Collectie Documentatie en afbeeldingen verzekeringen

Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen.
- Rapport eener commissie uniforme heffing extra-premiën, Amsterdam 1925.
- Rapport van de commissie ter bestudeering van het luchtvaart-risico, Amsterdam 1929.
- Rapport van de commissie belast met het ontwerpen van een regeling tot dekking van het oorlogs-risico, Amsterdam 1929.
- Rapport van de commissie ter bestudeering van het oorlogsrisico in de levensverzekering, Utrecht 1937. Met losse bijlage en begeleidende brief van December 1937.
- Statuten, overeenkomsten, 2e druk 1953.
Algemeen:
Brief van een Middelburger aan een Rotterdammer wegens de in zwang zynde societeiten en derzelver schadelyke gevolgen. Benevens een verdediging voor de nieuw ingevoerde zangwyze in de gereformeerde kerke binnen Middelburg, ca. 1775.
W.R. Boer, 'Laat u verzekeren!' uit: Practische Volks Almanak 1856, p.13-24.
B.A. Rubens, Bespiegelingen van een agent in levensverzekering. Amsterdam, 1900.
Gratis verzekering bij Souvenir-Margarine
- Polis-formulier, 1911.
- Brief van chef inspectie 'Dordrecht' aan directie Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, 14.08.1911.
- Advertentie in Dordrechtsch Nieuwsblad.
De Vrijwillige Liefdebeurs, 1719, Haarlem:
T.M. Halbertsma, Uit de geschiedenis van de Levensverzekering Maatschappij 'De Onderlinge van 1719' u.a. vroeger geheten 'De Vrijwillige Liefdebeurs' onder de zinspreuk 'In alles getrou' te Haarlem, z.pl. 1982, 42 pp, stencil. [zie ook NEHA 1999/1057].
Statuten, 1979 en Huishoudelijk reglement, 1982.
Brochure uitgegeven t.g.v. het 275-jarig bestaan, met balans per 31.12.1993 en verlies- en winstrekening over 1993.
Prospectus, ca.1995.
Uit Voorzorg en Huwelijks-Liefde, 1749, Amsterdam:
Plaatje n.a.v. oprichting, 1749 [uit bibl. Alg. Mij. Levensverz. en Lijfrente Amsterdam].
Generale Nederlandsche Lijfrenten Maatschappij, ca. 1770, Amsterdam:
Bevestiging van deelname prof. Van der Keessel in Leiden met betalingsinstructies, Amsterdam 1772 [uit bibl. Alg. Mij. Levensverz. en Lijfrente Amsterdam].
Briefje aan prof. Van der Keessel bij - ontbrekende - resolutie van bestuur, Amsterdam 1777.
Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, 1807, Amsterdam:
Prospectus, Amsterdam 03.09.1807.
Bericht met lijfrentetafels, 1834.
Bericht met levensverzekeringstabellen, 1835.
Bericht afdeling lijfrenten, 1837.
Brochure, 1844.
- Plan voor oplopende lijfrenten voor min gegoeden, met inschrijvingsformulier, voorlopig bewijs van deelneming en adressenlijst van correspondenten.
Lijfrententafel, 1853.
Bericht met tafels van levensverzekering en lijfrente, z.j.
Circulaire met balans per 31.12.1893, 1894.
Boekenlegger, z.j.
Geoctroyeerde Maatschappy tot Waarborging van Lyftogten, 1818, 's-Gravenhage
Deelneming Gualtherus Jacob van den Bosch voor Maria Sara van der Meulen, Goes 1819.
Nederlandsche Algemeene Levens-verzekering Compagnie, 1823, Amsterdam:
Plan, 1823.
Bericht met verzekeringsvoorwaarden, 1823.
Plan, na 01.12.1823.
Premies, ca.1831.
Bericht met premietabellen, ca.1832.
Onderlinge Waarborg-maatschappij voor weduwen en weezen 'Eendragt maakt Magt', 1824, Amsterdam.
Berigt bevattende de redenen tot oprichting, ca.1823.
- Gevolg van ruzie in Algemeen Weduwenfonds, opgericht 01.08.1814 te Amsterdam, over coöptatie van directeuren.
Reglement, 1824.
Lijfrenten-fonds bij onderlinge waarborging, 1824, Amsterdam
- Reglement, 1824.
Maatschappij onder de zinspreuk 'Tot heil der vrouwen', 1825, Leeuwarden:
Korte inhoud van het reglement.
Reglement, Leeuwarden, 1825.
Nederlandsche maatschappij van het onderlinge weduwen-pensioen, 1825, Amsterdam
Kennisgeving van oprichting, 1825 (met tabellen) [oude signatuur EHB BrNed 1825:15].
Reglement, Amsterdam, 1825.
Aanbod van correspondentschap aan J. Loopuyt te Schiedam, hs, 01.04.1825.
Maatschappij van onderlinge levensverzekering enz., 1826, Rotterdam
Korte inhoud der statuten, Rotterdam 1826.
- Tontines. Maximaal 20 porties op één sterflijf.
Nederlandsch algemeen onderling fonds tot waarborging van levens-verzekering en jaarwedden te Amsterdam
- Oprichtingsprospectus, ca.1832.
Begrafenisfonds onder de zinspreuk 'tot Nut van 't Algemeen', 1833, 's-Gravenhage
Jaarrekening juli 1865-juni 1866.
Jaarrekening juli 1873-nuni 1874.
Onderlinge maatschappij voor de belangen van kinderen, 1837, 's-Gravenhage
- Reglement, ca.1837.
Vereeniging tot daarstelling eener tontine, opgerigt door Leembruggen, Guépin & Muysken en B. Hagedoorn, 1842, Amsterdam.
- Prospectus, 1842.
Schoenmakersfonds 'Het einde bekroont ons doel', 1842, Alkmaar.
- Opgave aan J. Burger van aantal leden en verzekerd bedrag in 1885.
Maatschappij van onderlinge levensverzekering, 1848, Amsterdam.
- Statuten, 1847.
Weduwenfonds voor genees-, heel- en verloskundigen, apothekers en veeartsen, 1850, Tiel
- Gewijzigd reglement, 1854.
Algemeene Utrechtsche Maatschappij voor geldelijke uitkeeringen na overlijden van bepaalde personen, 1852, Utrecht
- Biljet, 1890.
Vennootschap 'Nederland', maatschappij van levensverzekering en lijfrente, 1858, Amsterdam
- Brochure van spaar- en pensioenverzekering, ca.1905.
Nederlandsch-Indische Levensverzekering en Lijfrentemaatschapij (Nillmij), 1859, Batavia.
Boekenlegger, ca.1916.
Ter kennismaking met Nillmij, z.pl. c.1914.
Algemeene Friesche levensverzekering-maatschappij, 1860, Leeuwarden:
Brochure, 1860 (Voortzetting van het Algemeen Friesch Begrafenisfonds 'Memento Mori').
Extract-reglement, 1863.
Reclamebiljet, 1866.
Uitkomsten van begrafenisfondsen, 1867.
Vier blanco aanvoerlijsten van leden voor H. Tydeman in Amsterdam.
Reglement, Leeuwarden c. 1905, 25 pp.
Nationale levensverzekeringbank, 1863, Rotterdam:
Agenda, 1870.
Reglement, 1881
- Bijlagen tot 1885; p.17-20 ontbreken.
Hollandsche maatschappij van levensverzekering, 1863, Haarlem
- Reglement, 1863.
Algemeen Nederlandsch vrijmetselaars weduwen- en weezenfonds, 1863-1903
- Verslagen van de 11e, 13e-16e, 18e-19e, 22e-24e, 26e-36e, 38e-41e, 44e-45e Algemeene Vergadering (over 1872-1907/8).
- opgericht in 1863 als voorziening voor arme broeders, waarbij de uitkering tot ƒ350 zou aangevuld worden door donateurs. Dat bleek te optimistisch. Vanaf 1904 heeft het fonds een zuiver filantropisch karakter. [Statuten: EHB Br. Ned. 1871:31, 1904:51; notulen: 1883:43, 1895:37, 1904:56/57].
Algemene Maatschappij van Geldelijke Uitkering, 1871, Overschie
- Oprichtingsprospectus, 1871.
Onderling Levensverzekering Genootschap, 1872, Amsterdam:
Brochure met tabellen, ca. 1877.
Wijzigingen van de tarieven IV en V.
Levensverzekering-Maatschappij 'Dordrecht', 1873, Dordrecht:
J.P. Pietersen, 'De Levensverzekering-Maatschappij 'Dordrecht', uit: Boon's Geïllustreerd Magazijn 3 (1908), p.531-544.
Reclamefolder, z.j.
Onderlinge levensverzekering van 'Eigen Hulp', 1878,'s-Gravenhage
Iets over levensverzekeringsmaatschappijen, brochure, ca.1895.
Reglement 1918, 26 pp.
De resultaten over 1916.
Algemeene maatschappij van levensverzekering en lijfrente, 1880, Amsterdam
Brochure, ca.1893.
Reclame, ca.1894.
Belgische prospectus, Franstalig, 1894, 24 pp.
Prospectus van de tarieven 1, 1b, 2, 17, 27, 27z, 33, 34 (1913).
Tarief 1b (1910).
Tarief 4 en 17d (1912).
Prospectus van de lijfrentetarieven 6, 6a, 6a (gew, 7, 10 en 14 (z.j.).
Tarief 6a (gewijzigd) (1912).
Prospectus van de tarieven 8, 12, 15, 16, 18, 22, 24 en 28 (z.j.).
Tarief 17 (1914).
Tarief 27 (1908).
Tarief 34 (1912).
Tarief 37 (1914).
In memoriam oprichter Ernst Willem Schott in Wekelijksche Mededeeling van 25.01.1913.
Eerste Nederlandsche verzekering maatschappij op het leven, 1882, 's-Gravenhage
Brochure, ca.1883.
Kopie van protestbrief van directie omdat Weduwenfonds voor Geneeskundigen beneden bod van Maatschappij aan 'Eigen Hulp' wordt overgedaan, 1891. [oude signatuur Br.Ned. 1891:41].
Brochure, z.j.
Boekenlegger, z.j.
Utrechtsche levensverzekering maatschappij, 1883, Utrecht (uit 'Let op uw einde' van 1847)
Reclamebiljet, 1888.
Reclamebiljet, z.j.
Omslag met vignet, z.j.
Brinkgreve, M., Te laat , z.pl. z.jr., 16 pp.
Willocq, H., Petit manuel pratique de l'assurance sur la vie à l'usage des familles par demandes et réponses, Bruxelles 1892, 24 pp.
Willocq, H., Klein practisch handboek der levensverzekering, Brussel 1894, 24 pp.
Willocq, H., Un mot à MM les voyageurs de commerce, Bruxelles 1895, 13 pp.
Conditions Générales d'Assurances, 1897, 26 pp.
Tarieven, 51 pp.
Tarifs, 32 pp.
Heere, J.H.A., Vademecum voor de buitendienst, Utrecht 1951, 88 pp.
Algemeen Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden, 1883, Amsterdam
- Rapport en ontwerp-statuten, 1880.
'Helpt elkander'. Onderlinge maatschappij van levensverzekering afdeling begrafenisfondsen, ca. 1883, Zaandijk
- Staten, bedoeld in art.27 en 28 van de wet op het levensverzekeringsbedrijf 1922 (Stbl 716). B1-11, 1944.
Nederlandsche Coöperatieve Levensverzekering, 1897, Amsterdam
- Reglement van 16.02.1898, met kritiek door verzekeringsagent Sweers van 17.01.1898.
Levensverzekerings-Maatschappij 'Arnhem', 1899, Arnhem
Brochure, 1905.
- Maatschappelijke kapitaal ƒ1.000.000. Tabellen.
Noord-en Zuid-Nederlandsche Levensverzekerings-Bank, 1906, 's-Gravenhage
- Brochure over Unicum-polis, z.j.
Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit
- Brochure, na 1918.
Maatschappij 'De Phenix', 1915, Rotterdam
- Brochure 'Tijd is geld', 1910.
Levensverzekering-maatschappij 'De Nederlanden van 1845', 's-Gravenhage, 1914
Uitnodiging voor bezichtiging van nieuw gebouw in Amsterdam, 13.11.1915.
Folder, z.j.
NV Begrafenisonderneming 'Zaandam'
Tarief op het begraven van overledenen, z.pl. z.jr.
- Voorin lijst van verzekerden met wijzigingen in hs.
Assurances Générales de Trieste fondée en 1831, Compagnie d'assurances sur la vie.
Belgische prospectus, Bruxelles 1902.
Extraits des rapports et bilans pour l'année 1901, Bruxelles 1902.
Une aventure de voyage, Bruxelles 1902.
Union Assurance Society, 1714, Londen
Nederlandse introductie, 1889.
Verzekeringsvoorwaarden, 1889.
Introductie levensverzekering, 1890.
Nederlandse almanak 1890.
Tarieven, ca.1890.
Bericht van den agent omtrent den verzekerde, ca.1890.
Albert, 1838, Londen
- Nederlandse brochure, 1865.
The Defender, 1845, Londen
Instructie voor agenten, 1859.
Nederlandse folder, met zegel, z.j.
Nederlandse folder, z.j.
Aanmeldingsformulieren voor levensverzekering, rente-verzekering, kapitaalverzekering, medisch attest.
Berekening winstaandeel, z.j.
Nederlandse folder, z.j.
The Gresham, 1848, Londen
Rapport op aandeelhoudersvergadering, 28.10.1869.
Bericht uit Amsterdamsche Courant van 02.02.1876 over jaarcijfers 1874/75.
Nederlandse folder, 1880.
Jaarcijfers 1885/6.
Jaarcijfers 1887/8.
Jaarcijfers 1888/9.
Uitnodiging voor diner voor nieuwe kantoor in Amsterdam, 04.06.1894.
De laatste algemene vergadering, z.j.
Patriotic Fire and Life Assurance Company of Ireland
- Visitekaartje van agent in Glasgow, 1864.
La Nationale, 1830, Parijs
Overzicht van grote Franse maatschappijen op 31.12.1892.
Twee brochures, 1893.
Brochure, ca.1893.
Caisse Paternelle, 1841, Parijs
Situation des encaissements et des souscriptions, mai 1849.
Franse folder, ca. 1850.
Nederlandse folder, voor 1870.
Nederlandse folder, z.j.
Inschrijvingsbiljet, ca.1880.
Caisse Générale des Familles, 1858, Parijs
Twee Nederlandse folders, ca.1887.
Inschrijvingsformulier, 19e eeuw.
Maatschappij van levensverzekering en lijfrente 'Le Temps', Parijs
- Brochure, z.j.
Levensverzekering-Maatschappij, 1830, Leipzig
Brochure met tabellen en balans over 1885.
De onaantastbaarheid der Polissen van de Levensverzekering Maatschappij te Leipzig, 1886.
Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft 'Victoria', 1853, Berlijn
Brochure, 1882.
Brochure, 1890.
Lebensversicherungs- und Ersparnis-Bank, 1854, Stuttgart
Brochure, 1894.
Statistiek 1854-1893.
Germania, 1857, Stettin
Brochure, 1870.
Jaarcijfers over 1870 uit de Amsterdamsche Courant van 22.04.1871.
Brochure: De koophandel en de levensverzekering, 1871.
Jaarverslag over 1871.
Jaarcijfers over 1872.
Jaarcijfers over 1888.
Vergelijking met 38 andere Duitse maatschappijen, 1889.
Prospectus IV, uitzetverzekering.
Prospectus Xa, 1890.
Jaarcijfers, 1896.
Brochure, 1897.
Voorlopig jaarverslag over 1904.
Volksfürsorge, Gewerkschaftlich-Genossenschaftliche Versicherungsaktiengesellschaft (1913).
Die Volksfürsorge. Gründung, Kämpfe und Entwicklung, Hamburg c.1914.
Inliggend Jg 1 nr 10 (Oktober 1914) van het blad Volksfürsorge met oproep tot deelname aan Kriegsversicherungskasse.
'The Mutual Life' Insurance Company, 1843, New York
Biljet met jaarcijfers over 1893.
Biljet met jaarcijfers over 1894.
Brochure met jaarcijfers over 1896.
North America Life Insurance Co, 1862, New York
Twee brochures over omzetting in onderlinge, Engels, 1870.
Brochure over omzetting in onderlinge, Nederlands, 1870.
'De tontine polissen der Amerikaansche maatschappijen', uit: The Policyholder van 30.04-14.05.1890.
New-York Life Insurance Company, voor 1867, New York
Maandblad voor HH Vertegenwoordigers uitgegeven door de directie voor Nederland 2, mei 1889. [Archief Stadnitski 1966]
W. Gosler (ed.), De beschuldigingen tegen de levensverzekering-maatschappij 'New York' ingebracht door haren gewezen kassier Theodore M. Banta (textuele vertaling van de oorspronkelijke stukken uit de New York Times), Amsterdam 1891.
W. Gosler, De 'New York' levensverzekering-maatschappij der Ver. Staten: eene waarschuwing, Amsterdam 1892.
Metropolitan Life Insurance Company
- Life policy, t.n.v. Lysje Spruyt, district Bayonne 1923.
Vereeniging 'De Voorzorg', Pretoria
- Begrafenisfonds der Centrale Werkplaats van de Nederlandsch Zuid Afrikaansche Spoorweg Maatschappij, opgericht 18.07.1896.
Société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine à Zurich.
- Prospectus des assurances sur la vie, Zürich 1904.
Nederlandse centrale vereniging voor pensioenverzekering van maatschappelijke werkers, De pensioneering van ons personeel (een plicht en een probleem voor elke sociale instelling). Amsterdam, 1928.
Overzicht van de bedrijfspensioenfondsen in Nederland per 01.01.1969
Vereeniging 'Pensioen-Risico', 1918
Jubileum 1918-1943.
- Bedoeld om risico van Invaliditeitswet te dekken; verzorgt de facto aanvullend bedrijfspensioen.
Lindeteves-Stokvis
Statuten van het voorzieningsfonds, februari 1934.
Met wijziging, 27.12.1934.
Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindstrie, Tilburg 04.01.1929
- Statuten en pensioenreglement, januari 1936.
NV voorheen Ruhaak & Co, 's-Gravenhage
- Statuten en reglement van het pensioenfonds, opgericht 05.01.1940.
NV Philips:
Stichting Philips Pensioenfonds A, Statuten januari 1972.
Stichting Philips Pensioenfonds A, Statuten 1978.
Stichting Philips Pensioenfonds B, Statuten 1978.
Rijkspensioenfonds voor weduwen en wezen van burgerlijke ambtenaren:
Procedure t.a.v. attestatie de vita, hs.
Verzoek op kwitantie nummer van pensioenakte te vermelden, gedrukt.
Adelaïde Charlotte Baptistine van Lennep-Couturier machtigt Stadnitski en van Heukelom om haar pensioen te ontvangen, Smyrna 1891.
Waarschuwing aan Stadnitsky & Van Heukelom dat de weduwe van R.J. van Lennep pensioen zal ontvangen, 's-Gravenhage 1891.
Weduwenfonds, gearresteerd bij Koninklijk Decreet van 28.04.1808 no.2, Amsterdam.
- Kwitantie voor C.M. de Graaf, commies bij het departement van de publieke schatkist, voor afdracht van zijn aandeel in de leges over het 3e kwartaal van 1808, 31.10.1808.
Weduwen- en Weezenfonds der Officieren van de Landmacht in Nederlandsch-Indië
- Jaarverslagen 1844-1863 en 1872-1895 (Verschenen als bijlage bij de Javasche Courant).
NV Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
- Reglement van het spaarfonds, 1925.
Internationale crediet- en handels-vereeniging 'Rotterdam'
- Spaarfonds, 19.11.1926, met ampliatie, Semarang 1928.
NV Borneo Sumatra Handel Maatschappij
- Statuten van het spaar-, pensioen- en voorzieningsfonds, opgericht 23.10.1928.
NV Unie van IJsfabrieken
- Statuten van het Spaar- en Voorzieningsfonds, opgericht 24.06.1929.
NV Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart-Maatschappij
- Reglement van het voorzieningsfonds, opgericht 16.05.1930, herzien 07.03.1933.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën NV
- Reglement van het voorzieningsfonds, opgericht 20.10.1932.
NV Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij
- Reglement betreffende jaargelden en uitkeringen bij overlijden, van kracht 01.01.1935.
NV Constructie-Atelier der Vorstenlanden
- Stichting voorzieningsfonds, ca.1935.
Cultuur Maatschappij 'Kremboong' en 'Toelangan' en NV Cultuur Maatschappij 'Sindangwangi'
- Pensioenreglement voor Europeesch, inlandsch en Chineesch personeel, van kracht per 01.07.1938.
H.E. Oving Jr's IJzer- en Staalhandel NV
- Statuten en reglement voor het in Indonesië werkzame stafpersoneel, van kracht 01.01.1949.
Electriciteitsmaatschappij Aniem NV
- Pensioenreglement A, van kracht per 01.01.1950, met wijzigingen, van kracht 04.12.1953.
Jacobson van den Berg & Co, Semarang
- Statuten en reglement van het spaar- en ondersteuningsfonds, s.d.
Austin Motor Company Ltd
- Additional safeguard benefits to staff pension and life assurance scheme, 1937 (Verwijzing naar uitgave 1933).
Algemeen ziekenfonds voor Amsterdam, 1847, Amsterdam:
Reglement. [zie ook EHB Br.Ned. XIX:70, 1852:17; 1873:30]
Kalenders voor de jaren 1911 en 1912.
Twee circulaires van het door boden gestichte 'Amsterdamsche Vereeniging Verzekeringsbelang' tegen het doktersfonds 'Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam', Amsterdam 1916.
Eerste Nederlandsche verzekerings-maatschappij op het leven, 1882, 's-Gravenhage:
Knipsel met jaarcijfers over 1887.
Folder voor particuliere ongevallenverzekering.
Folder voor ongevallenverzekering voor bedrijven met staat van verzekerde bedrijven op 21.05.1890.
Knipsel met jaarcijfers over 1891.
Aanmeldingsformulier, 19e eeuw.
Reclameplaat, z.j.
Algemeen Groninger Ziekenfonds (1892), Groningen
- Reglement, Groningen 1904, 14 pp.
Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken, 1892, 's-Gravenhage
- Aangifteformulieren voor schade en voor verzekerden via de Wereldkroniek, 19e eeuw.
Verzekerings-maatschappij 'Holda', 1896, Utrecht
Prospectus, Amsterdam, december 1895.
- Meent over de statistieke gegevens beschikken, nodig voor garantie van invaliditeitspensioen.
NV De Nationale Werkgevers Verzekeringsbank tegen Ongevallen te Utrecht
- Statuten, ca. 1901/02, 18 pp.
Labor, maatschappij tot verzekering van werkgevers tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en ongeval van inwonende arbeiders, 1908, Groningen (1904)
- Specimen van polis, ca.1920.
Centrale onderlinge bedrijfsvereniging voor ziektekostenverzekering, opgericht 17.10.1918
- Statistisch verslag over het boekjaar 1930 (Bijlage ontbreekt).
VEZENO, stichting voor verzekering tegen ziekenhuis- en operatiekosten, Zaandam (1947)
Tarieven, 1953.
Brochure, z.j.
Landelijke Vereeniging tot onderlinge Verzekering tegen de Nadeelige Gevolgen van Werkloosheid en Ziekte, 's-Gravenhage.
- Reglement en aangifteformulier in geval van werkloosheid , 17.08.1925 uitgereikt aan M. de Kort.
Kölnische Unfall-Versicherungs-AG, Keulen
Gehonoreerde claims in 1881.
Prospectus, 1884.
Gehonoreerde claims van artsen, Duits, z.j.
Prospectus met polisformulier, 1886.
Prospectus, 1897.
Ocean Accident and Guarantee Corporation, Ltd, 1871, Londen:
Prospectus, 1898.
Brochure met tarieven, z.j.
The Scottish-National Key Registry and Assurance Association, Edinburgh
- Aanbeveling rijwiel-risicoverzekering, z.j.
United States Health and Accident Insurance Co., Saginaw (Mich)
- The District Manager and his Work, 1912, School of Instruction, Book 6, 63 pp.
W.N. Rose, 'Over het snelle verbranden der gebouwen in ons vaderland', overdruk uit: Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige wetenschappen III, afl.2 (1850), 1-14.
Premie tarief voor verzekering van brandschade, goedgekeurd in de Vergadering van Assuradeuren te Amsterdam op 15.12.1868, Amsterdam 1869.
Rekest van E.F. Draisma om vermindering van boete wegens smaad jegens de Nederlandse Lloyd, gevolg van zijn beschuldiging van oplichting bij de schaderegeling na de brand in Draisma's Accumulatorenfabriek in Zeist, 1908.
Brandverzekering van gemeente-eigendommen, rapport van een commissie uit de Vereniging voor Nederlandsche Gemeenten, 's-Gravenhage 1918.
Maetschappy van assurantie in gevallen van brand in of aan branderyen, mouteryen enz. binnen Schiedam
Rekest aan schout, burgemeesters en schepenen van Schiedam, hs, 04.07.1777.
Contract, ingegaan 01.09.1777.
Brandmaatschappij, 1790, Amsterdam
Prospectus, ca.1790.
Lijst van premies, Amsterdam, 01.01.1824.
Provisies voor agenten, 01.01.1824.
Haagsche assurantie compagnie voor brand & c., 1805, 's-Gravenhage
- Prospectus, ca.1805.
Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij, 1806, 's-Gravenhage
Bericht, ca.1807.
Prospectus, z.j.
Hollandsche brand- en levens-verzekerings sociëteit, 1808, Amsterdam
Prospectus, Amsterdam 15.02.1808.
Tafels van premies, Amsterdam 25.02.1808.
Tafels van premies, Amsterdam 25.02.1826.
Balans per 31.12.1906 en per 28.02.1809.
Onderlinge brand-waarborg-maatschappy, 1809, Arnhem (oprichting KB 14.10.1825; 1844 NV Arnhemsche verzekering maatschappij tegen brandschade)
Classificatielijst van gebouwen en goederen, z.j.
Tarief der kosten van verzekering, z.j.
Drie biljetten met premies van brandassurantie, z.j.
Brief, 26.06.1844.
KB wordt niet vóór 1 juli verleend. Stellen toch voor, verzekering vanaf 1 juli te laten lopen.
Algemeene brandwaarborg maatschappij, 1811, Utrecht
Rekening en verantwoording op 31.12.1827.
Instructie aan de correspondenten, 1832.
Brandwaarborgmaatschappij, 1813, Loenen aan de Vecht
- Reglement, 01.05.1851.
Brandgevaar-Maatschappij, 1822, Amsterdam
- Bedankje voor belangstelling bij honderdjarig bestaan, 1923.
Hollandsche Brand-Assurantie-Maatschappij, 1832, Amsterdam
Prospectus, z.j.
Lijst van premiën, z.j.
Onderlinge Nederlandsche Brand-Waarborg Maatschappij van meubilaire goederen, 's-Gravenhage
- Prospectus, 1827.
Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering, 1833, Tiel
Tarieven, 1833.[waarschijnlijk schenking mevr. R.G. Brunner 1964]
Premiën van brand-assurantie, z.j.
's-Hertogenbossche Brandwaarborg-Maatschappij, 1841, 's-Hertogenbosch
- Aanbevelingsbrief, 1918.
De Nederlanden van 1845. Assurantiemaatschappij tegen brandschade
Adreswijziging, z.j.
Polis ter verzekering van huurwaarde tegen brand, 1890.
Aanvraagformulier, 1939.
Onderlinge Schiedamse brandwaarborg-maatschappij
- Prospectus, 06.09.1849.
Onderlinge brandwaarborg maatschappij onder directie van de firma De Jong & Co.
- Hoofdelijke omslag wegens de brand te Enschede, 1862.
Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij 'Nederland', Amsterdam
- Prospectus, z.j.
Brand-Waarborg-Maatschappij Nederlandsch-Indië, opgericht 1863 (Nillmij) Winst- en verliesrekening over 1912
Knipsels met balansen met toelichting 1926-1927, 1930-1935, 1938-1941.
Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij 'Neerlandia' (1880 Leeuwarden), Scheveningen
Instructie voor de agenten, z.pl. c.1937, 22 pp.
Nederlandsche Herverzekering Maatschappij, 1890, Zutphen
- Jaarverslag over 1891.
Nederlandsche Verzekering-maatschappij Protector, 1897-1916, Amsterdam
Premietarief voor brand- en inbraakverzekeringen, mei 1901
- - Voor K. van 't Veer te Amersfoort.
Onderlinge brandwaarborgmaatschappij 'Twenthe', 1903, Almelo
Statuten, 22.07.1903.
Provinciale Brand- en Inbraak Verzekering, Amsterdam
Premie-tarief voor brand- en inbraakverzekeringen, Amsterdam, juli 1904.
Instructiën voor Hoofdagenten, Agenten en Vertegenwoordigers, Amsterdam, juli 1904
- Inliggend instructie voor agenten van de in 1916 overgenomen Nederlandse Verzekerings Maatschappij 'Protector'.
Onderlinge brandwaarborg maatschappij 'St.Pancratius', 1909, Roelofarendsveen
50-jarig jubileum, 1959.
75-jarig jubileum, 1984.
Chambre Imperiale et Royale d'Assurance d'Anvers
- Twee blanco polisformulieren, z.j.
Brusselsche Maatschappij. Waarborg op premiën tegen brand
- Inschrijvingsformulier met met voorwaarden, z.j.
Société de l'Union Belge et étrangère, constitué le 10.05.1825
Franse prospectus, juni 1825.
Nederlandse prospectus, augustus 1825.
- Kapitaal ƒ15.000.000, waarvan 6 2/3 % te fourneren. Verzekering tegen brand, levensverzekering, beide met winstdeling; spaarkas.
Nederlandse folder, 1827.
Nederlandse folder, januari 1830.
Boekjaar 1835, per 26.01.1836.
Boekjaar 1837, per 13.03.1838.
Statuten, na 30.09.1837.
Franse folder, na 30.09.1837.
Instruction à Messieurs les Agents, 03.01.1842.
- Reductie voor openbare gebouwen; hoogste tarief voor gebouwen zonder hard dak.
Compagnie Belge d'Assurances Générales, 1830, Brussel
Brochure, z.j.
Verantwoording van uitkeringen na brand in Enschedé, 1862.
Aanmeldingsformulier, z.j.
Tarieven, z.j.
Polis voor een huis in Antwerpen, 1863.
Compagnie des Propriétaires Réunies pour l'Assurance contre l'Incendie, Brussel
- Prospectus met begeleidend briefje van directeur, 1827.
Compagnie d'Assurance de l'Escaut, Antwerpen
- Jaarcijfers, 1838/39.
Compagnie Royale d'Assurance contre l'Incendie, Parijs
- Drie introductiebrieven van directeur van Brussels agentschap en twee bijbehorende prospecti, 1820.
Compagnie Française du Phénix, 1819, Parijs
Polis voor inventaris van Grand Théatre Silice in Nantes, 1820.
Tarieven, 1821.
Knipsels met cijfers over 1921-1927, 1921-1928.
Compagnie d'Assurance Mutuelle contre l'Incendie pour les Maisons de Paris
- 26e omslag van schade, 1844.
Vaterländische Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, te Elberfeld, gegründet 28.02.1823
Statuten, ca.1850.
Folder, Amsterdam, april 1853.
Brand-verzekering-maatschappij 'Borussia', te Berlijn, gegründet 1843
- Nederlandse folder, 08.06.1849.
Hamburg-Bremer Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, Hamburg, gegründet 1854
- Folder, Bilanz 1888.
Schlesische Feuerversicherungs Gesellschaft, Breslau
- Knipsels met cijfers over 1920-1921, 1922.
Brandverzekering Maatschappij Imperial, 1803, Londen:
Brochure, z.j.
Zes staten van baten en lasten 1877-1887 met in Nederland uitgekeerde bedragen.
Afschriften van passages over zeeassurantie, afkomstig uit de bibliotheek van de Algemene Maatschappij van Levensverzekeringen en Lijfrente te Amsterdam
Ordonnantie en statuut op de zeevaart van Karel V van 29.01.1549.
Ordonnantie en statuut op de zeevaart van Karel V van 19.07.1551
- Afschrift uit Placcaert-Boek van Vlaenderen 1. Deel, 2. Boek, p.383-384, 2e druk, Gent 1639, by Anna vanden Steene, wed. Michiel du Larity.
Ordonnantie en statuut op de zeevaart en de assurancie van Philips II van 31.10.1563
- Afschrift uit Placcaert-Boek van Vlaenderen.
Ordonnantie of mandement van Philips II van 31.03.1568 (O.S.) verbiedende de assurancie.
Ordonnantie of mandement van Philips II van 31.10.1569 (O.S.)
De eerste twee polissen van 02/29.11.1563 en 26.11/10.12.1563, uittreksel, ondertekenaars.
Drie blanco polissen met Antwerpse zegelstempels volgens de ordonnantie van Philips II van 20.01.1571, twee Nederlandstalig, een Franstalig, een gedateerd 1697.
Assurantievoorwaarden voor de Compagnie d'Assurance de Lille, conform de Ordonnance de la Marine van 1681, z.j.
Blanco polis met geschreven wijzigingen voor Nantes, z.j.
Assurantievoorwaarden voor G.A. Perreymond, makelaar op de Place de Marseille, z.j.
Verzekeringsvoorwaarden voor agenten en onderaannemers door Nicholson & Mosman te Liverpool, z.j.
Stichtingsacte van de 'Association pour la Protection des intérets commerciaux en ce qui concerne les pertes de proprietés par naufrages et avaries, London 1863, afschrift.
Assurantieformulier voor scheepslading volgens de ordonnantie van de Kamer van Assurantie der Stad Amsterdam, origineel, 18e eeuw.(zie ook D 1).
Lijst van assurantie premien van Archangel, de Oostzee enz naar Hollandsche en Belgische havens, ca.1840.
Premiën en Beurs-Conditiën van Assurantiën te Amsterdam, 1862.
Assurantie-premiën van Nederland naar Java en terug, 1864.
F. Kuyper van Harpen, Verzameling van gewijsden in zaken van zee-assurantie sedert 1838, Amsterdam 1859
- Folder. Voorraad is overgenomen door K.H. Schadd, z.j.
Voorwaarden waarop door het Departement van Koloniën scheepsgelegenheid wordt gevraagd voor den overvoer van steen- en smeedkolen en cokes naar Nederlandsch-Indië, z.j.
Formulier om iemand te machtigen, namens de firma De Vos & Zoon te handelen, z.j.
Nederlandsche verzekerings-maatschappy, 1816, Amsterdam
- Prospectus, 18.01.1816.
Onderlinge waarborg-maatschappij voor brand, ijsgang, aanzeiling of andere onheilen, opgericht te Amsterdam 01.01.1821 voor binnenlands varende schepen
- Reglement, ca.1821.
Verzekering sociëteit, Amsterdam
- Plan, november 1823.
Sociëteit ter verzekering voor de binnenlandsche vaart, Amsterdam
Prospectus, 01.01.1825.
Lijst van premies, bij het jaar. Vaarwateren verdeeld in 11 klassen.
Assurantiepremies op goederen. Afhankelijk van jaargetijde.
Nederlandsche zeeverzekering-maatschappij, 1830, Amsterdam
- Prospectus, ca.1830.
Oost-Indische zee- en brand-assurantie-maatschappij, 1832, Amsterdam
Prospectus, 01.08.1831.
Statuten, na 01.07.1833.
Gewijzigde statuten, na 18.09.1837.
Zeemanscollege 'De Vereeniging', 1831, Delfzijl
- Donateurs gezocht voor een weduwen- en wezenuitkering, 1863.
Hollandsche landbouw- en zeevaart-maatschappij, 1831, Amsterdam
- Plan, ca.1831.
Assurantie-maatschappij, 1833, Rotterdam
Staat, opgemaakt per 31.12.1836.
Acte van voortzetting van 07.06.1848.
Friesche maatschappij tot onderlinge verzekering van schepen, 1837, Heerenveen
Reglement van 29.12.1837, Heerenveen 1842.
Naamlijst van deelhebbers, 1843.
Twee polissen voor Arend van Urk, 1843, 1847.
Kennisgeving van zijn aandeel in de schade over 1844, 1845.
Reglement van 15.01.1862, Heerenveen 1862.
Vlaardingsche assurantie maatschappij, 1839, Vlaardingen
- Prospectus, 10.12.1838.
Nederlandsche maatschappij van onderlinge verzekering op binnenlandsche vaart, België en den Rijn tot Keulen, 1848, Amsterdam
Reglement, Duits, z.j.
Reglement voor onderdeel grindaken, 30.04.1862.
Reglement, 12.07.1880.
Hoofdelijke omslag over 1890.
Nederlandsche Lloyd, 1853, Amsterdam
Ontwerp-statuten, ca.1852.
Balans en winst- en verliesrekening per 31.12.1911.
Twentsche onderlinge waarborg-maatschappij voor zeegevaar van goederen, 1857, Deventer
Reglement, 23.10.1857.
Begeleidend briefje, 1858.
Zeeuwsche maatschappij van onderlinge verzekering op binnenlandsche vaart, 1864, Middelburg
Reglement, 1864.
Afschrift van dit reglement, z.j.
Binnenlandsche Vaart Risico Sociëteit, 1867, Amsterdam
Aanmeldingsformulier voor casco, ca.1880.
Tarief voor schepen, 1904, 1922.
Spoor-tarief, 1904.
Tarief voor automobielen, 1908, 1912.
Tarief voor passagiersgoederen, 1909-1912 en z.j.
Tarief voor passagiersgoederen. Luchtvaart wordt nog niet verzekerd wegens gebrek aan gegevens, benodigd om een premie vast te stellen, 1912.
Tarief voor verzending van geldswaardige papieren en edelstenen, 1901, 1904-1905, 1909-1912.
Telefoon-Memorandum met afbeelding van gebouw, 1905-1906.
Telefoonmemorandum t.g.v. 45-jarig bestaan, 1912.
Onderlinge Verzekerings Maatschappij op Binnenvaart en tegen Zeegevaar 'de IJssel', 1868, Gouda
Oprichtingsacte van 31.12.1868 en wijzigingsakten van 22.04.1871 en 01.06.1871 uit de Bijvoegsels tot de Nederlandsche Staatscourant 1868-1871.
Reglement, Gouda, november 1869.
Maatschappij 'Vertrouwen', Sappemeer
Reglement van 06.09.1873 met aanvulling van 04.12.1873.
Naamlijst van verzekerde schepen, 1881.
Stoomboot-verzekering-Maatschappij De Wit & Co, Amsterdam
- Reglement met premie en omslagstelsel, z.j.
Nederlandsche Onderlinge Waarborg-Maatschappij van Schepen en Vaartuigen op de Binnenwateren van Nederland, België en Duitschland onder directie van J. van der Maade & Co, Amsterdam
- Reglement, afschrift, z.j.
Bekouw & Mijnssen, Amsterdam
Verzekeringsvoorwaarden voor casco's in Nederland en Duitsland, juni 1880.
Anonieme prospectus, z.jr.
Koloniale zee- en brand-assurantie maatschappij, 1861, Batavia
- Verslag over het 50e boekjaar 1911.
Tweede koloniale zee- en brand-assurantie maatschappij, 1865, Batavia
- Verslag over het 46e boekjaar 1911.
Compagnie d'Assurance Agriculture et Commerce, 1829, Antwerpen
Statuten, 1844.
Statuten, 1859.
Jaarcijfers 1829/1830, 1831/2-1832/3, 1843/4-1865/6, 1872/3, 1877/8-1880/1, 1883/4-1889/90.
Bureau Central des Assurances Maritimes, 1831, Antwerpen
- Tarieven, 1832.
Jaarcijfers 1866-1884.
Badische Schiffahrts-Assecuranz-Gesellschaft, Mannheim
Aansluiting bij Continentaler Valoren-Versicherungs-Verband, z.j.
Frankfurter Allgemeine Versicherungs-AG, Frankfurt
Verzeichnis der Havarie-Kommissare für die Binnenschiffahrt, 1921.
Verzeichnis der Havarie-Kommissare für die Seehäfen, 1921.
Rheinschiffahrts-Assekuranz-Gesellschaft, Köln
Tarieven voor vaart in Duitsland en op Hollandse en Belgische binnenwateren, z.j.
Premies voor gecombineerde rivier/zeeverzekering feb 1844.
Providentia, Frankfurter Versicherungsgesellschaft
- Classificatie voor goederenvervoer volgens het Rheinschiffs-Register-Verband van de houten tweemaster 'De Goede Verwachting', 1856 gebouwd in Dorsten, 1887.
Nieder-Rheinische Güter-Assecuranz-Gesellschaft, 1839, Wesel
Verzekeringsvoorwaarden, 1840.
Tarieven voor de vaart op de Maas, z.j.
Deutscher Lloyd, Transport-Versicherungs-AG, 1870, Berlijn
Algemene voorwaarden casco-verzekering, ontwerp, z.j.
Bijzondere voorwaarden casco-verzekering, ontwerp, z.j.
Aanmeldingsformulier voor casco-verzekering, 1879.
Aanmeldingsformulieren en propaganda voor casco-verzekering, z.j.
Assecuranz-Compagnie 'Mercur', Bremen
- Verzekeringsvoorwaarden 1885? afschrift.
Compagnie Anonyme d'Assurances 'La Foncière', 1877, Parijs
Liste des Commissaires d'Avaries, 1911.
Liste des Commissaires d'Avaries, 1920.
Liste des Commissaires d'Avaries, 1922.
Een tweede lijst met wijzigingen, 1922.
Liste des Commissaires d'Avaries, 1924.
Wijzigingen in de lijst, 1926.
Knipsels met cijfers 1903-1929, 1923-1939.
Compagnie Générale, 1818, Parijs
- Tarieven van de afdeling goederenvervoer, 1833.
Thames & Mersey Marine Insurance Company
- Knipsel met bericht over 1930.
International Marine Insurance Company ltd, 1908, Londen
- Balans per 31.12.1920.
Importers & Exporters Marine Insurance Co Ltd
- Knipsel met cijfers over 1920-1921, 1922.
Eidgenössische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Zürich
Twee gewijzigde aanbevelingsbrieven, ca.1890.
Polis voor O. Engelken, officfier van gezondheid, 1888.
Algemeene Maatschappij van Verzekering tegen Ongelukken en Wettelijke Aansprakelijkheid, 1872, Zürich
- Polis voor de vrachtwagen van Adriaan Fraassen, 1926.
Wiener Versicherungs-Gesellschaft
- Tarieven voor posttransporten, 1885.
Danske Lloyd, sø og transportforsikrings-aktieselskab, Kopenhagen
- Kennisgeving van overname van 'Normannia'.
St.Petersburger Commerz-Compagnie für See-, Fluss- und Landtransport-Versicherungen 'Nadeshda'
- Balans, 1852.
Vereniging van Assuradeuren, 1855, Amsterdam
Concept-statuten, z.j.
Statuten van 1878, laatst gewijzigd bij KB van 01.07.1908.
Statutenwijziging, goedgekeurd op 28.05.1919.
Ontwerp-statuten, afkomstig van Bienfait sr., z.j.
Punten ter behandeling op 21.12.1917, 23.05.1919, 23.12.1919, 30.12.1921, 22.09.1922.
Uittreksels uit de notulen van 30.12.1919, 19.05.1920, 15.03.1921, 28.02.1922, 27.09.1922.
In polissen verplichting opgenomen, zich bij schade tot de agent van de Vereeniging te wenden, indien aanwezig, 1863.
Arbitrale uitspraak bepaalt dat 'vrij van beschadigdheid onder 10%' betrekking heeft op de effectieve schade, exclusief taxatiekosten, 1870.
Vastgestelde premies en bepalingen voor verzekeringen van Oost-Indiën, 1873.
Leden dekken schade door brand ook als schipper die in cognossement uitsluit, 1875.
Voorstel tot contributieverhoging i.v.m. inrichting van verenigingslokaal, 1878.
Standaardbrief voor opzegging van molestrisico, 19e eeuw.
Standaardbrief voor opzegging van molestrisico. Met lijst van reeds gewaarschuwde firma's, feb 1904.
Reglement voor de Vaste Commissie der Vereeniging van Assuradeurven voor Dispaches en Avarijen, 1906.
Reglement houdende bepalingen nopens het opmaken van avarij-regelingen te Rotterdam, z.j.
Algemene bepalingen van de contract-polis van assurantie, Rotterdam z.j.
Standaardformulier voor verzekering van beleende Nederlandsch-Indische producten, 1919.
Deponering van standaardpolissen 'Vrij van molest' of uitsluitend tegen molest.
- Met formulieren voor cascoverzekering 1917, casco en goederen zonder beding 'Vrij van molest' 1920 en goederen uitsluitend tegen molest en stickers ter uitsluiting van aanhouding, vordering en prijsverklaring, 1920.
Rapport in zake avarij-grosse SS Olympia ligt ter inzage, 1921.
Verzoek, in polissen te verwijzen naar agent van de Vereeniging in geval van schade, 1921.
Standaardbrief voor opzegging van molestrisico, oct 1922.
Black leaf claims alleen gehonoreerd indien bewijsbaar gevolg van verzekerde schade, z.j.
Kennisgeving van benoeming van agenten der Vereeniging, aug 1919-aug 1923.
Naamlijst der agenten der Vereeniging, jan 1918, mrt 1919, mei, feb, dec 1920; sep 1921; feb, sep, dec 1922; apr 1923.
Formulier voor benoeming tot agent, Duits, z.j.
Instructies voor agenten, Engels, 19e eeuw.
Standaardvoorwaarden Lloyd's in Londen voor scheeps- en vrachtverzekering, 1918-1922.
Nederlandse molestclausules in afwijking van standaard-beurscontract, 1917-1918.
Clausules van de Amsterdamse Molestcommissie, 1936-1940.
Clausules van de Rotterdamse Molestcommissie, 1939-1940.
Onderling veefonds Gorssel en omstreken, 1810
- Reglement per 10.02.1939.
Maatschappij van onderlinge vee-verzekering, 1820, Zierikzee
- Reglement, ca.1820 (kopie).
Onderlinge Noord-Nederlandse veeverzekering-maatschappij, 1891, Schrans-Leeuwarden
- Folder, z.j.
Onderlinge verzekering-maatschappij voor paarden en rundvee 'Almelo', 1892, Almelo
Statuten en verzekeringsvoorwaarden voor Nederland, ca.1910.
Folder, na 1950 (nu gevestigd te Apeldoorn).
Onderlinge paarden- en veeverzekeringsmaatschappij, 1895, Zwolle
- Folder, z.j.
Vereeniging tot onderlinge hulpverschaffing bij ziekte en sterfte van rundvee en varkens, 1896, Biggekerke
- Reglement van 28.01.1932.
Vleeschfonds, 1910, St.Laurens
Reglement, 1925.
Coöperatieve Vereeniging slachtveeverzekering 'Ons Belang' G.A., 1932, Terneuzen
- Statuten en huishoudelijk reglement van 20.12.1932.
E.A. Jansen over veeverzekering, 1946-1974:
E.A. Jansen, De onderlinge veeverzekering, hs., Apeldoorn, 1974 (kopie 1996).
Correspondentie met H.G. Schuddebeurs over veeverzekering, 09.06.1955-24.01.1962.
Bijlagen afkomstig van H.G. Schuddebeurs, 1950-1961.
- O.a. correspondentie met het oog op eigen publicatie over veeverzekering, 18-21.03.1950.
Staten, behorende bij de dissertatie van E.A. Jansen
- Nummersgewijze opstelling van de bedrijfstakken.
- Provinciegewijze opstelling van de bedrijfstakken.
- Provinciegewijze samenstelling van plaatsnamen volgens decimale indeling.
- Tellingen van plaatsaanduidingen volgens decimale indeling.
- Uitvallers: alfabetische plaatsnamen met lijstnummers.
- Totaaloverzicht per jaar
Losse aantekeningen, behorende bij de dissertatie van E.A. Jansen.
Nederlandsche verzekerings-maatschappij voor de schaden van overstromingen, door dijkbreuken en ijsgangen veroorzaakt, 1825, Purmerend
- Prospectus, Amsterdam, 15.08.1826.
Oost-Indische maatschappij van administratie en lijfrente, 1841-1871, Amsterdam
Prospectus, 10.04.1841.
Prospectus, 01.02.1842.
Des handels-waarborg. Maatschappij tot onderlinge waarborg tegen faillieten, Amsterdam
Statuten, z.j.
Brief van aanbeveling, 1856.
Aanmeldingsformulier.
NV Onderlinge Nederlandsche Faillissements Verzekering-Maatschappij, 1907, 's-Gravenhage
- Oprichtingsprospectus, 1905.
NV Algemeene Borg-Maatschappij voor den Middenstand, 1915, Utrecht
- Oprichtingsprospectus, Amsterdam 1915.
Assurantie voor alle kosten van aanbouw en herbouw, reparatie, verfraaijing en onderhoud van gebouwen in Nederland, 1842, Amsterdam
- Voorlopig reglement, Amsterdam 21.04.1842.
Algemeene vereeniging van eigenaren van huizen en woningen, tot verwaarborging van geregtskosten tegen gebrekige huurders, wegens gedwongen ontruiming ontstaande te Utrecht
Reglement, 23.02.1858.
Jaarcijfers over 1861/2.
Nederlandsche Huurwaarborg-Maatschappij, 1847, Amsterdam
- Brochure, 1909.
Maatschappij van hypotheekverzekering voor Nederland, 1890, 's-Gravenhage
Prospectus, z.j.
Voorwaarden van verzekering, z.j.
Brochure 'Hypotheekverzekering', juli 1890.
Kennisgeving van oprichting bijkantoor in Amsterdam, z.j.
Nederlandsche Lloyd, 1853, Amsterdam
- Aanbeveling van inbraakverzekering, 1893.
Inbraak-, Transport- en Brandverzekering-Maatschappij 'De Elf Provinciën', 1891, Utrecht
- Voorwaarden en tarieven van inbraakverzekering, na 1894.
Maatschappij 'Mercurius', 1894, Amsterdam
- Aanbeveling van inbraakverzekering aan A.Th. Hartkamp, ca.1898.
Amsterdam Londen Verzekering Mij / Verzekering Mij Nederland / Standaard Verzekering Mij
- Aanbeveling van A tot Z polis voor inboedels aan A.Th. Hartkamp, 1917.
E.A. Jansen, Collegedictaat 'Verzekeringsrecht' door H.J. Scheltema, hs, Groningen 1946, 2 dln. [boek: signatuur EHB 247/D/21]
F. Verschuur, De grondbeginselen van het Assurantiewezen in zijn geheelen omvang, vrij naar het Duits van W. Gallus, Amsterdam 1876.
- Folder, ca. 1875.
'Assurantie voor chicane', in Arke Noach's 1829
- Satyre op de verzekeringsmanie.
T., 'Iets over assurantie', uitgegeven door de Vriend van armen en rijken, 1859 nr.33.
Rapport van de arbitragecommissie betreffende de bepaling van het premiepercentage voor het risicofonds voor de bouwbedrijven in Nederland, Amsterdam 14.09.1950.
Klachten van ontslagen medewerkers over kwaliteit van het 'Registre Veritas' voor 1874.
Amsterdamsche Assurantie Compagnie, 1720, Amsterdam
- Prospectus, 1720.
Amsterdamsche Zee- en Brand Assurantie Maatschappij
- Balansen per 31.03.1925, 31.03.1927-31.03.1932, 31.12.1932.
De Clercq & Warnaars, in assurantiën, Amsterdam
Adreswijziging, 1883.
Handleiding voor correspondenten, 1883.
Nederlandsche Verzekeringsbond
- Convocatie voor derde algemene vergadering op 19.0.1907 te Amsterdam.
Congres van vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen over verzekeringen en ziekenfondsen te 's-Gravenhage
- Foto, 1914.
Zevende internationaal congres voor verzekeringswetenschap
- Uitnodiging voor concert op 06.09.1912.
NV Assurantie Maatschappij voor Brand en Binnenlandse Vaart, 1839, Amsterdam
- Balans en winst- en verliesrekening over 1919-1921, 1923-1940.
Assurantie Maatschappij 'Wilhelmina', 1931, Amsterdam
- Balans en winst- en verliesrekening over 1919-1940.
Centraal Bureau voor het Verzekeringswezen, 1904, Amsterdam
Oprichtingsprospectus, 27.11.1903
- Klant kan voorwaarden, tarieven en balansen van aangesloten verzekeringsmaatschappijen ter plekke vergelijken zonder inmenging van agenten.
Uitnodiging aan directeuren van verzekeringsmaatschappijen om de inrichting nog vóór de opening te bezichtigen, mei 1904.
Krantenbericht, 31.05.1904.
Verzoek om jaarverslag aan Nederlandse Scheepsverzekering Maatschappij, 11.07.1904.
Rotterdamsche Assurantie-Maatschappij, 1918, Rotterdam
- Knipsels over liquidatie, 1921-1928.
NV Langeveldt's Assurantie Maatschappij, 1918, Amsterdam
- Jaarcijfers over 1919-1922.
Delta-Lloyd, 1969, Amsterdam
- Een open boekje over Delta-Lloyd, Amsterdam 1977 (t.g.v. opening van hoofdkantoor te Amsterdam, 24 pp).
La Commerciale de France, 1912 (Lille), Parijs
- Knipsels met cijfers over 1920-1921, 1922.
La Concorde. Compagnie d'assurances contre les risques de toute nature
- Bericht over de maatschappij, Frans, 1935.
Thuringia, Versicherungsgesellschaft, 1853, Erfurt
Nederlandse folder, 1897.
Knipsels met cijfers 1920-1938, 1922-1939.
Nord-West-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, Hamburg
- Knipsels met cijfers over 1919-1921, 1922.
Albingia, Hamburg-Düsseldorfer Versicherungs-AG, 1901, Hamburg
- Knipsels met cijfers over 1924-1938, 1922-1939.
Iduna, Feuer-, Unfall-, Haftpflicht- und Rückversicherungs-AG, Halle
- Knipsels met cijfers over 1921-1929, 1922-1930.
Noris Versicherungs-AG, Neurenberg
- Knipsels met cijfers over 1920-1921, 1922.
Danziger Allgemeine Versicherungs-AG, Danzig
- Knipsel met cijfers over 1921, 1922.
Düsseldorfer Allgemeine Versicherungs AG
- Knipsels met cijfers over 1920-1921, 1922.
Assecuranz-Union, 1865-1930, Hamburg
- Knipsels met cijfers over 1910, 1921, 1922-1930.
Frankona, Rück- und Mitversicherungs-AG, 1886, Berlijn
- Knipsels met cijfers over 1921-1928, 1922-1928.
Hansa, Allgemeine Versicherungs-AG, -1928, Hamburg
- Knipsels met cijfers over 1921, 1922-1928.
Hanseatische Versicherungs Gesellschaft, 1877-1930, Hamburg
- Knipsels met cijfers over 1919-1920, 1922-1930.
Kölner Lloyd, Allgemeine Versicherungs-AG, Keulen
- Knipsels met cijfers over 1920-1921, 1923.
The Institute of London Underwriters, London z.jr.
- Introductie / reclame, 19 pp.
London General Insurance Co, Ltd, 1906-1935, Londen
- Knipsels met cijfers over 1920-1933, 1924-1935.
United British Insurance Co, Ltd, 1915, Londen
- Knipsels met cijfers over 1919-1930, 1922-1931.
London Guarantee & Accident Co, 1869, Londen (1922 Phoenix)
- Knipsels met cijfers over 1913-1937, 1922-1938.
Northern Assurance Company, 1836, Aberdeen/Londen
- Knipsels met cijfers over 1921-1937, 1922-1939.
London and Lancashire Insurance Company, 1862, Londen
- Knipsels met cijfers over 1921-1938, 1922-1939.
London and Scottish Assurance Corporation, 1862, Londen
- Knipsels met cijfers over 1918-1938, 1922-1939.
Sun Insurance Office, 1908, Londen
- Knipsels met cijfers over 1921-1938, 1922-1939.
Yorkshire Insurance Company, Ltd.
- Knipsels met cijfers over 1920-1938, 1922-1940.
General Accident Fire and Life Assurance Corporation, Ltd, Perth
- Rede op aandeelhoudersvergadering, 27.04.1921.
Internationale Unfall- und Schadenversicherungs-Gesellschaft, Wenen
- Krantenbericht met balans over 1937 en begeleidend bericht van Bernard Hamburger & Co, die de directie voert voor Nederland.
Donau Allgemeine Versicherungs AG, 1867, Wenen
- Knipsels met cijfers over 1926-1929, 1927-1930.
International Insurance Co, Kopenhagen
- Knipsels met gegevens over liquidatie, 1922-1923.
Leas Assuranceselskab, 1917-1923, Bergen
- Verslag over failliete boedel, 1923.
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, 1883, Bazel
- Knipsels met cijfers over 1921-1937, 1922-1938.
American Foreign Insurance Association
- Knipsels met bericht, 1926.
Canton Insurance Office, 1836, Hongkong
- Knipsels met cijfers over 1913-1938, 1924-1940.
Amsterdamse beurspolis 1869-1891 (over te tekenen op gezegelde polis) [zie B3 1 en 2]
Zes formulieren voor brandverzekering (4), scheepsverzekering, verzekering van lading.
Beurspolis voor brand op vier achterhuizen met inboedel van de weduwe I.L. Smit bij de Hollandse Brand- en Levens Societeit, 1835, geprolongeerd tot 1838.
Beurspolis voor brand op de inventaris van het schildersatelier van Jozef Israëls bij de Hollandse Brand- en Levens Sociëteit, 1863, geprolongeerd tot 1870.
Beurspolis voor brand op gebouwen en inventaris van de Amsterdamsche stoomhoutzagerij, sigarenkistenfabriek en kuiperij, vroeger genaamd 'De Jonge Pieter' op naam van de liquidateuren bij drie maatschappijen, 1868, geprolongeerd tot 23.11.1869.
Beurspolis voor het transport van twee kisten kramerijen van Hendrichs Kuinders & Co met het schip 'Anna' van Amsterdam naar Suriname bij Gebr. Hendrichs & Co en A.A. van Ebbing, 20.03.1854.
Beurspolis voor het transport van vellen per spoor van Amsterdam naar Leipzig bij de Nederlandsche Transport Verzekering Maatschappij, 1870.
Beurspolis op het schip 'Ernst Moritz Arndt', eigenaar A. Breijnks, bij de Schlesische Feuer Versicherungs Gesellschaft, 1886.
Phenix Assurance Company
Polis voor brand op de tekeningen van Andrea Tendi, tekenmeester te Londen, bij de Phenix Assurance Company (catalogus gedeponeerd met aangegeven waarde), 1809.
Polis voor brand op het magazijn genaamd 'Huis Treve' te Antwerpen bij de Phenix in Londen, 1816.
Polis op het schip 'De Vrouw Elisabeth' van I. van Kessel te Lith bij de Verzekering-Maatschappij 'De IJssel' te Gouda, 1869.
Polis van verzekering tegen diefstal met buitenbraak
- Vier formulieren, voor inboedel en koopmansgoederen, beide tot een vaste som of tegen de volle waarde, ca. 1890.
Diverse buitenlandse polissen
Louis Müller Co., Baltimore
- Papieren voor een lading graan, verscheept naar Antwerpen met het stoomschip Ellin, 1913.
Kilachand Devchand & Co.
- Papieren voor lijnzaad, verscheept van Bombay naar Antwerpen op de Chakrata, 1914.
Hillyer Deutsch Edwards Inc.
- Polis voor de verscheping van eikenhout van Louisiana, naar Amsterdam bij de Niagara Fire Insurance Company, New York, 1938.
Leipziger Wollkämmerei SA, succursale d'Anvers
Polis op de wolvoorraad ingaande 04.07.1912 bij de Bulgaria.
Polis ingaande 24.07.1912 bij de Koloniale Zee- en Brand Assurantie Maatschappij.
Polis ingaande 04.09.1912 bij La Bâloise.
Polis ingaande 22.05.1914 bij Hambourg-Brême.
Polis ingaande 06.07.1914 bij L'Urbaine de Paris.
Polis ingaande 06.07.1914 bij The Palatine Insurance Company.
Polis ingaande 08.07.1914 bij Le Lloyd Belge.