Archief Woodbrookers (Barchem)

Notulen van vergaderingen van het bestuur van de vereniging. 1913-1933, 1939-1941, 1946-1982, 1984, 1986-1990. 11 mappen

NB. Inv.nrs. 4-6 bevatten ook notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur uit de periode 1951-1970.

1913-1925.
1926-1933.
1934-1941.
1946-1956.
1957-1970.
1971-1975.
1976-1979.
1980-1982, 1984, 1986-1987.
1988.
1989-1990.
Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1925-1935. 1 map

NB. Zie ook inv.nrs. 4-6 voor notulen uit de periode 1951-1970.

Notulen van Ledenvergaderingen en van Algemene Vergaderingen. Met vanaf 1964 stukken betreffende jaarverslagen van de vereniging en van verwante organisaties. 1913-1930, 1964-1992. 10 mappen
1913-1930.
1964-1969.
1970-1973.
1974-1977.
1978-1981.
1982-1984.
1985-1987.
1988.
1989.
1990-1992.
Notulen van vergaderingen van de Ledenraad en stukken van het bestuur betreffende de Ledenraad. 1970-1982, 1986-1991. 5 mappen
1970-1972.
1973-1976.
1977-1978.
1979-1980.
1981-1982, 1986-1991.
Index van een aantal besluiten van Bestuurs-, Leden- en Algemene Vergaderingen. 1923-1930. 1 map
Correspondentie van het bestuur van de vereniging. 1908-1920, 1922, 1928-1961, 1964-1982, 1986-1990. 14 mappen
1908-1920, 1922.
1928-1940.
1941-1953.
1954.
1954-1957.
1955-1961.
1964-1972.
1973-1982.
1986-1987.
1988.
1989-1990.
Kopieën van uitgaande stukken. 1957-1958, 1961-1964. 1 map
Concept van het niet gepubliceerde ‘Jaarboekje 1940', het jaarverslag van de vereniging. 1940. 1 omslag
Statuten, huishoudelijk reglement, ledenraadsreglement en stukken betreffende wijzigingen. 1911, 1913, 1919-1920, 1923-1924, 1932, 1948, 1950, 1954-1955, 1966, 1969, 1974-1978 en z.j. 1 map
Stukken betreffende de statuten en reglementen van verwante organisaties. 1949-1950, 1956, 1964-1967, 1974 en z.j. 1 omslag
Correspondentie van het bestuur van de vereniging met leden, met bestuursleden en met commissies. 1952-1956, 1963-1979. 2 mappen
1952-1956, 1963-1974.
1975-1979.
Maand-, kwartaal- en jaarverslagen van directieleden betreffende werkzaamheden voor de vereniging en voor de Stichting Vormingscentrum Barchem. 1958-1965. 1 map
Circulaires van de vereniging en van de Stichting Vormingscentrum Barchem ingekomen bij bestuurslid Adriaan van Biemen betreffende diverse vergaderingen en cursussen. 1971-1980. 1 map
Concept van een artikel in het Engels over de vereniging en verwante organisaties en enkele andere stukken van bestuurslid Rien de Jonge betreffende de vereniging en betreffende de stichting. 1963-1964 en z.j. 1 omslag
Stukken betreffende diverse beleidskwesties, betreffende de structuur van de organisatie en betreffende criteria van vormingswerk door de vereniging en door andere organisaties. 1953-1991 en z.j. 3 mappen
1953-1954, 1957-1958, 1961-1962, 1964-1971.
1973-1975.
1976-1979, 1985, 1989-1991 en z.j.
Notulen van vergaderingen van de Commissie Barchem buiten Barchem, commissie inzake de mogelijkheden van extern vormingswerk als vervolg van cursuswerk te Barchem. 1970-1973. 1 omslag
Stukken van de Agendacommissie ‘Commissie van acht', commissie ter voorbereiding van een buitengewone ledenvergadering inzake het beleid en de organisatie van het bestuur. 1974-1975. 1 map
Stukken van de Beraadsgroep Beleid Woodbrookers Barchem, beraadsgroep ter voorbereiding van een ledenweekend inzake beleidsplannen betreffende het cursuswerk, de Barchembladen en de profilering van het beleid naar buiten. 1983-1984. 1 omslag
Stukken van de gespreksgroepen Nabespreking Capitoolgesprekken en Dr. R. Mooi - Vereniging betreffende bijeenkomsten ter advisering aan bestuur en ledenraad inzake toekomstige cursus- en andere activiteiten van de vereniging, eventueel als Centrum voor zingeving. 1988-1990. 1 omslag
Stukken van de Commissie voor de inhoudelijke aspecten, commissie ter advies inzake de toekomstige doelstellingen, doelgroepen en presentatie naar buiten. 1990-1991. 1 map
Ingevulde vragenlijsten van de enquête ‘Wat betekent Barchem voor mij? Wat beteken ik voor Barchem?' van de Commissie voor de inhoudelijke aspecten onder de leden en vrienden van de vereniging. 1990-1991. 2 mappen
Stukken van de Stichting Vormingswerk Barchem betreffende de statuten en betreffende het beleid inzake de thema's van cursussen. 1963-1967. 1 map
Notulen van vergaderingen van het bestuur van de stichting. 1965-1974; Samenvattingen uit notulen van vergaderingen van het bestuur van de stichting ten behoeve van het bestuur van de vereniging. 1975-1980. 1 map
Notulen van gezamenlijke vergaderingen van de besturen van de vereniging en de stichting en de staf van het vormingscentrum en circulaires betreffende de verhouding tussen de vereniging en de stichting. 1965-1976, 1978-1982. 1 map
Correspondentie van de vereniging met de stichting. 1975-1976, 1978-1982. 1 omslag
Stukken van de vereniging betreffende de functiebeschrijving van de directeur van het vormingscentrum. 1976-1979. 1 omslag
Notulen van vergaderingen van de delegatie van het bestuur van de vereniging, later Werkgroep Overleg Vereniging - FUGA, met de stichting SVB, vanaf 1987 stichting Savon, respectievelijk stichting FUGA en andere stukken van de werkgroep betreffende de verhouding tussen de vereniging en de stichtingen. 1986-1990. 1 map
Accountantsrapporten betreffende de jaarrekeningen van de vereniging en van verwante organisaties. 1969-1970, 1977, 1979-1980. 1 map
Begrotingen, balansen en stukken betreffende begrotingen en balansen. 1939-1940, 1945-1952, 1955-1956, 1969 en z.j. 1 map
Begrotingen van de vormingscentra Barchem, Bentveld, Kortehemmen, Oolgaardt, de Van Eeghenstichting en Venwoude. 1967-1969. 1 map
Boek met balansen en winst- en verliesrekeningen. 1952-1955; Balansboek met balansen en inventarissen. 1954-1956. 1 map

NB. Het balansboek bevat achterin het giroboek over 1958-1959.

Grootboek. 1945-1950. 1 map

NB. Bevat ook de balans en winst- en verliesrekening uit 1940 en de begroting van de vereniging en van de bouwcommissie over 1947-1948.

Kasboek. 1956-1957; Kasboek van de Haagse Barchemkring. 1988-1991. Met giro-overschrijvingskaarten betreffende contributiebetalingen over 1989-1990. 1 portefeuille
Correspondentie betreffende oorlogsschade en rechtsherstel van in 1941 in beslag genomen effecten, vorderingen en onroerende goederen. 1940-1942, 1945-1956, 1959. 1 map
Stukken betreffende de financiën en rechtshandelingen inzake obligaties, leningen, legaten aan de vereniging, de girorekening en de verhuur en onderhoud van de gebouwen. 1941, 1946-1951. 1 map
Correspondentie betreffende rechtsherstel van in 1941 in beslag genomen en verkochte gebouwen en landerijen. 1945-1956, 1960-1961, 1966. 1 map

NB. Bevat tevens het jaarverslag over de periode 1945-1948.

Ledenlijsten en stukken betreffende contributiebetalingen en giften door leden en vrienden van de vereniging. 1946-1952. 1 map
Correspondentie betreffende verzoeken om inlichtingen inzake de verhuur en de beschikbaarstelling van faciliteiten te Barchem aan organisaties. 1947-1949, 1955. 1 map
Correspondentie met de bank, lijsten van intekenaars en notities betreffende de inschrijving op en de conversie van door de vereniging uitgegeven obligaties. 1951-1960. 1 map
Facturen voor de verhuur en de beschikbaarstelling van faciliteiten te Barchem aan organisaties. 1953-1956. 1 omslag
Correspondentie, circulaires en lijsten betreffende schenkingen door leden aan het Directeursfonds voor de aanstellingskosten van de directeur en aan het Bouwfonds voor de inrichting van de bibliotheek. 1954-1958. 1 omslag
Stukken van de penningmeester. 1955-1958, 1962, 1964-1968, 1981-1982. 1 map
Stukken van de Financiële Commissie Bouwen in Barchem, commissie ter advisering aan het bestuur inzake de financiering van verbouwingen en nieuwbouw en ter beheer van de opbrengsten van de actie Een ton voor Barchem en andere door de commissie bijeengebrachte gelden in het Bouwfonds. 1964-1971. 3 mappen

NB. Nr. 83 bevat ook stukken betreffende een schenking uit 1961-1962 en nr. 85 financiële jaaroverzichten van vereniging en stichting uit 1957 en vanaf 1961.

1964-1965.
1966.
1967-1971.
Correspondentie betreffende contributiebetalingen door leden en vrienden en betreffende betalingen van rekeningen door de Barchembeweging. 1969-1975. 1 omslag
Correspondentie betreffende de financiën en rechtshandelingen inzake verhuur, onderhoud en verkoop van de directeurswoning, het pand Ten Bokkel, de conciërgewoning, een scheidingsmuurtje, een perceel, wegen, hakhout, het jachtrecht en betreffende een lening en de borgstelling voor een lening. 1969-1974. 1 omslag
Notulen van vergaderingen van en andere stukken van de Financiële Advies Commissie, commissie ter advisering aan de penningmeester inzake de financiële verhouding met de Stichting FUGA met betrekking tot cursuskosten, huurprijs, renovatieplannen en verkoop van de gebouwen. 1987-1989. 1 map
Stukken van de Commissie van Drie, commissie ter samenvatting en verheldering van nota's inzake de verkoop van de gebouwen aan de Stichting FUGA. 1989-1990. 1 map
Notulen van vergaderingen van de Commissie van Technisch Advies. 1926-1928. 1 omslag
Notulen van vergaderingen van de Beheerscommissie, stukken van de Financiële Commissie Bouwen in Barchem en andere stukken van het bestuur betreffende verbouwingen. 1962, 1964, 1966-1976, 1979. 2 mappen
1962, 1964, 1966-1968.
1969-1976, 1979.
Stukken betreffende het beheer van de gebouwen. 1970-1971, 1974-1982. 1 map
Stukken van de Bouwcommissie, commissie ter advies aan het bestuur inzake voorbereiding van verbouwingen en financieringsmogelijkheden. 1975-1976. 1 map
Stukken betreffende de huurovereenkomst inzake de verhuur van gebouwen en landerijen van de vereniging aan de stichting. 1976, 1979-1981. 1 omslag
Lijsten van leden en vrienden van de vereniging en stukken betreffende het leden- en vriendenbestand. 1911-1912, 1918, 1923, 1938-1939, 1972-1978 en z.j. 1 map

NB. Zie ook inv.nrs. 77 en 81 voor ledenlijsten en contribuanten.

‘De geschiedenis der Vereniging Woodbrookers in Holland van 28 December 1908 tot 28 December 1948', manuscript door D. Vorster. Z.j. 1 map
Concept van de publicatie ‘Een vonkje liefde' door Henk Woelders. Z.j. 1 stuk
Plakboek met krantenknipsels en andere stukken betreffende publicaties ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging. 1958. 1 map
Circulaires, persbericht en krantenknipsel betreffende het 60-jarig jubileum van de vereniging. 1968-1969. 1 omslag
Lijst van te Barchem aanwezige nummers van mededelingenbladen van de vereniging van 1908 tot en met 1972. Z.j. 1 stuk
Stukken betreffende het 75-jarig jubileum en betreffende het ontwerp en de levering van een verenigingsvlag. 1981-1983. 1 map
Inventarislijst van in verhuisdozen verpakt archief. Z.j. 1 stuk
Stukken van het bestuur betreffende ingekomen voorstellen inzake cursusthema's, programmering van het cursuswerk en het functioneren van medewerkersweekeinden en werkgroepen. 1954, 1963-1970, 1972 en z.j. 1 map
Ingevulde vragenlijsten van een enquête van het bestuur onder de deelnemers aan de zomercursussen in 1951. 1952. 1 map
Notulen van vergaderingen van de Programmacommissie en overige stukken betreffende werkzaamheden van de commissie. 1969-1982, 1986-1992. 5 mappen
1969-1982.
1986-1988.
1988.
1989.
1990-1992.
Stukken betreffende de regeling van de voorbereiding door de Programmacommissie van cursussen met vrije inschrijving. 1975, 1978-1979. 1 map
Stukken betreffende de taken van en betreffende trainingsweekenden voor Commissies van Leiding ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van cursussen. 1973-1979, 1981, 1983, 1985-1987, 1991 en z.j. 1 map
Stukken van Commissies van Leiding betreffende afzonderlijke cursussen. 1950-1958, 1960-1982. 7 mappen

NB. Nr. 113 bevat enkele begeleidende ingekomen stukken. 1986-1987.

1950-1961.
1960-1963.
1963-1971.
1972-1979.
1980-1981.
1982-1986.
1987-1992.
Programma's van cursussen en lijsten van deelnemers. 1910, 1912-1941, 1947-1982, 1984, 1986-1992. 15 mappen
1910, 1912-1930.
1931-1935.
1936-1941.
1947-1953.
1954-1965.
1966.
1967-1969.
1970-1972.
1973-1974.
1975.
1976.
1977.
1978-1979.
1980-1984.
1986-1992.
Verslagen van cursussen. 1911-1912, 1917, 1949-1950, 1957, 1964-1967, 1973, 1975-1976, 1980 en z.j. 1 map
Lijsten van en overzichten van aantallen deelnemers aan cursussen. 1954, 1956, 1970-1980 en z.j. 1 map
Stukken betreffende de Gewestelijke Barchemkring Drenthe-N.Overijssel. 1915-1920. 1 omslag
Stukken betreffende de Gewestelijke Barchemkring Gelderland en Overijssel. 1916-1940. 1 map
Stukken betreffende de Gewestelijke Barchemkring Utrecht-Gooi. 1916-1941. 2 mappen
Reglement en notulen van ledenvergaderingen.
Correspondentie en stukken betreffende financiën.
Reglement van de Gewestelijke Barchemkring Zuid-Holland. 1916. 1 stuk
Circulaires van de Meisjeskringen der Woodbrookers. 1918, 1920-1921, 1927-1928, 1931, 1949 en z.j. 1 omslag
Correspondentie betreffende de kandidatuur van studenten voor een beurs voor een verblijf van een kwartaal aan het Woodbrooke College, Birmingham. 1959-1965. 1 omslag
Stukken van de gespreksgroep Oudwijk inzake communicatie tussen de modaliteiten in de Nederlands Hervormde Kerk. 1961-1962. 1 omslag
Circulaires en notulen van vergaderingen van de Jongeren-commissie Barchem. 1964-1966; Jongeren-Post, periodiek van de Jongeren-commissie. 1964-1966. 1 map
Correspondentie van Piet van Ommeren met Wilhelm Schmid, lid van de linksvrijzinnig-protestantse beraadsgroep Beraad over Modern Geloof, later genoemd Modern Beraad ofwel Commissie Modern Beraad Barchem, en circulaires betreffende de cursussen en conferenties door de groep en de positie van de groep binnen de vereniging. 1965-1985. 1 map
Verslag van de bijeenkomsten uit de periode 1963-1967 van het Barchemcontact van protestantse hoogleraren, lectoren, studentendecanen, studentenpredikanten en echtgenoten. 1967; Circulaire van de Oecumenische kontaktgroep Hoogleraren, Lektoren, Studentendekanen en -predikanten van openbare Universiteiten. 1970. 1 omslag
Manuscripten van voordrachten gehouden op de reünie van Woodbrookers in 1909, op de zomercursus en een bijeenkomst in 1910 te Lunteren en op een bijeenkomst in 1911 te Bennekom. 1910-1911. 1 omslag
Manuscript van een voordracht door John Barlow gehouden op de London Yearly Meetings of the Religious Society of Friends (Quakers) in 1918 te Londen, Engeland. Z.j. 1 stuk
Circulaire met de tekst van het artikel ‘Albert Camus, een vraag aan de kerk' door R. Bakker. Z.j. 1 stuk
Circulaire ‘De levenshouding van een fysicus' door W. Lignac. Z.j. 1 stuk
Syllabus van het college ‘Sociale invloeden op moraal en religie' door N.N. 1923-1924. 1 stuk
Circulaire ‘Laagontwikkelde gebieden' door het Humanistisch Verbond. 1956. 1 stuk
Circulaires met teksten van toneelstukken door Bertold Brecht, Abel Herzberg, Jean-Paul Sartre, Dylan Thomas en anderen. 1958 en z.j. 1 map
Circulaires met teksten van toespraken door Maarten Luther, Menasje Doewsjani, A.W. Kist, H. van Praag en N.N. 1959, 1967-1968 en z.j. 1 omslag
Afleveringen van losbladige reeksen publicaties door de Centrale voor Vormingswerk vanwege de Nederlands Hervormde Kerk betreffende voorleesverhalen en voorlichting ten behoeve van bijbelstudieprojecten, jongeren- en ouderenwerk en dergelijke. 1963-1964, 1966 en z.j. 1 map
Circulaire met een samenvatting van de radio-uitzending ‘Laten we wel wezen' door de IKOR met kerkdienst, gespreksgroepen en paneldiscussie. 1970. 1 stuk
Berichten. Mededelingenblad voor oud-Woodbrookers. 1908-1911. 1 omslag
Stukken van de Liederenbundelcommissie betreffende de samenstelling, druk en verzending van een nieuwe uitgave van de ‘Liederenbundel voor Barchem'. 1953-1954. 1 omslag
Correspondentie met de redactie van Mededelingen. 1972-1973, 1975-1981. Met enkele circulaires van het bestuur betreffende de betekenis van Mededelingen en de taken van de redactie. 1966, 1969. 1 omslag
Notulen van de vergaderingen, correspondentie en andere stukken van de redactie van Mededelingen. 1975-1982. 2 mappen
1975-1980.
1980-1982.
Stukken van de redactie van ‘Affectiviteit', gezamenlijk themanummer van Mededelingen en Radar-Peiling, orgaan van de VCJC/VCSB. 1979-1980. 1 map
Drukproeven van illustraties voor cursusprogramma's en andere stukken betreffende drukwerk. 1919, 1941, 1950, 1959, 1973, 1982 en z.j. 1 map
Afschrift van een stuk betreffende de benoeming van Willem Banning tot directeur van de vereniging en de overeenkomst met de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (AG). 1929. 1 stuk
Correspondentie met de AG. 1948-1957, 1980, 1987-1988. 1 omslag
Circulaires van de AG betreffende bestuurs- en jaarvergaderingen en betreffende cursusprogramma's en -thema's. 1952, 1954-1956, 1959-1960, 1964, 1967-1968. 1 map
Cursus ‘Vermenselijking van het gezag' van de AG. 1967. 1 omslag
Circulaires van de AG betreffende muziek-weekendcursussen. 1968-1969, 1972-1973 en z.j. 1 omslag
Jaarverslagen, notulen van bijeenkomsten en van bestuursvergaderingen en andere stukken van het Oud-Woodbrookers Werkverband voor Internationale Samenwerking. 1924-1925, 1927-1940, 1945-1949 en z.j. 1 map
Circulaires betreffende de uitslag van en ingevulde vragenlijsten van de enquête over de verhouding van oud-Woodbrookers tot de kerken, de vereniging en het werkverband onder de oud-Woodbrookers. 1936. 1 map
Correspondentie van de voorzitter en van de secretaris van de Gedifferentieerde cursus, vanaf 1923 Werkverband van Gedifferentieerden, vanaf 1924 Woodbrookers-Werkverband voor modern-religieuse bewustwording, gemeenschap en cultuur en van 1937 tot de opheffing in 1940 Werkverband voor religieuze bezinning op cultuur-filosofische vragen. 1922-1932 en z.j. 1 map
‘Berichten'. Circulaires van het werkverband. 1923-1930, 1932, 1934, 1937-1940 en z.j. 1 map
Krantenknipsels en andere stukken betreffende publicaties omtrent de richtingenstrijd in de vereniging en het aftreden van G. van Senden als secretaris van de vereniging. 1913, 1917-1920, 1938, 1961, 1963. Met een afschrift van een circulaire van G. van Senden betreffende het archief van het werkverband. 1963. 1 map
Notulen van het directeurenberaad. 1972-1974. 1 map
Notulen van jaarvergaderingen, stukken betreffende besturenconferenties voor bestuursleden van aangesloten vormingscentra en verenigingen en correspondentie met de stichting. 1974-1981. 1 map
Jaarverslagen, notulen van ledenvergaderingen van en een publicatie betreffende het vormingscentrum. 1962-1964. 1 omslag
Notulen van jaarlijkse internationale reünies van en ingekomen stukken van de International Old Woodbrookers' Association. 1920-1941. 1 omslag
Programma's van cursussen en andere publicaties van het Woodbrooke College te Birmingham, Engeland. 1912, 1923-1928, 1930-1940, 1948, 1959, 1963, 1975-1979 en z.j. Met correspondentie betreffende financiële hulp aan het College. 1975-1978. 1 map
Schriftelijke cursussen van het Woodbrooke College. 1958. 1 map
Stukken betreffende de Quakerbeweging in Finland. 1977-1978 en z.j. 1 omslag
Prints van de door Dores Lignac uitgetypte inleidingen over 'De wereldbeschouwing van een fysicus' gehouden door Dr. W.P.J. Lignac voor de Haagse Barchemkring, voor de huiskring van ds. W. Aalders en in Barchem. 1957, 1967. 1 map
Boek Verdieping & Beweging. 100 jaar Woodbrookers. Tekst en redactie Dores Lignac. 2007. 1 deel
Uitnodiging voor de viering van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Woodbrookers Barchem op 31 mei en 1 juni 2008. Met inschrijfkaart. 2008. 1 omslag
Woodbrookers Cahier Aflevering 1. 2009. 1 katern