Archief Johan Stekelenburg

Correspondentie. 1989-1997. 1 map
Aantekeningenboek met verslagen van telefoongesprekken met onder andere Wim Kok en Alexander Rinnooy Kan . 1992-1993. 1 map
Notities. 1992-1994 en z.j. 1 map
Teksten van interviews met Johan Stekelenburg . 1994-1995. 1 map
Knipsels betreffende cao-conflicten, stakingen en vakbondsactiviteiten. 1973. 4 mappen
Persoonlijke stukken, waaronder stukken betreffende zijn 25-jarig dienstverband, salarisgegevens en een sinterklaasgedicht van de ABOP (Algemene Bond van Onderwijzend Personeel). 1991, 1993-1996 en z.j. 1 map
Teksten van toespraken en inleidingen, uitgesproken als voorzitter van de FNV. 1988-1997. 2 dozen
Teksten van toespraken en andere stukken betreffende bijeenkomsten van andere organisaties. 1978-2003. 11 mappen en 3 omslagen
Thema-avond 'PvdA Aktiepartij'. 1978.
Lezing bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ). 1989.
Christelijk Sociaal Congres. 1991.
100 jaar sociaal-democratie in Friesland. 1994.
Seminar van Moret Ernst & Young over interim management. 1996
Symposium van de de STEBO (Steunpunt Buurtopbouwwerk) . 1996.
D66 Politiek Podium. 1996.
Symposium op het Hugo Sinzheimer Instituut . 1996.
VNO-NCW congres. 1996.
Bijeenkomst van de Provincie Friesland, over de toekomst. 1997.
Beleidsconferentie 'Solidariteit en Marktwerking', van de KHV (Kerken Humanistisch Verbond) . 1997.
Nederlandse City Lunches (NCL). 1997. (omslag)
Informele Sociale Raad. 1997. (omslag)
Bijeenkomsten in Leiden en Rotterdam als PvdA-lijsttrekker Eerste Kamer. 2003. (omslag)
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende de Federatieraad en het Federatiebestuur van de FNV . 1988-1997. 1 doos
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende het Centraal Overleg. 1990-1995. 1 doos
Stukken betreffende contacten met de Stichting Aktieplan en het Adviesburo Aktieplan en een tekst van een inleiding gehouden op de 'Manifestatie Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen' (1985). 1985-1989. 1 map
Stukken betreffende contacten en samenwerking met met het VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen). 1988-1989, 1996. 3 mappen
Samenwerking op milieugebied. 1988-1989.
Voorzittersoverdracht van VNO-NCW (A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan; J.C. (Hans) Blankert). 1996. 1 map
Stukken betreffende contacten met de SER (Sociaal Economische Raad) , waaronder beraad over '40 jaar SER' (1990). 1989-1990, 1995. 2 mappen
Correspondentie met H. Borstlap, directeur-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1992. 1 omslag
Stukken betreffende contacten met de VVDM (Vereniging Van Dienstplichtige Militairen) . 1992. 1 omslag
Correspondentie en verslagen van vergaderingen van de begeldingscommissie van het Centrum voor onderhandelingsanalyse i.o. 'Diapragma'. 1994. 1 omslag

NB. Stekelenburg was lid van de begeleidingscommissie.

Stukken betreffende werkgelegenheidsprojecten, arbeidsverhoudingen en de vakbeweging in Curaçao, waaronder stukken over over samenwerking van de FNV met de vakbeweging op Curaçao, een symposium over samenspel tussen onderneming en vakbeweging, georganiseerd door adviesbureau Interamo op Curaçao (4 februari 1993) en een verslag van een bezoek van Johan Stekelenburg aan Curaçao (2 - 5 februari 1993). 1992-1994. 3 mappen
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid . 1995. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de Samenwerkende Electriciteits-Produktiebedrijven (SEP) . 1996-1998. 2 mappen

NB. Stekelenburg was lid van de Raad van Commissarissen.

Correspondentie, agenda's van vergaderingen en andere stukken betreffende contacten met de Sluis Groep. 1997. 1 map

NB. Stekelenburg was lid van de Raad van Commissarissen.

Correspondentie, notities en andere stukken betreffende het project Jeugd in Beweging van het Ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 1997. 1 map
Stukken betreffende afscheid en vertrek van FNV-collega's. 1991-1996. 2 mappen en 2 omslagen
Paul van Tongeren. 1991. (omslag)
Johan van Rens. 1994. (omslag)
Karin Adelmund. 1994.
Jacob Draijer . 1996.
Stukken betreffende interne FNV-conflicten. 1988, 1995. 2 mappen
Industriebond FNV. 1988.
Vervoersbond FNV. 1995.
Stukken betreffende FNV Congressen. 1992, 1996. 2 mappen
Stukken betreffende activiteiten van de FNV op gebied van voorlichting en publiciteit , waaronder correspondentie van de Stichting FNV Pers, stukken over de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur van FNV Magazine , een studiedag over vakbondscommunicatie en persberichten en correspondentie over het achterwege blijven van loon- en pensioenbetalingen in Rusland. 1988-1997. 1 map
Stukken betreffende de initiatiefgroep FNV-afdelingen. 1991. 1 omslag
Stukken betreffende kandidaten voor FNV-functies. 1997. 1 omslag
Stukken betreffende de Bouw- en Houtbond FNV. 1989, 1995. 1 map
Stukken betreffende kabinetsplannen op het gebied van de Ziektewet en de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). 1991. 2 mappen
Stukken betreffende maatregelen op het gebied van de WW (Werkeloosheidswet). 1993. 1 map
Correspondentie met De Nationale Ombudsman, rapporten en notities betreffende het politie-optreden tijdens de demonstratie 'voor een volwassen jongerenbeleid' op 8 mei in Den Haag. 1993. 1 map
Stukken betreffende de FNV-reactie op de kabinetsnota 'Kennis in beweging'. 1995. 1 map
Teksten van toespraak en knipsels over Europa zonder binnengrenzen ('Europa 1992'). 1988. 1 map
Stukken betreffende het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV of ETUC), waaronder teksten van toespraken en correspondentie over de verkiezing van een een nieuwe Algemeen Secretaris en kandidaatsvoordracht van Johan van Rens . 1989-1992. 1 map
Correspondentie, notities, gespreksverslagen en andere stukken betreffende de Economische en Monetaire Unie (EMU). 1992, 1996-1997. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de vacature van directeur bij het CEDEFOP (Europees Centrum voor de Ontwikkeling van het Beroepsonderwijs) en de kandidaatstelling van Johan van Rens . 1994. 1 map
Notities, rapporten, correspondentie en andere stukken betreffende diverse thema's. 1976-1997. 16 mappen
Arbeiderszelfbestuur. Z.j.
Arbeidsverhoudingen. 1991-1992.
Bedrijfsdemocratisering. 1977.
Belangenbehartiging van werknemers. 1996.
Commissariaten. 1994-1996. 1 map
Flexibilisering. 1996.
Grotestedenbeleid. 1995.
Maatschappelijk ondernemen (Boer & Croon). 1997.
Particpatie van de beroepsbevolking in vakbonden. 1992-1994. 1 map
Raden van Commissarissen. 1976-1977.
Rooie familie. 1996.
Vakbeweging en cultuur. 1988.
Vakbeweging en politiek. 1989-1993, 1995-1996.
Verantwoord ondernemen, NCW-Bilderbergproject. 1996-1997.
Stukken betreffende activiteiten in functies buiten de FNV. 2001-2003. 2 mappen
Onderzoek naar een conflict tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de vakbonden en de ondernemingsraad van NS Reizigers , uitgevoerd door Johan Stekelenburg . 2001
Kamerverkiezingen van 2003. Met aantekeningen bij knipsel over het kandidaat-premierschap van Stekelenburg. 2002. 1 map
Agenda. 1993. 1 deel