arnh. Tuinlieden-Vereeniging "Flora en Pomona", Arnhem. 1886, 1897-1911 2 stuks

Reglement

Bond van Ambtenaren Landbouwcrisiswet, Amsterdam. 1939 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Chr.Veldarbeiders-Vereeniging, Britsum. 1903 1 stuk

Reglement, de vereeniging draagt de naam recht voor allen

Landarbeidersvereeniging "Werkmansbloei", Borgercompagnie. zj 1 stuk

Reglement van het Ondersteuningsfonds, ondersteuning bij ziekte

Christelijke Boeren en Tuindersbond in Nederland, Amsterdam. 1935 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale Landbouw Onderlinge, Amsterdam. 1922, 1924 1 stuk

Reglement van de Bedrijfsongevallen-regeling en wijzigingen

Stichting voor den Landbouw, Den Haag. 1945 2 stuks

Statuten

Bedrijfschap voor Zuivel, Onbekend. 1947 1 stuk

Reglement

Ned.Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. Ned. Christelijke Landarbeidersbond. Ned. R.K. Landarbeidersbond "St. Deus Dedit", Utrecht en Haarlem. 1945 1 stuk

Reglement tot samenwerking

Staatsbosbeheer, Het Loo. 1936 1 stuk

Dienstreglement voor de losse arbeiders

A.V.R.O.S. Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra, Onbekend. 1927 1 stuk

Verzamelde regelingen

Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart N.V., Amsterdam. 1946 1 stuk

Statuten

Vereeniging tot ondersteuning van Visschers en hunne nagelaten betrekkingen, Arnemuiden. 1897 1 stuk

Eene jaarlijksche toelage uit te keeren aan:

Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij , Rotterdam. 1947 1 stuk

Statuten en Reglementen. Stelt zich ten doel het behartigen van de zedelijke en stoffelijke belangen van de zeevarenden ter koopvaardij en ter visserij

Bedrijfspensioenfonds voor de Zeevisserij, Amsterdam. 1975, 1976 2 stuks

Statuten en Pensioenreglement

Nederlandse Overheid, Maastricht. 1906. 1 stuk

Mijnreglement

De Neutralen Mijnwerkersbond, Kerkrade. 1919. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de afdeelingen, reglement voor de weerstandskas en reglement voor de werkloozenkas

Dominale Mijn Maatschappij N.V., Kerkrade. 1925. 1 stuk

Statuten

Mijnindustrieraad, onbekend. 1947. 1 stuk

Verordening

Algemeen Mjnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg, 's-Gravenhage. 1941, 1950. 2 stuks

Reglement

NV Brouwerij d'Oranjeboom , Rotterdam. 1909. 1 stuk

Reglement voor de werklieden

Heineken's Bierbrouwij Maatschappij, Amsterdam. 1873, 1888, 1917, 1939. 4 stuks

Statuten

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, Oss. 1920, 1926 en 1934. 3 stuks

Statuten

Naamlooze Vennootschap Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken en De Naamlooze Vennootschap Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Oss en Amsterdam. 1922. 1 stuk

Bepalingen der Trustovereenkomst

Handel in Oliezaad, Amsterdam. 1886. 1 stuk

Reglement

Naamlooze Vennootschap Suikerfabrieken Tjeweng-Lestari, Soerabaja Amsterdam. 1917. 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap "Suikerfabriek Tjoekir" , Soerabaia. 1915. 1 stuk

Statuten

Java Suiker Werkgeversbond, Soerabaja . 1921. 2 stuks

Statuten en Reglement van de Afdeelingen

Naamlooze Vennootschap A.Hillen's Sigaren- en Tabaksfabriek, Delft. 1921. 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap Algemeene Nederlandsch- Indische Thee-Cultuur Maatschappij, Amsterdam. 1911. 1 stuk

Statuten

Bedrijfsvereniging voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, Amsterdam. 1951. 1 stuk

Statuten

Algemene Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen (ABVG), Amsterdam. 1952. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Coöp. Zuivelfabrieken in Friesland, Leeuwarden. 1939. 1 stuk

Model-Arbeidsovereenkomst, Regelnig van Verzekering, Overzicht van Weeklonen en Arbeidsvoorwaarden van de Zuivelbewerkers

Haarlemsche Slagersgezellen-Vereeniging "Ons Belang", Haarlem. 1897, 1912. 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in de Slagers- en Aanverwante bedrijven, Amsterdam. 1919.. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Afdeelingsreglement

Nederlandsche Bond van Christelijke Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders, Groningen. 1914. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Alg.Nederl.Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf, Amsterdam. 1913-1916, 1917, 1927. 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, Reglement van het Fonds tot Uitkeering bij Werkloosheid; Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement van de Werkloozenkas; Statuten en, Bondsreglement, Reglement van de Werkloozenkas, Reglement van het Steun- (TBC)-Fonds, Reglement voor de Afdeelingen en het Reglement voor de Aspirantenorganisatie.

De R.K. Brood-, Koek-, Banketbakkers- en Suikerbewerkersgilde "St. Wilhelmus", 's-hertogenbosch. 1907. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Bakkersgilde, Maastricht. 1896. 1 stuk

Statuten.

De Nederlandlandsche Banketbakkersbedienden Vereeniging , Amsterdam. 1895. 1 stuk

Statuten en Reglement

De Rotterdamsche Bakkersgezellen- Vereeniging "Bijstand zij ons Doel, Rotterdam. 1910. 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de Werkloozenkas.

Nederlandschen Bakkersgezellenbond, 's-Gravenhage. 1897, 1900. 2 stuks

Statuten, Huishoudelijk reglement.

N.V. Biscuit en Chocolade fabriek "Victoria, Dordrecht. 1908, 1931, 1936. 3 stuks

Werkliedenreglement, Pensioenreglement, Wat niet in het Fabrieksreglement Staat.

De Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland, Kampen. 1919, 1951. 2 stuks

Statuten en Reglementen.

De Nederl. Roomsch- Katholieke Volksbond, Rotterdam. 1892. 1 stuk

Reglement der Afdeeling Sigaren- en Tabaksbewerkers.

De Nederlandschen Internationalen Sigarenmakers- en Tabakbewerkers-Bond, Amsterdam. 1896, 1902, z.j. 3 stuks

Statuten (2x), Reglement (1x).

Gildebond der Tabaksbewerkers "Het Tabaksvak" , Onbekend. 1895. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Nederlandse Katholieke Bond van werknemers(sters) in de industriële bedrijven St. Willibrordus, Onbekend. 1953. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Algemene bond van land-, tuin-, veen- en zuivelarbeiders, Groningen. 1947. 1 stuk

Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de zuivelindustrie in Nederland.

Rotterdamsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging "De Hoop", Rotterdam. Z.j. 1 stuk

brieven aan de leden

Van den Bergh's en Jurgens' Fabrieken N.V. en resp. van Simon van den Bergh, Rotterdam. 1891, 1942. 2 stuks

Statuten en een boekje met uitleg over Margarine.

Nederl. Roomsch-Kath Zuivel- en Margarine-bewerkersbond "St. Antonius van Padua", 's-Hertogenbosch. 1918. 1 stuk

Statuten en Reglementen.

Stichting ter behartiging van den Nederlandschen Detailhanden in Aardappelen "Centraal Belang", 's-Gravenhage. Z.j. 1 stuk

Statuten en Reglementen.

Ned. R.K. Tabaksbewerkers bond, Utrecht. 1900. 1 stuk

Statuten en Reglement

Neutrale Vereeniging van Sigarenmakers, Amsterdam. 1896. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

St. Fransiscus Xaverius-gilde. Afdeeling Tabaksbewerkers van den R.K. Volksbond, voor Eindhoven en omliggende gemeenten en afdeeling Amsterdam en Eindhoven, Eindhoven. 1897. 2 stuks

Reglement.

Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de Tabakverwerkende Industrieën, Utrecht. 1951 en 1957. 2 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement.

Christelijke bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken in de tabaksverwerkende industrieën, Utrecht. 1969 en 1971. 2 stuks

Statuten en Reglementen.

Stichting Noordelijk vacantiefonds voor de sigarenindustrie, Utrecht. Z.j. 1 stuk

Reglement

Bedrijfsvereniging voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, Amsterdam. 1951, 1952/1953, 1952, 1955. 4 stuks

Statuten.

Algemene Bedrijfsbond Voedings- en genotmiddelenbedrijven, Amsterdam. 1949. 1 stuk

Statuten en huishoudelijk reglement.

Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen, 's-Gravenhage. 1964. 1 stuk

Verplichtstellingsbeshikking, Statuten en Pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds.

Nederlandsche Centrale Bond van Christelijke Arbeiders (sters) in de bedrijven van voedings- en Genotmiddelen, Rotterdam. 1916, 1917, 1929, 1938, 1950 en z.j. 6 stuks

Statuten en Reglementen.

Goezines's Fabrieken, Zaandam. 1944. 1 stuk

Reglement.

Algemeenen Nederlandschen Bierbrouwersgezellenbond, Rotterdam. 1903. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Twentsche Brouwerijen, Hengelo, Almelo, Enschede. Z.j. 1 stuk

Arbeidsreglement

Den Bond van Nederlandsche Brouwerijen en De Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, Den Nederlandschen R.K. Fabriekarbeidersbond "St. Willibrordus", De Nederlandsche Centralen Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de Bedrijven van Voedings-en Genotmiddelen, Den Nederlandschen Federatieven Bond van Arbeiders(sters), werkzaam in de Fabriekmatige Bedrijven. Geldend voor: de N.V. Beiersch-Bierbrouwerij "Amstel", de Van Vollehoven's Bierbrouwerij N.V., de N.V. Brouwerij d'Oranjeboom, de Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. en de N.V. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, Onbekend. 1930 en 1938. 2 stuks

Reglement behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst.

1. Beiersch Bierbrouwerij "De Amstel", 2. Bierbrouwerij en Azijnmakerij "De gekroonde Valk", 3. Deli-Brouwerij, 4. Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij, 5. Koninklijke Nederlandsche Beiersch Bierbrouwerij, 6. Stoombrierbrouweij "'t Haantje", Amsterdam. 1914, 1917. 2 stuks

Reglement voor de werklieden

Alg. Nederlandschen Bond van Arbeiders(sters) in de Drankindustrie, Rotterdam. 1901, 1911, 1916, 1962 en z.j. 5 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, en Reglement van het fonds tot uitkeering bij werkloosheid, en Statuten voor de Stichting Vrijwillig vervbroegd uittreden uit de Drankindustrie, Statuten en pensioenreglement edrijfspersioenfonds voor de drankindustrie.

Bond van Nederlandsche Graan- en Zaad-importeurs, Rotterdam. 1912 en 1914. 1 stuk

Binnenlandsche Condititiën 1912 van den Graanbond en Arbitrage Bepalingen.

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Delft. 1901. 1 stuk

Statuten vanb den Arbeid.

Vereeniging Bond van Nederlandsche Meel-Importeurs, Rotterdam. 1915. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

N.V. Centrale Suiker Maatschappij, Amsterdam. 1919, 1935. 2 stuks

Statuten.

Vereeniging van Werklieden in dienst der Wester-Suikerraffinaderij, Amsterdam. 1903. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Rotterdamsche Vereeniging voor den Termijnhandel in Granen, Rotterdam. 1912. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

N.V. Verenigde Bedrijven Nutricia, Zoetermeer. 1966, 1968. 3 boekjes en 2 bijvoegsels

Statuten.

Centraal Pensioenfonds voor de Zuivelindustrie, Onbekend. 1961. 1 stuk

Uitkeringsreglement.

Bond van Zuivelfabrieksarbeiders, Leeuwarden. 1901, 1904 en z.j. 3 stuks

Statuten, Reglementen van den Bond.

Gist-Brocades NV, Delft. 1973. 1 stuk

Statuten van de Arbeid.

Bond van Nederlandsche Brouwerijen, Amsterdam. 1920. 1 stuk

Arbeidsreglement.

Naamloze Vennootschap van den Bergh's Fabrieken, Rotterdam. 1921, 1923, 1927, 1929, 1935. 5 stuks

Statuten.

Christelijke Bond van werknemers in de voedings-, agrarische, recreatie, genotmiddelen en tabaksverwerkende bedrijven (CVAT) , Utrecht. 1969, 1971 en z.j. 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Coöperatieve Zuivelfabriek, Friesland. Z.j. 2 stuks

Modelinstructie van de Beheerder en Model-Instructie voor het Personeel.

Naamloze Vennootschap Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Delft. 1906, 1936, 1947. 3 stuks

Statuten.

Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V., Delft. 1961. 1 stuk

Statuten van de Arbeid.

Algemene Bond van Werkers in de Chem.- Voeding- en Fabriekmatige Bedrijven; Nederlandsche Oliefabriek, Amsterdam, Onbekend. 1891 en z.j. 2 stuks

Statuten en Reglementen; Statuten van den Arbeid.

Bedrijfspensioenfonds Textielreiniging, s Gravenhage. 1963. 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement van het bedrijfspensioenfonds.

Naaistersbond "Allen Een", Amsterdam. 1855. 1 stuk

Jaarverslag en Statuten.

Alg. Ned. Bond van Textiel-Arbeiders, Onbekend. Z.j. 1 stuk

Statuten.

Duitschen Bontwerkersbond, Hamburg. 1909. 1 stuk

Statuten.

Kledermaakers Vereeniging "Eendracht door Vriendschap", Leiden. 1892 1 stuk

Reglement.

Algemeen Nederlandschen Wevers- Spinnersbond, Onbekend. Z.j. 1 stuk

Reglement.

Kleermakersvereeniging "Amicitia", Rotterdam. 1899. 1 stuk

Statuten.

Landelijken Federatieven Bond van Arbeiders(sters) in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken, Amsterdam. 1930. 1 stuk

Statuten en Reglementen.

Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering in de Textielnijverheid, Tilburg. 1931. 1 stuk

Statuten, Reglement voor de Ziekteverzekering en Reglement voor de Afdelingskassen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds voor het Maatkledingbedrijf, Amsterdam. 1959. 1 stuk

Verplichtstelling, Statuten en Pensioenreglement.

Stichting Algemeen Pensioenfonds voor de confectie-industrie, Amsterdam. 1958. 1 stuk

Verplichtstelling, Statuten en Pensioenreglement.

Almelosche Textielarbeidersvereeniging "Steunt Elkander", Almelo. 1893. 1 stuk

Reglement.

Nederlandsche Neutrale Textielarbeidersbond, Almelo. 1923. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen, Tilburg. 1929. 1 stuk

Reglement voor het Oudendagsfonds.

Algemeene Kunstzijde Unie N.V., Arnhem. 1939. 1 stuk

Fabrieksreglement voor het Fabriekspersoneel.

Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie, Tilburg. 1929. 1 stuk

Statuten.

Federatie van werkgeversorganisaties in de Textielindustrie, Onbekend. 1947. 2 stuks

Reglement voor de Fabriekscommissie, Fabrieksreglement.

N.V. Vereenigde Touwfabrieken, Onbekend. Z.j. 1 stuk

Reglement voor de Werknemers(sters).

R.K. Textiel-Arbeidersgilde St. Severus, Tilburg. 1909. 1 stuk

Statuten en Reglement.

Katoenbewerkersgilde St. Severus, Enschede. 1895. 1 stuk

Handboekje.

Nederlandsche Bond van Mannelijke en Vrouwelijk Arbeiders in de kleeding industrie en aanverwante vakken, Amsterdam. 1902, 1929, 1932. 3 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de Werkloozenkas; Statuten Huishoudelijk Reglement; Statuten Huishoudelijk Reglement.

Nederlansche Christelijke Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Kleeding-industrie en aanverwante vakken (N.C.B.K.), Rotterdam. 1933 en z.j. 2 stuks

Reglement en Wijzigingsblaadje.

Nederlandsche Christelijke bond in de Kleeding Industrie, Rotterdam. 1919 en 1932 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk reglement.

Ned. Christelijke Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, Rotterdam. 1938. 1 stuk

Reglement voor de werkloozenkas.

Nederlandsche Bond van Christelijke Arbeiders (sters) in de Kleeding Industrie, Rotterdam. 1916. 1 stuk

Huishoudelijk Reglement.

Vereeniging voor de Kleeding-Industrie "St. Gerardus Majella", afd. Vrouwen en Vakafdeeling van den Nederlandsch R.K. Volksbond, afd. Rotterdam, Rotterdam. 1911. 1 stuk

Reglement.

Kleermakersgilde "St. Gerardus Majella", vakafdeeling van den Ned. R.K. Volksbond afd. Rotterdam, Rotterdam. 1910. 1 stuk

Reglementen.

R.K. Naaisters en Kleermakersbond "Gerardus Majella" , Utrecht. 1924. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Stichting Twents-Gelders Bedrijfspensioenfonds voor de Textielindustrie, Onbekend. 1951. 2 stuks

Statuten, Pensioenreglement.

Stichting Centraalpensioenfonds voor de Nederlandse Textielindustrie, Tilburg. 1948. 1 stuk

Statuten en pensioensreglement.

St. Lambertus Katholieke Bond van de werknemers in het Kleding en Textielbedrijf, Utrecht. 1965. 1 stuk

Stauten huisoudelijk reglement en bijzonder reglement voor de afdelingen.

Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond St. Lambertus en Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- en Kledingindustrie Unitas, Utrecht. 1919. 1 stuk

Werk- en Rusttijdean-bepalingen van Arbeidswet 1919 voor de Textielinudstrie.

Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond St. Lambertus , Amsterdam. zj 1 stuk

Contibutieboekje en Bewijs van Lidmaatschap

Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie, Utrecht en Enschede. zj 1 stuk

Statuten

Stichting Pensioenfonds voor Leidinggevend en toezichthoudend personeel in de Nederlandse Textielindustrie, Tilburg. zj 1 stuk

Statuten en pensioenreglementt

Stichting Centraal pensioenfonds voor de Nederlandse Textielindustrie, Tilburg. 1952 1 stuk

Statuten en reglementen

Heerenkleedingbedrijf, Onbekend. 1924 1 stuk

Tarieven en deel 1 Burgerkleeding

Bedrijfsvereniging voor ziekengeld en kinderbijslag verzekering in de Textielindustrie, Tilburg. zj 1 stuk

Korte samenvatting van het reglement voor ziekengeld- en kinderbijslagverzekering

Nederlandsche(n) en Christelijke(n) Bond van arbeiders en arbeidsters in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, Rotterdam. zj 1 stuk

Reglement voor de werkloozenkas

Nederlandschen Bond van Confectiebedienden, Amsterdam. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement ten dienste der afdeelingen en correspondentschappen

Vakraad voor de Confectie-Industrie, Onbekend. zj 1 stuk

Arbeidsreglement

Nederlandsche(n) en Christelijke(n) Bond van arbeiders en arbeidsters in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, Den Haag. 1919 1 stuk

Reglement

Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering voor het kleedingbedrijf en aanverwante bedrijven, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Vereeniging Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleedingindustrie en aanverwante vakken, Amsterdam. 1903 1 stuk

Statuten

Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven "Unitas", Utrecht, Hoorn. zj, 1934, 1941,1948, 1957 7 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en een concept versie

Algemene bedrijfsbond textiel en kleding "de eendracht" , Amsterdam. 1950, 1961, 1967, 1971 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en een Wijzigingsblad behorend bij Statuten en Huishoudelijk Reglement en een toelichting bij het voorbeeldreglement

Algemene bedrijfsbond textiel en kleding "de eendracht" , Enschede. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie (B.V.T.) , Utrecht. 1950 1 stuk

Statuten

Bedrijfsvereniging voor Textielindustrie , Amsterdam. 1982 1 stuk

Statuten en Reglementen

Algemeen Pensioenfonds voor de schoenindustrie en lederwarenindustrie, Tilburg. 1967, zj 2 stuks

Informatie over: Werksfeer, Verplichtstelling, Premie, Pensioenregeling, Toeslagregeling en Statuten en Pensioenreglement

Schoenmakersvereeniging "Excelsior", Baflo. 1900 1 stuk

Statuten en Reglement

Pensioenfonds voor de Nederlandse Lederindustrie, Den Haag. 1950 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Coöperatief verband van de Vakafdeling Schoenmakers Onderafdeeling der St.Josephs Gezellen- Vereeniging , Amsterdam. 1906 1 stuk

Reglement

Timmerlieden-Vereeniging "de Kracht", Rotterdam. 1872 1 stuk

Reglement

Timmerlieden- en Modelmakers-Vereeniging, Leiden. 1910 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk reglement, werkloozw Verzekering en Weerstandskas

Nederlandschen Timmerliedenbond onder de zinspreuk "Verbetering is ons doel", Beverwijk. 1860 1 stuk

Huishoudelijk Reglement voor de Afd. Beverwijk

Timmerlieden- en modelmakers-Vereeniging "Eensgezindheid, Haarlem. 1872 1 stuk

Reglement

Timmerliede- Machinale Houtbewerkers en modelmakers-Vereeniging "Eengezindheid, Haarlem. 1927 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

R.K. Volksbond, Nijmegen. 1899 1 stuk

Reglement van het Timmergilde "Sint Josef"

Vereeniging van Timmermans gezellen "Eensgezindheid", Haarlem. 1872 1 stuk

Reglement

Concordia Inter. Nos, Vereeniging van Timmergezellen, Amsterdam. 1865 1 stuk

Statuten

Algemene Bedrijfsbond voor de Meubilerings- en Houtbedrijven, Amsterdam. 1957 1 stuk

Statuten en Reglementen, alsmede Huishoudelijk Reglement va de afdeling Amsterdam

R.K. Werklieden-Vereeniging "St. Joseph" , Utrecht. 1894 1 stuk

Reglement van de Vak-afdeling Timmerlieden

Algem. Nederl. Timmerliedenbond, Rotterdam. 1900 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement benevens het Reglement van het Uitkeeringsfonds bij Ziekte.

Rotterdamsche Timmerlieden-Vereeniging "Eendracht tot Vooruitgang", Rotterdam. 1890 1 stuk

Statuten en Reglement

Zaanlandsche Timmerliedenvereeniging "Ons Nuttig Streven" , Zaandijk. 1886 1 stuk

Statuten en Reglement

Timmerlieden-Vereeniging "Arbeid Adelt", Vlaardingen. 1891, 1901 2 stuks

Statuten; Statuten en Huishoudelijk Reglement benevens het Reglement voor het Fonds tot geldelijke ondersteuning voor Werkloozen en Reglement voor het uitkeeringsfonds bij ziekte en ongevallen

Christelijke Bond van Timmerlieden, Amsterdam. 1901 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond, Utrecht. 1894, 1895, 1900 3 stuks

Statuten en Besluiten van Alg. Vergaderingen en Reglement der Weerstandskas

Friesche Timmerliedenbond, Onbekend. zj. 1 stuk

Statuten

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlasbewerkende Industrie, s Gravenhage. 1961 1 stuk

Stichtingsacte, Statuten en Pensioen Reglement

Algemene Nederlandschen Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten, Amsterdam. zj.,1935 2 stuks

Statuten en Reglementen alsmede Huishoudelijk Reglement voor de afdeelingen

Vereeniging Meubelmakers de Eendracht, Arnhem. 1869 1 stuk

Statuten

Meubelmakersvereeniging "Welvaart zij ons doel", Leiden. 1908 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Meubelmakers-Bond, Amsterdam. 1871 1 stuk

Algemeen Reglement

Algem. Ned. Meubelmakersbond, Rotterdam. 1907-1908 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeenen Meubelmakersbond, Amsterdam. 1903 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Mandenmakers- en Rietbewerkersbond, Onbekend. zj. 1 stuk

Statuten

Bouw- en Houtbond FNV, Woerden. 1981 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Federatie Bouw- en Houtbonden, Bouwbond NVV en Bouw- en Houtbond NKV, Woerden. 1976 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglementen

Bouwbond NVV , Amsterdam. 1971 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandschen R.K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten "Sint Antonius van Padua", Utrecht. 1927 1 stuk

Statuten en Reglementen

Houtbewerkersgilde onder patronaat van St.Joseph, Den Haag. zj. 1 stuk

Reglement

Vakafdeeling der Houtbewerkers onder Patronaat van St. Joseph, Schiedam. 1893 1 stuk

Reglement

Houtbewerkersgilde "St.Joseph", Enschede. 1895 1 stuk

Handboekje

Naamloze Venootschap Houthandel, voorheen G.Alberts Lzn.&Co, Middelburg. 1899? 1 stuk

Statuten

Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid, Utrecht. 1955, 1969 2 stuks

Statuten en Reglementen

Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid CNV, Utrecht. 1980 1 stuk

Statuten en Reglementen

Hout- en Steenbewerkersgilde onder patronaat van St.Joseph Onderafdeeling van den Ned.R.K.Volksbond, Delft. 1894 1 stuk

Reglement

Houtwaren- en Borstelindustrie, Amsterdam. 1964 1 stuk

Verplichtstellingsbeschikkingen en Statuten en Pensioenreglement

Bedrijfspensioenfonds voor de Klompenindustrie, Utrecht. 1963 1 stuk

Verplichtstellingsbeschikkingen en Statuten en Pensioenreglement

R.K. Klompenmakersknechts- Vereeniging "St.Jacob", St.Oedenrode. 1906 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naamlooze Vennootschap Algemeene Papiermaatschappij Gerhard Loeber - G.H. Bührmann, Amsterdam. 1918 1 stuk

Statuten

N.V. Drukkerij Spaarnestad Ondernemingsraad, Haarlem. 1946 1 stuk

Reglement

G.H. Bührmann's Papiergroothandel NV, Amsterdam. 1942 1 stuk

Statuten

Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek NV , Maastricht. 1924, 1937, 1956 en 1967 4 stuks

Statuten (1967 tweetalig Engels)

Naamlooze Vennootschap Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder en zonen, Amsterdam. 1920, 1934, 1942 3 stuks

Statuten

Stichting Pensioenfonds Van Gelder papier, Amsterdam. 1975 1 stuk

Statuten

Stichting Pensioenfonds Arbeiderspers, Amsterdam. 1947 1 stuk

Stichtingsacte en Verzekeringsreglement

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Strokartonindustrie, Amsterdam. 1961 1 stuk

Verplichtstellingsbeschikking, Statuten en Pensioenreglement

Bedrijfspensioenfonds voor de Kartonindustrie en Bedrijfspensioenfonds voor de cartonnageindustrie en de papierzakkenindustrie, Amsterdam. 1975 2 stuks

Verplichtstellingsbeschikking, Statuten en Pensioenreglement

Pensioenfonds voor het Boekbindersbedrijf in Nederland, Amsterdam. 1934, 1937 en 1942 3 stuks

Statuten en Algemeen Reglement

Vereeniging Pensioenfonds voor de Grafische Vakken, Amsterdam. 1930, 1934 en 1942 3 stuks

Statuten en Reglementen en Statuten en Algemeen Reglement

Stichting "Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven", Amsterdam. 1953, 1954 2 stuks

Statuten en Reglementen

Unie van werknemers in het grafische bedrijf, Amsterdam. 1945 1 stuk

Reglement van samenwerking

Centraal bureau voor de grafische bedrijven in Nederland, Amsterdam. zj 1 stuk

Model reglement voor: Premie spaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen

Algemeen Sociaal fonds voor de grafische bedrijven in Nederland, Amsterdam. 1932, 1942, 1946, 1953 4 stuks

Wijzigingen en aanvulligen, Beschikking en Statuten

Ondernemingsraden Grafisch Bedrijf, Amsterdam. 1971 1 stuk

Model reglement

Grafische Bedrijfsvereniging, Amsterdam. 1951 1 stuk

Statuten

Stichting Grafische Bedrijfsfondsen, Amsterdam. 1949 1 stuk

Statuten

Nederlandse Christelijke Grafische Bedrijfsbond, Amsterdam. 1953 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandsche Christelijke Grafische Bond, Amsterdam. 1947 1 stuk

Statuten, Huishoudelijke en Andere Reglementen

Grafische Bond CNV, Amsterdam. 1978 1 stuk

Statuten en Reglementen

Federatie der Werkgevers- Organisaties in het Boekdrukkersbedrijf, RK vereniging van Nederlandse Drukkerspatroons, Amsterdam. 1928 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christelijke Typografenbond in Nederland, Onbekend. 1902 1 stuk

Statuten

Christelijke Typografen-Vereeniging "Draagt Elkanders Lasten", Amsterdam. 1899 1 stuk

Statuten en Huishoudelijke Bepalingen

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Grafische bond, Onbekend. 1918 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Nederlandse Katholieke Grafische Bond, Amsterdam. 1970 1 stuk

Statuten en Reglementen

Typografen Jongelieden- Vereeniging "Voorwaarts" , Leiden. 1911 1 stuk

Reglement

Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, Onbekend. 1921 1 stuk

Reglement van de Werkloozenkas

Algemeene Nederlandsche Typografenbond, Amsterdam. 1914, 1921, 1927, 1930, 1935 5 stuks

Gewijzigde Statuten benevens Algemeen Reglement

Nederlandsche Grafische Bond, Utrecht. 1918, 1930 2 stuks

Gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandschen Lito- Foto en Chemigrafenbond, Amsterdam. 1930 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Nederlandsche Lito-Fotografische Bond, Amsterdam. zj. 1 stuk

Bondsboekje tevens bewijs van lidmaatschap

Algemeenen Nederlandschen Chemigrafenbond, Amsterdam. 1910, 1907 2 stuks

Statuten

Het Lithografische bedrijf in Nederland, Amsterdam. 1938 1 stuk

Collectieve Arbeids Overeenkomst

Nederlandschen Lito, Foto en Chemigrafenbond, Amsterdam. 1912, 1916, 1926 3 stuks

Statuten en Reglementen

Druk en Papier, Amsterdam. 1978, 1985, 1985 3 stuks

Statuten en Reglementen

Grafische Bedrijven, Amsterdam. zj 1 stuk

Regeling tot vervroegd uitreden

Algem.Ned.Typografenbond, Amsterdam. 1910, 1915 2 stuks

Huishoudelijk Reglement

Voor de Afdeelingen van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, Onbekend. zj 3 stuks

Huishoudelijk Reglement

Algemeene Nederlandsche Typografenbond, Amsterdam. 1892, 1896, 1906 3 stuks

Statuten benevens algemeen reglement, Statuten benevens algemeen reglement met reglement reservefonds

Alg.Ned.Typografenbond, Amsterdam. 1895 1 stuk

Reglement voor de Afdeeling

Algem.Ned.Typografenbond (Boekdrukkers), Amsterdam. 1909 1 stuk

Huishoudelijk Reglement van de afdeeling

Alg.Ned.Typografenbond, Gouda. 1900, 1911 2 stuks

Huishoudelijk Reglement en Reglement van de Afdeeling Gouda

Algemeen Nederlandsch Typografenbond, Amsterdam. 1896 1 stuk

Statuten, benevens algemeen reglement en reglement reservefonds

Algemene Nederlandse Grafische Bond, Onbekend. zj 1 stuk

Artikel 5 der Statuten

Algemene Nederlandse Grafische Bond, Amsterdam. 1945 1 stuk

Concept Statuten en Algemeen Reglement

Algemene Nederlandse Grafische Bond, Amsterdam. 1946 tot en met 1973 13 stuks

Statuten en Algemeen Reglement

Algemene Nederlandse Grafische Bond, Amsterdam. 1967 1 stuk

Statuten en Algemeen Reglement inclusief bewijs van lidmaatschap

Leerlingen Commissie, Amsterdam. 1933, 1938, 1941 4 stuks

Leerlingen-Regeling in de Typografie

Rasterdiepdrukbedrijf in Nederland, Onbekend. zj, 1933, 1938 3 stuks

Leerlingen Regeling

Boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf, Onbekend. 1936, 1950 2 stuks

Regeling voor de opleiding van leerlingen in de boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf

Algemene Nederlandse Typografenbond, Onbekend. 1917 1 stuk

Leerlingen Regeling

Voor de opleiding van Leerlingen in het Boekbinders-, Papierwaren- en Enveloppenbedrijf, Onbekend. 1936 2 stuks

Regeling

Vakopleiding van Leerlingen in het Lithografische Bedrijf, Onbekend. 1936 1 stuk

Regeling

Opleiding van Leerlingen in het Chemigrafisch Bedrijf, Onbekend. 1936 1 stuk

Regeling

Collectieve Arbeids Overeenkomst in de Typografie in Nederland, Onbekend. 1920, 1922 1 stuk

Leerlingen Regeling volgens artikel 16 en Wijzigingsblad

Opleiding van Leerlingen in de Grafische Industrie, Den Haag. 1936 1 stuk

Regeling

Vakopleidingen Grafisch Bedrijf, Amsterdam. zj 1 stuk

Leermeester en Leerling

Vereniging Amsterdamsche Grafische School, Amsterdam. 1945 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

s Gravenhaagsche Typografen-Vereeniging "Prudentia et Caritate" (uit eigen voorzorg en liefde tot elkander), Den Haag. 1902 1 stuk

Concept Reglement

New York Typographical Union, New York. 1951-1952 1 stuk

Contract for Book and Job Work

Grémio Nacional da Imprensa Diária, Lisboa. 1975 1 stuk

Contrato Colectivo de Trabalho

Syndicat National des Employes et Cadres de la Presse & de la Publicité, Paris . 1955 1 stuk

Convention Collective de Travail des Employes de la Presse Periodique

Convention Collective Nationale de Travail des Imprimeries de Labeur et Indrustries Graphiques, Paris . 1966, 1974 2 stuks

Journal Officiel, Textes D'Interet Géneral

Ministre du Travail et de la Participation, Paris . 1979 1 stuk

Conventions Collectives de Retraite

Syndicat National des Cadres et Techniciens du Livre et de la Communication , Montreux. 1985 1 stuk

Convention Collectives des Cadres Techniques de la Presse Parisienne

Institution de Retraite et de Prévoyance des Ouvriers et Employés de la Presse et du Livre, Paris . 1964 1 stuk

Convention Collectives (Caisse Gutenberg)

Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf bij N.V. Drukkerij Senefelder, Amsterdam. 1924-1925 1 stuk

Reglement voor de Rayon-Bureaux

Paritair Comite voor het Drukkerij-, Grafische Kunst- en Dagbladbedrijf, Brussel. 1980 1 stuk

Statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel van de ondernemingen (Collectieve Arbeidsovereenkomst van 14 mei 1980)

Vereeniging tot bevordering der gezondheid in de grafische vakken in Nederland "Voor Elck wat Wils", Amsterdam. 1918 1 stuk

Zak-Agenda, met artikelen van Dr.L.Heijermans Ferd.Wierdels, S.J.Pothuis en W.H.Vliegen

Vereniging tot bevordering der gezondheid in de grafische vakken in Nederland, Amsterdam. 1935 1 stuk

Statuten Huishoudelijk Reglement en Afdelings Reglement

Naamloze Vennootschap Twentsche Uitgeversmaatschappij "Aurora", Enschede. zj 1 stuk

Concept Statuten

Naamlooze Vennootschap Sneldrukkerij "Patria", Amersfoort. 1919 1 stuk

Statuten

Mercuur-Stoomdrukkerij, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Stichting Grafisch Historisch Centrum, Etten-Leur. 1866 (herdruk vermoedelijk rond 1988) 1 stuk

Werkliedenreglement

Firma Gerhard Loeber, Amsterdam. 1914 1 stuk

Werklieden-Reglement

Behangselpapierindustrie, Den Haag. 1947 2 stuks

Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden en een wijzigingsblad

Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Grafisch Bedrijf en aanverwante bedrijven, Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten en Reglement

Federatie der werkgeversorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf , Onbekend. 1928 1 stuk

Huishoudelijk Reglement voor de Federatie - Districtsafdeelingen

Vereniging tot bevordering van de vakopleiding in de papierverwerkende en veredelingsindustrie, Amsterdam. 1957, 1958 2 stuks

Statuten, Huishoudeljk Reglement en Opleidingsreglement

Vereniging Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars, Amsterdam. 1958 1 stuk

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant

Naamlooze Vennootschap Electrische Drukkerij "Vooruitgang", Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap "Drukkerij de Eendracht", Schiedam. 1898, 1933 2 stuks

Statuten

Leerlingstelsel bij de boekbinderij en aanverwante vakken, Amsterdam. 1904 1 stuk

Conceptreglement

Boekbinders-, Liniëerders- en Cartonnagewerkers Vereeniging "Nieuw Leven", Amsterdam. 1900 1 stuk

Reglement

Boekbindersvereeniging "Nieuw Leven", Haarlem. 1901 1 stuk

Reglement en Statuten

Vereeniging onder den naam van Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellen- Bond, Amsterdam. 1902 1 stuk

Statuten

Algemeenen Nederlandschen Boekbindersgezellenbond, Haarlem. 1903 1 stuk

Reglement

Vereniging tot bevordering van de vakopleiding in het boekbinders-, papierwaren- en enveloppenbedrijf, Amsterdam. 1938, 1967 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het Nederlandsche Arbeidsfront Hoofdafdeeling Sociaal Economische Zaken Bedrijfsgroep Grafische en Papierverwerkende bedrijven, Onbekend. 1942-1945 1 stuk

Regeling van Loonen en andere Arbeidsvoorwaarden voor het Boekbinders-, Papierwaren- en Enveloppenbedrijf

Federatie der Werkgeversorganisatiën in Boekdrukkersbedrijf, Onbekend. 1928 1 stuk

Bepalingen, betreffende het gemeenschappelijk reservefonds, reglement voor het Gerrit Jan Thieme-fonds en Reglement van orde voor de gemeenschappelijke algemeene vergadering

Boekbinderijen, de Linieer- en Brocheerinrichtingen te 's Gravenhage, s Gravenhage. zj 1 stuk

Ontwerpregeling

Kamer van Arbeid voor de Drukkersbedrijven, s Gravenhage. 1910 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, Amsterdam. 1946 1 stuk

Nota voor het hoofdbestuur inzake rechten van uit de E.V.C. overkomende leden

Unie van werknemersorganisaties in het grafische bedrijf, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement voor de personeelscommissie

Ned.Vereeniging van Chefs in het grafische bedrijf, s Gravenhage. 1927 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandsche Lito- Foto- en Chemigrafenbond, Amsterdam. 1937 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Vakgroep "Boek- en Diepdruk" van de Bedrijfsgroep "Grafische Industrie", s Gravenhage. 1941 1 stuk

De organisatie van de Grafische Industrie

Van Markens Drukkerij-Vennootschap "Door den Arbeid, Aan den Arbeid", Onbekend. zj 1 stuk

Statuten

De Nederlandse Dagbladpers, Amsterdam. 1953 1 stuk

Statuten van de Vereniging

Naamlooze Vennootschap Volksdrukkerij De Arbeid, s Gravenhage. 1908 1 stuk

Ontwerp Statuten

Federatie der werkgeversorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf bij de N.V. Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij, Amsterdam. 1929 1 stuk

Samenstelling besturen, commissieën en districten

onbekend, s Gravenhage. 1942 1 stuk

Korte Samenvatting van de Arbitrale uitspraken, gegeven op grond van de crisisorganisatiebeschikking 1939

De NV Drukkerij en Uitgeversmij de Arbeiderspers, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement voor de ondernemingsraden, de groepsraden en den centralen ondernemingsraad

Vereniging tot bevordering van de vakopleiding in het boekdrukkers-, rasterdiepdruk- en chemigrafisch bedrijf, Amsterdam. 1950, 1952 en 1965 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfsraad voor het boekdrukkers- en rasterdiepdrukbedrijf, Onbekend. 1934 1 stuk

Reglementen benevens tekst der bedrijfsradenwet

Vereeniging van Nederlandsche Chemigrafische inrichtingen, Amsterdam. 1912 1 stuk

Statuten

Bedrijfsraad voor het chemigrafisch bedrijf, Amsterdam. 1935 1 stuk

Reglementen

Typografische Vereeniging "Nut en Genoegen", Utrecht. 1887,1901 2 stuks

Statuten en Reglement en Akte van Lidmaatschap

Typografiche Vereeniging Lourens Jansz. Coster, Leiden. 1894 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Typografische Vereeniging "Door Eendracht 't Zaam Verbonden", Breda. 1886 1 stuk

Reglement

Typografische Vereeniging "Voorzorg en genoegen", Amsterdam. 1875, 1904 2 stuks

Wetten, Reglement

Typografische Vereeniging "Laurens Koster", Deventer. 1892 1 stuk

Reglement

Typografische Vereeniging "Onderling Hulpbetoon", Tiel. 1892, 1899 2 stuks

Reglement

Typografische Vereeniging "Tot nut en gezellig verkeer", Haarlem. 1891 1 stuk

Reglement

Typografische Vereeniging "De Nederlandsche Drukkers", Amsterdam. 1889 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

"Jong Leven", Adspiranten- Afd. van den Alg.Ned.Typ.Bond Afd. Amsterdam (Boekbinders), Amsterdam. 1912 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Typografische Vereeniging onder de zinspreuk "Door Koster's Fakkel voorgelicht, Is deze Vriendenkring gesticht", Rotterdam. 1891 1 stuk

Reglement

Algem.Ned.Typ.Bond, Den Haag. 1919 1 stuk

Huishoudelijk Reglement waaraan toegevoegd Reglement voor de Adspirant- Afd.

Algem.Nederl.Typografen-Bond, s Gravenhage. 1907 1 stuk

Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk Reglement van het Landelijk Ziekenfonds

Nederlandse Lito-, Foto- en Chemigrafenbond, Amsterdam. 1939 1 stuk

Statuten en Reglementen

N.V. Mortelmans' Drukkerij en Cartonnagefabriek, s Gravenhage. 1952 1 stuk

Fabrieksreglement

Afdelingsunie voor de Amsterdamse Metaalnijverheid, Amsterdam. zj 1 stuk

Manifest aan alle Amsterdamse Metaalbewerkers

Steenkolenmijnen in Limburg, Heerlen. 1950 1 stuk

Reglement voor het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg

Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf, Heerlen. 1951 1 stuk

Statuten

Scheidsgerecht voor de Mijnindustrie, Onbekend. 1918 1 stuk

Reglement

Alg.Ned.Bedrijfsbond Mijnindustrie, Heerlen. 1952 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naamlooze Vennootschap Petroleummaatschappij "Zuid Perlak", Amsterdam. 1906 1 stuk

Statuten

N.V. Petroleum Maatschappij "Moera Enim", Amsterdam. 1989 1 stuk

Voorstel tot Statutenwijziging

Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij N.V., Amsterdam. 1930-1948, 1950 2 stuks

Statuten

Stichting Pensioenfonds der Koninklijke Shell, s Gravenhage. 1952 1 stuk

Reglement

N.V. Petroleum Maatschappij "La Corona", s Gravenhage. 1950 1 stuk

Dienstreglement voor Scheepsofficieren

De Bataafsche Petroleum Maatschappij en de met haar verbonden Maatschappijen, Onbekend. 1920 1 stuk

Algemeene Bepalingen betreffende het Europeesch en daarmee gelijkgesteld personeel in den Archipel in dienst van

"Amsterdamsche Vereeniging voor den Rubberhandel", Amsterdam. 1913, 1922, 1923 3 stuks

Reglement voor den Handel in Rubber op de Amsterdamsche Markt.

Koninklijke Fabrieken Talens en zoon NV , Apeldoorn. 1951 en 1960 2 stuks

Handboekje en reglement voor het fabrieks- en magazijnpersoneel

Bedrijfsvereniging voor de steen-, cement-, glas- en keramische industrie, Amsterdam. 1952 1 stuk

Wachtgeldregeling

Porseleinfabriek van de firma Louis Regout&Zoon, Maastricht. 1898 1 stuk

Reglement voor de arbeiders

St.Josephs-Gezellen-Vereeniging, Vakafdeeling Kalk- en Steenbewerkers "St.Marinus", Amsterdam. zj 1 stuk

Statuut

Ned.R.K. Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus, Utrecht. 1917, 1924, 1933 3 stuks

Statuten Huish.Reglement, Contributieboekje, Reglement voor de Werkloozenkas

Dordrechtsche Steenhouwers-Vereeniging "Eendracht Maakt Macht", Dordrecht. 1888 1 stuk

Statuten en Reglementen

Stichting Sociaal Federatief Verbond voor de Baksteenindustrie, Arnhem. 1957, 1970 2 stuks

Bedrijfspensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Bond van Glas- en Aardewerkers "God en ons Recht", Maastricht. 1910 1 stuk

Statuten, Algemeen Reglement, Reglement voor de ondersteuningen en Contributieboek

Porcelein- en Aardewerkersvereeniging "Loon naar Werk", Maastricht. 1896 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Glasbewerkers-Vereeniging "Eendracht", Nieuw-Buinen. 1913 1 stuk

Statuten

Glasbewerkers-Vereeniging "Door Eendracht Sterk", s Gravenhage. 1911 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandschen Glasblazersbond, Delft. 1903 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Vereeniging van Glas- en Aardewerkers, Delft. 1907, 1908, 1917, 1919 4 stuks

Statuten en Reglementen en Reglementen voor de Werkloozenkas

Algemeene Christelijke Glasbewerkers Vereeniging "Samenwerking", Delft. 1908 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederl. Vereeniging van Glas- en Aardewerkers, Delft. zj 2 stuks

Statuten en Reglementen en contributieboekje overlijdensfonds van dhr L.Th.Daamen

"Onderlinge Glasblazersvereeniging", Delft. 1900 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfsvereniging voor de steen-, cement-, glas- en keramische industrie, Amsterdam. 1978 1 stuk

Statuten, Reglementen en andere besluiten resp. voorschriften

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid, onbekend. 1975 1 stuk

Pensioenreglement

Stichting Uittreden Metaalindustrie, s-Gravenhage. 1980 1 stuk

Statuten

Groninger Metaalbew. Vereniging, Groningen. 1902 1 stuk

Reglement

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Kleine Metaalnijverheid, s-Gravenhage. 1948, 1949, 1950, 1955 4 stuks

Huishoudelijk Reglement

Metaalbond Werkgeversvakbond in de Metaalnijverheid, onbekend. 1931 1 stuk

Landelijke Regeling

Nederlandse R.K. Metaalbewerkersbond, Utrecht. 1924, 1947, 1950 3 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de afdelingen

Ned. R.K. Metaalbewerkersbond, Utrecht. 1917, 1930, 1939 3 stuks

Huishoudelijk Reglement, Reglement voor de afdeelingen en reglement voor de Werkloozenkas

Ned. Roomsch. Katholieke Metaalbewerkersbond, Utrecht. 1916 1 stuk

Reglementen en Contributieboekje

Algemeene Nederlandschen Metaalbewerkersbond, Amsterdam. 1910, 1912, 1916, 1918, 1920, 1922, 1928, 1932, 1935, 1936, 1938, 1942 en 1948 13 stuks

Statuten en Reglementen

Algemene Nederlandschen Metaalbewerkersbond, Amsterdam. 1941 1 stuk

Opgelegde regeling van arbeidsvoorwaarden in de metaalnijverheid

Alg.Nederlandsche Metaalbewerkersbond, Amsterdam. 1936, 1939 en 1942 3 stuks

Reglement voor de werklozenkas

Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, s Gravenhage en Amsterdam. 1946 en 1957 2 stuks

Reglement op de rechtspositie van de bezoldigde bestuurders

Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, Amsterdam. 1938 1 stuk

Pensioen-reglement voor personeel in dienst van de algemene nederlandse metaalbewerkersbond of in dienst bij één der afdelingen

Christelijken metaalbewerkersbond in Nederland Utrecht, Christelijken metaalbewerksbond in Vlissingen, Utrecht, Vlissingen . 1908/1931, 1925, 1939 en 1951 6 stuks

Statuten en Huishoudelijk reglement en statuten voor de werkloozenkas

Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en de elektrotechnische industrie ANMB, s Gravenhage. 1956, 1959, 1962 en 1965 4 stuks

Statuten en Reglementen

Stichting Vakraad voor de kleine metaalnijverheid en Stichting bedrijfspensioenfonds voor de kleine metaalnijverheid, s Gravenhage. 1949 1 stuk

Statuten

Amsterdamsche coöperatieve Vereeniging van Samenwerkenden Lood- en Zinkwerkers, Fitters en aanverwanten, Amsterdam. 1921 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Algemeenen Metaalbewerkersbond in Nederland, Amsterdam. 1901 en 1903 2 stuks

Programma, Bonds- statuten en reglement en Bondsweerstandskas en de Reiskas

Afdeeling Nijmegen van den Algem. Metaalbewerkersbond in Nederland, Nijmegen. 1905 1 stuk

Reglement

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de metaalindustrie, Amsterdam. 1957, 1960, 1962 en 1964 4 stuks

Pensioenreglement en Samenvatting van de Pensioenvoorziening voor de beambten in de metaalindustrie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de metaalindustrie, s Gravenhage. 1957, 1964, 1965, 1966, 1969 en 1972 6 stuks

Statuten en Pensioenreglement

Protestantsch-Christelijke Ijzer- en Materiaalbewerkers en aanverwante vakliedenvereeniging, Leiden. 1903 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vakraad voor de Metaalnijverheid, onbekend. 1947 1 stuk

Model-reglement voor de Kern

Algem. Nederl. Koper- en Blikbewerkers-Bond, Dordrecht. 1897 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Roomsch Katholieke Volksbond onder patronaat van St. Willibrordus, Rotterdam. 1899 1 stuk

Reglement

Metaalbewerkersbond in den Nederl. R.- K. Volksbond, Schiedam. 1899

Algemeene Bepalingen voor de Centralisatie der Vakvereenigingen en reglement

Metaalbewerkersgilde onder Patronaat van St.Eligius Onderafdeeling van den Ned.R.K.Volksbond Afdeling Delft, Delft. 1893 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Contactgroep van werkgevers in de metaalindustrie, Rotterdam. 1965 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfspensioenfonds voor de kleine metaalnijverheid, onbekend. 1948, 1949, 1950, 1963, 1967, zj 6 stuks

Pensioenreglement, Pensioenreglement A, Pensioenreglement B, Beschikking van de minister van Sociale Zaken betreffende verplichte deelneming in het Bedrijfspensioenfonds

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Kleine Metaalnijverheid, s Gravenhage. 1950 (2x), 1963 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en beschikking van de minister van Sociale Zaken betreffende verplichte deelneming in het Bedrijfspensioenfonds van de kleine metaalnijverheid

Christelijke Metaalbedrijfsbond in Nederland, Utrecht. 1955, 1957 2 stuks

Statuten en Reglementen en Ongevallen Reglement

Bedrijfsunie voor de metaalnijverheid en haar afdeling unies, Utrecht. 1945 1 stuk

Reglement

Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en de elektrotechnische industrie ANMB, s Gravenhage. 1953, 1955, 1967 3 stuks

Pensioenreglement voor personeelsleden in dienst van

Christelijke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektrotechnische Industrie (C.M.B.), Utrecht. 1959, 1967 2 stuks

Introductieboekje met Statuten en Reglement

"Landelijke Bedrijfsorganisatie Metaal" aangesloten bij het O.V.B., Schiedam. 1983 1 stuk

Statuten

Metaalbewerkers - Vakafdeeling van "Patrimonium", Dordrecht. 1899 1 stuk

Reglement

Stichting Centraal Secretariaat Metaal- en Electrotechnische Industrie "Cesmetel", s Gravenhage. 1982 1 stuk

Statuten

Stichting Raad van Overleg in de metaalindustrie, s Gravenhage. 1968 1 stuk

Statuten

Landelijke Federatie van Metaalbewerkers- en aanverwante , Rotterdam. 1917 1 stuk

Bewijs van Lidmaatschap en Reglementen

Nederlandse Katholieke Metaalbewerksbond, Utrecht. 1950, 1951 1 stuk

Statuten, huishoudelijk reglement, reglement voor de afdelingen en Bijzondere bepalingen van de ongevallenuitkeringen voor leden in en buiten beroep en inlegvel

Metaalbewerkersgilde "St.Eloy" Afdeeling der R.K. Arbeidersvereeniging, Enschede, Arnhem, s Gravenhage, Deventer, Bussum. 1866, 1893, 1895, 1899, 1900, zj 6 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

R.-K. Metaalbewerkers- Vereeniging "Geloof en Arbeid", onbekend. 1907 1 stuk

Concept Reglement

Stichting Centrale Commissie voor de Beambten in de Metaalindustrie, s Gravenhage. 1963 1 stuk

Statuten

Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond, s Gravenhage. 1951, 1952 (3 drukken), 1954 5 stuks

Statuten en Reglementen

Fédération Nationale des Syndicats d'Employés C.G.T., Paris. 1936 1 stuk

Convention Collective du Travail des Employés

Stichting Vakraad voor de Metaalindustrie, s Gravenhage. 1955, 1960 2 stuks

Statuten

Stichting Vakraad voor de Metaalnijverheid, s Gravenhage. 1947 2 stuks

Statuten en brief over oprichting en statuten en pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid

College van Rijksbemiddelaars, s Gravenhage. 1949 1 stuk

Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Goud- en Zilvernijverheid

Ubbink-Davo NV, Doesburg. 1962 1 stuk

Statuten

Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V., NV Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen (MEKOG), Cementfabriek - Ijmuiden (CEMIJ) N.V. Breedband N.V., IJmuiden. 1954 2 stuks

Reglement Ondernemingsraad Hoogovens en Aangesloten bedrijven (zie organisatie) en Inlegvel

Stichting "Pensioenfonds Hoogovens" , IJmuiden. 1966, 1969 2 stuks

Statuten, Pensioenreglement overeenkomst

Machinisten en Metaalbewerkersvereeniging "Vooruit", Zaandam. 1892 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie, Amsterdam. 1925, 1930 2 stuks

Statuten en Reglementen

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie, s Gravenhage. 1964 1 stuk

Statuten en Pensioenreglementen

Industriebond NVV, Amsterdam. 1971, zj 2 stuks

Statuten en Reglementen en Naar een Industriebond

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie, s Gravenhage. 1966 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en de elektrotechnische industrie, s Gravenhage. 1968 1 stuk

Statuten en Reglementen

Bedrijfsvereniging voor de kleine metaalnijverheid, s Gravenhage. 1962 1 stuk

Statuten, Wachtgeldregeling en Ziekengeldregeling

Machinefabriek van Gebr. Stork & Co, Hengelo. 1903, 1922 2 stuks

Statuten en Reglementen van de Vereeniging tot Behartiging van de Belangen van het Personeel en Reglement voor de werklieden

Naamloze Vennootschap "Appingedammer Bronsmotorenfabriek", Appingedam. 1906, 1932, 1958 3 stuks

Statuten en Bijvoegsels van de Nederlandse Staatscourant

Pensioenfonds voor de Scheepsbouw en Machine-Industrie, Amsterdam. 1942 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Heemaf - Personeelsvereeniging, Hengelo. 1943 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap W.A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek, Schiedam. 1916, 1932, 1965 3 stuks

Statuten

R.T.D. Röntgen Technische Dienst BV , Rotterdam. 1978, 1982 2 stuks

Algemene bedrijfsvoorschriften

s Gravenhaagsche Machinisten-Vereeniging Stoomkracht, Den Haag. 1895 1 stuk

Statuten en Reglement

Algemene Bond voor de Metaalnijverheid en de elektrotechnische industrie, Den Haag. 1962, 1967 en 1969 4 stuks

brieven aangaande 40, 50 en 60 jarig lidmaatschap; brief berekening lidmaatschapsduur; brief vaststelling contributie; brief wijziging huishoudelijk reglment Bondsraad

St.Eloy Katholieke Bond van Werknemers in het metaal en elektrotechnisch bedrijf en aanverwante bedrijven, onbekend. 1966, 1967, 1969 en 1971 6 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van de Afdelingen

Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische industrie, s Gravenhage. 1953 1 stuk

Statuten

Machinefabriek van Gebrs. Stork & Co, Hengelo. 1921, 1933 en 1942 3 stuks

Statuten

Staatsbedrijf der Artillerie inrichtingen en het Munitiebureau, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Ondernemingsraad van de montage-ateliers der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken , Doetinchem. 1961 1 stuk

Reglement en losse agenda van bijeenkomst van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en Kernleden

NV Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 1937, 1954 (2x), 1964 (2x) 5 stuks

Statuten, Reglement voor de Ondernemingsraad, Statuts (Frans) 2x, Reglement van de Ziekenkas

NV Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 1962, 1963, 1964, 1965 4 stuks

Verslag van de Ziekenkas

N.V.Splendor Gloeilampenfabrieken, Nijmegen. zj 1 stuk

Fabrieksregelement

NV Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. zj 1 stuk

Reglement voor den Personeelraad

NV Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 1953 1 stuk

Arbeidsreglement voor de handarbeiders

N.V. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek, Nijmegen. 1920 1 stuk

Fabrieksregelement

"De Kern" Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Hilversum. 1927 1 stuk

Reglement

Kettingcommissie (ingesteld door minister van Sociale Zaken 24 februari 1936), Den Haag. 1936 1 stuk

Leidraad voor het gebruik van Kettingwerk

Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie, onbekend. zj 1 stuk

Reglement van een afdelingskas, gevormd voor de ziekengeldverzekering van de arbeiders in dienst van de onderneming

Nederl. Electriciens-Bond, Amsterdam. 1903 1 stuk

Statuten en huishoud. Reglement

Nederlandsche Electriciens Vereeniging, Amsterdam. 1897 1 stuk

Statuten

Stichting BOVAG-Bedrijfspensioenfonds, Den Haag. 1956 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij VOF, Amsterdam. 1954 1 stuk

Reglement van het Fonds voor Sociale Voorzieningen

De Nederl. R.K.Diamantbewerkers- Vereeniging "Sint Eduardus", Amsterdam. 1895, 1912, 1918, 3 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de Werkloozenkas en een Contributieregeling van het lid T.Th.M. Pijnappels. En nog een Contributieregeling.

De Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers , Amsterdam. 1912, zj 2 stuks

Huishoudelijke Reglement, Reglement van het Fonds van Uitkeering bij Werkeloosheid

Maatschappij "Het Diamantwerkers Weezenfonds", Amsterdam. 1901 1 stuk

Reglement

Diamantbewerkers Koperen-Stelenfonds "Nieuw Levenskracht" , Amsterdam. 1920 1 stuk

Statuten en herzien Huishoudelijk Reglement

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, Amsterdam. 1898, 1900 2 stuks

Diplomaboekje, Contributieboekje, Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement, Ontwerpstatuten

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, Amsterdam. 1902, 1911, 1922 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Meubelmakers Vereeniging "Amstels Eendracht" , Amsterdam. 1868 1 stuk

Statuten benevens Huishoudelijk Reglement der Vereeniging

Bedrijfsunie voor de Metaalnijverheid, onbekend. 1949 1 stuk

Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Goud- en Zilver Nijverheid

Schoonhovense Zilverfabriek H.Hooijkaas , Schoonhoven. 1956 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Naaml. Vennotschap Kon.Nederl.Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en van Kempen, Zeist. 1931, 1941 2 stuks

Statuten

Ned. Borstelmakers-Vereeniging "Door Eendracht Verbetering" , onbekend. 1893 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen Voorheen J.H.Keunen, onbekend. zj 1 stuk

Arbeidsreglement

Katholieke Bond van Werknemers in Industriële bedrijven Sint Willibrordus, Den Haag. 1964 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, Den Haag. 1951, 1962, 1966 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Tilburgse Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerks-Nijverheid, Tilburg. 1873 1 stuk

Reglement der Winkel-Afdeeling

Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, s Gravenhage. 1851, 1866, 1884, 1890 4 stuks

Wet der Vereeniging tot bevordering van Farbrieks- en Handwerksnijverheid en Verslag over de Opleiding van Leerlingen in Handwerk, Ambacht en Fabriek (door een commissie beneoemd door..)

Fabriekscommissie, onbekend. 1947 2 stuks

Reglement, Fabrieksreglement

Vereeniging "Departement Amsterdam van de Maatschappij van Nijverheid", Amsterdam. 1909 1 stuk

Reglement

Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat , s Gravenhage. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging ter Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, s Gravenhage. 1896 1 stuk

Reglement van Orde voor het Hoofdbestuur

Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, s Gravenhage. 1897 1 stuk

Huishoudelijk Reglement der afdeeling 's Gravenhage

Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders(sters), Amsterdam. 1927 1 stuk

Rechtspositie, Statuten en Huishoudelijk Reglement, Pensioenfonds voor Bezoldigde Bestuurders en Beambten

Nederl. Vereeniging van Fabrieksarbeiders, Amsterdam. 1918 1 stuk

Reglement voor Werkloozenkas

Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, Delft. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement der Afdeeling Delft

Nederlandse Katholieke Fabrieksarbeiders(sters) Bond "St. Willibrordus", Den Haag. 1933 1 stuk

Statuten Huishoudelijk Reglement, Richtlijnen voor de Bondsbedrijfsgroepen

Katholieke Bond van Administratief en Commercieel Personeel in de industrie, Haarlem. 1963 1 stuk

Statuten en reglementen

Samenwerkende elektriciteits- produktiebedrijven N.V. SEP, Arnhem. 1993 2 stuks

Statuten en toelichting, en overeenkomst van samenwerking en toelichting

Utrechtsche Gaswerkersvereeniging "Door Vereeniging Verbetering", Utrecht. 1900 1 stuk

Reglement: verbetering en verheffing Gaserkersvereeniging

Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, Leiden, Amsterdam. 1889, zj, 1904 3 stuks

Huishoudelijk reglement van het uitkeringsfonds bij overlijden; Gewijzigde Statuten; Beginselverklaring

Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond, Utrecht. 1931 1 stuk

Reglement voor de werkloozenkas

Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1920 1 stuk

Statuten en reglementen

Algemeene Deventer Werklieden-Vereeniging "Help u Zelven", Deventer. 1871 1 stuk

Statuten

Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid "St.Joseph", Utrecht. 1967 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Nederlandse Katholieke Bond voor Bouw- en Houtnijverheid "K.B.B.H", Utrecht. 1972 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

niet bekend, Amsterdam. 1937 1 stuk

Regeling tot Behartiging der Samenwerking in het Bouwbedrijf B.S.B.-regeling. En de Overeenkomst behorende bij die regeling met toelichting

Risicofonds voor de Bouwbedrijven in Nederland, Amsterdam. 1951 1 stuk

Reglement met toelichting

Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Amsterdam. 1952 1 stuk

Wachtgeldreglement Bouwnijverheid

Bedrijfsunie in het Bouwbedrijf, gevormd door de Alg.Ned.Bouwarbeidersbond en R.K.Bouwvakarbeidersbond "St.Joseph" en Ned.Chr.Bouwarbeidersbond, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Christelijke Nationalen Bouwvakarbeidsbond in Nederland , Amersfoort. 1917, 1918 2 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement

Bussumsche Opperlieden-Vereeniging "Steeds Voorwaarts", Bussum. zj 1 stuk

Statuten en contrôleboekje

Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Amsterdam. 1950, 1970 2 stuks

Statuten en Pensioenreglement

Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Amsterdam. 1957, 1964 3 stuks

Verplichtstellingsbeschikkingen Statuten en Pensioenreglement

Rijkswerklieden, s Gravenhage. 1914 1 stuk

Federatie-Reglement

Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1941-1942 1 stuk

Landelijke Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Straatmakersbedrijf

Frank Rijsdijk Holland B.V. (Scheepssloperij), Hendrik Ido Ambacht. zj, 1920, 1964 3 stuks

Statuten

Prot.Christelijke Bouwvak-Federatie, Leiden. 1913 1 stuk

Reglement

Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, Amsterdam. 1971 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Groninger Coöperatieve Bouw-Onderneming U.A., Groningen. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement en reglement Ziekenfonds

niet bekend, Kralingen. 1885 1 stuk

Reglement voor het onderhoud van den WEG en de BRUG in de Keerweerlaan

Vakgroep Wegenbouw, Amsterdam. zj 1 stuk

Lonen voor Water-, Spoor- en Wegenbouw en Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Baggerbedrijf, Den Haag. 1956 1 stuk

Statuten en reglement

Protestantsch Christelijke Timmerliedenvereeniging, Amsterdam. 1909 1 stuk

Statuut en Huishoudelijke Reglement

Sandersbehang N.V., Rotterdam. 1972, 1973 2 stuks

Statuten en voorstel tot Statutenwijziging

niet bekend, Niet bekend. zj 1 stuk

Leerregeling en vakopleiding voor het schildersbedrijf in Nederland Is ws. gedrukt in St. Annaparochie

Bedrijfsvereeniging voor ziekteverzekering in het schildersbedrijf van den Bond van Nederl. Schilderpatroons en den Nederlandschen Schildersgezellenbond, Den Haag. 1930 1 stuk

Statuten en Reglement

Bedrijfspensioenfonds voor het bitumineuze dakdekkingsbedrijf, Utrecht. 1964 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Bond van werkmeesters, technici en opzichthoudend personeel "B.W.T.O.) , onbekend. 1936, 1939 2 stuks

Reglement voor het (Al-) gemeen (VO-) oorzieningsfonds (ALVO) en het reglement voor het Fonds voor bijzondere doeleinden

Nederlandse Bond van Technici, Amsterdam. 1926, 1935 2 stuks

Statuten en Reglementen

Christelijke Straatmakers Vereeniging "Toenadering", Groningen. 1910 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond en aanverwante vakken, Rotterdam. 1918 1 stuk

Statuten

Utrechtsche Voegersvereeniging, Utrecht. 1918 1 stuk

Regelement voor de Werkloozenkas

De Bond van Fabrikanten van Betonwaren; De Algemene Bedrijfsgroepen Centrale; De Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale; De Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers(sters) in Industriële bedrijven "St Willibrordus", Amsterdam (2x), Den Haag (2x). 1975 1 stuk

Bedrijfspensioenfonds voor de betonwarenindustrie

Ned.R.K.Steenfabrieksarbeidersbond "Sint Stephanus", Aerdt Lobith. 1920 1 stuk

Statuten en reglementen

Vereeniging van Cementhandelaren, Amsterdam. 1939 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement annex reglement voor de beslechting van geschillen en reglement betreffende het hebben of oprichten van filialen, depôts e.d.

Chamotte Unie N.V., Geldermalsen. 1939, 1947, 1964 3 stuks

Statuten en een bijvoegsel wijziging artikel

Vereen.Gemeenschap Grondbezit, Bussum. 1902, zj 2 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement en een ex. Van de afdeeling Amsterdam

Algem.Ned.Grondwerkersbond en aanverwante vakken, Rotterdam. 1918 1 stuk

Huishoudelijk reglement

N.V. Zuid-Hollandsche Bouwgrond- Maatschappij, Den Haag. 1905 1 stuk

Statuten

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A., Amsterdam. 1930 1 stuk

Voorloopige Honorariumtabel voor het maken van bouwplannen in opdracht van particuliere bouwondernemers te Amsterdam

Federatie van Middelbaar-Technici in Particuliere dienst, Amsterdam. 1940 1 stuk

Statuut en instructie voor de correspondentschappen

Christelijke Werklieden-Vereeniging "Onze hulp is in den Naam des Heeren.", s Gravenhage. 1907 1 stuk

Reglement van het Fonds tot Verzekeriing tegen de geldelijke nadeelen van werklosheid

Nederlandsche Schildersbond, thans genaamd "Bond van Nederlandsche Schilderspatroons", Rotterdam. 1916 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Fonds-Reglement en Reglement Patroonsverzekering

Bedrijfschap Schilderswerk, Rijswijk. 1960 1 stuk

Algemene en technische voorwaarden voor het uitvoeren van schilderwerk in tarief in de nieuwbouw

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf, Rijswijk en 's Gravenhage. 1951, 1968, 1978 3 stuks

Statuten en Pensioenreglement

Nederlandsche Schildersgezellenbond , Amsterdam. 1918, 1920, 1926, 1935, 1936 5 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, Statuten van de afdeelingen en Kartellverdrag, Statuten en Huishoudelijk Reglement, Reglement voor de Werkloozenkas

Afdeeling Amsterdam van den Ned.Schildersgezellenbond Vereeniging "Voortgang zij ons doel", Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfsvereeniging voor ziekteverzekering in het schildersbedrijf van den Bond van Nederl. Schilderpatroons en den Nederlandschen Schildersgezellenbond S.B.V., Den Haag. 1930 4 stuks

Statuten en Reglement en Reglement voor de ziekteverzekering van de schildersbedrijfsvereeniging en twee wijzigingsbladen

Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland, Amsterdam. 1909, 1935 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement Werklozenkas en Beginselverklaring, Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christ. Vereen. Voor Bouwbedrijven te Groningen, Groningen. 1908 1 stuk

Statuten

Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1928 1 stuk

Stichting Pensioenfonds

Vereeniging "Het Bouwvak", Varrseveld (gemeente Wisch). 1902 1 stuk

Statuten

Risicofonds voor de Bouwbedrijven in Nederland, s Gravenhage. 1949 1 stuk

Reglement

Federatie Bouw en Houtbonden Bouwbond NVV Bouw en Houtbond NKV, Woerden. 1976 1 stuk

Statuten en Huishoudelijke Reglementen

Bouw en Houtbond FNV, Woerden. 1987 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1946 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, Amsterdam. 1952, 1953, 1956, 1962 5 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1948 1 stuk

Regeling der lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de Bouwbedrijven

Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf, s Gravenhage. 1952, 1954, 1956 3 stuks

Regeling der lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de Bouwbedrijven

Rotterdamsche Lood- en Zinkwerkers-Vereeniging "Door Eendracht Verbonden", Rotterdam. 1899 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Bond van Technici, Amsterdam. 1948 1 stuk

Statuten en Reglementen

R.K. Bouwvakarbeidersbond St.Joseph, Afdeling Den Haag, Den Haag. 1939 1 stuk

Handleiding voor Huisbezoekers, Propagandisten en Vertrouwensmannen

Bedrijfspensioenfonds voor de Betonwarenindustrie, Amsterdam. 1957, 1967, 1968, 1969 5 stuks

Verplichtstellingsbeschikkingen Statuten en Pensioenreglement, wijzigingsblad op de cao, invoegblad, wijzigingsblad no. 1, belangrijke bepalingen van de Pensioenregeling

Naamlooze Vennootschap Gewapend-Betonbouw "De Kondor", Amsterdam. 1920, 1930 2 stuks

Statuten

Naamlooze Vennootschap "Internationale Gewapendbetonbouw", Breda. 1918, 1933, 1944 3 stuks

Statuten

Koninklijk Instituut van Ingenieurs afdeling voor bouw- en waterbouwkunde, Utrecht. 1941 1 stuk

Gewapend-Beton-Voorschriften 1940

Utr. Stucadoorsgezellenvereen. En aanverwante vakken, Utrecht. 1917 1 stuk

Huishoudelijk reglement

De Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Stucadoorsbond, Haarlem. zj 1 stuk

Reglement

Risicofonds voor het Stucadoorsbedrijf in Nederland, onbekend. 1947 1 stuk

Reglement

Stichting Vakopleiding Stucadoorsbedrijf, onbekend. 1942 1 stuk

Reglement voor de opleiding van Stucadoors

Algem. Nederlandl. Opzichters- en Teekenaarsbond, s Gravenhage. 1911, 1917, 1918, 1922 4 stuks

Statuten, Algemeen Huishoudelijk Reglement van het informatiebureau voor vacante betrekkingen, Reglement voor de Werkloozenkas, Statuten en Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk Reglement voor de Afdeelingen, Reglement voor het Plaatsingsbureau

Naamlooze Vennotschap Geveke en Co's Technisch Bureau, Amsterdam. 1961, zj 3 stuks

Statuten

Vereniging ter bevordering van de vakopleiding in het Meubel-, Behangers- en Stoffeerdersbedrijf, Amsterdam. zj 1 stuk

Leerlingenregeling

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, Groothandel in Verf, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf, Rotterdam. 1961 1 stuk

Pensioenreglement

Vereniging Sint Antonius-Abt, Afferden. 1927 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement. Ter bevorderering van de eerlijke handel in landbouw- en veeteeltproducten

Stichting bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen en de Verplichtingstellingsbeschikking, Amsterdam. 1958 2 stuks

Statuten en pensioenreglement

Bedrijfspensioenfonds voor de Nederlandse Detailhandel in Brandstoffen , Amsterdam. 1959 1 stuk

Pensioenreglement

Nederlandsche Vereeniging van Kantoorboekhandelaren, Den Haag. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Amsterdamsche Vereeniging voor den Rubberhandel, Amsterdam. 1913 2 stuks

Statuten en Reglement

Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland, Utrecht. 1917 2 stuks

Reglement voor het waarborgfonds en Statuten

N.V. Maatschappij tot exploitatie van Volkswarenhuizen, Rotterdam. 1950 2 stuks

Statuten en Ontwerpstatuten

Algemene Apothekers Assistenten Bond, Den Haag. 1948, 1978 2 stuks

Statuten en Reglementen

Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging "Vooruitgang" U.A. , Haarlem. 1936 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bloembollenbedrijf, Haarlem. 1964 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Stichting "de Samenwerking"Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, Den Haag. 1949 1 stuk

Statuten en Reglement

Nationale Vakbond van muziekinstrumentmakers en stemmers, Rijswijk. 1926, zj, 1963 4 stuks

Voornaamste reglementen der Bonds-instellingen ten dienste van de leden; Reglement van het Sociaal Fonds; Reglement Vakbibliotheek; Statuten

Paleis voor Volksvlijt, tentoonstelling, handel in diverse goederen, Amsterdam. 1909 1 stuk

Reglement voor de tentoonstellingt

Onafhankelijke Vereeniging van handelspersoneel, Amsterdam. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Contributieboekje

Vereeniging van Handels- en kantoorbedienden "Vooruit" , Amsterdam. 1887, 1888, 1895, 1896 en 1899 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vereenging van Winkel- en Magazijnpersoneel, Middelburg. 1900 en 1912 1 stuk

Reglementen

Zaanlandsche Vereeniging van Kantoor- en Handelsbedienden, Zaandam. 1896 1 stuk

Statuten en Reglementen

Algemene Bond Uitzendbureaus A.B.U., Amsterdam. 1 stuk

Regeling Arbeidsvoorwaarden voor geschoolde en ongeschoolde arbeid

Nederlandse Katholieke Bond van Administratief Verkopend en Verzekeringspersoneel St. Franciscus van Asisië, Amsterdam. 1919, 1951, 1956, 1959, 1940, 6 stuks

(uittreksel) Statuten en Reglementen

Nationalen Bond van Handels- en kantoorbedienden in Nederland, Amsterdam. 1897, 1900 en 1901 3 stuks

Statuten en Reglement

Katholieke Bond van Personeel in de Handel K.B.P.H., Amsterdam. 1963 1 stuk

Statuten en reglementen

Onderlinge Meierijsche Handelsvereeniging, Eindhoven. 1896-1897 en 1914,1922, en 1934 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Ned. Moderne Middenstandsbond N.M.M.B., Den Haag. 1947 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederl. Vereeniging van Reizigers in Bewerkte Tabak "Ons Belang", Amsterdam. 1911 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Bond "Mercurius" Bedrijfsbond van werknemers in de Handel, het Bank- en Verzekeringswezen en Vrije Beroepen, Amsterdam. 1948, 1949, 1954 en 1957 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius" , Rotterdam. 1862, 1882, 1891 en 1917 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, Amsterdam. 1895, 1898, 1904, 1908, 1911 en 1934 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Handels- Reizigers- en Handelsagenten vereeniging de NHRV, Rotterdam. 1945, 1974 2 stuks

Statuten en Reglementen

Handelsreizigersvereeniging 'Eendracht', Rotterdam. 1918 1 stuk

Statuten en Reglementen

Handels- en kantoorbedienden vereeniging, Utrecht. 1893 1 stuk

Statuten

Nationalen Bond van Handels- en kantoorbedienden in Nederland, Zwolle. 1898 1 stuk

Reglement

De Zwolsche Handelsreizigers-Vereeniging, Zwolle. 1911, 1926 2 stuks

Statuten, Huishoudelijk reglement, Reglement Ziekenfonds en Omschrijving ongevallen verzekering

De Vereeniging "Nederlandsche Bond voor Handelsreizigers", Zwolle. 1907 1 stuk

Statuten

Zaanlandsche Vereeniging van Kantoorbedienden en Handelsreizigers, Zaandam. 1913. 1922 2 stuks

Statuten en reglementen

Handelsreizigers- Vereeniging "Twente", Hengelo. 1920 1 stuk

Statuten en Huishoudelijke Reglement

Nederl. Handelsreizigers- Vereeniging , Rotterdam. 1925, 1938 1 stuk

Statuten en Reglementen, plus inlegvel

Nederlandsche Handelsreizigers- Vereeniging, Rotterdam. 1903 1 stuk

Statuten en Reglement

Handelsreizigers- Vereeniging "Nijmegen", Nijmegen. 1903, 1908, 1917 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Handelsreizigers- Vereeniging "Noord-Brabant", Tilburg. 1912 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nationalen Bond van Handels- en kantoorbedienden in Nederland, Groningen. 1903 1 stuk

Reglement

Nationalen Bond van Handels- en kantoorbedienden in Nederland, Deventer. 1904 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Bergen op Zoomsche Handelsreizigers- Vereeniging, Bergen op Zoom. 1926 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Handelsreizigiersvereeniging "De Veluwe", Apeldoorn. 1913 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

"'T Hof Saenden", Wormerveer. 1915-1916 1 stuk

Reglement

Moderne Winkelvereeniging, Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Beginselverklaring

Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland, Amsterdam. 1902 1 stuk

Gewijzigde Statuten

Nederlandsche Handelsreizigers- Vereeniging, Rotterdam. zj 1 stuk

Diploma voor Buitengewoon Lidmaatschap

Nederlandsche Handelsreizigers- Vereeniging, Rotterdam. zj 1 stuk

Donateur (bewijs)

Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Amsterdam. 1891 1 stuk

Statuten

Naamloze Vennootschap Nationaal Grondbezit, s Gravenhage. 1897, 1914, 1920, 1931, 1951 5 stuks

Statuten

Vereeniging van Israëliestische Werklieden en Handelsbedienden "Betsalel", Amsterdam. 1895, 1906 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting, Amsterdam. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederl. Federatie van Handels-, Kantoor- en Technisch Personeel, Amsterdam. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden, Amsterdam. 1939 1 stuk

Wettelijke bepalingen omtrent handelsreizigers en handelsagenten

Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders in Nederland, Rotterdam. 1933 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement, Program van Actie, Reglement voor de Weerstandskas

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, Utrecht. 1960 1 stuk

Onderweg Vademecum voor Handelsvertegenwoordigers en Handelsagenten

Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot aan en verkoop van onroerend goed "Linker- en Rechter Maasoever, Rotterdam. 1927 1 stuk

Statuten

"Centrale bestuursraad van den neutralen Amsterdamschen Middenstand", Amsterdam. 1930 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfsunie van de samenwerkende organisatie van Handels en Kantoorbedienden en Commissie voor Handelsreizigersaangelegenheden, Amsterdam. 1948 1 stuk

Rapport aangaande de bescherming van het Handelsreizigersberoep

Haarlemsche Grondwerkersvereeniging "Vooruitgang zij ons Streven", Haarlem. 1909 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Schoonmaaksters in schoonmaakbedrijven en in ondernemingen , s Gravenhage. 1955, 1957 2 stuks

Regeling van Lonen en andere arbeidsvoorwaarden

Naamlooze Vennootschap "Stadhouderslaan" tot exploitatie van onroerende goederen , Den Haag. 1912, 1941 2 stuks

Statuten, inleg vel van het jaar 1942

Naamloze Vennootschap Maatschappij "Amicitia" tot exploitatie van onroerend goed, Amsterdam. 1934 1 stuk

Statuten

Algemeene Woningbouwvereeniging , Amsterdam. 1940 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland , Amsterdam. 1905 1 stuk

Statuten en een brief aan de leden van….

Associatie van bedrijven op Coöperatieve Grondslag ABC, Utrecht. 1959 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beginselen

NVM (Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen), Den Haag. 1935, 1949 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Coöperatieve verbruiks-, voortbrengings- en verzorgingsvereeniging "De Volharding" U.A., Den Haag. 1917, 1926, 1931, 1933, 1962, zj 8 stuks

Statuten en huishoudelijk Reglement, Kasboek, reglement van de vereniging

Coöp. Broodbakkerij, Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds "De Volharding"., 's-Gravenhage. 1906, zj 2 stuks

Reglement, Regelement voor het bestuur

Nederlandse Bond van Hotel-, Café en Restaurantpersoneel, Amsterdam. 1941, 1951, z.j. 5 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk reglement voor de afdelingen. Reglement voor de werkloozenkas

Bond van Hotel-, Café- en restaurantpersoneel in Nederland, Amsterdam. 1924, 1937, 1940 3 stuks

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement. Reglement voor de werkloozenkas

Horecabond FNV, Amsterdam. 1979 2 stuks

Statuten Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk reglement voor de afdelingen

Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf, Den Haag en Amsterdam. z.j. 1 stuk

Belangrijkste bepalingen van de pensioenregeling

Nationale Bond van Ondernemers in het Horeca- en aanverwante Bedrijf. Horeca Nederland, Amsterdam. 1970 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging Nederlandsche Bond van Hôtel-, Restaurant-, Café- en Societeit-Geëmployeerden, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 1898 1 stuk

Reglement

Nederlandse Jeugdherberg Centrale (Stichting) , Amsterdam. 1950 1 stuk

Reglement

Stichting Katholieke Vakantieverblijven en Jeugdherbergen Centrale, Utrecht. 1963 1 stuk

Statuten

Eerste Rotterdamsche Kellners- Vereeniging onder de zinspreuk "Deez' onderlinge vriendenband Strekt tevens ook tot onderstand". , Rotterdam. 1890 1 stuk

Gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement

Buurt-comité's der Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters Nieuwmarkt en Omstreken, Amsterdam. 1914 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Bond van Hotel-, Café- en Restaurant Personeel, Amsterdam. 1938 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk Reglement voor de Afdelingen

Nederl.Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders, Den Haag. 1931 1 stuk

Statuten, Huishoudelijkreglement

Prot.Chr.Bond van Vervoerspersoneel, Utrecht. 1959 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk reglement, Reglement voor de afdelingen, reglement voor de bedrijfsgroepen en reglement voor de vakafdelingen

Bedrijfscommissie voor het wegvervoer, Den Haag. 1955 1 stuk

Voorbeeld-Reglement voor Ondernemingsraden

Vakvereniging van de navolgende vereniging van werknemers: de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, de Ned.Kath.Bond van vervoerspersoneel St.Raphael, de Prot.Chr.Bond van vervoerspersoneel, de Ned.Kath.Bond van werknemers in het transportbedrijf (St.Bonifacius), onbekend. z.j. 1 stuk

Reglement Arbeidsvoorwaarden

Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Utrecht. 1971, 1992 2 stuks

Rijtijdenbesluit en Statuten Reglementen

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1876, 1901 5 stuks

Algemeen reglement, en verbeterblad

Vereeniging De Protestantsch-Christel. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht. 1918 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en reglement voor de vakafdelingen

Protestants Christelijke Bond van Spoor-, Tram- en andere vervoerspersoneel, Utrecht. 1950, 1954 2 stuks

Uittreksel uit het A.R.D. 1933 betreffende de dienst- en rusttijden

Anti-Soc. Dem.Vereeniging van Nederlandsch Spoorwegpersoneel "recht en plicht", onbekend. z.j. 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht. 1901 1 stuk

Statuten en Reglementen

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1877 1 stuk

Dienstreglement/Seinreglement en

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1906 1 stuk

Storingsvoorschriften en Voorschriften voor de toepassing van enkele bapalingen van het seinreglement

Nederlandse Vereniging van Vervoerspersoneel, organisatie van personeel werkzaam in spoorweg-tramweg- en publieke wegvervoersbedrijven, Utrecht. 1951 1 stuk

Statuten, Algemeen Reglement, Vakgroepreglement en Standaardafdelingsreglement

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1937 1 stuk

Organisatie van het beheer der Nederlandsche Spoorwegen

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1928, 1935 2 stuks

Reglement voor de Lichaamskeuring. Plus 2e wijzigingsblad

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1934, 1938 2 stuks

Seinreglement, plus een wijzigingsblad

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1935 1 stuk

Technische voorschriften betreffende de behandeling van personen- en goederenmateriaal

Nederlandse Spoorwegen , Utrecht. 1972 1 stuk

Sociaal Statuut

Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen, Utrecht. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement (met handmatige wijzigingen)

Vakvereniging van Machinisten en leerlingen-machinist onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht", Amsterdam. 1897 1 stuk

Reglement der Vakvereniging

Vervoersbonden FNV, bedrijfsgroep spoorwegen, Utrecht. 1978 1 stuk

Reglementen

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1896 1 stuk

Voorschriften voor het kosteloos vervoer van personen en bagage (Met voorbeelden van kosteloos vervoer van zuster spoorwegen), met verschillende verbeterbladen (1900 en 1906)

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1877 1 stuk

C. Dienstreglement Voorschriften voor de veiligheid van het verkeer op de stations en halten en maatregelen bij het ontstaan van ongevallen

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1890 1 stuk

D. Reglement voor den loop der treinen (herziene uitgave)

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1877 1 stuk

E. Reglement voor de Telegraafdienst

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1899 1 stuk

Bepalingen betreffende het personeel (herdruk van oorspronkelijk 1896)

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1897, 1904 2 stuks

Speciale organisatie van den Dienst der Exploitatie, met verbeterblad

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1905, 1907 2 stuks

Reglement tot vaststelling van de voorwaarden

R.K. werklieden-vereeniging St. Joseph, Utrecht. 1893 1 stuk

Reglement voor de onderafdeeling voor spoor-personeel St.Raphaël

Nederlandsche R.K. Bond Spoor- en Tramwegpersoneel, onder Patronaat van den "H.Raphaël", Delft. 1905 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1901, 1913-1915 7 stuks

A. Voor het stationpersoneel, tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen. En verbeterbladen

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij tusschen Amsterdam en Haarlem, Amsterdam. 1839 1 stuk

Algemeen Reglement

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij tusschen Amsterdam en Haarlem, Amsterdam. 1892 1 stuk

Handleiding voor het geven van inlichtingen aan het publiek over gecombineerde reisbiljetten en voor het opmaken der bestelbrieven door de stations en bestelkantoren, onder raadpleging der Dienstorders van het "Verzeichnis der Zusammenstelbare Fahrscheinhefte"

Bond van Machinisten en Stokers in Nederland, Dordrecht. 1898, 1899 2 stuks

Statuten, benevens huishoudelijk reglement en programma

Nederlansche vereeniging van Spoorweg-ambtenaren , Utrecht. 1893 1 stuk

Reglement

Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Utrecht. 1876 1 stuk

A.Algemeene Bepalingen

Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht. 1926 1 stuk

Klapper (index) op het reglement dienstvoorwaarden. - de cijfers geven aan de artikelen van het R.D.V.

Bond van Staatsspoorwegpersoneel, Utrecht. 1903 3 stuks

Statuten

Vereeniging van Stations- en Wegpersoneel der Nederlansche Spoor- en Tramwegen, Amsterdam. 1898 1 stuk

Statuten der Vereeniging "onder de zinspreuk verbetering door Vereeniging"

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1875 1 stuk

Algemeen Reglement voor den Dienst op de spoorwegen

Nederlandse Spoorwegen , Utrecht. 1943, 1951, 1964 5 stuks

Reglement tot vaststelling van de voorwaarden, waarop personen in dienst worden genomen, waarop zij in dien dienst werkzaam zijn en waarop hunne dienstbetrekking een einde neemt

Nederlandse Spoorwegen , Utrecht. 1924 1 stuk

Voorschriften voor de behandeling van onregelmatigheden bij het vervoer van bagage en goederen

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1891 1 stuk

Voorschriften voor de inrichting en den gang der werkzaamheden der centrale contrôle

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1930 1 stuk

Voorschriften voor de belading van goederenwagons. (Met handmatige wijzigingen jaren 1931, 1932 en 1935

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1921 1 stuk

Voorschriften voor administratieve behandeling van bestelgoederen, Geld- en Geldswaarden ten vervoer aangeboden bij de Algemeene Expeditie-onderneming "Van Gend&Loos" als factorijhoudster van de Nederlandsche Spoorwegen (met handmatige wijzigingen jaren 1922 en 1923)

Nederlandsche Spoorwegen , Utrecht. 1921 1 stuk

Voorschriften voor het schoonhouden van den spoorweg en van de stationsemplacementen

Personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen, Utrecht. 1929 1 stuk

Reglement voor het Zieken- en Ondersteuningsfonds

Werkspoor, Amsterdam. 1923 1 stuk

Loonboekje (Ontwerp met toelichting)

N.V.Stoomtramweg-Maatschappij "Oostelijk-Groningen", Winschoten. 1929 1 stuk

Voorschriften betreffende de uitrustingstukken van het personeel

Amsterdamsche Machinisten- Vereeniging "Het stoomwerktuig" , Amsterdam. 1911 1 stuk

Huishoudelijk reglement

N.V. Maas-Buurtspoorweg, onbekend. 1941 1 stuk

Reglement Dienstvoorwaarden Autopersoneel

Vereeniging van Beambten R.T.M.(Rotterdamsche Tram Maatschappij), Rotterdam. 1918, 1923 2 stuks

Statuten

Vereniging "Ons Belang" opgericht door chef-personeel Haagsche Tramweg-maatschappij, Den Haag. 1919 2 stuks

Huishoudelijk reglement

N.V. "Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten", onbekend. z.j. 1 stuk

Reglement Dienstvoorwaarden

Gemeentetram te Amsterdam, Amsterdam. 1930 3 stuks

Het nieuwe (en een gewijzigde variant) dienstverband voor het rijdend personeel bij de gemeentetram te Amsterdam

Rotterdamsche Elektrische Tram, Rotterdam. 1936 1 stuk

Bijzondere voorschriften voor alle tram- en autobuslijnen

Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht. 1919, 1937 2 stuks

Statuten Algemeen Reglement Vakgroepreglement en Standaard Afdeelingsreglement

Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Amsterdam. 1912 en 1916 2 stuks

Statuten en Reglementen

Federatie van Bonden en Vereenigingen van Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel afd. Rotterdam, Rotterdam. 1921 1 stuk

Huishoudelijk reglement

N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Heerenveen. 1942 1 stuk

Reglement tot Vaststelling van de voorwaarden waarop personen in dienst der Maatschappij worden genomen, waarop zij in dienst werkzaam zijn en waarop hunne dienstbetrekking een einde neemt.

Tramwegen, niet bekend. 1875 1 stuk

Uittreksel uit de locaalspoor- en tramwegwet, tramwegwet, en uit het wetboek van strafrecht.

Eerste Groninger Tramway-Maatschappij, Veendam. z.j. 1 stuk

Voorwaarden en tarieven voor het vervoer van Reizigers, bagage, bestel- en vrachtgoederen, extra-trams enz.

Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht. 1899 1 stuk

Bewijs van lidmaatschap

N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij, Hoogeveen. 1939 1 stuk

Instructie voor de buschauffeurs

R.K. Rijtuigmakers-vereeninging St. Bonefacius, Den Bosch. 1912 1 stuk

Statuten

Bond van Machinisten en Stokers in Friesland, Leeuwarden. 1901 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Katholieke Bond van Werknemers in het Transportbedrijf St. Bonefacius, Utrecht. 1956 1 stuk

Statuten, huishoudelijk reglement en bijlagen

Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel genaamd Werkspoor, Amsterdam. 1901, 1929, 1947 3 stuks

Statuten

Werkspoor N.V., Amsterdam-Utrecht. 1937 1 stuk

Reglement voor de Werklieden

Werkspoor N.V., Amsterdam. 1936 1 stuk

Reglement van den Fabrieksraad

Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, Amsterdam. 1903 1 stuk

Reglement van Orde

Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, onbekend. 1924 1 stuk

Reglement Dienstvoorwaarden

Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, onbekend. 1928, 1929, 1931, 1935 8 stuks

Dienstreglementen; Seinreglement; dienstvoorschriften voor het toezichthebbend personeel van de afdeling Exploitatie; Voorschriften voor het Treinpersoneel; Algemene Veiligheidsvoorschriften; Bijzondere veiligheidsvoorschreten voor diverse lijnen o.a. Scheveningen-Den Haag;Verwulft-Overveen

Nederl.Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, Rotterdam. z.j. 1 stuk

Seinreglementen voor de stations Rotterdam; Gouda; Woerden; Harmelen; Breukelen

Nederlandsche Bond voor Post- en Telegraafbeambten "De Post", Amsterdam. 1897, 1901 2 stuks

Statuten

Bond van Telegraaf- en Telefoonwerkers, Utrecht. 1907 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel, Den Haag. 1919, 1921, 1937 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en reglement voor de afdeelingen

Nieuwe Nederlandsche Postbond, Amsterdam. 1910 1 stuk

Statuten Huishoudelijk Reglement en Program van Actie van den Bond

Vereniging van Hoger Personeel der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (corps technische ambtenaren), Utrecht. 1949 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Electrotechnische Ambtenaren der Telegrafie en Telefonie, Utrecht. 1929 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Telephooninrichting, Maastricht. 1905 1 stuk

Reglement

Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel, Utrecht. 1893, 1921, 1947 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en reglement voor de afdeelingen C.B.P.T.T, en Reglement der Vereeniging van directeuren bij de PTT dienst, en Huishoudelijk reglement Centr. Bond van Ned. PTT personeel

Algmene Bond van Luchtvaartpersoneel A.B.L., Amsterdam. 1951 1 stuk

Statuten

Bedrijfsgroep Burgerluchtvaart, Vervoersbond FNV, Utrecht. 1975 1 stuk

Reglementen

Nederlandse vereniging der luchttransport, Amsterdam. 1980 1 stuk

Statuten

N.V. Luchthaven Schiphol, Amsterdam. 1958 1 stuk

Statuten

Onderwijsfonds voor de Binnenvaart, Amsterdam. 1928 1 stuk

Reglement en Programma's voor de examens ter verkrijging van diploma's voor schipper of gezagvoerder aan boord van schepen gebezigd in de Rijn- en Binnenvaart

Vereniging van Gezagsvoerders, Amsterdam. 1921 1 stuk

Reglementen en Examen-programmas voor Schippers en Machinsten bij de Binnenvaart

onbekend, Utrecht. 1908, 1926 2 stuks

Reglement voor de Machinistenexamens

Vervoersbonden FNV, Utrecht. 1975 1 stuk

Reglementen bedrijfsgroep Havens

Scheepvaart Vereeniging Noord, Amsterdam. 1924 1 stuk

Algemeene bepalingen en tarieven voor het werken in stukloon in de haven- en aanverwante bedrijven, bijlage 2 van de collectieve overeenkomst

Centrale van Koopvaardijofficieren Centrale Bond van Transportarbeiders Contactcommissie van organisaties van werknemers ter koopvaardij, Rotterdam. 1941 1 stuk

Dienstreglement van scheepsofficieren en scheepsgezellen varende op schepen tot 500 B.R.T.

Centrale van Koopvaardijofficieren , Amsterdam/Rotterdam. 1930 1 stuk

Reglement voor scheepsofficieren dienstdoende behoorende bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 1 januari 1930

Algemene Vereniging van Zeevarenden (A.V.Z,), Federatie van werknemersorganisaties in de zeevaart, Rotterdam. 1967, 1978 2 stukken

Statuten van de vereniging

Scheepvaart Vereeniging Noord, Amsterdam. 1938 1 stuk

Regeling voor het werken in stukloon in de haven- en aanverwante bedrijven te Amsterdam

Centrale bond van werknemers in het Transportbedrijf , Rotterdam. 1955 1 stuk

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het technisch personeel in de haven- en aanverwante bedrijven

Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maarschappij Holland-Amerika lijn, Rotterdam. 1915, 1920. 1939,1946 4 stuks

Statuten

Nederlandsche Bond van Lager Loodspersoneel, Maassluis. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijkreglement

Federatie van Bonden en Vereenigingen van Militair Personeel der Zeemacht, Helder. 1925 1 stuk

Statuten en Reglement

Vervoersbond CNV voor Scheepsofficieren, Onbekend. 1985 1 stuk

Reglement

Bond van machinisten en Stokers in Nederland, Rotterdam. 1910 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Vervoersbond CNV voor Scheepsofficieren en Scheepsgezellen, Utrecht. 1978 1 stuk

Reglement

Algemene Christelijke Bond van Vevoerspersoneel voor Scheepsofficieren en scheepsgezellen, Utrecht. 1977 1 stuk

Reglement

Algemene Christelijke Bond van Vevoerspersoneel voor scheepsgezellen van dek- en machinedienst, Utrecht. 1977 1 stuk

Reglement

C.K.V. Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij, vakgroep: Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (C.K.O.), later Vereniging van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij. , Rotterdam. 1948, 1950. 1951, 1956, 1978 2 stukken

Statuten en Reglementen

C.K.V. Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij, vakgroep: Centrale van kleine vaart personeel (C.K.P.), Rotterdam. 1948, 1950. 1951, 1956 1 stuk

Statuten en Reglementen

C.K.V. Centrale van Zeevarenden ter koopvaardij en visserij, vakgroep: Visserij, Rotterdam. 1948. 1950, 1951, 1956 1 stuk

Staturen en Reglementen

C.K.V. Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij. Vakgroep: Unie van zeelieden (U.v.Z.), Rotterdam. 1948, 1950, 1951, 1956. en 1959 2 stuks

Statuten en Reglementen

C.K.V. Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij. Vakgroep: Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (C.K.O.), Rotterdam. 1948, 1950, 1951, 1956, 1959 1 stuk

Statuten en Reglementen

C.K.V. Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij. Vakgroep: Centrale van kleine vaart personeel (C.K.P.), Rotterdam. 1948. 1950. 1951, 1956, 1959 1 stuk

Statuten en Reglementen

Bedrijfsgroep Wegvervoer Vervoersbonden FNV, Utrecht. 1975 1 stuk

Reglementenb

Stoomvaart-maatschappij "Nederland", onbekend. 1924 1 stuk

Monsterrol. Extract uit de Dienstreglementen, Regelingen en Voorschiften

Schuitenvoerdersknechts-vereeniging, Amsterdam. 1869 1 stuk

Statuten en Algemeen Reglement

N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken, Amsterdam. 1912 1 stuk

Statuten

De Unie van Zeelieden aangeslotenb bij Centrale Bond van Transportarbeiders, Rotterdam. 1949 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Centrale Bond van werknemers in het Transportbedrijf. Vakgroep: Haven en aanverwante bedrijven, Rotterdam. 1951 1 stuk

Reglement

N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid, Rotterdam. 1920 1 stuk

Vereeniging van Radotelegrafisten ter Koopvaardij, Amsterdam. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Nederl. Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij, Amsterdam-Rotterdam. 1922, 1930, 1938 3 stuks

Statuten en Reglementen

Chr. Haven- en Transportarbeiders - vereeniging "Toenadering", Rotterdam. 1912 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onderwijsfonds voor de Binnenvaart, Amsterdam. 1927 1 stuk

Reglement en programma voor de examens ter verkrijging van de Diploma's voor: machinist aan boord van Stoom- en Motorvaartuigen, gebezigd in de Rijn- en Binnenvaart

Algemeene Schippers-bond, Groningen. 1912 1 stuk

Statuten

Stichting Pensioenfonds voor de Haven- en Vervoersbedrijven, Amsterdam. 1957 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement en enkele bestuursbesluiten

Scheeps- en Bootwerkers-vereeniging "Eensgezindheid" afd. Zaandam van de Centrale Bond van Transportarbeiders, Zaandam. 1927, 1954 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (C.K.O.) overkoepelingsorgaan van verenigingen van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij. Federatie van werknemersorganisaties in de zeevaart , Rotterdam. 1967 1 stuk

Statuten

Loodsen-Vereeniging, Rotterdam. 1908 1 stuk

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Scheepvaart Vereniging Noord, Amsterdam. 1917 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vervoersbonden FNV, Utrecht. 1975 1 stuk

Reglementen

Vereeniging "De Amsterdamsche Haven", Amsterdam. 1945 1 stuk

Statuten

W.A.van den Tak's Bergingsbedrijf N.V., onbekend. 1959 1 stuk

Reglement voor de Ondernemingsraad

Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij, Rotterdam. zj 1 stuk

Twee mededelingen aan onze leden

Zuiderzeevereeniging, Amsterdam. 1897 1 stuk

Statuten

Bond van werkgevers in de geregelde lijnvaart ter Koopvaardij, onbekend. 1937 1 stuk

Reglement voor scheepgezellen Kleine Vaart (behorende bij CAO)

Centrale van Koopvaardij-officieren, onbekend. 1939, 1946 3 stuks

Reglement voor scheepsofficieren Grote Vaart (behorende bij CAO)

Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij, onbekend. 1959, 1960 3 stuks

Reglement voor scheepsofficieren en scheepsgezellen van de civiele dienst (behorende bij CAO)

Unie van Zeelieden aangesloten bij de Centrale Bond van Transportarbeiders, onbekend. 1949 1 stuk

Reglement voor scheepsgezellen (behorende bij CAO)

Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart, onbekend. 1975 1 stuk

Reglement voor scheepsofficieren en scheepsgezellen van de civiele dienst (behorende bij CAO)

Contact-Commissie van organisaties van werknemers ter Koopvaardij, onbekend. 1949, 1953 2 stuks

Reglement voor scheepsofficieren en scheepsgezellen (behorende bij CAO)

NV Droogdokmaatschappij Soerabaja, Amsterdam. 1927 1 stuk

Reglement van de te Amsterdam gevestigde Soerdokstichting

Vereeniging van Scheepswerktuigkundigen, Rotterdam. 1932 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vereeniging "Tegemoetkoming in bijzondere omstandigheden" (T.I.B.O.), s-Gravenhage. 1920 1 stuk

Statuten en HH Reglement

Naamlooze Vennootschap "Javasche Hypotheekbank", Amsterdam. 1896 1 stuk

Statuten

N.V. Levensverzekering Maatschapij "Nillmij", s-Gravenhage. 1936 1 stuk

Statuten

Vereniging "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", Amsterdam. 1952 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Coöperatieve Girocrediet-ring, s-Gravenhage. 1939 1 stuk

Statuten

s-Gravenhaagsche Voorzorg-Maatschappij, s-Gravenhage. 1869 1 stuk

Reglement

Nederlandsche Vereniging voor Waardevast Geld, s-Gravenhage. 1934 2 stuks

Statuten en HH Reglement

Centrale Vereeniging van Roomsch Katholieke Spaarkassen, Hilversum. 1917 1 stuk

Statuten

Nationale Vereeniging tot bestrijding van den Woeker, s-Gravenhage. 1906 1 stuk

Statuten

De Nationale Belegging in Vastgoed N.V., Rotterdam. 1937 1 stuk

Statuten

Hengelosche Spaarfonds voor jonge werklieden, Hengelo. 1909 1 stuk

Reglement

Hengelosche Spaarvereeniging, Hengelo. 1897 1 stuk

Reglement

Utrechtsche Roomsch-Katholieke Spaarkas, Utrecht. 1900 1 stuk

Statuten

Spaarbank voor Noordwijk en omstreken, Noordwijk. 1872 1 stuk

Verordening en reglement

Spaarkas, Beetgum. 1886 1 stuk

Reglement

Spaarbank der Maatschappij "Tot nut van 't Algemeen|", Andijk en Wervershoof. 1903 1 stuk

Reglement

Organisatie van de Centrale Werkgevers Risico-Bank en de Onderlinge Risico Vereenigingen voor Bedrijfsongevallen, Amsterdam. 1902 en 1912 3 stuks

Statuten en een Uiteenzetting der Organisatie

Nederl. Vereeniging voor Volkscreditwezen en woekerbestijding , Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten en HH Reglement

Naamlooze Vennootschap Geldersche Spaarkas, Arnhem. 1919 1 stuk

Statuten

N.V. Nationale Borg-Maatschappij, Amsterdam. 1948 en 1965 2 stuks

Statuten

Fonds tot bestrijding der Tuberculose en ter bevordering van de volksgezondheid "Draagt elkanders lasten". Instelling van het CNV, Utrecht. 1920 en 1950 2 stuks

Statuten en HH Reglement

Afdelingskas voor ziekengeld verzekering van J.B. van Heijst en Zn., Den Haag. 1946 1 stuk

Reglement

Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen voor de Metaalnijverheid, s-Gravenhage. 1985 1 stuk

Statuten

Stichting Voorlichtingcentrum Sociale Verzekering, Amsterdam. 1969 1 stuk

Statuten

Fonds tot uitkeering bij stakingen en uitsluitingen, Onbekend. 1920 1 stuk

Reglement

Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, Utrecht. 1957 1 stuk

Belangrijke bepalingen betreffende: N.V.V. T.B.C.-fonds, N.VV. Centraal Uitkeringsfonds, N.V.V. Fonds Gezondheidszorg, N.B.V. Ongevallenuitkering, N.B.V. Rechtskundige hulp en advies, N.B.V. Fonds Kindervreugde

Stichting Werklieden-Pensioenfonds van Werkspoor N.V., Amsterdam. 1933 1 stuk

Reglement

Afdeelingskas gevormd voor de ziekengeldverzekering van arbeiders indienst der onderneming Werkspoor N.V., Amsterdam. 1936 en 1939 2 stuks

Reglement

Werkspoor N.V., Amsterdam/Utrecht. 1929, 1936 en 1937 3 stuks

Statuten en Reglement

Spaarvereeniging "Door eendracht sterk" , Culemborg. 1937 1 stuk

Statuten

Bedrijfsvereniging voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en voor ziekengeld- en kinderbijslagverzekering, Onbekend. zj 2 stuks

Model Statuten

Vereeniging Federatie van Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering, Amsterdam. 1929 en 1937 1 stuk

Statuten

Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, Onbekend. 1935 1 stuk

Reglement betreffende het scheidsgerecht

Stichting Vereveningsfonds I.Z.A., s-Gravenhage. zj 1 stuk

Statuten

N.V. Utrechtsche Hypotheekbank, Utrecht. 1948 1 stuk

Statuten

Vereeniging "De Samenwerking", Groningen. 1934 1 stuk

Statuten. De vereniging stelt zich ten doel de uitvoering der bij Ziektewet geregelde verzekering betreffende arbeiders van leden der vereeniging

Haven en vervoerbedrijven georganiseerd in de Scheepvaart Vereeniging Noord, Amsterdam. 1935 1 stuk

Reglement der Ziekengelduitkeeringen van de bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering voor de Haven en Vervoerbedrijven, plus los vel reglement der kinderbijslag-uitkeeringen

Onderlinge verzekeringmaatschappij "de IJssel", Gouda. 1868 1 stuk

De voorwaarden der verzekering

Werkloozenkas van den Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders, Den Haag. zj 1 stuk

Reglement

Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks- Haven- en Transportarbeiders, Rotterdam. 1916 1 stuk

Huishoudelijk Reglement en reglement Bondsziekenfonds en reglement overlijdensfonds

Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks- Haven- en Transportarbeiders, Rotterdam. 1916 1 stuk

Huishoudelijk Reglement en reglement Bondsziekenfonds en reglement werkloozenfonds

Zieken- en Ondersteuningsfonds der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij en der Stoomtram Hulst-Walsoorden, Terneuzen. 1932 1 stuk

Leidraad voor de uitvoering van het reglement

Ziekte-risico -vereeniging voor het …. Bedrijf en aanverwante bedrijven, Amsterdam. zj 1 stuk

Een mal voor Statuten van een willekeurige verdrijfsvereniging. Er staat ook vertrouwelijk op

Vereening "Ziekte-Risico", Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten, vertrouwelijk ontwerp

Hoofdvereeniging "Ziekte-Risico, Onbekend. zj 2 stuks

Reglement voor de ziekteregeling, staat ook vertrouwelijk bij; "ziekte risico" tevens geldende als reglement voor de bedrijsvereenigingen, leden der Hoofdvereeniging

Bedrijfspensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg, Den Haag. 1973 en 1975 2 stuks

Verplichtstelling en statuten en pensioenreglement

Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf en Telefoonpersoneel, Onbekend. 1919 1 stuk

Reglement van het Stuiversfonds

Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, Onbekend. zj 1 stuk

Reglement Landelijk Ziekenfonds. Op de achterkaft staat "Allen Nijveren Ten Beste"

Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, Onbekend. zj 1 stuk

Reglement van de Werkloozenkas. Ook hier op de achterkaft "Allen Nijveren Ten Beste"

Algemeene Nederl. Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden, en incasseerders, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglementen voor de Zieken- en Weerstandskas

Pensioenstichting Transport, Utrecht. zj 1 stuk

Statuten en Reglementen I, II en III

Algemeene Ned. Bond van Textielarbeiders "De Eendracht", Amsterdam. 1933 1 stuk

Bondsstatuten en Reglementen benevens Reglement der Werkloozenkas

Algem.Ned. Mijnwerkerbond, Heerlen. 1935 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement. En reglement voor de werkloozenkas. Mooi embleem op achterkaft

Algemeenen Nederlandschen Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1919 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglemen en Reglement van de Werkloozenkas

Algemeenen Nederl. Grondwerkersbond en aanverwante vakken, Rotterdam. 1918 1 stuk

Statuten en Huish.Reglement benevens Reglement voor de Werkloozenkas

Algemeene Nederl. Stukadoorsbond, Den Haag. 1933 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de Werkloozenkas. Bepalingen bij staking ziekte en overlijden

Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland, Leiden (via Internet gevonden). 1934, 1936, 1938 3 stuks

Reglement

Nederlandschen Roomsch- Katholieken Metaalbewerkersbond, Utrecht. 1930 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement voor de Afdeelingen en Reglement voor de Werkloozenkas

Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland, Leiden (via Internet gevonden). 1931 1 stuk

Reglement van de Werkloozenkas

Centrale van Rijkspersoneel, Den Haag. 1977 1 stuk

Statuten Huishoudelijk Reglement en Reglement Financïele Advies en Controle commissie

Naamloozen Venootschap Amsterdamsche Hypotheekbank, Amsterdam. 1882 1 stuk

Statuten

Algemeen Pensioenfonds voor de Haven en Vervoersbedrijven, Amsterdam. 1945 1 stuk

Statuten en Reglementen

Centrale Arbeiders- Verzekeringsbank NV, Den Haag. 1951 en 1958 2 stuks

Statuten

Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel) , Onbekend. 1951 1 stuk

Pandbrievenreglement.

Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel) , Onbekend. 1959 2 stuks

Overeenkomst Inzake Pandbrieven vd Vakgroep/Vereeniging Hypotheekbanken

Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf, Onbekend. 1959 1 stuk

Pandbrievenreglement.

Vereniging van werknemers in Bank en Verzekeringsbedrijf en Administratieve Kantoren. BVA, Amsterdam. 1974 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering "Ziekte-Risico", Amsterdam. 1930 1 stuk

Statuten en Reglement der Ziekteregeling

Vereeniging van Armbesturen, Amsterdam. 1904 1 stuk

Statuten

Armenraad te Vlissingen, Vlissingen. 1913 1 stuk

Huishoudelijk Reglement en Instructie van den Secretaris

Het onderlinge ziekenfonds der Algemeene Arbeiders Vereeniging, Zutphen. 1873 1 stuk

Reglement. Toegevoegd staat Onder de zinspreuk: Wachter wat is er van den morgen"

NV "Amsterdamsche Voorschotbank", Amsterdam. 1863 1 stuk

Statuten

Algemeen Ziekenfonds "De Volharding", Den Haag. 1953, 1969 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeene Onderlinge Omslag Risco Vereeniging "Nederland", Amsterdam. 1903, 1904 2 stuks

Statuten

Algemeen Verbond van Accountants, Rotterdam. 1925 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, Den Haag. 1970, 1973 2 stuks

Statuten

Werkloozenkas van de Vereeniging van werknemers in het Goud- en Zilversmedenbedrijf, Zeist. 1917 1 stuk

Reglement

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel, Utrecht. 1989 1 stuk

Verplichtstellingsbeschikking statuten en pensioenreglement

De Werkloozenkas van "Betsalel", Vereeniging van Israëlietische Werklieden en Handelsbedienden, Amsterdam. 1917, 1918 2 stuks

Reglement

Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering in het Wasscherijbedrijf, s Gravenhage. 1929 1 stuk

Statuten

Bergen op Zoomsche Handelreizigers Vereeniging. Afdeling Verzorgingskas voor uitkering bij overlijden en Afdeling uitkeeringskas tot steun bij ziekte, ongelukken, invaliditeit en werkeloosheid., Bergen op Zoom. 1911 2 stuks

Statuten en Reglement

Alg.Ned.Bond van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vaklieden, Onbekend. 1916 1 stuk

Statuten en huishoudelijk reglement

Nationale Vereeniging tegen werkloosheid, Onbekend, Amsterdam. zj, 1909 2 stuks

Reglement voor de sectie der gemeentelijke werkloosheidsfondsen, Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale Bond van Transportarbeiders, Onbekend. 1921 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Algemeene Nederl. Bond van Arbeiders, Werkzaam bij Straten- en Wegenbouw, Rotterdam. 1932 1 stuk

Contributieboekje - Statuten - Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de Werkloozenkas

Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland , Amsterdam. 1918, 1920 2 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement - Reglement Weerstandskas - Reglement Werkloozenkas

Algem.Nederlandschen Bond van Meubelmakers, Behangers en Aanverwante vakgenoten, Utrecht. 1915 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Algemeenen Nederlandschen Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1919 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van de Werkloozenkas

Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders, Rotterdam. 1916 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Bondsziekenfonds en Reglement Werkloozenfonds

De Landelijke Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen de nadeelig gevolgen van werkloosheid en ziekte , Den Haag. 1938 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

De Algemene Nederlandse Bouwarbeiders Bond, Amsterdam. 1923, 1932 5 stuks

Statuten - Huishoudelijk Reglement en Reglement van de Werkloozenkas

Vereeniging tot Stichting en exploitatie van een Herstellingsoord voor spoorwegpersoneel, Den Haag. 1907 2 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement op de Verpleging

Vakgroep Haven C.T.B. en aanverwante bedrijven, Rotterdam. 1954 1 stuk

Loonoverzicht H.A.R. (Haven Arbeiders Reserve = losse arbeiders) arbeiders

Nederlandsche Spoorwegen, Utrecht. 1921 1 stuk

Reglement Zieken en Ondersteuningsfonds

Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Utrecht. 1949 1 stuk

Uittreksel uit de voor leden van belangzijnde bepalingen der Statuten en het Algemeen Reglement. En uit de bepalingen der sociale fondsen

Algemeen Pensioenfonds voor de Haven en Vervoersbedrijven, Amsterdam. 1975 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Collegie Zeemanstroost, Ameland. 1878 1 stuk

Reglement "maandelijkse uitkeering te den aan zeelieden die de 65 jarige leeftijd hebben bereikt of door lichaamsgebreken buiten staat zijn geraak om in hun onderhoud te voorzien (…) Erbij zit een Algemeen Verslag omtrent het Collegie uit 1893

B.T.O. Algemeene Bond van Technisch- en Opzichthoudend personeel, Amsterdam. 1936 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Pensioenfonds van de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond, Den Haag. 1931 1 stuk

Uittreksel van de Acte van oprichting van de Stichting Pensioenfonds van de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond, Reglement van de Stichting (…), Uittreksel van Acte van overeenkomst tussen de C.N.A.B. en de Stichting Pensioenfonds (…)

NVV TBC Fonds 'Zonnestraal' , Hilversum. 1961 1 stuk

Reglement

Stichting Sociaal Fonds Buma, Amsterdam. 1962 1 stuk

Statuten en Reglementen

Stichting Personeelfonds voor de Radio omroep in Nederland, Hilversum. 1948 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam. 1929, 1933,1957,1971 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement voor het Fonds tot uitkeering bij stakingen en uitsluitingen

Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam. 1947, 1957, 1961 3 stuks

Reglementen van de Sociale Fondsen, Reglement Fondsgezondheidszorg, Reglement rechtspositie en

Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, Amsterdam. 1950, 1954, 1958 1962, en zj 5 stuks

Contributieboekje en Statuten- Huishoudelijk Reglement en een Rechtspositie Reglement voor de bezoldigde bestuurders

Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars- Vereeniging, Amsterdam. 1955 1 stuk

Reglement voor het voorzieningsfonds voor Kunstenaars

Noorderbond werkgevers in het Landbouwbedrijf, Groningen. 1941/1942 1 stuk

Loonregeling

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Onbekend. 1951, 1956 2 stuks

Reglement voor overlijdens-, huwelijks- en andere uitkeringen; rechtspositieregeling

Stichtingen Herstel Gelderland, Herstel Limburg, Herstel Noord-Brabant en Herstel Zeeland, Arnhem/Tegelen/'s Hertogenbosch/Middelburg. 1946 1 stuk

Vergoeding van de Materiële Oorlogsschade

NVV Ongevallenfonds, Onbekend. 1975 1 stuk

Reglement

Stichting Voorzieningfonds Nederlandse Opera, Amsterdam. 1955 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Pensioen Reglement en Spaarreglement

Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Onbekend. 1961 1 stuk

Reglementen van de Fondsen

Centrale Vereniging voor Pensioenverzekering van Maatschappelijke Werkers, Amsterdam. 1952 1 stuk

Statuten

Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het … bedrijf en aanverwante bedrijven, Onbekend. 1929 1 stuk

Concept Statuten en Reglement der Ziekteregeling

Ziekenkas van den Raad van Arbeid, Amsterdam. 1919 1 stuk

Premietarief

Wezenkas opgericht door het Nederlandsch Vrijdenkersfons, Amsterdam. 1896 1 stuk

Statuten

Schoolfonds voor Schipperskinderen Friesland, Onbekend. 1891 1 stuk

Verslag

Vereeniging "Helpt Elkander" voor Zaandijk, Wormerveer Westzaan, Koog a.d. Zaan en Zaandam, Zaandijk. 1922

Statuten en Huishoudelijk Reglementy

Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, Amsterdam. 1956 1 stuk

Regeling voor prestatie-toeslagen bij het lossen en ontvangen van houtschepen te Amsterdam

Bedrijfsraad voor het bouwbedrijf, Amsterdam, Den Haag. 1945, 1954 2 stuks

Regeling der loonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de bouwbedrijven: Burgerlijke en Utiliteitsbouw Water-, Spoor- en Wegenbouw

Centraal Beheer, s Gravenhage. 1921 1 stuk

Schrijven Centraal Beheer inzake ziektewet

Christelijke Bedrijfsbond voor de Handel-, het Bank en Verzekeringswezen. De administratieven kantoren en de Vrije Beroepen "HBV", Amsterdam. 1966 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en andere reglementen

Onderlinge Brandherverzekering, Meppel. 1918 1 stuk

Reglement

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Achtkarspelen en Kollumerland e.a., Kollum. 1909 1 stuk

Reglement

Wederkeerig waarborgmaatschappij tegen brand- of bliksemschade aan vaste en lichamelijke roerdende goederen te Benningbroek, Benningbroek. 1917 1 stuk

Reglement

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Hoop op beter" , Dwingeloo. 1912 1 stuk

Reglement

Groninger Brandwaarborg Onderlinge, Groningen. 1915 1 stuk

Reglement

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij in het voormalig Rechterlijk Kanton Hallum, Hallum. 1901, 1914 2 stuks

Reglement

Nederlandsce Organisatie van Accountantnt, Rotterdam. 1926 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Unie van Accountants, Utrecht. 1927 1 stuk

Statuten

Nederlandsch Accountants Genootschap, Amsterdam. 1908 1 stuk

Statuten en Huishoudelik Reglement

Nederlandsche Associatie van Accountants, Amsterdam. zj 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Concept Reglement

Nederlandsche Academie van Accountants, Utrecht. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Federatie van Nederlandsche Accountants, Utrecht. 1920 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Bond van Accountants, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement van Arbeid

Overijsselsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, Zwolle. 1914 2 stuks

Reglement Inboedels etc. en Reglement voor Gebouwen

De Boerenbrandwaarborg-Maatschapij, Zwolle. 1912, 1919 2 stuks

Statuten en een met Reglement

Onderlinge Brand-Waarborg-Vereeniging, Sneek. 1912 1 stuk

Reglement

De Rotterdamsche Inbraak-, Brand- en Glasverzekering Maatschappij, Rotterdam. 1913 1 stuk

Statuten

Brandwaarborg-Maatschappij voor Goederen, Meubelen en Koopmanschappen, Loenen aan de Vecht. 1862, 1892 en zj 4 stuks

Reglement

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij, Middelie. 1912 1 stuk

Reglement

Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen, Heerenveen. 1914 1 stuk

Reglement voor de afdeelingen

Naamloze Vennootschap Maatschappij "Sliedrecht" tot verzekering van IJzeren Schepen, Rotterdam. 1923 2 stuks

Statuten

Dedemvaartsche Onderlinge Verzekerings- Maatschappij van IJzeren Schepen, Dedemsvaart. 1911, 1915 2 stuks

Reglement

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van IJzeren Schepen, genaamd Hoogezand-Martenshoek, Hoogezand. 1914, 1916 4 stuks

Reglement

Naamlooze Vennootschap van Os & Co's Bank, s Gravenhage. 1917 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Bond van Accountants, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandschen Bond van Accountants, Amsterdam. 1909 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Nationale Vereeniging van Accountants, Den Haag. 1938 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeen Verbond van Accountants, Onbekend. zj 1 stuk

Huishoudelijk Reglement, Reglement van Arbeid, Reglement van Tucht en Discipline en Examenreglement, Examenprogramma

Nederlandsche Organisatie van Accountants, Onbekend. zj 1 stuk

Reglement van Arbeid, Examen-Programma, Reglement Raad van Tucht, Discipline en Toezicht. Ledenlijst

Lindeteves-Jacoberg NV, Amsterdam. 1972 1 stuk

Statuten

Ogem Holding NV, Rotterdam. 1973 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap Bank voor Nederlandsche Gemeenten, Den Haag. 1930 2 stuks

Statuten

Spaar- en Voorschotkas der Vereeniging "Eigen Hulp", s Gravenhage. 1881, 1915, 1916, zj 4 stuks

Statuten, wijziging in Statuten, Jaarverslagen

Gemeente Schiedam, Schiedam. 1911 1 stuk

Gemeenteblad over vrijstelling invoerrechten en accijns voor opslag in het Algemeen Handels-Entrepôt

Naamlooze Vennootschap "Vereenigde Nederlandsche Tabaksbank" , Amsterdam. 1917 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap Huur- Risico- Verzekeringsbank, Utrecht. 1901 1 stuk

Reglement

Onderlinge Wederkeerige Asser Verzekeringsmaatschappij , Assen. 1906 1 stuk

Reglement

Coöperatieve aankoop- en bankvereeniging "Oudewater", Oudewater . 1942 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Friesch-Groningsche Hypotheekbank , Groningen. 1908 1 stuk

Reglement op het Leenen van geld onder hypothecair verband

Hollandsche Hypotheekbank , Amsterdam. 1916 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam. 1920 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap Overijsselsche Hypotheekbank, Deventer. 1920 1 stuk

Statuten

Zuid-Hollandsche Hypotheekbank, Rotterdam. 1921 1 stuk

Statuten

Maatschappij voor Hypothecair Credit in Nederland, s Gravenhage. 1920 1 stuk

Algemeene Voorwaarden van geldleening

Nederlandschen Bond van Makelaars in vaste goederen, Hypotheken en Assurantiën, Utrecht. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naamlooze Vennootschap "Zuid-Hollandsche Assurantie-Maatschappij", Dordrecht. 1919 1 stuk

Statuten

Limited Company Hollandsch Administratie-kantoor NV, Amsterdam. zj 1 stuk

Statutes

Onderl. Zee- Assurantie- Maatschappij "Nederland", Groningen. 1913 1 stuk

Reglement

Naamlooze Vennootschap Valuta-Kas, Amsterdam. 1921 1 stuk

Reglement voor de Registratie van Termijn-Affaires in Buitenlandsche Betaalmiddelen

Vereeniging van Bestuurders van Trustmaatschappijen, Amsterdam. 1936 1 stuk

Statuten

Naamlooze Vennootschap "Bankvereeniging Be Biauw Tjoan Soerabaja", Soerabaja. 1926 1 stuk

Wijziging der Statuten

NV Pensioensverzekerings-maatschappij "Metallicus", Rotterdam. 1955 1 stuk

Statuten

Alg.Ned.Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden en Incasseerders, Amsterdam. 1933 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglementen voor de Werkloosheids-, Zieken- en Weerstandskas

Eerste Onderlinge Verzekerings- Maatschappij tegen Bedrijfsmolest, kortweg genaamd "Bedrijfsmolest" , Amsterdam. 1942 1 stuk

Reglement

Centrale Werkgevers Riscio-Bank, Amsterdam. 1923 1 stuk

Statuten

Nederlandsch Instituut voor Efficiëncy, s Gravenhage. 1925 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naamlooze Vennootschap "Commandiet Kas", Rotterdam. 1867 1 stuk

Statuten

"De Onderlinge Individuele Risico-Vereeniging", Amsterdam. 1928 1 stuk

Statuten

Vereeniging voor den Effentenhandel , Amsterdam. 1877, 1909, 1921 6 stuks

Reglement voor de Keuring van stukken, Reglement voor het opnemen van fondsen in de Prijscourant, Reglement voor den Effectenhandel, Reglement voor de Noteering

Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, Amsterdam. 1923 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Algemeen afdeelingsreglement, Notulenwet, Reglement voor het Ondersteuningsfonds, Statuten en Huishoudelijk Reglement Nat. Vakgroep van Handelsreizigers

TNO, s Gravenhage. 1965 1 stuk

Wet, Besluiten en Statuten

De "Nationale Belegging in Vastgoed" NV, Rotterdam. 1937 1 stuk

Statuten

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Den Haag. 1946 1 stuk

Reglement

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Den Haag. 1948 1 stuk

Bijzondere dienstvoorwaarden voor de ambtenaren bij het Staatsbedrijf der Posterijen(…)

Centrale van Hoogere Rijksambtenaren, Utrecht. 1918, 1922 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk reglement

"Het Elisabethsgasthuis", Deventer. 1937 1 stuk

Reglement voor het Scheidsgerecht

"Het Elisabethsgasthuis", Deventer. 1936 1 stuk

Ambtenarenreglement en Arbeidsovereenkomstenbesluit

Stichting van de Arbeid, Den Haag. 1979 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Bedrijfsvereniging voor overheidsdiensten , Amsterdam. 1951, 1952 2 stuks

Statuten

Federatie van Werklieden in dienst der gemeente Arnhem, Arnhem. 1900 1 stuk

Reglement

B.T.O. Algemeene Bond van Technisch- en Opzichthoudend personeel, Amsterdam. 1926 1 stuk

Bewijs van Lidmaatschap

Bond van Nederl. Gemeente- Werklieden, Rotterdam. 1906, 1911 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bond van Nederl. Gemeente- Werklieden, Leeuwarden. 1902 2 stuks

Statuten

CFO CNV Bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening, Den Haag. 1982 1 stuk

Statuten en Reglementen

Politieagenten-vereeniging "Ons Belang", Breda. 1907 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Rijkspolitievereniging, Utrecht. 1948, 1950 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en een reglement van de Steunvereniging

Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland, Amsterdam. 1915, 1971 1 stuk

Statuten en Reglementen

Katholieke Politiebond "Sint Michael" , Nijmegen. 1950, 1951 1 stuk

Statuten en Reglementen

Bond voor Staatpensionneering, Onbekend. zj 1 stuk

De Vrijwillige Ouderdomsverzekering

Nationaal Verbond van Gemeente- Ambtenaren in Nederland, Utrecht. 1933 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van Fondsen

Ned. R.K. Gemeente- Politie- beambtenbond "St Michaël", Rotterdam. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nationale Christen Onderofficieren-Vereniging (N.C.O.O.V.), Utrecht. 1902, 1934 3 stuks

Statuten - Huishoudelijk Reglement - Beginselverklaring - Bij het streven naar een betere regeling der loonen en pensioenen - reglement van het Ondersteuningsfonds

Nederl. R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus, Haarlem. 1929 1 stuk

Bondsstatuten en Huishoudelijk Reglement benevens reglement voor de afdelingen

Neutrale Werklieden Vereeniging bij "Rijks Munt", Utrecht. 1916 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Bond van werklieden in dienst der gemeente 's Gravenhage, s Gravenhage. 1901 1 stuk

Reglement voor het Bondsbestuur

De Bond van werklieden in dienst der gemeente 's Gravenhage, s Gravenhage. 1900, 1901, 1910 3 stuks

Reglement voor de Afdeeling

De "MABRO" Militair Advies- Belangen - en Rechtsbijstand Organisatie Vereniging van Militairen, Ede. 1972 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centraal Gemeente- Werklieden Bond, Amsterdam. 1896 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Nederlandschen Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven, Amsterdam. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond "St Michaël", s Hertogenbosch. 1936, 1939 2 stuks

Huishoudelijk Reglement voor de Afdeelingen

onbekend, Den Haag. 1952, 1957, 1963 3 stuks

Gemeenschappelijke regeling betreffende de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden. Plus wijzigingen

De Christelijke Historische Unie, Amsterdam. 1917 1 stuk

Statuten

Ministerie van Justitie , Onbekend. 1924 1 stuk

Reglement voor de arbeiders in de instellingen welke afhangen van het Ministerie van Justitie (tekst zowel in het Nederlands als in het Frans, vermoedelijk Belgisch)

Den Bond van Administratieve Ambtenaren bij de Rechterlijke Macht in Nederland, Amsterdam. 1896 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement op het ondersteuningsfonds

Het Bureau voor Kinderbescherming, Amsterdam. 1931 1 stuk

Reglementen voor bestuur en Raad van Toezicht en Advies

Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten

Vereniging KABO (Katholieke Bond van Personeel in de Sectoren Overheid, Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Werkvoorziening, Zoetermeer. 1980 1 stuk

Statuten en Reglementen

Comite ter behartiging van de algemene belangen van Overheidspersoneel , Den Haag. 1937 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond, Den Haag. 1924 1 stuk

Statuten Reglementen en Program van Actie

Bond van Nederlandsche Onderwijzers, Amsterdam. 1890 1 stuk

Statuten en Reglementen

Sint Martinus Katholieke Vereniging van Militairen, Amersfoort. 1979 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Martinus Charitas, Instructie Martinus Charitas, Reglement Rechtskundige bijstand, Reglement Studiekosten en Reglement Overlijdensfonds

Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen, Amersfoort. 1982 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandschen Roomsch- Katholieken Onderofficiers Bond "Sint Martinus", Amersfoort. 1911 1 stuk

Statuten en Reglementen

De Algemeene Nederlandsche Politiebond, Utrecht. 1935, 1936 2 stuks

Statuten

De Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland, Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Steunfonds Program van Actie

De Amsterdamsche Politiebond, Amsterdam. 1938 1 stuk

Statuten en Reglementen

Algem. Bond van Politiepersoneel in Nederland, Amsterdam. 1929 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland Afdeeling 's Gravenhage, s Gravenhage. 1929, 1933 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en een los Huishoudelijk Reglement

De Algem. Bond van Politiepersoneel in Nederland Afdeeling Rotterdam, Rotterdam. 1930, 1933 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en een los Huishoudelijk Reglement

Alg.Bond van Politiepersoneel in Nederland Afdeling Amsterdam, Amsterdam. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van lagere ambtenaren bij het Staatsbosbeheer , Utrecht. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Gemeente- Veldwachters in de Provincie Zuid-Holland, Oegstgeest. 1911 1 stuk

Reglement

Vereeniging van Gemeente- Veldwachters in de Provincie Overijssel, Ambt-Almelo. 1903 1 stuk

Reglement

Rijks Werklieden-Vereeniging "De Rijks Werkman", Delft. 1897 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

C.D.P. Centrale van Verenigingen van personeel in 's Rijksdienst aangesloten organisaties bij de bedrijven en daarmee gelijkstellen diensten onder Defensie, Onbekend. 1937 1 stuk

Reglement

Vereeniging van Kommiezen bij 's Rijksbelastingen, Schiedam. 1892, 1901, 1907, 1913 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Landmacht, Onbekend. 1918 1 stuk

Werkliedenreglement

Vermoedelijk iets van de Landmacht, Den Haag. 1922 1 stuk

Reglement betreffende de Krijgstucht

Personeel Openbare Bibliotheken , Den Haag. 1921 1 stuk

Rechtspositiereglement

Beambten metaalindustrie, Onbekend. 1950 1 stuk

Modelreglement voor de beambten-kern

Vereeniging van Onderbazen in dienst der Gemeente Rotterdam, Rotterdam. 1906 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Staatboschbeheer, Het Loo. 1935, 1936 2 stuks

Dienstreglement voor de Arbeiders en Dienstreglement voor de losse arbeiders

Rijkspolitie- vereeniging, Utrecht. 1929 1 stuk

Reglementen

Nederlandse Politiebond, Amsterdam. 1947, 1961 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Mrs. Geweermaker en Zwaardveger, Behoorende tot de Nederlandsche Landmacht, Amersfoort. 1910 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Zaanschen Bestuurdersbond, Zaandam. 1906 en zj 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van aangesteld personeel der Intendance van het Kon.Paleis en Domein "Het Loo", het Kon.Jachtdepartement en de Kon.Houtvesterijen, Het Loo. 1918 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Nederlandschen Bond van Gemeente- Ambtenaren , s Gravenhage. 1906 1 stuk

Bijzonder reglement van de afdeelingen Zuid-Holland

Vereniging van Militair Technisch Beroeps Personeel, Utrecht. 1963 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale van Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, 's-Gravenhage. 1972 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale van Hogere Ambtenaren , s Gravenhage. 1963 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en los vel wijziging HHR 1964

Vereeniging van Stads- Werklieden aan het Stads- Waterkantoor "Door Eendracht Verbetering", Amsterdam. 1893 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christelijke Vereeniging van Politieagenten, Rotterdam. 1912 1 stuk

Statuten en Reglement

C.P.O. Centrale van Politieorganisaties , Onbekend. 1946, 1947 2 stuks

Reglement

Vereeniging "Instituut voor Volkshuisvesting", Amsterdam. 1917 1 stuk

Ontwerp voor statuten

Vereeniging tot ondersteuning van burgerlijke rijksambtenaren en beambten, Utrecht . 1909 1 stuk

Concept statuten en concept Huishoud. Reglement

"Ons Belang" Vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier behoorende tot de Nederlandsche Landmacht, Amersfoort. 1912, 1922 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale van Verenigingen van personeel in 's Rijksdienst, 's-Gravenhage. 1925, 1929, 1936 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk reglement en los vel bijvoegsel

Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel (C.N.O.P.), later Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP). , Amsterdam. 1927, 1936, 1980 2 stukken

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereniging "Gemeenschappelijk Administratie Kantoor in overgangstijd", Amsterdam. 1952 1 stuk

Statuten

Vereeniging van Ambtenaren en voorlieden in Amsterdamsche Gemeentedienst, Amsterdam. 1909 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van rechercheurs van Politie bij de Gemeente-Politie te Amsterdam onder ze zinspreuk: "Kracht door Eendracht", Amsterdam. 1913 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Brigadiers der Amsterdamsche Gemeente-Politie "Door Eendracht Verbetering", Amsterdam. 1900 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Christelijke Vereniging van Militairen (C.V.M.), Amersfoort. 1975, 1982 1 stuk

Statuten en huishoudelijk reglement, reglement fonds maatschappelijke bijstand, reglement fonds uitkering en overlijden, en een bijlage

Geldersch- Overijsselschen Bond van Gemeenteboden en Concierges, Arnhem. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Ned.Fed. Bond van Personeel in Openbaren Dienst, Onbekend. 1906 1 stuk

Rechtspositie gesalarieerden

Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst , Amsterdam. 1924, 1936 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Ambtenaren en Beambten in dienst bij den Rijks- Waterstaat "Eendracht maakt macht", Dordrecht. 1898 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Bond van R.K.Kiezers in den Rijkskieskring Utrecht, Utrecht. 1928 1 stuk

Statuten

Bond van R.K. Kiesvereenigingen in Gelderland, Doetinchem. 1926 1 stuk

Kiesreglement

R.K. Kiezersbond voor Limburg, Onbekend. 1926 1 stuk

Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement voor Zooveel Betreft de Regeling der Verkiezingen

Ambtenaren van de Stenografische Dienst der Staten-Generaal, Onbekend. 1962 1 stuk

Reglement voor de openbaarmaking van het verslag van het verhandelde in de vergaderingen der Staten-Generaal en Instructie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Onbekend. 1915 1 stuk

Regelen

Waterschappen in de Provincie Groningen, Groningen. 1933 1 stuk

Algemeen Reglement

Vereeniging van Sociaal Democratische Gemeenteraadsleden in Nederland, Amsterdam. 1902 1 stuk

Voorlopig Reglement

Vereniging van en voor Burgerlijke Ambtenaren "H.O.R.A." Herstellings-Oord-Rustbehoevende-Ambtenaren, s Gravenhage. 1948 1 stuk

Statuten en Reglementen

V.A.O.S.V. Vereniging van Ambtenaren bij de Organen der Sociale Verzekering, Amsterdam. 1989 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Ambtenaren voor de Kinderwetten, s Gravenhage. 1918 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vereeniging van het Personeel der Marinewerf "Onderling Belang, Willemsoord. 1900 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Middelburgsche Gecombineerde Vakvereeniging, Middelburg. zj 1 stuk

Reglement

Vereeniging van Beambten der Departementen van Algemeen Bestuur en Hooge Colleges van Staat, s Gravenhage. 1913 1 stuk

Statuten

Plaatselijken Overheidsbond, Rotterdam. 1928 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Alg.Ned.Rijkswerklieden Bond, Amsterdam. 1906 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeene Nederl. Christelijke Ambtenaarsbond, Amsterdam. 1938 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Ned.Chr.Bond van Personeel in Publieken Dienst (Rijks, Provincie, Gemeente Waterschap enz.), Amsterdam. 1922 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Machinepersoneel in dienst bij den Rijks- Waterstaat , Velsen. 1910, z.j. 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement. Plus Reglement afdeeling Amsterdam

Nederlandschen Federatieven Bond van Gemeentewerklieden, Amsterdam. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederl. Federatieven Bond van Personeel in Openbare Dienst, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Katholieke Lijsten voor de Statenverkiezingen in den Rijkskieskring 's Hertogenbosch, s Hertogenbosch. 1926 1 stuk

Reglement

Werklieden in dienst der Gemeente Heemstede, Heemstede. 1912 1 stuk

Reglement

Het Personeel der Gemeente Rotterdam, Rotterdam. 1930 1 stuk

Reglement op den Rechtstoestand van het Personeel der Gemeente Rotterdam

Het Centraal Overleg ingevolge de gemeenschappelijke regeling betreffende de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden, Onbekend. 1948 1 stuk

Reglement Medezeggenschap

Algemene Bond van Politiepersoneel in Nederland, s Gravenhage. 1929 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Steunvereeniging van leden behoorende tot het wapen der Koninklijke Marechausse beneden den rang van officier, Arnhem. 1926 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Ontwerp reglement voor de werklieden in dienst der gemeente, Onbekend. zj 1 stuk

Ontwerp Reglement

Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag. 1923, 1938 2 stuks

Reglement van Orde

Raad van de gemeente Meppel, Meppel. 1948 1 stuk

Algemeen Ambtenaren Reglement

Gemeente Maastricht, Maastricht. 1913 1 stuk

Ambtenaars Verordening

Gemeente 's Gravenhage, s Gravenhage. 1954 1 stuk

Ambtenarenreglement

Rijksambtenaren, s Gravenhage. 1955 t/m 1962 1 stuk

Algemeen Rijksambtenarenreglement (aanvulling)

Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, Amsterdam. 1912 1 stuk

Statuten

Nederlandse Christelijke Beambtenbond, Amsterdam. 1962 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en andere Reglementen

Gemeente Maastricht, Maastricht. 1912 1 stuk

Werkliedenverordening

Amsterdamschen Politiebond, Amsterdam. 1927 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Gemeente Watergraafsmeer, Watergraafsmeer. 1909 1 stuk

Werklieden Reglement

Werklieden in vasten en buitengewonen dienst bij de Gemeente Leiden, Leiden. 1890 1 stuk

Reglement

Universiteit Amsterdam, Amsterdam. 1973 1 stuk

Rechtspositieregeling gemeente Amsterdam

Centralen Nederl. Ambtenaarsbond, Den Haag en Amsterdam. 1932, zj. 3 stuks

Statuten en Reglementen en Huishoudelijk Reglement van de Afdeeling Amsterdam

Stichting van de Arbeid , s Gravenhage. zj 1 stuk

Modelreglement voor de Ondernemingsraden

Algemene Bond van Ambtenaren, s Gravenhage. 1947, 1986 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, boekje 'van dichtbij', en 'Dit is uw bond'

Ned.Kath.Bond van Werkmeesters en ander toezichthoudend personeel, s Hertogenbosch. 1947 1 stuk

Statuten en Reglementen

Schiedamschen Bestuurdersbond, Schiedam. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement benevens het reglement voor het bureau van arbeidsrecht

Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel, s-Gravenhage. 1963 1 stuk

Statuten en huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandsche Ambtenaarsbond, Onbekend. zj 1 stuk

concept Statuten

Algemeenen Nederlandschen Christelijken Ambtenaarsbond, Amsterdam. 1929 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Bond van Ambtenaren, ABVA, 's-Gravenhage. 1947, 1948, 1950, 1956, 1959, 1964, 1974, 1977. 12 stuks

Handleiding voor penningmeesters der afdelingen, reglement houdende bepalingen betreffende de rechtspositie bezoldigde bestuurders, algemeen rijksambtenaren reglement (betreffende georganiseerd overleg), rechten van de leden (o.a. met betrekking tot NVV-TBC-Fonds Zonnestraal), en bewijs van lidmaatschap.

Centraal Orgaan (ontwerp) , Meppel. 1939 1 stuk

Algemeen Ambtenaren Reglement

Nederlandschen Bond van Werklieden in Overheidsdienst, Amsterdam. 1921 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Centrale van Personeel Werkzaam bij de Overheid, Trendvolgende sector en Overheids NV's, CRP, s Gravenhage. 1987 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement Financiële Advies- en Controlecommissie

Vereeniging van Sociaal Democratische Gemeenteraadsleden, Amsterdam. 1899 1 stuk

Statuten met Gemeenteprogram der S.D.S.P.

Ministerie van Justitie , s-Gravenhage. 1931 en 1947 2 stuks

Algemeen Rijksambtenaren Reglement

Haagsche Federatie van Personeel in Openbare dienst, s-Gravenhage. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglment

Christelijke Organisaties van Personeel in Publieke Dienst, Rotterdam. 1923 1 stuk

Statuten

Vereeniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster, Amsterdam. 1940 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging Bond van Technische Ambtenaren in vasten dienst bij de gemeente 's Gravenhage, s Gravenhage. 1906 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Gemeente Maastricht, Maastricht. 1905 1 stuk

Reglement Gemeentetram

Sint Martinus Katholieke Vereniging van Militaire Ambtenaren, Rijswijk. 1955 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandse Onderwijzers Vereniging, Amsterdam. 1949, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963 6 stuks

Statuten en Reglementen

Nederlandse Onderwijzers Vereniging Afdeling Amsterdam, Amsterdam. 1947, 1963 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglementen

Bond van Nederlandsche Onderwijzers, Amsterdam. 1899, 1903, 1905, 1929, 1937 5 stuks

Statuten en Reglementen

Bond van Nederlandsche Onderwijzers, afdeeling Amsterdam, Amsterdam. 1902, 1932 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bond van Vereenigingen tot het geven van Nijverheidsonderwijs, onbekend. 1932 1 stuk

Huishoudelijk reglement van de commissie van beroep uitgaande van de groep van bijzondere scholen aangesloten bij den Bond van Vereenigingen tot het geven van Nijverheidsonderwijs

Bond van Leeraressen bij het Huishoudonderwijs, onbekend. zj 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Bond voor Hoger Onderwijs Personeel, Utrecht. 1965, 1979 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Bondsstatuten, Bondsreglement en Afdelingsreglement

Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs - Nederlandse Onderwijzers Vereniging , Amsterdam. 1965 1 stuk

Ontwerpen van Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Bond van Beroepskeuze-adviseurs in Nederland, onbekend. 1947 1 stuk

Ontwerp-Statuten

Vereniging voor meer uitgebreid Lager Onderwijs (Landelijke Groep voor het Uitgebreid Lager Onderwijs in de Nederlandse Onderwijzersvereniging), Amsterdam. 1961 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland, Afdeeling Amsterdam, Amsterdam. 1927 2 stuks

Reglement van de Afdeeling Amsterdam, en een los blad van de Reductie-Commissie

Vereeniging "de Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool", Alkmaar. 1894 1 stuk

Statuten, en een los blad "Prospectus der Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool"

Vereeniging tot Stichting van Volkshoogescholen, Bakkeveen. 1955 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Bond van Vakschoolleeraren en -Leeraressen, Amsterdam. 1911 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Weerstandskas, Reglement Vakonderwijs

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland, Afdeeling Amsterdam II, Amsterdam. 1889 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland, Amsterdam. 1901 1 stuk

Reglement van "Volksonderwijs"

Vereniging van Werkzoekenden met volledige M.O.-bevoegdheid (We.M.O.), s Gravenhage. 1938 1 stuk

Statuten

Vereeniging ter bevordering van het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, Dordrecht. 1919 1 stuk

Statuten

Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs , s-Gravenhage. 1961 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandse Onderwijzers Vereniging Afdeling Velsen, Velsen. 1959 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Algemene Vereniging van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (A.V.M.O.), Amsterdam. 1957, 1960 1 stuk

Statuten en Reglementen en wijzigingenblad 1960

Nederlandse Onderwijzers Vereniging, Amsterdam. 1949 1 stuk

Statuten en Reglemeten

Algemene Bond van Onderwijzend Personeel, Amsterdam. 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 7 stuks

Statuten en Algemeen Huishuidelijk Regelement

Sociaal-Democratische Onderwijzers-Vereeniging (S.D.O.V.), onbekend. 1896, 1897, 1898, 1900, 1901 8 stuks

Statuten en Program, voorstellen voor het Congres, Beschrijvingsbrief 9e Algemeene Vergadering 27 dec. 1898, Voorstellen van de afdeeling Amsterdam III, 7e Algemeene Vergadering van 1896, Jaarverslag SDOV 1901, Verslagen 1900, Operagidsen

Nederlandse Onderwijzers Vereniging NOV, onbekend. 1952 1 stuk

Wijzigingsblad Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereniging van Academici bij het wetenschappelijk onderwijs, Utrecht. 1968 1 stuk

Voorontwerp Statuten

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, onbekend. 1924 1 stuk

Reglement voor de afdeeling voor technische economie

Vereeniging voor Personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen tot bestrijding der tuberculose, Hengelo. 1920 1 stuk

Jaarverslag

Bond van Directrices en Adjunct- Directrices van de Ziekeninrichtingen en Vereenigingen voor Ziekenverpleging in Nederland en Koloniën, Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Zuidhollandsche Vereeniging "Het Groene Kruis", Rotterdam. 1938 1 stuk

Statuten

Fonds ter ondersteuning bij ziekte en ongevallen van de Nederlandschen Internationalen Sigarenmakers- en Tabakbewerkers-Bond, onbekend. 18.. 1 stuk

Reglement

Zuidelijk Vacantiefonds voor de Sigarenindustrie, Eindhoven. 1938 1 stuk

Statuten

CNV-Bond voor Overheid, gezondheid, welzijn en sociale werkvoorziening, s-Gravenhage. 1983 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vereeniging tot Bevordering der Gezondheid in de Grafische Vakken in Nederland, Utrecht. 1926 1 stuk

Statuten, Algemeen-Reglement en afdeelingsreglement

Ziekenfonds uit "Streven naar Verbetering", onbekend. 1898 1 stuk

Huishuidelijk Reglement

Vereeniging Verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijn Koloniën, Amsterdam. 1891 1 stuk

Statuten

Vereniging voor Ziekenhuisverpleging "Draagt Elkanders Lasten", Ouderkerk a/d Amstel. 1953 1 stuk

Verzekeringsreglement

Vereniging "Het Wilhelmina Ziekenhuis", Assen. 1965 1 stuk

Rechtspositiereglement

Fonds Zusterhulp, Amsterdam. 1903 1 stuk

a. Doel en regeling, b. Voorwaarden waarop Zusterhulp bijstand verleent.

Nederl. Vereeniging tot bevordering der belangen van verpleegsters en verplegers "NosoKomos", onbekend. 1906 3 stuks

Statuten en Huishuidelijk Reglement

Vereniging van Verpleegkundige Directrices en Directeuren van Ziekenhuizen, Amsterdam. 1968, 1970 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en inlegvel met wijzigingen

Algemene Nederlandse Vereniging voor Socale Geneeskunde, Rotterdam. 1953, 1967 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Medische Analysten, Amsterdam. 1947 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Vereniging voor Maatschappelijke zorg, voorheen Weldadigheid naar Vermogen, Haarlem. 1966 1 stuk

Statuten + brief okt. 1968

Het St. Elisabethsgasthuis, Deventer. 1936 1 stuk

Ambtenaren reglement en Arbeidsovereenkomstenbesluit

Gemeenschappelijke Medische Dienst, Amsterdam. 1982 1 stuk

Statuten

Krankzinnigen gesticht Het St. Joris Gasthuis, Delft. 1935 1 stuk

Werkliedenreglement

Ziekenfondsen in Noord-Holland, Alkmaar. 1910 1 stuk

Statuten

Den Bond van Rotterdamsche Ziekenfondsen, Rotterdam. 1916 1 stuk

Ziekenfondsreglement

Federatie van door verzekerden en medewerkers bestuurde ziekenfondsen (V.M.Z.), de Bilt. 1964 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onderlinge Waarborgmaatschappij Alg. Ziekenfonds (AZIVO), Den Haag. 1949 1 stuk

Statuten, Verzekeringsvoorwaarden, Regelen en Wenken

Ziekenfonds der Koninklijke Stoomweverij, Nijverdal. 1922 1 stuk

Reglement

Stichting Onderlinge Invaliditeitsrisicofonds van de Katholieke Arbeidersbeweging, Utrecht. 1958 1 stuk

Statuten en Fondsreglement

Nationale Bond van Verplegenden, Amsterdam. 1934 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Stichting Tuberculose bestrijdingsfonds van het Ned. Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam. 1946 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandschen Bond tot bescherming van zuigelingen, Amsterdam. 1914 1 stuk

Statuten

Nederlandse Stichting Consultatiebureaus voor Huwelijks- en Geslachtsleven, s-Gravenhage. 1960 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

NVV-fonds Gezondheidszorg, Amsterdam. 1970 1 stuk

Reglement + wijzigingen + inlegvel

Nieuw Malthusiaanschen Bond, s-Gravenhage. 1894, 1901, 1915, 1922 4 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement en Algemeen Reglement

Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, Den Haag. 1953, 1957, 1959, 1961, 1964, 1970 6 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement, ledencontact met statutenwijziging 1961, voorstellen afd. Utrecht statutenwijziging 1970

Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond, Roermond. 1960 1 stuk

Regelingen en voorschriften

Vereniging Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken, Soesterberg. 1970 1 stuk

Statuten wijziging

Eenheidsvakcentrale, Amsterdam. 1947 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), Amsterdam. 1912, 1929, 1938, 1949, 1950, 1957, 1960, 1971+1976 6 stuks

Statuten en Reglementen

Ontwikkelingsraad, Delft. 1920 1 stuk

Statute en Huishoudelijk Reglement

Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam. 1924 en 1939 2 stuks

Beginselverklaring, Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van Algemene Weerstandkas

Nederlandse Katholieke Bond van Werkmeesters en ander Toezichthoudend personeel, Utrecht. 1948 1 stuk

Statuen en Reglementen

Communistische Partij Nederland, Amsterdam. 1952, 1989 3 stuks

Statuten en een ex. Van ontwerpstatuten

Stichting voor religieus-monistische cursussen, s Gravenhage. 1928, 1929 2 stuks

Statuten en een ex. Cursusboekje

Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming, onbekend. 1897, 1913 2 stuks

Statuten en huishoudelijk Reglement; Conceptwijzigingen Statutenen Huish.Reglement

Vereeniging van Weesvaders, Dieren. 1925 1 stuk

Statuten en huishoudelijk Reglement

Nederlandse Christelijke Beambtenbond, Amsterdam. 1958 1 stuk

Statuten, huishoudelijk reglementen en andere reglementen

Raad van Vakcentralen, Bedrijfsunies, Raden van Overleg, Afdeelingsunies, Utrecht. zj 2 stuks

Reglement van Samenwerking

Unitas Studiosorum Vadae, Wageningen. 1941 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Utrecht. 1948-1949 1 stuk

Beginselverklaring, en het programma van het Winterseizoen der zondagochtendlezingen in het N.V. huis

Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam. 1882 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het vrije Ruilverkeer, Den Haag. 1896 1 stuk

Statuten

Wereldverbond van de Arbeid, Luxemburg. 1968 1 stuk

Beginselverklaring, Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereniging voor Samenlevingsopbouw en Kultureel werk in Zuid-West Nederland, Rotterdam. 1973 1 stuk

Statuten

Weldadigheids- Vereeniging, Trein 8.28 H.IJ.S.M., Amsterdam. 1905, 1910 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement. Met een bijvoegsel

Staten Kieskring Amersfoort (Provinciale Sectie) van Anti-Revolutionaire Kiesvereenigingen, Amersfoort. 1922 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Provinciaal Comite van Anti-Revolutionaire Kiesvereenigingen in Gelderland, Arnhem. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Vereeniging "Kerk en Vrede" (Groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting), Ammerstol. 1928 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Jeugdbond voor onthouding JVO, Amsterdam. 1933 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Sociaal Technische Vereeniging, Semarang. 1919 1 stuk

Statuten

De Delftsche Arbeidersvereeniging, Delft. 1896 1 stuk

Reglement

Stichting ten Algemenen Nutte tot het exploiteren van Consultatiebureaux voor Geslachtskunde, s Gravenhage . 1940 1 stuk

Statuten en Reglement

Christelijke Besturenbonden, Rotterdam. 1917, zj 3 stuks

Rapport van het Christelijk Nationaal Vakverbond over hun samenstelling, inrichting, taak en plaats die zij in de Christelijke Arbeidsbeweging behooren in te nemen; Modelreglementen

Stichting Regionaal Centrum Buitenlanders Zuid-Holland-West, s Gravenhage. 1975 3 stuks

Statutenwijziging

Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale "Unitas" C.B.U., s Gravenhage. 1968 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk en een Ontwerp

Jongeren Vredes Acties JVA, onbekend. 1930, 1936, zj 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en een Contributieboekje en een Reglement

Federatie van Christelijke Besturen, s Gravenhage. 1907 1 stuk

Statuten en Reglement

Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV, Amsterdam. 1976, 1985 en 1988 3 stuks

Statuten en Reglementen

International Order of Good Templars, Groot Loge der Nederlanden, onbekend. 1904, 1911, 1914 en 1918 4 stuks

Consitutie en Verordeningen en Bijwetten en Uittreksel

Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland CNV, Rotterdam, Utrecht. zj, 1916, 1919,1951, 1961, 1963 12 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Sociaal- Democratischen Bond in Nederland, Amsterdam. 1883 1 stuk

Statuten der Afdeeling Amsterdam

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland, Amsterdam. 1936 6 stuks

Bewijs van Lidmaatschap, Statuten, Huishoudelijk Reglement en Programs: zoals Verkiezingsprogram 1929, 1933 1937; Het Strijdprogram 1925; Gemeenteprogram 1927 en het Koloniaal Program 1930. En het Crisisprogram voor de Raadsverkiezingen van 1935, Strijdprogramma 1895-1897, gemeenteprogram 1899

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland, Amsterdam. 1903/1918 2 stuks

Reglement van de Federatie Amsterdam der S.D.A.P en Reglement van de Afdeelingen der S.D.A.P. te Amsterdam benevens Grensregelingen der afdeelingen en Kontributieregeling en Statuten

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in Nederland, Bussum. 4 x zj 1920, 1937 6 stuks

Huishoudelijk Reglement voor de Afdeelingen benevens Reglementen voor de stedelijke- de gemeentelijke- de districts- en gewestelijke federaties, afdeeling Beverwijk, Bussum, Den Haag, Heemstede, en 2 x algemeen

Grondpartij, Amsterdam. 1918 1 stuk

Statuten

Sociaal Democratische Vrouwenclub, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Zutphensch Comité voor Drankbestrijding, Zutphen. 1907 1 stuk

Reglement met Memorie van Toelichting

Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, Den Haag. 1917 1 stuk

Diploma, Statuten, Huish.Reglement en Algem.Reglement

Landelijke Bedrijfsorganisatie Collectieve Sector aangesloten bij het OVB (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties), s Gravenhage. zj 1 stuk

Manifest, Statuten en Stakingsreglement

Democratische Partij, Samengesteld uit: Algmeene Nederlandsche Vrouwenorganisatie en Democratische Partij , Amsterdam. 1921, 1924 4 stuks

Statuten en een Beginselprogram

Democratische Partij, Afdeeling 's Gravenhage, s Gravenhage. 1922 1 stuk

Reglement

Dienstenbond FNV, Woerden. 1981 1 stuk

Statuten en Reglement

Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV, onbekend. 1982 1 stuk

Reglement voor de FNV, Districtsorganen en Plaatselijke Organen

Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV, Amsterdam. 1976, 1985, 1988 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Arbeiders- kiesvereeniging "Ontwikkeling", s Gravenhage. 1901 1 stuk

Programs en Huishoudelijk Reglement

Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), Utrecht. 1964, 1974 3 stuks

Statuten en Reglementen; Algemeen Reglement voor de Plaatselijke Centrales, de Districten en het Landelijk Centrum, Reglement voor het landelijk werkorgaan, voor de Mediale Groepering, Model reglement van de plaatselijke centrales met Memorie van Toelichting, en model reglement voor de districten met Memorie van Toelichting

Federatie van Religieus-Socialistische Gemeenschappen, Amsterdam. 1935 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Leidsche Esperantisten- Vereeniging "Pacen" (Por Alta Celo Esperanto Neutrala) , Amsterdam. 1932 1 stuk

Reglement

Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland (CBC), s Gravenhage. 1966 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Stichting NVV-Jongeren Contact, Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

AR (Anti Revolutionair) Propagandaclub, Putten. zj 1 stuk

Concept Statuten voor een op te richten AR Propagandaclub

Anti Revolutionaire Kiesvereniging, onbekend. zj 1 stuk

Model reglement voor diverse afdelingen van de AR(P)

AR-Kiesvereniging "Nederland en Oranje", Putten. 1909 1 stuk

Reglement

Georganiseerde Anti Revolutionaire Partij, Utrecht. 1934 1 stuk

Statuten

Kiesvereeniging "Vooruitgang", Rotterdam. 1896, 1898, 1905 en zj 4 stuks

Reglement en Huishoudelijk Reglement (Afdeeling IV)

Centrale Christelijk-Historische Vrouwengroepen, onbekend. zj 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Bond van Christen-Socialisten, Amsterdam. 1910/1911, 1915,1918 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement; Program van Beginselen en Eischen

Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen-Propagandaclubs, Amsterdam. 1908 2 stuks

Reglement(en)

CNV, Christelijke Nationaal Vakverbond in Nederland, Utrecht. 1919 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Voedingsbond CNV, Utrecht. 1978 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nooit-Meer-Oorlog-Federatie, Ammerstol. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Utrechtse Diocesane Bond der K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) , Utrecht. 1946 1 stuk

Statuten en Reglementen

Stichting van de Arbeid, Den Haag. 1963, 1979 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement

Katholieke Nationale Partij, Scheveningen. 1948 1 stuk

Statuten, Partijreglement, Program, Toelichting op het Program

Katholiek-Democratische Bond, Den Haag. 1933 1 stuk

Crisisprogram en Statuten

Katholieke Volkspartij, Den Haag. 1945 3 stuks

Algemeen Reglement, Bijzonder Reglement, Bijzonder Reglement op de Jongerenorganisatie; Bijzonder Reglement op de Partijraad, Bijzonder Reglement op de Kringen, Bijzonder Reglement op de Staten-Kringen en Kiesreglement voor de aanwijzing van candidaten voor de Tweede Kamer der Statengeneraal; Bijzonder Reglement voor de voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezingen

Chung Hwa Hui, Den Haag. 1927 1 stuk

Statuten en Reglementen

Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht, Den Haag. 1913 1 stuk

Toelichting bij de op de tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913", geëxposeerde graphieken

Vereeniging Algemeen Stemrecht, Amsterdam. 1876 1 stuk

Statuten

Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam. 1924, 1926, 1937, 1946, 1949 6 stuks

Statuten, Algemeen Huishoudelijk Reglement, Reglementen voor de Gewestelike (zonder j!!) Federaties en het Spaarfonds

Vereniging "Burgerrecht", Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten

Arbeidersgemeenschap der Woodbrokers, onbekend. zj 1 stuk

Overzicht der Organisatorische regeling en Huishoudelijk Reglement

Stichting "Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand", Den Haag. 1961 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel NBV, Utrecht. 1955,1961, 1970, 3 stuks

Statuten, Algemeen Reglement, Bedrijfsgroepsreglement, Vakgroepsreglement en een Standaardafdelings Reglement

Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), Utrecht. 1973 1 stuk

Rechtspositieregeling, geldende voor de bestuurders in dienst van het verbond of een der bonden aangesloten bij het NKV

Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders en (sters), Amsterdam. 1927 1 stuk

Rechtspositie, en Statuten en Huishoudelijk Reglement en Pensioenfonds voor bezoldigde bestuurders en beambten

RK Tilburgschen Gildenbond, Tilburg. 1896 1 stuk

Statuten

Industriebond NVV, Amsterdam. 1974 en 1975 2 stuks

Reglement rechtspositie functionarissen en Pensioenreglement functionarissen

Stedelijke Federatie Rotterdam van de Partij van de Arbeid, Rotterdam. 1947 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Kiesvereeniging "Burgerplicht", Groningen. 1906, 1909 2 stuks

Reglement

"De Nieuwe Kiesvereeniging", Groningen. 1891 1 stuk

Reglement

De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, Arnhem. 1870 1 stuk

Huishoudelijk Reglement voor het Departement Arnhem

De Vereenigings-Federatie Vlaardingsche Bestuursbond, Vlaardingen. zj 1 stuk

Reglement voor het bureau voor arbeidsrecht

De Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht, Den Haag. zj 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Nederl. Roomschen-Kath. Volksbond, onbekend. 1894 1 stuk

Algemeene Bepalingen voor de Centralisaties der Vakvereenigingen

Nederlandsch Comité voor Algemeen Kiesrecht, onbekend. 1900, 1906 2 stuks

Statuten, Leidraad voor de Prov. Comité's en Ontwerp-Reglement voor de Plaats. Comité's voor Alg.Kiesrechtm Statuten van het Nederlandsch Komitee voor Algemeen Kiesrecht

KENml Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland marxistisch-leninistisch, Rotterdam. 1977 1 stuk

Statuten

Dordr, Bestuurders-Bond, Dordrecht. 1908 1 stuk

Het Arbeidscontract. Beknopt overzicht van enkele der voornaamste bepalingen voor leden van vak- en werklieden- vereenigingen

Liberale Unie, Amsterdam. 1890 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Sint Stanislas-Patronaat, Culemborg. 1916 1 stuk

Bepalingen voor de beschermelingen

NVV, onbekend. zj 1 stuk

Statuten en Reglementen van de bestuursbonden, van de federaties van bestuurdersbonden, de centrale bureaux voor arbeidsrecht, de werklozenvereniging, de plaatselijke jeugdraden en de centr. Jeugdraden als mede het reglement inzake de verhouding tussen NVV en de Bestuurdersbonden en de stellingen voor de plaatsl. raden

Nederlandsche Bond voor Algemeen Stemrecht, Amsterdam. 1883 en 1885 2 stuks

Statuten. En Huishoudelijk reglement van de afdeeling Stiens

Nederlandse Vrouwenbeweging, Amsterdam. 1946 1 stuk

Statuten en Huish.Regelement

Nederlandsche Vereeniging voor wettelijke bescherming der arbeiders, s-Gravenhage. 1901 1 stuk

Statuten

Vereeniging De Roomsch Katholieke Volksbond , Maastricht. 1900 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond onder het Patronaat van St. Willibrordus, Vlissingen. 1888 1 stuk

Reglement

Gilde Handel en Scheepvaart, onder Patronaat van "St. Clemens", Amsterdam. 1894 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Gilde S.Vincentius a Paulo, onderafdeling van de Arnh. R.K. Volksbond, Arnhem. 1909 1 stuk

Reglement

Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland, Amsterdam. 1901, 1914, 1916, 1918 en 1930 5 stuks

Statuten en Reglement

Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam. 1920 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor het fonds tot uitkeering bij Stakingen en Uitsluitingen

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (Het Verbond), Utrecht. 1949 en 1954 2 stuks

Statuten en Reglementen

Federatie van bedrijfsverenigingen, Amsterdam. 1952, 1978/1979 1 stuk

Statuten en een Reglement

Nederlandschen Journalisten-Kring, Amsterdam. 1946 2 stuks

Statuten. 3e Ontwerp Algemeen Huishoudelijk Reglement

Neutrale Bestuurdersbond, s-Gravenhage. 1920 1 stuk

Statuten - uishoudelijk Reglement en Reglement v.h. Bueau voor Arbeidsrecht

Nederlandsche Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheek-Ambtenaren, Utrecht. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vrouwenbond NVV, Amsterdam. 1954, 1976, 1980 4 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement en Reglement van Het Solidatiteitsfonds en Statuten en Huishoudelijk Reglement

het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen, Utrecht. 1912 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandse Vereeniging tot Bevordering van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten, Amsterdam. 1927 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Neutrale Vereeniging "Vakbelang", Doesburg. 1903 1 stuk

Reglement

Anti Revolutionaire Partij en de Antirevolutionaire Partij-Stichting en Anti-Revolutionaire Kiesvereniging , s Gravenhage. 1955, 1966 2 stuks

Statuten Reglement

Nationaal Arbeids Secretariaat in Nederland, Amsterdam. 1901 1 stuk

Doel, Middelen en Reglement

Haastrechtsche Werkliedenvereeniging "Arbeid Adelt", Haastrecht. 1900 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Alg.Ned.Rijkswerkliedenbond, Amsterdam. 1907 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Afdeling Schiedam "Maarten Luther"van het Nederlandsch Lutersch Werklieden-verband, Schiedam. 1911 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Algem. Nederl. Vakverbond, s Gravenhage. 1912 1 stuk

Statuten - Huishoudelijk Reglement, Reglement van Steunverleening, Beginselverklaring Program van Actie

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas" , Amsterdam. 1960 1 stuk

Statuten

Humanistisch Verbond, Utrecht. 1955, 1963, 1973 5 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, Beginsel en doel, Huishoudelijk Reglement, Reglement verkiezing Hoofdbestuur, Reglement voor Gewesten en Federaties van het Humanistisch Verbond

Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, Amsterdam. 1921 1 stuk

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Algemene Bond van Bejaarden, Rotterdam. 1972 1 stuk

Algemeen Huishoudelijk Reglement, Reglement voor de Rayons en Reglement voor de Afdelingen

Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland S.D.A.P., Amsterdam. 1919, 1925, 1937 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, het verkiezingsprogram en gemeenteprogram 1927, het strijdprogram 1925, het crisisprogram voor de raadsverkiezingen 1935 en het koloniaal program 1930

Rooms Katholieke Staatspartij, Den Haag. 1945 1 stuk

Algemeen Reglement en bijzondere reglementen

Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, Amsterdam. 1964 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Oecumenische Ontwikkelings Coöperatie U.A., Amersfoort. 1979 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond N.C.B., Utrecht. 1931 1 stuk

Statuten en Reglementen

Religieus Socialistisch Verbond, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Arbeidersbond "Vooruit", onbekend. zj 1 stuk

Bewijs van Lidmaatschap

Novib, Den Haag. zj 1 stuk

Statuten

Stichting het Doorgangshuis "Hoenderloo" , Hoenderloo. 1903, 1909, 1922 3 stuks

Stichtingsacte en Reglement, Huishoudelijk Reglement

Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland S.D.A.P., Haarlem. 1934 1 stuk

Reglement der Federatie Haarlem en afdeling Haarlem II

Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland S.D.A.P., Amsterdam. 1895 1 stuk

Diploma, Progrram, Statuten

Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland S.D.A.P., Utrecht. 1901 1 stuk

Statuten, reglementen en contributieboekje van de afdeeling Utrecht

Syndicalistisch Arbeids Secretariaat, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Religieus Socialistisch Gemeenschap, Zeist. 1935 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Religieus Socialistisch Verbond Afdeeling Amsterdam, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, Rotterdam. 1955 2 stuks

Statuten

Sneeker Bestuurdersbond, Sneek. 1931 1 stuk

Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester

N.C.G.O.V. Nationale Christelijke Geheel Onthouders Vereeniging, Velp. 1922 1 stuk

Huishoudelijk Reglement van de Districts-Afdeeling "Gelderland"

Partij van de Arbeid, Amsterdam. 1947,1965, 1969, 1977 5 stuks

Statuten en Statuten en Huishoudelijk Reglement; Model Huishoudelijk Reglement Afdelingen, Beginselprogramma 1947, Reglement Candidaatstelling (echt met een C)

Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf-, en Telefoonpersoneel, Amsterdam. 1915 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Program van Actie benevens reglement van het Bondsuitkeeringsfonds en het Huish. Reglement van de Afdeeling

Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, Amsterdam. 1977 1 stuk

Reglement

Partij van de Arbeid, Amsterdam. 1985 1 stuk

Model huishoudelijk reglement afdelingen

Sociaal-Democratische Arb.-Partij in Nederland Afdeling Groningen, Amsterdam. zj, 1938 2 stuks

Ontwerp Concept Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk Reglement

S.D.A.P. Afdeeling Middelburg, Middelburg. 1927 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

S.D.A.P. Afdeeling Heemstede, Heemstede. z.j. 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Arbeiders Kiesvereeniging Aangesloten bij de Soc.Dem. Arbeiders Partij, Amsterdam. z.j. 1 stuk

Program

Federatie Amsterdam der S.D.A.P. , Amsterdam. 1918 1 stuk

Reglement en Reglement van de Afdeelingen der S.D.A.P. te Amsterdam, benevens Grensregeling der Afdeelingen en Kontributie Regeling

Afdeeling Den Helder der S.D.A.P., Den Helder. 1930 2 stuks

Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk Reglementen voor de Gemeentelijke Federatie

Vereeniging "Kerk en Vrede" (Groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting) , Ammerstol. 1933, 1936 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede, s Gravenhage. 1919, 1931 2 stuks

Huishoudelijk Reglement en een ex. Haar geschiedenis, Statuten en Samenstelling

Neutrale Onafhankelijke Orde van Goede Tempelieren, Utrecht. 1906, 1935 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Groot-Loge, Grondwet

Nederlandse Jeugdherberg Centrale, Amsterdam. 1939 1 stuk

Reglementen van de Stichting

Industriebond NVV, Amsterdam. 1971 - 1972 2 stuks

Huishoudelijk Reglement

Algemene Werkgevers-Vereniging, Haarlem. 1961 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereniging Federatie van Bedrijfsverenigingen, Amsterdam. 1952 en 1977 2 stuks

Statuten

Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, Den Haag. 1951 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

CPH (Com.Partij van Holland), Communistische Partij van Nederland, Amsterdam. zj, 1934, 1980 3 stuks

Statuten

Nederlands Stichting consultatiebureaus voor huwelijks- en geslachtsleven, Den Haag. 1965 1 stuk

Statuten en huishoudelijk reglement

Algemene Bond "Mercurius", Amsterdam. 1954 en 1957 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlands Instituut voor Efficiency, Amsterdam. 1956 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christ. Hist. Kiesvereeniging, Heemstede. 1916 1 stuk

Reglement

Christelijk-Historische Partij, onbekend. 1904 1 stuk

Algemeen Reglement

Christelijk-Democratische Unie, Gouda. 1927 1 stuk

Statuten en Urgentie-Programs

Den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, Den Haag. 1930 1 stuk

Inleiding tot de beginselverklaring

Communistische Partij van de Sovjet Unie, onbekend. 1953 1 stuk

Statuten aangenomen op het 19e Partijcongres van de C.P.S.U. oktober 1952

Christen Democratisch Appèl CDA, Den Haag. zj 1 stuk

Standaard Reglementen

Christelijke Metaalbewerkers Bond C.M.B. in Nederland, Utrecht. 1959 1 stuk

Introductieboekje waarin opgenomen de Statuten en Reglementen

De Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel NBV, Utrecht. 1956 1 stuk

Algemeen Reglement; Bedrijfsgroeps Reglement; Vakgroepsreglement; Standaard Afdelingsreglement

Vereniging Nederland-DDR, Amsterdam. 1974 1 stuk

Statuten

Werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de Partij van de Arbeid, onbekend. 1965 1 stuk

Reglement

Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming", Rotterdam. 1905 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Zuidhollandsche Vereeniging van de Afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, Rotterdam. 1903 1 stuk

Statuten

Vakbond Historische Vereniging, Utrecht. 1983 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Verbond van Protestants- Christelijke Werkgevers in Nederland, s Gravenhage. 1944, 1960 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Verbond van vakorganisaties van hoofdarbeiders in Nederland, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement op de correspondentschappen

Vereeniging "Woodbrokers in Holland" en de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrokers, Barchem. 1913, 1919, 1923, 1932, 1924 5 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en bijlage betreffende de werkverbanden en Overzicht der Organisatorische Regeling, Huishoudelijk Reglement

De Nederlandsche Volkspartij, s Gravenhage. 1895 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie, Amsterdam. 1935 2 stuks

Statuten en Ontwerp statuten

Pacifistisch Socialistische Partij PSP, Amsterdam. 1961, 1965, 1968 3 stuks

Statuten en huishoudelijk reglement

Hoofdbestuur der Protestantsche Vereeniging, Arnhem. 1881 1 stuk

Reglement van Orde

Industriebond NVV, Amsterdam. 1975 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vrijzinnig Democratische Bond, onbekend. 1923 1 stuk

Reglement op de Kieskringfederaties en de candidaatstellng voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraden

Provincialen Vrijzinnig-Democratischen Bond, Groningen. zj 1 stuk

Reglement

Vrijzinnig-Democratische Vereeniging. Vrijzinnig Democratische Bond, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement. Statuten en Huishoudelijk Reglement (v.d. Vrijzinige Bond) en Reglement op de kieskringfederaties en Candidaatstelling

Vrijzinnige Democatische Bond, Amsterdam. 1930 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement v.d. Afdeeling Amsterdam

Vrijzinnige Democatische Kiesvereeniging, Rotterdam. zj 1 stuk

Reglement

Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie, Leeuwarden. 1930 1 stuk

Statuten

Vrijzinnige Democratische Jongeren Organisatie, Utrecht. 1935 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede Model Afdelings-Reglement

Vereeniging van Vrijzinnig-Democratische Gemeenteraadsleden in Nederland, Utrecht. zj 1 stuk

Statuten

Vereeniging van Sociaal-Democratische Gemeenteraadsleden in Nederland, Amsterdam. 1902 1 stuk

Voorlopig Reglement

Vrouwen-Vereeniging "Samen Sterk", Middelburg. 1903 1 stuk

Statuten

Vereeniging "Woodbrokers in Holland" , Barchem (Gld). 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement met Bijlagen

Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Den Haag. 1928 1 stuk

Statuten, Geschiedenis, Samenstellig, Propaganda, Literatuur

Vereeniging "Burgerplicht", Groningen. 1887 1 stuk

Reglement

Vrijzinnige Rijswijksche Kiesvereeniging "Algemeen Belang, Rijswjk. 1916 1 stuk

Statuten en Huishoudeliji Reglement

Staatkundig Gereformeerde Partij, onbekend. 1936 1 stuk

Statuten

Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging "Calvijn", Ermelo. 1949 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Vrijzinnige Propaganda Club, Jong Holland, Amsterdam. 1914 1 stuk

Staten en H.H. Reglement

Vrijzinnige Kiesvereeniging "Vooruitgang" Amsterdam, Amsterdam. 1911 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vrijzinnige Kiesveeeniging "Vooruitgang" in kiesdistrict Amsterdam VII, Amsterdam. 1899 1 stuk

Reglement

Vrijzinnig-Democratischen Bond, Amsterdam. 1901 1 stuk

Statuten

Vrijzinnig-Democratischen Bond, Den Haag. 1933 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vrijzinnig-Democratische Bond, Den Haag. 1932 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vrijzinnig-Democratische Bond, afd. Amsterdam, Amsterdam. 1930 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging Afdeeling Amsterdam van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", Amsterdam. 1921 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vrijheidsbond, Den Haag. 1921 1 stuk

Statuten, tevens Huishoudelik Reglement

Vrijzinnige-Democratische Vrouwenclub, onbekend. 1919 1 stuk

Reglement

Vrijzinnig-Democratische Vrouwenclub, afdeeling Amsterdam, Amsterdam. 1924 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Nederlands Verbond van Vakverenigingen NVV, Amsterdam. 1971 en 1975 2 stuks

Satuten en Huishoudelijk Reglement

Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut, s-Gravenhage. 1959 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vrijzinnig Democratische Bond, onbekend. 1917 1 stuk

Reglement op de Kieskringfederaties

Werklieden-Vereeniging "Door eendracht zaam gebracht", Kinderdijk. 1892 1 stuk

Reglement

Dienstenbond CNV, Amsterdam. 1988 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en andere reglementen

Dienstenbond NKV, Woerden. 1975/1976 en 1978 2 stuks

Statute en reglementen

Dienstenbond FNV, Woerden. 1981 3 stuks

Statuten en Reglementen en Welkomboekje

Bond voor Staatspensionering B.V.S., Arnhem. 1948 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bussumsche Arbeiders Coöperatie, Bussum. zj 1 stuk

Statuten

Vereeniging "De Industrieele Club", Amsterdam. 1926 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Katholieke Bond van Personeel in de Handel, Amsterdam. 1963 1 stuk

Statuten en reglementen

Vereniging Algemene Bedrijfsgroepen Centrale ABC, Amsterdam. 1957, 1960, 1964 en 1968 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk reglement

Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, verkopend en verzekerings personbeel "Sint Franciscus van Assisië", Amsterdam. 1951 1 stuk

Supplement, Statuten en Reglementen

Nederl. Vereniging voor de vrede en internationale rechtsorde met 17 artikels, Den Haag. 1945 1 stuk

Statuten

Vereeniging: Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond, Bodegraven. 1921 1 stuk

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van dinsdag 6 December 1921

Bond van Neutrale landen afd. Nederland, Amsterdam. 1917 1 stuk

Reglement der Afdeeling Nederland, Reglement van de Plaatselijke Comite's der afd. Nederland

Christ. Werklieden Vereeniging, Evangelie en Arbeid, Loosduinen. 1909 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Bond van Christen Socialisten, Schiedam. 1911 1 stuk

Statuten en reglementen

Comité voor de organisatie van Nederlandsche Congressen tegen het Alcoholisme, onbekend. zj 1 stuk

Reglement

Christelijke Bedrijfsgroepencentrale, Den Haag. 1970 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bond van administratieve Ambtenaren S.S. (Staats Spoorwegen), Utrecht. 1914 1 stuk

Statuten

Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond, Den Haag. 1925 1 stuk

Statuten en reglementen

Algemeenen Nederlandschen Bond "Vrede door Recht", s-Gravenhage. 1909 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden G.B.I.O., Den Haag. 1975 en 1984 2 stuks

Statuten

Nederlandsche Bond tot kinderbescherming, Rotterdam. 1899 1 stuk

initiatief voor totstandkoming

N.B.V. Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, Utrecht. 1955, 1970 3 stuks

Algemeen Reglement, Bedrijfsgroepsreglement, Vakroepsreglement en Standaardafdelilngsreglement

Sociaal-technische Vereeniging, onbekend. zj 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Socialistische Partij, Amsterdam. 1918 1 stuk

Beginselverklaring, Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Velser Gemeenschap, Velsen. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Stichting tot Vrijheidsbezinning, Appelscha. 1933 1 stuk

Statuten

Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid, s-Gravenhage. 1901 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Industriebond CNV, Nieuwegein. 1972 en 1983 2 stuks

Statuten en reglementen

R.K. Vakorganisatie, Utrecht. 1913/1916 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en wijzigingen in Statuten en Huishoudelihjk Reglement

Algemene Nederlandse Vredesactie A.N.V.A., Rotterdam. 1957 1 stuk

Statuten

Evangelische Progressieve Volkspartij, Papendrecht. 1979 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Sociaal Economische Raad SER, onbekend. 1950 1 stuk

Wet op de ondernemingsraden

Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, Amsterdam. 1949, 1957, 1958 en 1964 4 stuks

Diverse statuten en huishoudelijke reglementen

Asser bestuurdersbond, Assen. 1913 1 stuk

Statuten en huishoudelijk Reglement

Algemene bond van Ambtenaren, Den Haag. 1970 1 stuk

Statuten en huishoudelijk reglement

Nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, Utrecht. 1941 1 stuk

Algemeen Reglement

R.K. Staatspartij, Delft. 1935 1 stuk

Algemeen Reglement van den Statenkring en Kiesreglement van den Statenring

Economischen Bond, Den Haag. 1917 1 stuk

Beginselverklaring, Werkprogram en Statuten

Amsterdamsche Vereeniging voor Luchtbescherming, Amsterdam. 1937 1 stuk

Statuten en Huishoudeljk Reglement

Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (A.B.C.), Amsterdam. 1950 1 stuk

Rechtspositie-Reglement voor de Bezoldigde Bestuurders. Statuten Pensioenfonds

Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale UNITAS, s-Gravenhage. 1971 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christelijke Bedrijfsbond hbv, Amsterdam. 1973 1 stuk

Statuten en Reglementen

Weerstandsfonds van de bij de NVV aangesloten organisaties, onbekend. 1961 1 stuk

Reglement

Vervoersbond NVV, Utrecht. 1974 2 stuks

Reglement van Orde en Statuten en Reglementen

Vervoersbond FNV, Utrecht. 1984, 1990 2 stuks

Statuten en Reglementen

Vervoersbond FNV, Utrecht. 1975 1 stuk

Reglementen bedrijfsgroep wegvervoer

Vervoersbond CNV, Utrecht. z.j. 1 stuk

Voorbeeld Reglement

Sociaal-Democratische Studenten Vereeniging, Amsterdam. 1891 1 stuk

Statuten

Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen, onbekend. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vervoersfederatie NVV/NKV Ondernemingsafdeling KNSM groep, Amsterdam. 1976 1 stuk

Verslag periode juni 1975-december 1976

Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglementen en Algemeen reglement der propaganda commissie Amsterdam

Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen- Propagandaclubs, onbekend en Amsterdam. zj, 1905 3 stuks

Reglement

Sociaal Democratische Vrouwenclub Amsterdam, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglement

Vereeniging van Soc.Democratische Gemeenteraadsleden in Nederland, Provincie Zuid-Holland. 1921 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Volkskiesvereeniging "Eendracht" , Veendam. 1900 1 stuk

Reglement

Arbeiderkiesvereeniging aangesloten bij de Soc.Dem.Arbeiders Partij, onbekend. zj 1 stuk

Program en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Sociaaldemocratische Gemeenteraadsleden vd SDAP, Amsterdam. 1902, 1905 2 stuks

Statuten met gemeenteprogram en voorlopig reglement

Stichting Pensioenfonds van de Algemene Bond van Ambtenaren, Den Haag. 1958 1 stuk

Statuten en Reglement

NVV, Amsterdam. 1939 1 stuk

Reglement voor het Fonds tot uitkering bij stakingen en uitsluitingen

Nederlandschen Bond van Abstinent Studeerenden (N.B.A.S.), s Gravenhage. 1921 1 stuk

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Federatie van Bedrijfsvereenigingen en de Vereeniging van Raden van Arbeid, onbekend. 1935 1 stuk

Tekst der gemeenschappelijke regeling en reglement van het college van arbitrage

Sociale Fondsen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen NVV, Amsterdam. 1957, 1961 3 stuks

Reglement

katholieke bond van werknemers in de industriële bedrijven Sint Willibrordus, Den Haag. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

"Weezenkas" Vereeniging en Nederlandsch Vrijdenkersfonds op den grondslag van het beginsel: opvoeding zonder geloofsdogma, Amsterdam. 1908 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vereniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek (Beroepsvereniging voor economen) (KVS), Amsterdam. 1923 1 stuk

Verslag der algemeene vergadering

Zeister Bestuurdersbond, Zeist. 1913 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglment voor het bureau voor arbeidsrecht en reglement der centrale commissie voor arbeidersontwikkeling

Ridderkerksche Bestuurdersbond, Ridderkerk. 1918 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Utrechtschen Bestuurdersbond, Utrecht. 1901, 1910 2 stuks

Statuten en Reglement van het Bureau voor Arbeidsrecht

Maastrichtsche Bestuurdersbond, Maastricht. 1908 1 stuk

Statuten

Bestuurdersbond te Leeuwarden, Leeuwarden. 1900 1 stuk

Reglement

Haagsche Bestuurdersbond, s Gravenhage. zj 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor het bureau voor Arbeidersrecht

Asser Bestuurdersbond, Assen. 1913 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor het bureau voor Arbeidsrecht

Arnhemsche Bestuurdersbond, Arnhem. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Amsterdamsche(n) Bestuurdersbond, Amsterdam. 1903, 1914 2 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement B.v.A. Bureau voor Arbeidersrecht

De Nederlandsche Unie, onbekend. zj 1 stuk

Corporatief en cultureel program

Raad van Vakcentralen, Bedrijfsunies, Raden van Overleg en Afdelingunies , Utrecht. zj 1 stuk

Reglement van Samenwerking

Stichting het Veiligheidsinstituut, Amsterdam. 1952 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Grafische Bond, Utrecht. 1928 1 stuk

Reglement voor de Werkloozenkas

Voedingsbond CNV, Utrecht. 1978 2 stuks

Districts- en afdelingsreglement en Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christelijke Bestuurdersbond, Apeldoorn. 1917 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement benevens het reglement voor het bureau van arbeidsrecht

Christel. Besturenbond, Leeuwarden. 1906 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en reglement van het bureau voor rechstkundig advies aan arbeiders

Nederlandse Katholieke Bond van Leidinggevend en toezichthoudend personeel (k.l.p.), Utrecht. 1965 1 stuk

Statuten en Reglementen

Ned.R.K. Werkmeestersbond "St.Joannes de Dooper", s Hertogenbosch. 1914 1 stuk

Statuten en Reglementen

Ned.R.K. Werkmeestersbond en ander Toezichthoudend personeel "St.Joannes de Dooper", Utrecht . 1937 1 stuk

Statuten en Reglementen

De Bond voor Dienstweigeraars, Vledder. 1967 1 stuk

Statuten en Reglementen

Ned.R.K.Bond van Werkmeesters en Ander Toezichthoudend Personeel "Sint Joannes de Dooper", s Hertogenbosch. 1937, 1947, 1948, 1950, 1956 5 stuks

Statuten en Reglementen

Vereeniging "Pro Juventute", s Gravenhage. 1909 1 stuk

Statuten en huishoudelijk reglement

R.K. Tilburgschen Gilden Bond, Tilburg. 1896, 1900 2 stuks

Statuten

R.K. Tilburgschen Gilden Bond - van Tabaksbewerkersbond (Gilde St. Franciscus Xaverius), Tilburg. zj 1 stuk

Statuten

Algemeene Arbeiders-Vereeniging, Zutphen. 1871 1 stuk

Statuten

Algemeen Nederl. Werklieden-Verbond, Amsterdam. 1889 1 stuk

Gewijzigde Statuten

Hilversumsche Werklieden- Vereeniging "Eigen Hulp", Hilversum. 1880 1 stuk

Reglement

Nederlandsch Werklieden verbond, Den Haag. 1871 1 stuk

Statuten en Algemeen Reglement

Ned. Kath. Bond van werkmeesters en ander toezichthoudend personeel, Utrecht. 1947, 1948, 1956, 1965 4 stuks

Statuten en Reglementen

Hengelo Bestuurdersbond, Hengelo. zj 1 stuk

Reglement

Utrechtsche Bestuurdersbond, Utrecht. 1913 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement voor het bureau van Arbeidsrecht

Leidsche Bestuurdersbond, Leiden. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement, Reglement voor het bureau van Arbeidsrecht en Reglement der centrale commissie voor arbeidersontwikkelin

Heldersche Bestuurdersbond, Den Helder. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nijmeegsche Bestuurdersbond, Nijmegen. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groningse Bestuurdersbond, Groningen. 1913 en 1917 1 stuk

Statuten Huishoudelijk Reglement, Reglement voor het bureau van Arbeidsrecht en Reglement der Centrale commissie voor arbeidersontwikkeling

Goudsche Bestuurdersbond, Gouda. 1914 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Harlinger Bestuurdersbond, Harlingen. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement,m Reglement der Centrale commissie voor arbeidersontwikkeling en Reglement voor het bureau van Arbeidsrecht

Bestuurdersbond voor Bussum en omliggende plaatsen, Bussum. 1915 en zj 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandse Katholieke Bond van Hogere, Middelbare en Lagere Technici en Chemici "Sint Bernulphus", Den Haag. 1965 1 stuk

Statuten en Reglementen

Christelijke Bedrijfsgroepencentrale Unitas, Den Haag. 1968 2 stuks

Ontwerp Statuten en Huishoudelijk Reglement, Statuten en Huishoudelijk Reglement

R.K. werklieden-Vereeniging aangesloten bij den Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in het Aartsbidsom Utrecht, Utrecht, Hilversum. 1918 2 stuks

Statuten

Nederlandsch Werkliedenverbond, Schoonhoven. 1899 1 stuk

Huishoudelijk Reglement der Afdeeling Schoonhoven

R.K. Werklieden-Vereeniging St. Joseph , Zwolle. 1898 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement der Gilden

Nederlandsche Bond van Christ. Fabrieksarbeiders, Bolsward. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Kralingsewerklieden Vereeniging "Vrijheid door Broederschap", onbekend. 1904 1 stuk

Beginselverklaring

Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond, Rotterdam, Leiden. 1876, 1886, 1889, 1890 4 stuks

Statuten

Bedrijfsunie voor Fabrieksmatige Bedrijven, Amsterdam. 1937 1 stuk

Reglement van Samenwerking

Federatie van Christelijke Werklieden en Vakvereenigingen , Utrecht. 1907 1 stuk

Reglement van het bureau voor Arbeidsrecht

Weltgewerkschaftsbundes, Berlijn. 1945 1 stuk

Statuten

Féderation Universitaire Internationale, Prague. 1924 1 stuk

Statuts

Algemene Bond van Ambtenaren, ABVA, s Gravenhage. 1963 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas" , Amsterdam. 1964 1 stuk

Statuten

Bestuursbonden NVV, onbekend. zj 1 stuk

Statuten en Reglementen

Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en vacantiekolonies, Amsterdam. 1917 1 stuk

Staute en Huishoudelijk Reglement

Industriebond N.K.V., Utrecht. 1972 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederl. Christelijken Bond van Personeel in Publieke Dienst, Rotterdam. 1937 1 stuk

Statuten en Huishoudelijke Reglementen, benevens het reglement van het Fonds "Hulp in Nood"

Stichting Landverhuizing Nederland, s-Gravenhage. 1931 1 stuk

Statuten (Stichtingsacte)

Nederlandsche Vakcentrale N.V.C., Amsterdam/Utrecht. 1930, 1937 ? En 1952 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Beginselveklaring en Program van Actie.

Industriebond FNV, Amsterdam. 1986 en 1990 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglementen en overzicht/structuur

Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Haarlem, Haarlem. 1949 2 stuks

Statuten Huishoudelijk Reglement, Diocesaan-en afdelingsreglement van "Credo-Pugno"

Ned.Kath.Arbeidersbeweging Kring "Oud-Nieuwendam", Amsterdam. 1946 1 stuk

Huishoudelijk Reglement van het gezinsfonds

Ned.R.K.Bond van Arbeid(sters) in de Slagers- en aanverwante bedrijven Sint Joris, Haarlem. 1939 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Contributieboekje

Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, Amsterdam. 1964, 1968 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bouwbond NVV, Amsterdam. 1971 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Alg.Nederlandse Bond voor de Bouwnijverheid, Amsterdam. 1966 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeene Ned. Bouwarbeidersbond, Amsterdam. 1919 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement, Reglement Werkloozenkas A.N.B.

Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland, Amsterdam. 1920 1 stuk

Huishoudelijk Reglement, Reglement Weerstandskas, Reglement Werkloozenkas

Katholieke Bouwvakarbeidersbond St.Joseph, Utrecht. 1957 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Cacao en Chocoladefabrieken N.V. Droste, Haarlem. zj 1 stuk

Arbeidsreglement voor Fabriekspersoneel in dienst van Droste's Cacao en Chocoladefabrieken N.V.

Nederlandse Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel, Amsterdam. 1938 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Huishoudelijk Reglement voor de Afdelingen, Reglementen: N.V.V.- t.b.c.-fonds "Zonnestraal", N.V.V.-fonds Gezondheidszorg, N.V.V.- fonds voor uitkering bij huwelijk en overlijden

Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen, Utrecht. 1919 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Bond "Mercurius", Bedrijfsbond van Werknemers in de Handel, het Bank- en Verzekeringswezen en Vrije Beroepen, Amsterdam. 1946, 1954, 1957 4 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vereeniging "Onderlinge Steun" voor uitkeering bij geboorte, ziekte en overlijden, Amsterdam. 1911 1 stuk

Reglement der Vereeniging

Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst, Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, Rotterdam. 1970 1 stuk

Statuten O.V.B.

Nederlandschen Lito-, Foto- en Chemigrafenbond, Amsterdam. 1926 1 stuk

Statuten en Reglementen

Algemene Nederlandse Grafische Bond ANGB, Amsterdam. 1961 1 stuk

Statuten en Algemeen Reglement

Vereniging tot bevordering der Gezondheid in de Grafische Vakken in Nederland, Amsterdam. 1926 1 stuk

Statuten Algemeen Rerglement en Afdelingsreglement

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, Amsterdam. 1927 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

"Het Diamantwerkers Weezenfonds", Amsterdam. 1906 1 stuk

Reglement der Maatschappij

Stichting Pensioenfonds van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam. 1958 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond St.Eloy, Utrecht. zj, 1966 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement voor de Afdelingen

Aalsmeersche Bestuurdersbond, Aalsmeer. 1920 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeene Onderlinge Risco Vereeniging "Holland" - Nederlandschen Aannemersbond, Klei-Industrieelen, Machinefabrikanten, Lompensorteerderijen, Huidenzouterijen en aanverwante bedrijven, Onderlinge Risico-Vereeniging "De Zaanstreek", Amsterdam. 1903, 1904, 1906, 1907, 1914, zj 6 stuks

Statuten

De Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vadelijk erfdeel), Amsterdam. 1888 1 stuk

Statuten

Bedrijfspensioenfonds voor de Notarisklerken, Amsterdam. 1954 1 stuk

Statuten en Reglement van de Stichting

Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland, Amsterdam. 1946, 1950 2 stuks

Statuten en Reglementen, Huishoudelijk Reglement, Algemeen Afdeelings Reglement

Nederlandschen Roomsch-Katholieken Metaalbewerkersbond, Utrecht. 1924 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement voor de Afdeelingen, Reglement voor de Werkloozenkas

Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland, Dordrecht. 1908 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, Amsterdam. 1929, 1947, 1948 3 stuks

Statuten en Reglementen en Reglement voor het "Fonds voor Bijzondere steun"

Bond voor Minder Marine-Personeel, Helder. 1910 1 stuk

Reglementen

Ned.R.K. Landarbeidersbond St.Deusdedit, Haarlem. 1946 1 stuk

Reglement en Contributieboekje

Algemene Bond van Luchtvaartpersoneel A.B.L., Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

"Vereniging van Sociaal-wetenschappelijke Onderzoekers", Utrecht. zj 1 stuk

Statuten der Vereniging Huishoudelijk Reglement

Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen, Amsterdam. 1929 1 stuk

Statuten, Algemeene Bepalingen, Instructiën voor de Distriktcommissiën en Distriktbezoekers, Wenken en Raadgevingen ten aanzien van de verschillende wijzen, waarop hulp verleend wordt

Industriebond NVV, Amsterdam. 1971 1 stuk

Statuten en Reglementen

Industrie- en Voedingsbond CNV, Nieuwegein. 1985 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel St.Raphaël, s Hertogenbosch. 1949 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, Utrecht. 1955 1 stuk

Statuten, Algemeen Reglement, Bedrijfsgroeps Reglement, Vakgroeps Reglement, Standaard Afdelingesreglement

Bond voor Staats- Pensionneering, Arnhem. 1900 1 stuk

Statuten

De N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam. 1952 1 stuk

Statuten

Utrechtse Diocesane Werkliedenbond, Utrecht. 1938 1 stuk

Statuten en Reglementen van de Bond en van de Afdelingen

Nederlandse Katholieke Bond van Hoger, Middelbare en Lagere Technici en Chemici "St..-Bernulphus, s Gravenhage. 1962, 1965 2 stuks

Statuten en Reglementen

Algemene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel, Amsterdam. 1936, 1937 3 stuks

Reglement van het Fonds voor Bijzondere Doeleinden, Reglement voor de Werkloozenkas, Wijzigingenblad

Vrijzinnig-Democratische Vrouwenclub Afdeling Amsterdam, Amsterdam. 1924 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

De Protestansch Christelijke Vereeniging van Rijkswerklieden "Gidion", Amsterdam. 1911 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Katholieke Bond van Overheidspersoneel KABO, s Gravenhage. 1950, 1952, 1961, 1969 5 stuks

Statuten en Reglementen

Nederlandsch Comité voor Algemeen Kiesrecht, Onbekend. 1906 1 stuk

Statuten, Leid-draad voor de Prov.Comité's en Ontwerp- Reglement voor de Plaats. Comité's voor Alg.Kiesrecht

Nederlandsche Bond van Gemeente Ambtenaren , Amersfoort. 1893 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bond van Abeiders Tooneelvereenigingen in Nederland, Zaandam. 1932 1 stuk

Statuten en Reglementen

Culemborgsche IJsvereniging, Culemborg. 1909 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Algemene Bond van Kunstenaars, Amsterdam. 1964 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

De Kunstenbond FNV, Amsterdam. 1989 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

Christelijke Mannenkoor "Gode zij d'eer", Drachten. 1976 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk reglement

De Vereniging "De Nederlandse Dagbladpers" (N.D.P). De Nederlandse Organisatie van Tijdschrift- Uitgevers (N.O.T.U). De Nederlandse Vereniging voor Erkende Advertentiebureaus (V.E.A.), onbekend. 1963 1 stuk

Regelen voor het Advertentiewezen

Nederlandsche Esperantisten- Vereeniging "La Estonto Estas Nia", Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten

Vakgroep Concerterende Vocalisten der Kon.Ned. Toonkunstenaarsvereniging, Amsterdam. zj 1 stuk

Huishoudelijk Reglement en Catalogus van muziekwerken

Nederlandse Radio Unie, Hilversum. 1950 1 stuk

Algemene Instructies en mededelingen voor instrumentalisten en vocalisten

Nederlandse Organisatie van Musici en Artisten de N.O.M.A. , Amsterdam. 1948 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Unie van Speeltuin Organisaties de N.U.S.O. , Amsterdam. 1931 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglementen

Kweekelingen Nat.- Hist.- Club "Flora", onbekend. 1912 1 stuk

Reglement

Vrijdenkers Radio-Omroepvereniging, Amsterdam. 1928 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Jongelieden Geheelonthouders bond, s Gravenhage. 1928 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nationale Bond voor Plaatselijke Keuze, Utrecht. 1916 1 stuk

De Raad van Negen, De Raad van Vijftig, Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Nederlandsche Opera, Amsterdam. zj 1 stuk

Reglementen

Nederlandsche Amateur-Fotografen-Vereniging, Amsterdam. 1923 1 stuk

Statuten, Huishoudeljk Reglement. Aterlier-Reglement, Reglement Standaard-Collectie Lantaarnplaatjes. Reglement Verkoop Fotografische Instrumenten

Nederlands "Jack-London" Verbond, Leiden. 1963 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Bond van Kunstenaars en van Employe's in de Kunst- en Amusementsbedrijven "De Algemene", Amsterdam. 1949 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandse Toonkunstenaarsbond, Den Haag. 1936, 1953 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en reglement van het Ondersteuningsfonds; Statuten en Algemeen Reglement en Vakgroepreglement

Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers, Amsterdam. 1966 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Socialistische Kunstenaars Kring S.K.K., Amsterdam. 1928 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeen Nederlands Persbureau ANP, Den Haag. 1951 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Vereeniging voor Israël, Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade, Den Haag. 1897 1 stuk

Brief aan de leden

Nederlandsche Journalisten-Kring , Amsterdam. 1946 1 stuk

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Nederlandse Arbeiders Sport Bond, Amsterdam. 1940 1 stuk

Huishoudelijk Reglement voor de Afdelingen

Nederlandschen Bond van Abstinent Studeerenden (N.B.A.S.), Den Haag. 1921 1 stuk

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Roomsch-Katholieke Begrafenis-Personeel Vereeniging "St. Barbara", Delft. 1916 1 stuk

Statuten en Reglement

Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken , Utrecht. 1948 1 stuk

Algemeen Reglement

Nederlands Cultureel Contact, Amersfoort. 1953 1 stuk

Huishoudelijk Reglement en Statutenwijziging

V.A.R.A. Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs, Hilversum. zj, 1975, 1976 2 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en wijziging in Huishoudelijk Reglement en Afdelingsreglement

Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik, s Gravenhage, Heemstede. 1875, 1906, 1913, 1921, 1923, 1935, 1965 8 stuks

Algemeen Reglement

De Vrije Gedachte, Vereniging tot bevordering van zelfstandig denken, Amsterdam. 1960 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Strijdprogram

Vrijdenkers Vereeniging "De Dageraad" , Amsterdam. 1924, 1930, 1947 3 stuks

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Strijdprogram

Het Leidsche Volkshuis, Leiden. 1914 1 stuk

Lenen boeken. Lenen platen. Lessen. Clubs. Rechtskundig advies e.d.

Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, Amsterdam. zj 1 stuk

Ontwerp Statuten

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond KNVB, Den Haag. 1966 1 stuk

Statuten en reglementen

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Amsterdam. 1975 1 stuk

Statuteb en Huishoudelijk Reglement

Voorzieningsfonds voor kunstenaars, onbekend. 1936 1 stuk

Reglement

Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Amsterdam. 1956 1 stuk

Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement

Stichting Personeelsfonds voor de Radio omroep in Nederland, Hilversum. 1946 1 stuk

Herziene Statuten en Reglementen

Stichting "Het Veiligheidsmuseum", Amsterdam. 1911 1 stuk

Algemeen Reglement

Stichting Onafhankelijke Nationale Televisie, s-Gravenhage. 1956 1 stuk

Statuten

Nederlands Historisch Genootschap, Utrecht. 1969 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Scheidsgerecht van de Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels, onbekend. 1929 1 stuk

Reglement

Vereeniging "Kunst aan 't Volk", Amsterdam. 1907 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Uittreksel der Statuten en Jaarverslagen

Vereeniging "Het Multatulimuseum", Amsterdam. 1931 1 stuk

Statuten

Openbare Leeszaal en Boekerij , Groningen. 1933 1 stuk

Statuten Huishoudelijk Reglement

Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten, Amsterdam. 1958 1 stuk

Statuten

Vereniging het bureau voor muziek- auteursrecht Buma, Amsterdam. 1953 1 stuk

Statuten

Vereeniging voor Openbare leeszalen in Nederland, s-Gravenhage. 1908 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, Amsterdam. 1902 1 stuk

Wet

"Volkshuis", Maastricht. zj 1 stuk

Reglement voor het in huur of gebruik bekomen der zalen en andere localiteiten van het "Volkshuis"

Vereeniging Volksgebouw, Amsterdam. 1904 1 stuk

Statuten

Arbeiders- Toneelvereeniging D-J-N-D-U-A Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam (van de SDAP), Nijmegen. 1929 1 stuk

Programma van het Bondsfeest op 11 mei 1929

Ministere du Travail, Paris. 1982 1 stuk

Convention Collective Nationale Journalistes

Ministere du Travail, Paris. 1980 1 stuk

Convention Collective de Travail Presse Quotidienne Régionale-de Provence-Départementale

Stichting Algemeen Nederlandsch Persbureau "ANP", Den Haag. 1957, zj 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, Haarlem. 1896, 1897 2 stuks

Wet, Doel der Maatschappij in hare museums

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, s Gravenhage. 1894 1 stuk

Reglement voor het Departement 's Gravenhage

Vereeniging ter bescherming van Joodsche Meisjes, Den Haag. 1939 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Bedrijfspensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf, Amsterdam, Den Haag. 1975 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement Verplichtstellingsbeschikking

Vereeniging "Ons Dorpshuis" , Eelde. 1916 1 stuk

Statuten

Vereeniging van Woord- en Toondichters der Lichte Muziek WTL, Amsterdam. 1955 1 stuk

Statuten

Nederlandschen Vegetariërsbond, s Gravenhage. 1911 1 stuk

Statuten en Reglementen

Stichting "Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen" Stichting "F.O.I.B.", onbekend. 1954 1 stuk

Statuten en Reglementen

Vereeniging van Arbeids Radio Amateurs V.A.R.A., Hilversum. zj 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Afdeelingsreglement

Algemene Nederlandse Organisatie van Uitvoerende Kunstenaars, Amsterdam. 1970 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Christelijke Bond van Kapperspersoneel, Eindhoven. 1949 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandse Bond voor Kapperspersoneel, Amsterdam. 1947 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Huishoudelijk Reglement voor de afdelingen

Orde van Jonge Tempelieren (O.V.J.T.), Amsterdam. 1917 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Grondwet

Christelijke Uitvaartvereniging "Helpt Elkander", Drachten. 1976 1 stuk

Reglement

Vereeniging voor facultatieve lijkverbranding, Amsterdam. 1926 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de afdeeling Amsterdam

Vereniging voor Crematie A.V.V.L., Amsterdam. 1949 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds opgericht door het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, onbekend. 1874, 1880 2 stuks

Reglement

Nederl. Bond van Kapperspersoneel, Amsterdam. 1926 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Algemene Nederlandschen Bond van Huispersoneel, onbekend. zj en 1930 2 stuks

Concept-Reglement en Statuten en Huishoudelijk Reglement en Huisoudelijke Reglement van de Afdelingen

Vereeniging van Huispersoneel, Amsterdam. 1915 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

s-Gravenhaagse Dienstbode-Vereeniging "Allen voor Elkander", Den Haag. zj 1 stuk

Statuten

Tilburgse R.K. Dienstboden-Vereniging St. Zita, Tilburg. 1912 1 stuk

Statuten

Bond van Coöperatieve Zuivelverkoopvereenigingen , onbekend. 1934 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

Vereeniging van Chr. Bakkerspatroons voor Groningen en omstreken, Groningen. 1925 1 stuk

Huishoudelijk Reglement

N.V. Koninklijke Distelleerderijen Erven Lucas Bols, Amsterdam. 1974 1 stuk

Voorlopig Reglement voor Centrale Ondernemingsraad

Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie B.V.Z., s Gravenhage. 1950 1 stuk

Statuten

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek Bedrijf, Delft. 1909 1 stuk

Reglement voor losse werklieden

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Lederindustrie, Tilburg. 1981 1 stuk

Statuten en Pensioenreglement

Koninklijke Emballage Industrie van Van Leer Nederland B.V., Amstelveen. 1978 1 stuk

Personeelsregelingen

Druk en Papier FNV, Amsterdam. 1982 1 stuk

Statuten en Reglementen

Pensioen-Commissie voor het Litho- en Chemigrafisch Bedrijf van de "Nederlandsche Bond van Steendrukkerijen" , Amsterdam. 1929 1 stuk

De Stichtingsacte

Pensioenfonds voor de Illustratiebedrijven Ons Wetboek, s Gravenhage. 1929 1 stuk

De Stichtingsacte, Het verzekeringscontractie, De Tarieven, Toelichting op het Verz.Contractie, Het Reglement, De Overeenkomst Tusschen De Organisaties, De Formulieren en Register (en losbladig Pensioenfonds reglementswijzigingen)

Stichting "Pensioenfonds voor de Grafische Vakken" , Amsterdam. 1929 1 stuk

Statuten

SKEI Sindikat in elektroinudstrije (Union of Metal and Electrical Industry Workers, Ljubljana-Slovenia. 1991 1 stuk

Statuten

Polyzathe B.V. (Project ontwikkelingsmaatschappij), Onbekend. zj 1 stuk

Reglement Ondernemingsraad

Rijkswaterstaat Afdeeling Spoorwegen, onbekend. 1925 1 stuk

"Reglement Dienstvoorwaarden" R.D.V.

N.V. Luchthaven Schiphol, Amsterdam. 1958 1 stuk

Personeelsreglement

De Noord- en Zuid-Hollandsche Tramwegmij., de Gooische Tramwegmij., de Limburgsche Tramwegmij., de Nederlandsche Tramwegmij., de Nederlandsche Buurtspoorwegmij., de Maasbuurt Spoorwegmij., de N.V. Algemeene Transportonderneming, benevens alle andere ondernemingen, welke hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk onderleiding staan der N.V. Nederlandsche Spoorwegen, onbekend. zj 1 stuk

Reglement, Dienstvoorwaarden, Dochterondernemingen der Nederlandsche Spoorwegen

Vereeniging van Werkgevers op Tramweggebied, onbekend. 1935 1 stuk

Reglement, Dienstvoorwaarden voor de Tramwegen

Nederlandsche Tramwegmaatschappij, Heerenveen. 1909 1 stuk

Regeling der Arbeidsvoorwaarden voor de Arbeiders in vasten dienst

Nederlandsche Federatieve Bond van Transportarbeiders "Federatieve Bond", Amsterdam. 1924 1 stuk

Statuten

Vervoersbond NVV, Utrecht. 1976 met herziening 1979, 1979, 1980 4 stuks

Statuten, algemeen reglement en Distriktsreglement en herziening en reglementen bedrijfsgroepen

Vereeniging "Ziekte-risico", Amsterdam. 1925 1 stuk

Statuten

Stichting Pensioenfonds "Romazo S.Z.S.", Utrecht. 1962 1 stuk

Verplichtstellingsbeschikking, Statuten en Pensoenreglement

Politiebond (geen naam), Onbekend. zj 1 stuk

Reglement

Katholieke Politiebond "St. Michaël" , Utrecht. 1955, 1971 2 stuks

Statuten en Reglementen

Amsterdamse Politiebond, Amsterdam. 1938 1 stuk

Statuten

Nederlandse Politiebond, Amsterdam. 1978 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Sociale Voorzieningen en Reglement Kascontrolecommissie

Rijkspolitie-vereeniging, Utrecht. 1949 1 stuk

Statuten

Gaswerk-Vereeniging "Verbetering zij ons streven" Aangesloten bij de Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Federatieven Bond van Gemeentewerklieden, Amsterdam . 1916 1 stuk

Herziening Werklieden Reglement

Nederlandse Politiebond, Amsterdam. 1977 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Reglement Sociale Voorzieningen

Arbeiders Jeugd Centrale , Amsterdam. 1924 en zj 2 stuks

Ontwerpstatuten en Huishoudelijk Reglement

Instituut voor Arbeidersontwikkeling (Opgericht door de SDAP en NVV) , Amsterdam. 1925 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vlaamse Kommunistische Partij, Deurne. 1982 1 stuk

Statuten

Socialistische Werkers Partij, Amsterdam. zj 1 stuk

Ontwerpstatuten en Reglementen

Pacifistisch Socialistische Jongeren Werkgroepen, Amsterdam. 1965 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement en Beginselverklaring

Socialistische Jeugd van Nederland, Amsterdam. 1960 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Partij van de Arbeid, Amsterdam. 1960 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Euromil, Europese Organisatie van Verenigingen van Militairen, Onbekend. zj 1 stuk

Statuten

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers B.N.M.O., Doorn. 1997 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Heidemaatschappij, onbekend. 1974 1 stuk

Reglementen Ondernemingsraden

Industriebond NVV i.o., Amsterdam. 1971 1 stuk

Ontwerp Huishuidelijk Reglement

Agrarische en Voedingsbedrijfsbond NVV, Utrecht. zj 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglementen

Industriebond NVV , Amsterdam. 1971, 1975 en 1978 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement en overige reglementen. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Industriebond FNV, Amsterdam. 1979, 1981 2 stuks

Statuten, het Huishoudelijk Reglement en overige Reglementen.

Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (I.V.V.V.), Amsterdam. 1949 1 stuk

Statuten

Algemene Bond van Onderwijzend Personeel A.B.O.P., Amsterdam. 1975, 1978, 1979 en 1983 4 stuks

Statuten, algemeen huishoudelijk Reglement distriktsreglement, Reglement Werkstaking en Weerstandsfonds

NVV-Jongerencontact, Amsterdam. 1972, 1980 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Federatie van Kunstenaarsvereniging, Amsterdam. 1983, 1989 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Voedingsbond FNV, Utrecht. 1980, 1982 2 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vervoersbond FNV, Utrecht. 1982 1 stuk

Statuten

Algemene Bond "Mercurius" van werknemers in de handel, bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen, Amsterdam. 1962-1963, 1968, 1971-1972 3 stuks

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Dienstenbond FNV, Woerden . 1979 1 stuk

Statuten en Reglementen

Henri Polak Stichting, Amsterdam. zj 1 stuk

Statuten en Reglementen

FNV van de Federatie Nederlandse Vakbeweging, Amsterdam. 1975, 1980 2 stuks

Statuten en Notarisakte

Nederlands Verbond van Vakverenigingen NVV, Amsterdam. 1952, 1962, 1971 5 stuks

Reglement van de Afdelingen, Reglement voor de Ondernemingsraad, Reglement van het Ongevallenfonds, Uittrekselreglement van de Fondsen van het NVV (2e ex. in andere uitvoering)

Steunfonds inzake "Dienstweigering, Amsterdam. z.j. 1 stuk

Statuten

Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen, Amsterdam. 1891 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

N.F.R. van het Voormalig Verzet Nederland, Utrecht. 1951 1 stuk

Statuten

"Bond van Bijzondere Leden van het N.K.V., Utrecht. z.j. 1 stuk

Statuten

C.J.M.V. Excelsior", onbekend. 1929, 1931 2 stuks

Jaarverslag

Vrouwenbeweging van het N.K.V. Limburg, Heerlen. 1970 1 stuk

Statuten

Bouwbond F.N.V., Woerden . 1979 1 stuk

Pensioenreglement voor de bestuurders

Federatie Bouw- en Houtbonden N.V.V., Woerden . 1975 1 stuk

Statuten

Algemene Bond voor Bouw- en Houtnijverheid N.V.V., Amsterdam. 1970 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement voor de Ondernemingsraden

A.N.B. Algemene Nederlandse Bond voor de Bouwnijverheid, Amsterdam. 1968 1 stuk

Rechtspositie- en Pensioenreglement voor de gesalarieerde bestuurders

Heiwerkersvereeniging "Broederschap", Amsterdam. 1902 1 stuk

Statuten, Huishoudelik reglement en Reglement voor de Werkloozenkas

Bedrijvenbond C.N.V., Houten. 1976 1 stuk

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden "St. Franciscus van Assisië", Amsterdam. 1932 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement van de werkloozenkas, Reglement van de weerstandskas en Reglement voor de afdelingen

Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, Amsterdam. 1923 1 stuk

Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement voor de Werkjloosenkas, Reglement op de uitkeering bij ziekte, Reglement op de weerstandskas en Afdeelingsreglement

Nederlands Kantholiek Vakverbond, Utrecht. 1963 1 stuk

Statuten en Reglementen

Nederlands Verbond van Vakverenigingen en de Stichting Vakantieverblijven, Amsterdam. 1955, 1963 2 stuks

Reglement, Sociaal Fonds en Reglement voor de Ondernemingsraad

Vereeniging tot het houden van Voordrachten met Lichtbeelden, Amsterdam. 1898 4 stuks

Statuten en Reglement (4x)

Nederlandse Toonkunstenaars Bond, Den Haag. 1960 1 stuk

Statuten en Algemeen Reglement

Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Tonelisten, Amsterdam. 1960 2 stuks

Statuten van het Algemeen Pensioenfonds en Pensioenreglement

St. Personeelfonds voor de Radio Omroep in Nederland, Hilversum. 1947 1 stuk

Stichtingsacte en Statuten, Huishoudelijk Reglement, Spaarreglement, Pensioenreglement en Reglement Bijzondere voorzieningen

Coöperatieve Verbruiksvereniging Excelsior U.A., Leeuwarden. 1936, 1946, 1950. 3 katernen

Statuten en huishoudelijk reglement.

Coöperatieve Vereniging Algemene Verbruikscoöperatie U.A., Amersfoort. 1955. 1 katern