Archief Buitenlandse Persvereniging in Nederland

INLEIDING

De Buitenlandse Persvereniging in Nederland (BPV) werd op 14 november 1925 te Den Haag opgericht door een vijftiental buitenlandse correspondenten. De vereniging stelde zich ten doel de belangen te behartigen van de buitenlandse journalisten, die werkzaam zijn in Nederland. Ze fungeerde als een ontmoetingsplatform voor de leden, die er hun ervaringen konden uitwisselen. Daarnaast was er ook plaats voor gezelligheid: er werden excursies georganiseerd en niet te vergeten de jaardiners, gelegenheden waarbij de banden met maatschappelijk vooraanstaande personen, zowel van de overheid als uit het bedrijfsleven, werden aangehaald.

De organisatie beantwoordde aan een behoefte: het ledental bleef gestaag groeien. Begin 1940 telde de vereniging ongeveer zestig leden.

In de oorlogsperiode lagen de werkzaamheden van de BPV zo goed als stil, maar gelijk na de bevrijding hervatte de vereniging haar taken. Zo werd besloten tot de uitgave van een verenigingsorgaan, De buitenlandse pers. Orgaan van de Buitenlandse Pers-vereniging in Nederland. De BPV speelde een grote rol bij de totstandkoming van het Perscentrum Nieuwspoort in 1962.

Het ledental bleef na de oorlog zo rond de zeventig schommelen.

De BPV heeft een bestuur van tenminste vijf en maximaal zeven leden. Het vergadert in principe tenminste één keer per maand. Elk jaar wordt het bestuur opnieuw gekozen door de algemene ledenvergadering; de zittende bestuursleden zijn herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het (algemeen) bestuur vormen gedrieën het dagelijks bestuur.

Het archief van de BPV (omvang zo'n 3.5 m.) werd rond 1980 geschonken aan het Nederlands Persmuseum, waarschijnlijk door secretaris Pál Balázs; ook diens persoonlijk archief werd toen overgedragen aan het Persmuseum. Het overgrote deel der stukken bestaat uit algemene correspondentie. Daarnaast bevat het archief vooral stukken met betrekking tot de ledenadministratie en stukken voortvloeiend uit activiteiten van de BPV (excursies, jubileumvieringen, jaardiners).

Het archief kende een volledig chronologische ordening (zie inv.nr. 120). Desondanks bleek deze voor verbetering vatbaar. Alle dossiers en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen zijn uit de chronologische orde gelicht en apart beschreven. In het algemeen zijn de beschrijvingen aangepast in archief-technisch meer verantwoorde zin. Behalve dubbeltallen zijn tevens allerlei aanmeldingskaarten en -strookjes voor deelname aan bepaalde activiteiten van de BPV vernietigd, op enkele voorbeelden na. Documentatie waarvan een meer dan sterk vermoeden bestond dat die in het persoonlijk archief van Balázs thuishoorde, is bij dit archief gevoegd (aldaar inv.nr. 17). Anderzijds zijn enkele stukken betreffende de BPV uit het persoonlijk archief van Balázs gehaald en overgeheveld naar het archief van de BPV.

Exemplaren van het verenigingsorgaan De buitenlandse pers over de jaren 1950-1956 en 1959-1961 (incompleet) zijn overgebracht naar de bibliotheek van het IISG. Hetzelfde geldt voor enkele boeken. Enkele foto's uit het archief worden bewaard op de afdeling Beeld en Geluid van het IISG, net als de realia (een aantal langspeelplaten, perskaarten).

Literatuur

Kersting, H.G., 'Buitenlandse Persvereniging in Nederland, 1925-1955' (z.p. 1955).