Archief Anti-Apartheidsbeweging Nederland (Amsterdam)

Biographical / Historical Note

De Stichting Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) werd opgericht in december 1971. De AABN was in de loop van dat jaar voortgekomen uit het Comité Zuid-Afrika. De AABN voerde tijdens haar bestaan een groot aantal acties, langlopende campagnes en andere activiteiten uit gericht op het ondersteunen van de bevrijdingsbewegingen in Zuid(elijk) Afrika en het bewerkstelligen van een boycot van het apartheidsbewind op economisch en ander gebied. Belangrijke doelgroepen daarbij waren de vakbeweging, de vrouwenbeweging, jongerenorganisaties en de onderwijssector. Gedurende een groot deel van de 70er en 80er jaren werden de grote lijnen van het AABN-beleid besproken en min of meer bepaald in plenaire vergaderingen (de zgn. pleno's). Continu verantwoordelijk voor het beleid was het Dagelijks Bestuur (DB), dat twee-wekelijks vergaderde, en de uitvoering lag in handen van de stafleden, die wekelijks vergaderden. Daarnaast functioneerden tot het midden van de 80er jaren diverse werkgroepen binnen de AABN die verantwoordelijk waren voor de langlopende campagnes. In de tweede helft van de 80er jaren en daarna werden de activiteiten uitgevoerd onder leiding van de variërende mix van bestuur- en stafleden (waaronder een stafcoördinator) en medewerkers van speciale, tijdelijke stichtingen die door de AABN in leven werden geroepen voor enkele zeer grootschalige activiteiten. Na de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in april 1994 rondde de AABN haar activiteiten in dat jaar af, waarbij een deel van het programma werd overgedragen aan het Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA). De Stichting AABN bleef vervolgens nog bestaan tot eind 2008, maar uitsluitend voor het beheer van enige financiële middelen die eind 1994 nog aanwezig waren.

Arrangement

Bij de uiteindelijke bewerking van het archief is de oorspronkelijke ordening, in 1995 door de toenmalige AABN-archivaris Kier Schuringa aangebracht, grotendeels gehandhaafd. Met uitzondering van het oudste deel (eerste helft 70er jaren) dat is gereorganiseerd en aangepast aan de huidige structuur. In het grote deel m.b.t. de campagnes en activiteiten van de AABN is een onderscheid gemaakt tussen het archiefmateriaal van een aantal permanente werkgroepen en de langlopende campagnes waar zij verantwoordelijk voor waren (ruwweg tot medio 80er jaren), overige acties en activiteiten - uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van één of meer staf- of bestuursleden (in chronologische volgorde geplaatst) en een aantal meest grootschalige activiteiten die in de tweede helft van de 80er jaren werden uitgevoerd middels daartoe opgezette werk-stichtingen van de AABN. Archiefmateriaal m.b.t. de werkzaamheden van de nauw met de AABN samenwerkende Stichting Omroep voor Radio Freedom is grotendeels overgebracht naar het archief van deze organisatie (dat ook bij het IISG aanwezig is), met uitzondering van de opstartactiviteiten van Omroep voor Radio Freedom in 1982 die vanuit de AABN werden geïnitieerd.

Het archiefmateriaal is systematisch ontdubbeld, hetgeen samen met het verwijderen van financiële en administratieve bescheiden de omvang van het archief tot minder dan de helft heeft teruggebracht.

Content

Het archief bestaat allereerst uit de notulen en vergaderstukken van pleno's, actievergaderingen, DB- en stafvergaderingen, jaarverslagen, algemene correspondentie, financiële en andere algemene organisatorische stukken over de gehele bestaansperiode van de AABN. Vervolgens vier series verslagen, correspondentie en andere stukken van de belangrijkste werkgroepen en langlopende campagnes, overige acties en activiteiten, zoveel mogelijk in chronologische volgorde over de jaren 1971-1994. Daarna stukken betreffende de uiteenlopende samenwerkingsverbanden van de AABN in de loop der jaren, de verschillende werk-stichtingen die de AABN hanteerde voor diverse al-dan-niet grootschalige deelwerkzaamheden (m.n. CASA, Malibongwe, De Speer, Thembisa) na 1987 en de voortbestaande Stichting AABN na de opheffing van de organisatie eind 1994. Tot slot een afzonderlijke bijlage in de vorm van een groot-formaat doos met notitieboeken van de Zuid-Afrika tentoonstelling in het Anne Frank Huis in 1973.

Bij deze inventaris is een afzonderlijke bijlage beschikbaar met een chronologie van de Anti-Apartheids Beweging Nederland 1971-1994 .

Processing Information

Inventaris door Kier Schuringa in 2010.

Alternative Form of Material

Inv.nos. 332, 348, 377A, 382, 414, 414A, 426-428 zijn gedigitaliseerd