Archief Wim Vijg

Biographical / Historical Note

Beknopte versie:

Geboren in Rotterdam 24 april 1923, overleden in Rotterdam 10 december 1990; plaatwerker bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM); assistent-bestuurder bij de Algemene Nederlandse Bond van Mijnwerkers 1954-1956; secretaris penningmeester van de afdeling Den Haag van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB) 1956-1959; werkzaam bij de ANMB in Amsterdam 1959-1971; werkzaam bij het NVV, eerst in Noord-Holland, daarna in het Rijnmond-gebied 1971-1986; lid en voorzitter van het curatorium van Het Vrije Volk 1976-1985; overleden aan asbestose, opgelopen door het werken met asbest bij de RDM.

Uitgebreide versie (door Dick Nas):

Wim Vijg bestuurder NVV/FNV in Rotterdam en het Rijnmondgebied, is geboren te Rotterdam op 24 april 1923 en aldaar overleden op 10 december 1990. Op 25 maart 1953 treedt hij in het huwelijk met Pianel Hanschke met wie hij een dochter en een zoon krijgt. Na de scheiding van zijn ouders komt Vijg terecht in een gereformeerd kindertehuis. Dit tehuis heeft een binding met een Ambachtsschool, later Lagere Technische School en die op zijn beurt weer met de bedrijfsschool van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) op de Rotterdamse Heijplaat. Zo komt hij haast als vanzelf in de metaal terecht en wordt hij opgeleid tot plaatwerker. ‘Een ware kwelling. Ik beschik over tien linkerhanden. Ik was werkelijk ongeschikt voor dat beroep,' zal hij daar later over zeggen.

Via zijn RDM-collega, later burgemeester van Dordrecht, Jan van Zuuren komt hij terecht bij de AJC, waar hij zijn toekomstige vrouw leert kennen en volgt hij de kaderschool van het NVV. Het is het begin van zijn vakbondsloopbaan.

Van 1954 tot 1956 is hij in dienst van de Algemene Nederlandse Bond van Mijnwerkers (ANBM) aangesloten bij het NVV als assistent-bestuurder. Vijg en zijn vrouw wonen in Heerlen. Hoewel hij voortvarend en met grote ijver aan de slag gaat, is de Limburgse wereld hem toch wat vreemd en als hij de kans krijgt in dienst te treden van de 'metaal' doet hij dat. Op 19 september 1956 treedt hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB) als secretaris-penningmeester van de afdeling Den Haag. Hier leert hij de later bekend geworden vakbondbestuurders Maarten Zondervan en Arie Groenevelt kennen.

In 1959 gaat Vijg het team van bestuurders in Amsterdam versterken, bestaande uit Piet Bomas, Jaap Meijnikman en Maarten Hogesteger. In die tijd gold nog een tijdelijke aanstelling bij de indiensttreding. Na enige jaren wordt dan door de bondsraad beoordeeld of iemand voldoende functioneert om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling.Voor Vijg was zulks het geval in 1961. Als rechtgeaarde Rotterdammer weet hij zich toch een plaats te verwerven onder de Amsterdammers. Bij de kaderleden wordt hij gewaardeerd vanwege zijn bereidheid hard en lang te werken en bij de werkgevers waarmee hij onderhandeld dwingt hij respect af.

Vijg is ook politiek actief en in 1966 wordt hij voor de PvdA lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. De kans om gedeputeerde te worden laat hij echter liggen. De verbondenheid met de vakbeweging zal daar zeker een rol bij hebben gespeeld. Vijg krijgt niet de waardering voor zijn kwaliteiten als bestuurder die hij verdient. Hij houdt de eer aan zichzelf en maakt na twaalf jaar ANMB de overstap naar het NVV, om als bestuurder voor de vakcentrale te gaan werken in Noord-Holland. In 1972 volgt zijn overplaatsing naar het belangrijke NVV district Rotterdam/Rijnmond. Hier groeit hij in in alle sociaal-economische en sociaal-politieke circuits die de Rijnmond rijk is. Er zijn geen politieke functies voor hem weg gelegd, maar zijn contacten met en in de PvdA zijn veelvuldig. Vijg slaagt er in zowel bij de gemeente Rotterdam als bij het Openbaar Lichaam Rijnmond een positie te verwerven, waardoor hij vaak al invloed kan uitoefenen voordat plannen naar buiten worden gebracht. In vele advies colleges, van de Kamer van Koophandel tot de Milieuraad, is hij vanwege zijn enorme werklust, dossierkennis en belezenheid een gewaardeerd en gerespecteerd lid.

Van 1976 tot 1985 is Vijg lid, en in de laatste jaren voorzitter, van het curatorium van Het Vrije Volk (HVV).

De journalistiek heeft niet alleen Vijgs belangstelling, maar hij is zelf ook vaardig met de pen. Voor het NVV/FNV redigeert hij jarenlang een lezenswaardig districtskaderblad. Vanaf 1985 gebruikt hij zijn journalistieke kwaliteiten voor het schrijven van een kolom in het HVV. Op 1 mei 1986 gaat hij met tegenzin met pensioen. Hij is nog lang niet uitgekeken op de samenleving en wenst daar zijn activiteiten in voort te zetten. Hij aanvaardt een aantal functies o.m. in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening. Zelf noemt hij het:"Niet dat de wereld mij nodig heeft, maar ik heb de wereld nodig".

In 1990 openbaart zich asbestose; een vorm van kanker veroorzaakt door het werken met asbest bij de RDM. Vlak voor zijn dood geeft hij nog aan Nico Haasbroek een indrukwekkend radio interview af, waar hij onverbloemd ingaat op zijn naderende dood, maar ook zijn visie geeft op het leven. Op 10 december 1990 overlijdt Vijg. De crematie vindt plaats onder een overweldigende belangstelling waarbij heel sociaal-economisch en politiek Rotterdam en Rijnmond aanwezig is.

Literatuur: De Metaalkoerier 7 oktober 1961 en 3 januari 1969; Frank Vijg e.a., Wim Vijg: van RDM tot FNV (Rotterdam 1986) (Liber Amicorum); Gerard Krul, 'Wim Vijg, een warme sarcast' in Het Vrije Volk (11 december 1990) en Nico Haasbroek, 'Zo goed als je komt, zo goed als je gaat' in: Het Vrije Volk (14 december 1990).

Acquisition

Schenking Mevr. P. Vijg (door bemiddeling van Dik Nas) 2002

Arrangement

Het archief is in 2002 aan het IISG overgedragen. De biografische schets van Wim Vijg in deze inleiding is van zijn hand. De tijdschriften en brochures afkomstig uit zijn archief zijn overgedragen aan de bibliotheek.

Content

Stukken betreffende zijn activiteiten in de vakbeweging (NVV en FNV) en de PvdA, vooral inzake sociaal-economisch beleid, apartheid, milieu, ruimtelijke ordening en sociaal-economische vernieuwing in de Rijnmond 1951-1990; stukken betreffende de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening in Zuid-Holland 1987-1990, de Rotterdamse Antidiscriminatie Raad 1985-1990, het blag MUG 1987-1990, Radio Rijnmond 1986-1990; diverse aantekeningen 1962-1989.

Processing Information

Plaatsingslijst gemaakt door Ed Kool in 2003.