Archief Henk Sneevliet

Ingekomen brieven van H. Roland Holst . Met bijlagen 1914, 1917, 1919-1920, 1924-1930, 1933, 1935. 3 mappen
1914. 1 st
Loading...
1917. 1 st
Loading...
1919. 4 st
Loading...
1920. 2 st
Loading...
1924. 2 st
Loading...
1925. 10 st.

N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 11 mrt: ingekomen brief van Abd. C. Salim.
- 27 sept: ingekomen brief van H. van Walree, secretaris van de Internationale Arbeiders Hulp.
- 19 nov: ontwerp-prospectus voor Klassenstrijd .

Loading...
1926. 33 st.

N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 11 juli: ingekomen brief van M. Hatta, voorzitter van Perhimpoenan Indonesia.
- 30 okt: afschrift van een brief aan [R.] Manuel (ps. Van Riel).

Loading...
1927. 60 st.

N.B. Met brief gericht aan Sima [Sneevliet], 27 febr.; met bijlagen bij brieven van:- 22 april: ingekomen brief van G. van Gelder.
- 6 mei: ingekomen brief van H.J.C. Böschen, secretaris van de Socialistische Ontwikkelingsvereeniging, Amsterdam.
- 31 mei: ingekomen brief van H. Koch.
- 22 juni: ingekomen brief van W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij.
- 17 okt: doorslag van een artikel van H. Roland Holst 'Naar aanleiding van de Russische revolutie.

Loading...
1928. 30 st.

N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 6 jan: fragment van een ingekomen brief van G. Mannoury.
- 16 jan: ingekomen brief van Karl Korsch.
- 21 jan: ingekomen brief van Hanna Kosterlitz.
- 3 febr: ingekomen brief van Th. Liebknecht.
- [ 22 april]: ingekomen brief van [Frans] Liebaers.
- 5 nov: brief aan de VAAU Berlijn van HRH, ter doorzending.

Loading...
1929. 16 st.

N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 12 jan: ingekomen brief van J. Last.
- losse bijlage: ingekomen brief van Em. Querido en op de achterkant van [Daniel] de [Lange], 4 juni.

Loading...
1930. 3 st
Loading...
1933. 7 st.

N.B. Tijdens detentie ontvangen.

Loading...
1935. 1 st

N.B. Afkomstig van R.N. Roland Holst.

Loading...
Ongedateerd. 1 st

N.B. Vermoedelijke datum 20 jan. 1928.

Loading...
Kopieën van uitgaande brieven aan H. Roland Holst. Met bijlagen. 1924-1930. 1 map
1924. 1 st

N.B. Met bijlage bij brief van: - 20 nov: knipsel betr. de reactie van de Pravda op [L.D.] Trotski's nieuwste boek.

Loading...
1925. 7 st

N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 23 sept: circulaire van het NAS betr. het IAH-congres.
- 27 okt: afschrift van een brief aan S.[J.] Rutgers.

Loading...
1926. 26 st

N.B. Met losse bijlage: - afschrift van een brief van [J.A.] Brandsteder aan H. Roland Holst, 29 okt.

Loading...
1927. 40 st.

N.B. Met bijlage bij brief van:- 5 okt: afschrift van een brief aan A.R. de Jong.

Loading...
1928. 11 st
Loading...
1929. 13 st.
Loading...
1930. 9 st
Loading...
1935. 2 st.
Loading...
Ingekomen brieven van H. Roland Holst. Met een enkele fotokopie van een uitgaande brief van H. Sneevliet. Met bijlagen. 1911-1919, 1923-1926, 1928 en z.j. 2 mappen

N.B. Deze brieven zijn apart beschreven omdat ze oorspronkelijk slechts in fotokopie aanwezig waren. In 1988 zijn de originelen ontvangen en hiervoor in de plaats gekomen.

1911. 1 st
Loading...
1912. 1 st
Loading...
1913. 3 st
Loading...
1914. 6 st.
Loading...
1915. 3 st
Loading...
1916. 2 st
Loading...
1917. 1 st.
Loading...
1918. 1 st.
Loading...
l919. 9 st
Loading...
1923. 1 st
Loading...
1924. 5 st
Loading...
1925. 16 st
Loading...
1926. 3 st
Loading...
1928. 1 st.
Loading...
Ongedateerd. 1 st

N.B. Later vastgestelde datum 28 okt.

Loading...
Circulaire van de secretaris van de SDAP, [J.G.] van Kuykhof, met het verzoek zich beschikbaar te willen stellen als spreker voor de campagne ter ondersteuning van de kandidatuur van [W.P.G.] Helsdingen in het district Lochem. Z.j. [1901]. 1 stuk
Loading...
Agenda's voor gemeenteraadsvergaderingen. Met aantekeningen. 1907-1910. 1 map
Loading...
Ontwerp-begroting voor 1908 met memorie van toelichting. Met 'Verslag der commissie van rapporteurs over de ontwerp-gemeente-begroting voor 1908'. Met aantekeningen. 1908. 2 katernen
Loading...
'Verslag der commissie van rapporteurs voor de ontwerp-gemeentebegroting voor 1909' en 'Nota van Burgemeester en Wethouders tot beantwoording' van dit verslag. Met aantekeningen. 1908. 2 katernen
Loading...
Ingekomen brief van de [gemeente-] secretaris van Zwolle betreffende de kwestie van de salariëring van de heer Visscher, ambtenaar van de burgerlijke stand. 1907. 1 stuk
Loading...
'Statuten met gemeenteprogram der S.D.A.P.' van de Vereeniging van Sociaal-Democratische Gemeenteraadsleden. Z.j. 1 katern
Loading...
Authentiek afschrift van de uitspraak van het scheidsgerecht van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, waarvan H. Sneevliet deel uitmaakt, inzake het beroep van de ontslagen wachtmeester 2e klasse E. Muller uit Rosendaal. Met bijlagen, afschriften van gevoerde correspondentie en klad- 'Nota voor het scheidsgerecht inzake het beroep E. Muller' waarin H. Sneevliet en medelid A. Harms bezwaar aantekenen tegen de tekst van het vonnis. 1908. 1 map
Loading...
Statuten en reglement van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NVSTP). [1912?]. 1 katern
Loading...
Handelingen van de Tweede Kamer van 20-21 dec. 1912 betreffende de behandeling van de staatsbegroting voor 1913 'IIIde afdeling (spoorwegen)...'. Met aantekeningen van H. Sneevliet en afschriften van krantenartikeltjes n.a.v. de beschuldiging dat hij NVSTP-leden zou hebben aangespoord tot sabotage; met knipsel van een artikel 'De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en het Vereenigingsrecht van het Spoorwegpersoneel' van H. Sneevliet, gepubliceerd in De Amsterdammer. 1912-1913. 1 omslag
Loading...
Knipsels en exemplaren van kranten met artikelen van onder andere P.J. Troelstra en F. van der Goes betreffende de door Sneevliet aangekaarte opstelling van de SDAP/NVV inzake de ondersteuning van stakingen van niet- of anders-georganiseerden of wilde stakingen i.v.m. de zeeliedenstaking van 1911; betreffende het naar aanleiding hiervan ontstane geschil in de NVSTP; en betreffende het debat Troelstra-Sneevliet op 19 jan. 1913. 1912-1913. 1 map
Loading...
Ingekomen brieven en telegrammen en kopieën van uitgaande brieven. Met bijlagen. 1914-1918. 5 mappen
Alimin [Prawirodirdjo, M.]. 1917. 1 st.; Baars, A. 1915, 1917-1918. 20 st.; Baars-Cheriex, A.C. (To). Z.j. 3 st.; Berg, Nic. A.J. 1918. 1 st.; Bergsma, P. 1918. 1 st.; Bintarti, [R.] 1917. 1 st.; Burink, G. van. 1918. 1 st.
Loading...
Correspondenten Cluwen, J.F. - Hissink, G.W.1915-1918.
 • Cluwen, J.F. 1917-1918. 5 st.
 • Cock Buning, W. de. 1915, 1917. 4 st. N.B. Eén brief is incompleet.
 • Comité voor Bewegingsvrijheid (R. Alaewi). 1917. 2 st. N.B. Zie ook M. Kadhool.
 • Coster, Barend en C.(Kee)Coster-van Dijk. 1915, 1917-1918. 7 st. N.B. Met brief van:- 15 juni 1915: afschrift van een brief aan Ch.G. Cramer namens het HB van de ISDV. - 3 april 1918: mede afkomstig van Uhlenbeck. - 14 dec. 1918: mede afkomstig van [G.W.] Hissink.
 • Cramer, [Ch.G.] 1916. 1 st. N.B. Zie ook Coster. Darna Koesoema. 1915-1918. 8 st. N.B. Met bijlage bij:- ongedateerde brief: ex. van Pertimbangan van 22 mrt. [1917], waarin opgenomen de Maleise vertaling van Sneevliets artikel 'Zegepraal'.
 • Djajadiningrat, Hasan. 1918. 1 st.
 • Douwes Dekker, E.F.E. 1916, 1918. 5 st.
 • Eijk, F. van. 1918. 1 st.
 • Godijn, J. 1915. 1 st.
 • Hartogh, Coos en Marie. 1918. 5 st. Hinloopen Labberton, D. van. 1915. 1 st.
 • Hissink, .. 1917-1918. 2 st.
 • Hissink, G.W. 1918. 2 st. N.B. Zie ook Coster.Hulswit, N. 1917-1918. 2 st.
Loading...
Correspondenten Joesoef, M. - Lissa, [V.M.] van.1914-1918.
 • Joesoef, M. 1918. 1 st.
 • Kadool (Kadhool), M. 1917. 1 st. N.B. Aan het Comité voor Bewegingsvrijheid.
 • Karsten, Thomas. 1915. 1 st.
 • 'Knuppel, De'. 1918. 1 st.
 • Koch, [D.M.G.] 1914-1916. 8 st.
 • Koesoemo, T.O. 1917. 1 st.
 • Koperberg, S. 1915-1916. 5 st.
 • Kraan, C. 1918. 1 st.
 • Kromos. 1917. 1 st.
 • Lammerts van Bueren, C. 1917. 1 st.
 • Landheer, [H.L.]. 1918. 4 stukken. N.B. Met telegram: - 4 april: ook afkomstig van [F.] Vitalis.
 • Ligthart, Jan. 1918. 1 st.
 • Lissa, [V.M.] van. 1917-1918. 2 st.
Loading...
Correspondenten Marco [Kartodikromo] - Rutgers, S.J.1914-1918.
 • Marco [Kartodikromo]. 1916-1917. 2 st.
 • Matrozen op de torpedojager in Tandjong Priok (Tanjung Priok). 1917. 1 st.
 • Nathans, N. 1914-1915. 2 st.
 • Nienaber, Fred. C. 1918. 1 st.
 • Oskam, P.J. 1917. 1 st.
 • Perhimpoenan Kaoem Boeroeh 'Parajitna' (PKBP), hoofdbestuur. 1917. 1 st. N.B. Zie ook Soeharijo.
 • Petersen, L.W. 1915,1917. 2 st.
 • Poel, .. van der. 1917. 1 st.
 • Ravesteyn, W. van. 1915-1916. 2 st.
 • Rutgers, S.J. 1916. 2 st.
Loading...
Correspondenten Schoot, H.C.M.A. van der. - Zunghen, D.W. van(?).1915-1918.
 • Schoot, H.C.M.A. van der. 1915. 1 st.
 • Semaoen. 1918. 1 st.
 • Snel, Wim C. 1917-1918. 3 st.
 • Soeharijo, J.H. 1917. 1 st. N.B. Zie ook PKBP.
 • Sosrosoeditjo. 1918. 1 st.
 • Stam, J.C. 1917-1918 en z.j. 4 st.
 • Suryaningrat, S. (Soewardi Soerianingrat). 1915. 1 st.
 • Swart, IJ(?). 1918. 1 st.
 • Tjipto Mangoenkoesoemo. 1915. 4 st.
 • Veen, S. van der. 1915. 1 st.
 • Veerhoff, ...1917. 1 st.
 • Verberne, Irma. 1916-1917. 2 st.
 • Verberne, J.W. 1917. 2 st. N.B. stuk van:- 15 juni 1917: betreft afschrift van een bezwaarschrift van R.T. Mees tegen uitbreiding van de rietaanplant Kesesie (1912), met begeleidend schrijven voorzien van kanttekening van Verberne, doorgestuurd aan H. Sneevliet.
 • Vitalis, F. 1918. 1 st. N.B. Zie ook Landheer. Walbeehm, B. 1916. 1 st. Westerveld, D.J.A. 1915,1917. 3 st. Wezel, A. van. 1917-1918 en z.j. 6 st. N.B. Eén brief is incompleet.
 • Zunghen, D.W. van(?). 1915. 1 st.
 • N.N. en onleesbaar. 1916 en z.j. 3 st.
Loading...
Kopieboek van uitgaande brieven. 1915-1917. 1 deel

N.B. Gericht aan: B.B., B. C(oster), [J.] Darmstater, [J.A.] Fortuyn, Von In der Mauer, ISDV (bestuur, HB en afd. Batavia), Insulinde (HB en afd. Semarang), De Internationale (administratie van), [A.M.I Reevers, [S.] de Vries, N.N. Verhuizing en werkkring

N.B. Zie ook inv. nr. 68

Loading...
'Getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats', afgegeven door het gemeentebestuur van Blaricum in verband met zijn toekomstige vestiging in Soerabaja (Surabaya). 1913. 1 stuk
Loading...
'Toelatingskaart voor Java en Madoera' (Madura) ten name van H.J.F.M. Sneevliet, journalist, aangekomen te Tandjong Priok (Tanjung Priok, Jakarta) op 23 maart 1913 met het stoomschip D. van Twist. 1913. 1 katern
Loading...
Aanstellingsbrief voor zijn functie als secretaris van de Handelsvereeniging te Semarang. 1913. 1 stuk
Loading...
Visitekaartje van H. Sneevliet, secretaris van de Handelsvereeniging te Semarang. Z.j. 1 stuk, 3 ex
Loading...
Aantekeningen voor een concept-rapport betreffende de geschiedenis van de Semarangse Handelsvereeniging over de periode 1859-1911, van Sneevliet. Handschrift. 1914. 1 map
Loading...
Staten houdende overzichten van in- en uitvoer van produkten in Semarang en Medan. 1913, 1915-1917. 4 katernen
Loading...
Perskaart ten name van H. Sneevliet, vertegenwoordiger van de De Groene Amsterdammer, voor de koloniale tentoonstelling in Semarang. 1914. 1 stuk
Loading...
Ingekomen brief van E. de Kruijff betreffende een afwijzende beschikking op een sollicitatie bij de afdeling Nijverheid en Handel [van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel]. 1914. 1 stuk

N.B. Zie ook inv. nr. 50, D.M.G. Koch .

Loading...
Ingekomen brieven van en kopie van een uitgaande brief aan R.P. van Alphen betreffende een vacature bij de SCS [Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij] (Semarang-Cirebon). 1914. 4 stukken
Loading...
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan het Encyclopedisch Bureau in Weltevreden (Jakarta) betreffende Sneevliets sollicitatie naar een functie bij dit bureau. 1914-1915. 1 omslag
Loading...
'Groepsvertegenwoordiging', brochure geschreven door het hoofdbestuur van de VSTP, betreffende de instelling van zo'n vorm van vertegenwoordiging bij de Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië. [1913]. 1 katern
Loading...
Ingekomen brief van en kopie van een uitgaande brief aan M.H. Damme, 'hoofdinspecteur chef van den dienst der S.S. (staatsspoorwegen) op Java' betreffende een artikel in De Volharding nr. 10 getiteld 'Groepsvertegenwoordiging en vakorganisatie'. 1914. 2 stukken
Loading...
Ingekomen brieven van de afdeling Madioen (Madiun) van de VSTP en van [W.A.P.] Smith, ter verantwoording geroepen door de resident in verband met een propagandavergadering waarop H. Sneevliet sprak. 1914. 4 stukken
Loading...
Afschrift van het arrest van het Hooggerechtshof van Nederlandsch Indië op het appèl van het Openbaar Ministerie van Semarang inzake het verschil in straftoemeting aan een inlandse en een Europese beklaagde, veroordeeld wegens het ten onrechte laten vertrekken van een trein. 1915. 1 stuk
Loading...
Agenda houdende nauwkeurige aantekeningen betreffende zijn activiteiten als propagandist in dienst van de VSTP in de periode van 26 juni - 28 oktober. Met enkele knipsels betreffende zijn aanstelling. 1917. 1 deel en 2 stukken
Loading...
Telegrammen van de afdelingen Solo en Poerwokerto (Purwokerto) in verband met Sneevliet's vrijspraak en externering. 1918. 2 stukken
Loading...
Statuten van de Vereeniging Insulinde. 1913. 1 katern

N.B. Niet aanwezig sinds 1997.

Aanplakbiljet ter aankondiging van een openbare vergadering van de Vereeniging Insulinde afdeling Semarang naar aanleiding van de eis van twee jaar tegen [Mas Marco] Kartodikromo, met als sprekers Tjipto Mangoenkoesoemo en H. Sneevliet. 1915. 1 stuk
Loading...
Tekst van een motie aangenomen door het hoofdbestuur van de Vereeniging Insulinde in zijn vergadering van 30 aug. 1917 betreffende de opzegging van de samenwerking met de ISDV. 1917. 1 stuk
Loading...
Ingekomen brieven van het hoofdbestuur van de Vereeniging Insulinde ([E.F.E.] Douwes Dekker) betreffende pogingen om weer tot samenwerking te komen. 1918. 3 stukken
Loading...
Bewijs van lidmaatschap van de ISDV ten name van H. Sneevliet. Z.j. 1 stuk
Loading...
Statuten. [1914]. 1 katern, 2 ex
Loading...
Ingekomen brieven aan en kopieën van uitgaande brieven aan het hoofdbestuur en dagelijks bestuur van de ISDV. Met bijlage bij brief van 30 juni 1918: notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 juni 1918 en verslag van een propagandatocht van A. Baars. 1915-1918. 1 omslag
Loading...
Ingekomen brief van en kopie van uitgaande brief aan de afdeling Batavia van de ISDV. 1915. 2 stukken
Loading...
Verslag van de tweede jaarvergadering van de ISDV. 1915. 1 katern
Loading...
'Ontwerp-leidraad' om te komen tot een beginsel- en strijdprogram, toegezonden aan de leden van programcommissie van de ISDV, opgesteld door S. Koperberg namens het voorlopig dagelijks bestuur. Met [concept?-] 'Program van beginselen'. 1916 en z.j. 1 omslag
Loading...
Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 maart 1916. 1916. 1 stuk
Loading...
Pamflet van de ISDV afdeling Semarang voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor J.H. de Nijs en H.J.F.M. Sneevliet kandidaat worden gesteld. [1917]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende een verkiezingsrede van H. Sneevliet in verband met zijn kandidatuur voor de ISDV. 1917. Handschrift. 1 stuk
Loading...
Staat houdende een overzicht van het aantal abonnees op Het Vrije Woord , onderverdeeld in categorieën. 1918. 1 stuk
Loading...
Afschrift van het relaas van deurwaarder F.B.K.H.L. Eberlijn betreffende de betekening van een dagvaarding aan Mas Darnakoesoema (Darna Koesoema), redacteur-administrateur van het weekblad Goentoer Bergerak . 26 juli 1915. 1 stuk
Loading...
'Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië' betreffende de gratieverlening aan Mas Marco voor het nog resterende deel vande straf van zeven maanden, waartoe hij was veroordeeld op 3 nov. 1915, toegezonden aan de heren Sneevliet en [G.L.] Topée (Topee) door de secretaris van het gouvernement. 24 febr. 1916. 1 stuk
Loading...
'Boekoe Sebaran Jang Pertama oleh', brochure geschreven door Mas Marco naar aanleiding van zijn veroordeling wegens 'persdelicten'. 1916. 1 katern
Loading...
Circulaire en persbericht van het Comité (van Actie) voor Drukpersvrijheid betreffende de hernieuwde vervolging van Mas Marco. [1917]. 1 stuk
Loading...
Circulaire en afschriften van kopieën van uitgaande brieven aan het hoofdbestuur te Den Helder en de afdelingen in Nederland waarin wordt aangedrongen op krachtiger actie van het hoofdbestuur tegen de beperking van de vrijheid van vereniging en vergadering. Met aantekeningen. 1916 en z.j. 3 stukken

N.B. Invno 89 is vervallen.

Loading...
Verslag van een vergadering van militairen in Nederlands-Indië betreffende de strafwetten in het leger, geschreven door [J.A.] B[randsteder?]. Incompleet. [1917 ?]. 1 stuk
Loading...
Circulaires aan de afdelingen [en de leden?]. 1917-1918. 1 omslag
Loading...
Jaarverslag over 1917. 1918. 1 stuk
Loading...
Felicitatietelegram in verband met Sneevliets vrijspraak. 1918. 1 stuk
Loading...
Ingekomen brief van N. Josten en P.L. van der Meer, voorzitter, resp. penningmeester van de afdeling van de BMMP op het stoomschip Regentes betreffende de straffen opgelegd aan bemanningsleden die weigerden dienst te doen op 1 mei. Met bijlage. 1918. 2 stukken
Loading...
Afschrift van een artikel gepubliceerd in Het Vrije Woord van 30 juni 1918 getiteld 'De dienstweigering op de Regentes', betreffende een weergave van het relaas van de heer Angenent, propagandist van de R.K. Vereeniging van Marine-personeel aan boord van de Regentes over de dienstweigering op dit schip uit protest tegen de kwaliteit van de maaltijden. Met aantekeningen. 1918. 1 stuk
Loading...
Tekst van een verklaring, waarin de soldaten A.J.C. Badart en B. de Bondt meedelen dat de feiten vermeld in het artikel 'De hel van Java' van B. Coster naar waarheid zijn weergegeven. [1918]. 1 stuk
Loading...
Verslag van de gecombineerde ledenvergadering van 25-26 oktober in het Soerabajaas Marine Gebouw. 1918. 1 stuk
Loading...
Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur te Den Helder. 1917-1918. 5 stukken
Loading...
Beschrijvingsbrief voor de achtste Algemene Vergadering van de Bond te Den Helder. Met aantekeningen. 1917. 1 katern
Loading...
Citaat, geschreven door H. Sneevliet, uit een brief van De Krijger, die op het Haagse Noordeinde het hoofdbestuur van de BMMP ontmoette, zojuist terug van een audintie bij Minister van Marine [J.J.] Rambonnet. 1918. 1 stuk
Loading...
Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de BMMP op 7 juni 1918 te Den Helder, betreffende de voorwaarden gesteld door de Minister van Marine aan het weer toelaten van vakbondsactiviteiten aan boord en de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië. 1918. 1 katern
Loading...
Uitnodiging voor een gesprek op het parket voor H. Sneevliet van de officier van justitie bij de Raad van Justitie te Semarang, 10 april 1917. 1 stuk
Loading...
Afschrift van de 'Memorie van verzet inzake H.J.F.M. Sneevliet' van de officier van justitie bij de Raad van Justitie te Semarang, 4 juli. Handschrift en een incompleet getypt exemplaar. Met correspondentie betreffende het verzoek tot verstrekking van dit afschrift. 1917. 1 omslag
Loading...
Authentiek afschrift van het vonnis van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië betreffende de vernietiging van de beschikking van de Raad van Justitie te Semarang en hernieuwde dagvaarding ter openbare terechtzitting van de Raad van Justitie te Semarang i.v.m. het artikel 'Zegepraal', op 20 november. 1917. 1 omslag

N.B. 3 ex. , waarvan één geredigeerd als drukproef.

Loading...
Ingekomen brief van het advocatenkantoor Mrs. Wagener en Bijl en kopie van een uitgaande brief aan de heer [L.J.P.J.] Jeekel, juridisch adviseur, betreffende zijn verdediging. 1917-1918. 2 stukken
Loading...
Afschriften van dagvaardingen van de deurwaarders A.B. Carels en J.A. Kneefel voor getuigen à décharge (D.J.A. Westerveld, A.G.P. Wiewel, C. Hartogh) opgeroepen op verzoek van H. Sneevliet voor de rechtzitting van 20 november. Met begeleidend schrijven van A.B. Carels. 1917. 4 stukken
Loading...
Klad-lijsten van vragen te stellen aan de getuigen [J.F.H.A.] Later, [C.] Hartogh, [A.] van Wezel, [D.J.A.] Westerveld en [A.G.P.] Wiewel. [1917]. 7 stukken
Loading...
Tekst van de 'Verdedigingsrede uitgesproken voor den Raad van Justitie te Semarang door H. Sneevliet...'. [1917]. 5 mappen
Klad, handschrift, pag. 1-162.
Loading...
Klad, handschrift, pag. 163-237.

N.B. pag. 238-239 ontbreken.

Loading...
Doorslagen, pag. 1-191. Met inhoudsopgave.

N.B. pag. 238-239 ontbreken.

Loading...
Doorslagen, pag. 192-350.
Loading...
Aantekeningen betreffende pogingen om een afschrift te verkrijgen van de 'haaizaaiartikelen' en afschrift van het Koninklijk Besluit tot wijziging van de zgn. 'haatzaaiartikelen' opgenomen in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië nr. 205 van jan. 1914. Handschrift. 1914 en z.j. 2 stukken
Loading...
Aantekeningen uit verschillende boeken en bronnen betreffende de diverse aspecten van het door de Nederlandse overheid gevoerde beleid t.a.v. Nederlands-Indië op politiek, financieel en militair terrein en betreffende de sociale en economische situatie in Nederlands-Indië. Handschrift. Met ingeplakte knipsels. [1917]. 2 delen

N.B. Bevat gegevens uit de periode 1894-1917.

Deel 1.
Loading...
Deel 2.
Loading...
'Kort overzicht van de kwestie der koelie-contrakten', rapport van A.F. van Blommestein, oud-hoofdambtenaar voor de arbeidswetgeving in Nederlands-Indië. 1914. 1 omslag
Loading...
Afschrift van het 'Extract uit de algemeene beschouwingen voorkomende in de handelingen van de 2e Kamer der Staten Generaal betreffende de vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indië van het dienstjaar 1916'. Incompleet. Met aantekeningen. Z.j. 1 stuk.
Loading...
Aantekeningen houdende gegevens betreffende het aantal inwoners en de sterftecijfers te Semarang, de hygiënische omstandigheden, epidemieën van infectieziekten en de daartegen door de overheid te nemen maatregelen (overgenomen uit een rapport?). Handschrift. Z.j. 1 omslag
Loading...
Landkaarten van het westelijk deel van Java 'aangevende de uitkomsten van het landrenteonderzoek naar den economische toestand der bevolking in de gewesten alwaar de nieuwe regeling in 1916 volledig is ingevoerd...'. Batavia, 1916. 2 stukken
Loading...
Aantekeningen uit 'Een eereschuld' van Mr. C.Th. van Deventer (1899). Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen uit 'Sozial Reform und sozial Revolution' van [K.] Kautsky. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende 'Het proces Sneevliet' waarschijnlijk bestemd voor een rede na afloop van het proces [voor de ISDV in Soerabaja? (Surabaya)]. [1917]. Handschrift. 1 stuk
Loading...
Manuscript van het boek 'Het proces Sneevliet. De Sociaal-Democratie in Nederlandsch-Indië' door A. Baars en H. Sneevliet. Klad, handschrift en getypt. 1917. 3 mappen
Inhoud, errata, naschrift, literatuuropgave, pag. 1-90.
Loading...
Pag. 91-240.
Loading...
Pag. 241-314.
Loading...
Ingekomen brief en kopie van een uitgaande brief aan drukkerij G.C.T. van Dorp betreffende het drukken van 'Het proces Sneevliet' en een brochure. 1917. 2 stukken
Loading...
Staten van inkomsten en uitgaven en berekeningen betreffende de verkoop van het boek 'Het proces Sneevliet'. 1918. 1 omslag
Loading...
'De majesteit van het recht', ingezonden stuk van H. Sneevliet aan de hoofdredacteur van De Locomotief n.a.v. diens in dit blad gedane suggestie Sneevliet te externeren. 1917. 1 stuk
Loading...
Concept-artikel betreffende de kans op vervolging van H. Sneevliet i.v.m. zijn artikel 'Zegepraal'. Anoniem, met correcties van H. Sneevliet. Z.j. 1 stuk
Loading...
Kopieën van uitgaande brieven aan de heer [L.J.P.J.] Jeekel, juridisch adviseur. 1918. 3 stukken
Loading...
Correspondentie van H. Sneevliet met het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië betreffende verzoeken om afschriften en inlichtingen. Met afschrift van de memorie van appèl van de officier van justitie. 1918. 6 stukken
Loading...
Afschrift van het relaas en de dagvaarding van H. Sneevliet voor de rechtzitting in hoger beroep voor het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië op 27 maart 1918. 1918. 1 stuk
Loading...
Klad en concept-tekst van de verdedigingsrede van H. Sneevliet inzake de 'Appèlzaak "Zegepraal"'. 1 omslag
Loading...
'Memorie in revisie' aan het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, opgesteld door Sneevliets advocaat Mr. [L.J.P.J.] Jeekel, waarin bezwaren tegen het vonnis worden ingebracht. Met afschriften. 1918. 1 omslag
Loading...
Afschriften van de 'oproepingsbrief', 'acte van beteekening', dagvaarding en formulier van het proces-verbaal. 1918. 4 stukken
Loading...
Kopien van verzoekschriften van [H.W.] Dekker, voorzitter van de 'Spoorbond' en Semaoen, voorzitter van de Sarekat Islam Semarang, aan de Minister van Koloniën, de Volksraad en het kamerlid [D.J.] Wijnkoop, waarin zij aandringen op stappen tegen de dreigende externering van H. Sneevliet. [1918]. 2 stukken
Loading...
Klad-tekst van een verweerschrift tegen het proces-verbaal. [1918]. 1 stuk
Loading...
Concept van de 'Memorie van verweer tegen de voorgenomen externering' van H. Sneevliet. Met kopie van het begeleidend schrijven en bewijs van ontvangst getekend door de resident [P.K.W.] Kern. 1918. 1 omslag
Loading...
Afschrift van het bevelschrift waarin H. Sneevliet verder verblijf in Nederlands-Indië wordt ontzegd. Met 'acte van beteekening' en aantekeningen betreffende Sneevliets overdracht aan de politie. 5-16dec. 1918. 2 stukken
Loading...
Concept-tekst van een telegram aan de Gouverneur-Generaal in Buitenzorg houdende het verzoek om verlenging van de termijn van uitwijzing. Met kwitantie. 1918. 2 stukken
Loading...
Kwitanties voor de door Sneevliet overgedragen kassaldo's van Het Vrije Woord, het ISDV en Soeara Ra'jat en bewijzen van aangetekende verzending van poststukken en van een postwissel. 1918. 6 stukken
Loading...
Ingekomen brief van de Nederlandsch Indische Handelsbank, agentschap Semarang betreffende de tegoeden van H. Sneevliet bij die bank. 1918. 1 stuk
Loading...
Ingekomen brief van de Holland-Amerika Lijn, agentschap Semarang betreffende de aard en omvang van de bagage die Sneevliet op het stoomschip Noordam mag meenemen. 1918. 1 stuk
Loading...
Bewijs van ontvangst voor Sneevliets bagage bestemd voor de Noordam, afgegeven door de politieopziener P. de Munck ?. 1918. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van Het Vrije Woord van 16 nov. 1918, jrg. 4 nr. 7 als proefnummer toegezonden aan Gouverneur-Generaal [J.P.] van Limburg Stirum, echter geweigerd en teruggezonden. Met wikkel. 1918. 1 omslag
Loading...
Aantekeningen uit verschillende boeken betreffende maatschappij en geschiedenis van Nederlands-Indië. Met enkele aantekeningen over andere onderwerpen. Z.j. Handschrift. 1 deel.

N.B. Betreft waarschijnlijk gegevens verzameld voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië in 1913.

Loading...
Concept-artikel (?) 'Maar een Javaan', ondertekend met 'Vuurvliegje', geschreven in Sneevliets handschrift. [1914]. 1 stuk

N.B. Dit stuk is niet identiek aan het artikel 'Maar een Javaan' van H. Sneevliet in Het Vrije Woord van 10 jan. 1916.

Loading...
Landkaart van de regentschappen Semarang en Rembang, waarin aangegeven de lijnen van de Stoomtram-Maatschappij 'SamarangJoana' (Semarang-Juwana). 1916. 1 stuk
Loading...
Tekst van de 'Verordening tot heffing eener gemeentelijke inkomstenbelasting', vastgesteld door de Gemeenteraad van Semarang. Met aantekeningen. 1917. 1 stuk
Loading...
Exemplaren van het Staatsblad van Nederlandsch-Indië betreffende Koninklijke Besluiten inzake de reis- en verblijfskosten, reglementen en bezoldiging van de Volksraad, nr. 441-444. 1917. 4 katernen
Loading...
Manuscript van het artikel 'Labor condition in Japan' van S. Katayama, toegezonden aan Sneevliet vanuit de VS. Z.j. 1 omslag

N.B. Gepubliceerd in Het Vrije Woord van 25 mrt. en 25 april 1917 onder de titel 'Socialistische propaganda onder de Japanners'.

Loading...
Rapport betreffende 'Eenige groepen van cijfers welke een aanduiding geven omtrent den economischen toestand van de inlandsche bevolking in de laatste jaren'. [1918]. 1 katern
Loading...
Tekst van een verhandeling getiteld 'Het inwendige van metalen', geschreven in Sneevliets handschrift. Z.j. 1 omslag
Loading...
Pagina uit De Indiër met deel van een verslag van de algemene vergadering van de VSTP en verslag van de 'duurte-meeting' in Djocja (Yogyakarta). 11 april 1917. 1 stuk
Loading...
Knipsel uit De Taak van het artikel 'Vakbeweging en partijpolitiek' door S. K(operberg). [1917]. 1 stuk
Loading...
Pagina's uit Het Vrije Woord met de artikelen 'Insulinde van voorheen en thans' en 'Duidelijkheid gewenscht' van H. Sneevliet. 25 mrt. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina's uit De Indiër met artikelen waarin kritiek wordt geuit op de ISDV, de VSTP en H. Sneevliet. Sept. 1917. 4 stukken
Loading...
Knipsel betreffende Tjipto Mangoenkoesoema, die ontslag neemt als redacteur van De Indiër . Okt. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met een verslag van de door Insulinde belegde vergadering i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in Semarang, waarop hun kandidaat [D.J.A.] Westerveld spreekt. 24 mei 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina's uit De Indiër met artikel 'Verwarring in Insulinde' waarin J.F.H.A. Later zich keert tegen de opstelling van [E.F.E.] Douwes Dekker, en een ingezonden stuk van de laatste. Nov. 1918. 1 omslag
Loading...
Pagina's uit Nederlandstalige en Maleise kranten met artikelen n.a.v. de eerste vervolging van Mas Marco (Marco Kartodikromo) en betreffende het Comité van Actie tegen de artikelen 63 en 66 van het Indisch Wetboek van Strafrecht. 1915-1916. 4 stukken
Loading...
Pagina's uit Nederlandstalige en Maleise kranten met artikelen n.a.v. de tweede vervolging van Mas Marco en betreffende verdere acties van het Comité. 1917. 5 stukken
Loading...
Pagina uit het Bataviaasch Handelsblad met een artikel betreffende de uitspraak in de zaak tegen Mr. [W.K.S.] van Haastert, beschuldigd van 'persdelicten'. 1917. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van het Correspondentieblad van de BMMP te Den Helder, nr. 126. April 1918. 1 katern
Loading...
Exemplaar van Het Anker, weekblad gewijd aan de belangen van het mindere marine-personeel , nr. 854, waarin opgenomen de artikelen 'De Indische Beweging' en 'De Bond in 1917'. 1918. 1 katern
Loading...
Pagina uit De Indiër met het artikel 'De zg. soldatenraad' betreffende een werkverzuimactie van 18 soldaten uit protest tegen de arrestatie van [J.A.] Brandsteder. 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met het artikel 'Zegepraal' van H. Sneevliet. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina's en knipsels uit Nederlandstalige en Maleise kranten betreffende instelling van vervolging en het proces te Semarang. 1917. 4 stukken
Loading...
Pagina's uit Nederlandstalige en Maleise kranten met artikelen betreffende het proces voor het Hooggerechtshof van NederlandschIndië. 1917-1918. 1 omslag
Loading...
Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift nr. 6 van het artikel 'Verscheidenheden' van H. D[oeff] onder andere betreffende het proces Sneevliet. [1918]. 1 katern
Loading...
Pagina's en knipsel uit Nederlandstalige en Maleise kranten betreffende Sneevliets externering. 1918-1919. 1 omslag
Loading...
Exemplaar van De Tribune met de artikelen 'Een geraffineerde troonrede' van D.J. Wijnkoop en 'Indische brieven V' van Aroen (ps. van J.C. Stam). 20 sept. 1913. 1 stuk
Loading...
Pagina's uit Het Nieuws van den dag van Nederlandsch-Indië met de artikelenserie 'Koloniale problemen en hunne oplossingen'. 1915. 1 omslag
Loading...
Knipsels uit de Nieuwe Amsterdammer met de artikelen 'Algemeen drankverbod voor inlanders' en 'Terug naar mijn front' van S. Surya Ningrat (Soewardi Soerianingrat). 1917 en z.j. 2 stukken
Loading...
Knipsel uit de Nieuwe Amsterdammer met een spotprent betreffende 'Indië's ontwaken' van Willy Sluiter. 1917. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van Oetoesan Hindia met artikel 'Meten met twee maten' door Mas Mirah. 10 aug. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina uit de Sumatra-Post met artikel 'Postbeambten - politieke agenten'. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met verslag van de vergadering van de Bond van 'Europeesch en inlandsch pandhuispersoneel'. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina uit Het Nieuws van den Dag van Nederlandsch-Indië met berichten over de oktoberrevolutie in Rusland. 1917. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met artikel 'Indië en de Stembus', toespraak van Soewardi Surya Ningrat (Soewardi Soerianingrat) op een vergadering van de Indische Vereeniging te Den Haag. 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met artikel betreffende de oprichting van 'Mudato' vereniging ter wetenschappelijke bestudering van de muziek, dans- en toneelkunst van Oost- en West-Indië. 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met een verslag van de rede van Tjipto [Mangoenkoesoema] gehouden in de Volksraad. 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met polemiek tussen [A.] Baars en Semaoen over de 'Koedoesrelletjes'. 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Indiër met artikel 'Het derde S.I. kongres' 1918. 1 stuk
Loading...
Heimin , orgaan van (Japanse) socialisten in de Verenigde Staten onder redactie van S. Katayama, San Francisco, nr. 1-16. [1916]. 1 omslag
Loading...
Knipsels uit The International Socialist Review Chicago. 1916-1917. 1 omslag
Loading...
Knipsel uit De Amsterdammer met tekst en melodie van 'Puk van het Damrak' van Ed Coenraads (ps. van P. Endt). [1914]. 1 stuk
Loading...
Manifest van het 'Komitee' van revolutionaire socialisten houdende een oproep deel te nemen aan het Demonstratief Kongres tegen de Oorlog. 1916. 1 stuk
Loading...

N.B. Voor reisroute zie inv. nr. 226.

Eerste congres van de Komintern. Moskou, 2-19 mrt. 1919

N.B. stukken afkomstig van S.J. Rutgers.

Tekst van de rede van [S.J.] Rutgers over de situatie in Nederland. Doorslag. [2 maart 1919]. 1 stuk
Loading...
'Bericht aus der Türkei', tekst van een rede van M. Subhi. Stencil. Z.j. 1 stuk

N.B. M. Subhi is 'beratend Vertreter' van de Turkse sectie van het 'Zentral Bureau der Ostvölker'.

Loading...
'Bericht des Zentralbüros der Kommunistischen Organisationen der Völker des Ostens', tekst van een rede. Anoniem. Stencil. [1919]. 1 stuk
Loading...
Klad-tekst van de rede van [N.I.] Bucharin betreffende de 'Richtlinien (des Internationalen Kommunistischen Kongresses)'. Stencil, met veel verbeteringen. [1919]. 1 omslag
Loading...
Klad-rapport van H. Maring (ps. van H. Sneevliet), afgevaardigde voor Nederlands-Indië, betreffende de situatie in Nederlands-Indië. Met notitie voor Scheflo (Noorwegen). Handschrift. [1920]. 1 omslag
Loading...
Aantekeningen betreffende een bezoek op 9 juli aan het 'Gewerkschaftshaus "Die Erwachende Arbeit" centrum van 22 huizen der vakbonden'. Handschrift. [1920]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen van een bespreking ( 'in de slaapkamer van de Czaar') van de Commissie voor nationaliteiten en koloniale vraagstukken onder leiding van [V.I.] Lenin. Handschrift. [Juli 1920]. 1 stuk. 5 p
Loading...
Resoluties voorgesteld door Kohn (Feliks Kon) [Communistische Partij Rusland (Ukraïne)] 'Zu These 2' ( 'Kohn', 'nicht unterstützt') en 'Zu These 9' ( 'Antisemitismus'). [1920]. Handschrift. 2 stukken
Loading...
'Bericht der Kommission über die Nationalitäten und die Kolonialfrage' van H. Maring, secretaris. Met 'Rapport de la commission des questions nationales et coloniales', een niet-eensluidende vertaling. Doorslag. Met 'Samenvatting thesen Lenin 1920' [1920] en z.j. 3 stukken
Loading...
Aantekeningen van de avondzitting van 29 juli en de zitting van 30 juli betreffende 'Bedingungen der Aufnahme in die Kommunistische Internationale'. Handschrift. 1920. 1 omslag
Loading...
Fotokopieën van een drukproef van de notulen van de Ekstrennoc Sobranic Peterburgskogo Komiteta RSDRP(b) (Buitengewone Vergadering van het Petersburgse Comité van de RSDSP(b)) van 1 (14) november 1917. Z.j. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van Plamja (De Vlam), Literaturnopolitičeskij i chudnožestvennyj Žurnal, izdavaemyj Peterburgskim Sovetom Rabočich i Krasnoarmejskich Deputatov , nr. 11, uitgave van de Petrograder Sovjet, uitgereikt aan de gedelegeerden op het tweede congres van de Komintern. Juni 1920. 1 katern
Loading...
'Petersburg', gedicht uitgegeven door de Kommunistische Partei Deutschland (Spartakusbund). Gedrukt, met aantekeningen. [1920]. 1 stuk
Loading...
Foto's uit tijdschriften van de redevoering van H. Sneevliet vanaf de balustrade van het Winterpaleis in Petrograd en van de eerste zitting van het tweede congres van de Komintern. 1920. 2 stukken
Loading...
Exemplaar van de Petrogradskaja Pravda , nr. 160, waarin zijn opgenomen de artikelen 'Gollandskaja Indija i III Internacional' (Nederlands-Indië en de 3e Internationale) en 'Indija i bol'ševizm' (Indië en het bolsjewisme) van H. Maring. 22 juli 1920. 1 katern
Loading...
Artikel 'International Unity' betreffende de door het Congres van Genève aan de Britse sectie opgedragen taak de nationale socialistische- en arbeidersorganisaties te benaderen, die niet op dit congres (van de Tweede Internationale) aanwezig waren. Anoniem. Doorslag, met aantekeningen. [1920]. 1 stuk
Loading...
'Statistic reports concerning members of the provincial, district (uyezd) and town executive commitees of the Russian Socialist Federated Soviet Respublic, for the year 1919' van 'The People's Commisariat for Home Affairs', Moskou. Gedrukt. 1920. 1 katern
Loading...
Exemplaar van Krasnoarmeec (De Rood-Armist), nr. 21-22, themanummer gewijd aan V.I. Lenin. 1920. 1 katern
Loading...
Propagandistische ansichtkaart 'Tušiteli mirovogo požara!' (Blussers van de wereldbrand). Z.j. 1 stuk
Loading...

N.B. Voor reisroute zie inv. nr. 226.

Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven. Met bijlagen. N.B. Bevat ook enkele brieven geschreven kort voor zijn vertrek naar China; en enkele aan het archief toegevoegde brieven van H. Sneevliet aan anderen. 1920-1921. 1 map
 • Adler, Friedrich. 1921. 1 st. N.B. Betreft fotokopie van een brief van Sneevliet aan Adler.
 • Bergsma, P. 1921. 2 st.
 • Braambeek, Familie [H.J.] van. 1921. 1 st. N.B. Betreft ansicht van Sneevliet aan de familie van Braambeek.
 • Jasin, Mohamad. 1921. 1 st.
 • Miura, T. (redacteur van de Oriental Economist, Tokyo). 1920. 1 st.
 • Munster, G.J. van. 1921. 1 st.
 • Semaoen. 1921. 4 st. N.B. Met bijlage: concept van een politiek en economisch program voor de Centrale Sarekat Islam t.b.v. het CSI-congres te Soerabaja (Surabaya) van 6-10 oktober [1921].
 • Sneevliet, Rido. 1921. 1 st. N.B. Betreft ansicht van 'Vad[er]' (H. Sneevliet) aan zijn zoon Pim.
 • Soebakat (PKI afd. Bandoeng (Bandung)). 1921. 1 st.
 • Waard, .. de. 1921. 2 st.
 • Losse enveloppe. 1922. 1 st.
Loading...
Aanbevelingsbrief voor H. - 30 mei: ook aan Grollmann.
Loading...
Lijst van namen en adressen van contact? personen in India en Japan. Getypt, met aantekeningen. Z.j. 1 stuk
Loading...
Volmacht verleend aan H.F.M. Sneevliet door Semaoen, Boedisoetjitro, Mohamad Kasan, Hadji Boesro, Kadarisman, Soeradi, H.W. Dekker, P. Bergsma en [Tan] Malaka, samen vormende de besturen van de Sarekat Islam te Semarang en de 'Partij der Kommunisten in Indi' om deze partijen te vertegenwoordigen. Getypt. Semarang, 5 sept. 1921. 1 lapje.
Loading...
Volmacht verleend aan H.F.M. Sneevliet door het dagelijks bestuur van de Revolutionaire Vakcentrale RVC in Nederlands-Indi Boedisoetjitro, P. Bergsma, Najoan, T. Malaka, Semaoen, Soekindar, Soegeng om deze Centrale te vertegenwoordigen. Getypt. Semarang, 5 sept. 1921. 1 lapje
Loading...
Lijst van belangrijke artikelen van Chinese auteurs, in l919 verschenen in Construction . Met een commentaar van de anonieme samensteller. Handschrift. 1920. 1 stuk
Loading...
Uittreksel uit een artikel betreffende China van Wl. Wilenski V.D. Vilenskij in Die Kommunistische Internationale , 1920, nr. 16, p. 133-143. Handschrift. 22 maart 1922 ?. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de in China bestaande politieke partijen exclusief de Kuomintang. Handschrift, anoniem. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende politieke groeperingen in China en hun leiders. Handschrift, anoniem. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende politieke opponenten van de Kuomintang na de eerste revolutie 1911; Lijstje van de verschillende takken van de Kuomintang vertegenwoordigd in het 'huidige' parlement van Kanton Guangzhou; Gegevens betreffende een jeugdafdeling van de Kuomintang in Beijing. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Tekst van de 'General constitution' en 'Regulations of the Chun Kuo Min Tung' Kuomintang aangenomen op 9 nov. 1920. Handschrift, anoniem. Z.j. 1 omslag
Loading...
Formulier met Chinese tekst van de eed die een Kuomintanglid bij toetreding moet afleggen. Met Engelse vertaling van de tekst. Gedrukt, handschrift, anoniem. Z.j. 2 stukken
Loading...
Aantekeningen betreffende de belangrijkste punten uit de toespraak van Sun Yat-sen over de 'Tripple principles' gehouden op 6 maart 1920 ? in het hoofdkwartier van de afdeling Kwangton Guangdong van de Kuomintang. Handschrift, anoniem. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Lecture on the Five Powers' Constitution..', vertaling van een lezing van Sun Yat-sen gehouden voor de 'Kwangton Guangdong Educational Association' op 20 maart [1921]. Met schema van de bestuursorganen van de staat. Handschrift, anoniem. [1921]. 1 omslag
Loading...
Aantekeningen betreffende betreffende Sneevliets reis naar het Zuiden: geschiedenis van China; Kuomintang in Kwelin Guilin in jan. 1921; lijstjes van dingen die hij moet doen, adressen; gegevens betreffende de situatie in Kanton Guangzhou; lijstjes van achtergelaten kleding, van ministers; de Kuomintang in Swatow Shantou; de Kuomintang-pers en studeren in Kanton; e.a. Handschrift. Z.j. 1 stuk, 18 p
Loading...
Aantekeningen betreffende de situatie in Korea en betreffende de politieke organisatie van Koreanen in het buitenland. Handschrift. Z.j. 1 stuk, 22 p
Loading...
'The Chinese Reconstruction and the Relations to Russia', stellingen. Kweling Guilin. Handschrift, getypt. 10 jan. 1922. 1 stuk
Loading...
'Instructions for the representative of Ikki in South China', concept. Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
Fotokopie en afschrift van het 'Bericht des Genossen H. Maring für die Executive'. Getypt. Moskou, 11 juli 1922. 1 omslag
Loading...
Schrijfblokje houdende aantekeningen van reizen gemaakt in Europa en reisroute naar China in de periode juni 1920 - 23 dec. 1922 en van de hiervoor ontvangen geldsommen en gemaakte kosten. 1922. 1 deel
Loading...
Rekening betreffende verantwoording van de uitgaven in de periode 24 nov. 1920 - 2 febr. 1921 voor 'empfangene 280 Sterling fr das Bulletin Informationsdienst Berlin'. 1921. 1 stuk

N.B. Niet verzonden?

Loading...
Kwitanties ten name van H. Sneevliet van The Great Northern Telegraph Company Ltd of Denmark, Shanghai station, voor telegrammen naar Semarang 19 juli en Berlijn 12 aug.. 1921. 2 stukken
Loading...
Kwitanties exchange slips van American Express Co., Shanghai, voor in Mexicaanse dollars gewisselde Engelse ponden. 1921 en z.j. 6 stukken
Loading...
Ingekomen brieven en kopien van uitgaande brieven. 1922-1923. 2 mappen
Correspondenten Broido G.I. Brojdo. - Japanse Communistische Partij1923.
 • Broido G.I. Brojdo. 1923. 1 st;
 • Bucharin, [N.I.]. 1923. 3 st. N.B. Zie ook Safaroff;
 • Chantaly Zhang Tailei. 1 st;
 • Chen T.S. Chen Duxiu: zie Heller;
 • Chiang Kai Seh Chiang Kai-shek. 2 st;
 • Communistische Partij China, Centraal Comité: zie Heller;
 • Darsono: zie Semaoen;
 • Davtian Davt'jan, J. 7 st. 1923 N.B. Aan Simons ps. van H. Sneevliet; zie ook Joffe; brieven van:- 8 juni, 13 en 20 juli: ook aan Joffe;
 • Franke, Felix. 1923. 1 st;
 • Grollmann: zie Wompe;
 • Heller (Geller), L. 1923. 3 st. N.B. Met bijlage bij brief van:- 1 juli: brieven van de CPC, Centraal Comité: T.S. Chen Chen Duxiuaan Profintern en Russische Vakbond van Spoorwegarbeiders;
 • Japanse Communistische Partij: zie Voitinski.
Loading...
Correspondenten Joffe Ioffe, A.A. - Wompe Vompe, P.1923.
 • Joffe Ioffe, A.A. 1922-1923. 6 st. N.B. Brieven van:- 31 mei 1923: ook aan Davtian en Sinoview; - 20 juni en 18 juli 1923: ook aan Davtian;
 • Karachan, L. 1923. 2 st. N.B. Aan Philipp (ps. van H. Sneevliet)
 • Liao Tchun Kai Liao Zhongkai. 1923. 1 st;
 • Munster, G.J. van. 1923. 2 st. N.B. Brief van 30 okt. is gericht aan P. Bergsma;
 • Profintern: zie Heller;
 • Radek, [K.]. 1923. 1 st. N.B. Ook aan Safaroff; zie ook Safaroff;
 • Russische Vakbond van Spoorwegarbeiders: zie Heller;
 • Safaroff G. Safarov. 1923. 1 st. N.B. Ook aan Bucharin, Radek, Sinoview; zie ook Radek;
 • Semaoen. 1923. 1 st. N.B. Ook van Darsono;
 • Sinoview G.E.Zinov'ev: zie Joffe en Safaroff;
 • Sun Yat Sen Sun Yat-sen. 1922-1923. 2 st;
 • Tchang Ki Zhang Ji. Z.j. 1 st; N.B. Aan Simons; Voitinski G.N. Vojtinskij. 1923. 2 st; N.B. Brieven van: - 9 maart: met aantekeningen; - 27 maart: aan Simons; met bijlage: brief aan de Japanse Communistische Partij, Executief Comité;
 • Wilde Vil'de, S.L. 1923 en z.j. 2 st;
 • Wompe Vompe, P. 1923. 2 st. N.B. Brief van: - 12 april: aan Mander ps. van H. Sneevliet. - 30 mei: ook aan Grollmann.
Loading...
Register van ontvangen en verzonden telegrammen in de periode van 30 april - 18 juli 1923. Met aantekeningen betreffende ontvangen geldsommen. 1923. 1 deel
Loading...
Ontvangen telegrammen, afschriften van telegrammen en klad-teksten van verzonden telegrammen. 1923. 4 omslagen
[Davt'jan, J.]. 1 st.
Loading...
Joffe (Ioffe), [A.A.]. 6 st
Loading...
Vil'de, [S.L.]. 2 st
Loading...
[Žolkovskaja], Sima [L'vovna]. 2 st
Loading...
Schrijfoefeningen in het Japans (Kanji). Z.j. 2 stukken
Loading...
In- en uitreisvisum voor de RSFSR geldig van 10 juni 1922 - 20 dec. 1923, afgegeven door A. Kirov, gevolmachtigd vertegenwoordiger van de RSFSR in Duitsland, ten name van H. Sneevliet. Met foto. Stencil, handschrift. 1922-1923. 1 stuk
Loading...
Bevelschrift van de 'Far Eastern section of Comintern', Voitinsky (Vojtinskij) houdende de opdracht aan het Centraal Comité van de CPC haar zetel te verplaatsen naar Kanton (Guangzhou) en nauw samen te werken met Philipp. Getypt. Moskou, juli 1922. 1 lapje
Loading...
Getuigschrift afgegeven door het Presidium van het Executief Comité van de Komintern (EKKI), Karl Radek, waarin wordt verklaard dat de heer Philipp is benoemd tot correspondent voor het Verre Oosten voor de periodieken The Communist International en International Press Correspondence . Getypt. 24 juli 1922. 1 stuk
Loading...
Getuigschrift afgegeven door het EKKI ten name van Martin Ivanovič Bergman (ps. van H. Sneevliet) voor een dienstreis naar ĥita. Met stempels van grensposten. Getypt. Moskou, 10 jan. 1923. 1 stuk
Loading...
Bevelschrift van het EKKI (onder andere O.W. Kuusinen) betreffende de benoeming van H. Maring tot lid van het Bureau Verre Oosten (van de Oosterse afdeling van het EKKI) in Vladivostok. Getypt. 11 jan. 1923. 1 stuk
Loading...
Uittreksel uit de notulen van de zitting van het presidium van het EKKI van 10 jan. 1923 betreffende de benoeming van Maring tot (derde) lid van het bureau van de Oosterse afdeling van de Komintern in Vladivostok en annulering van zijn vroegere mandaat, getekend door W. Kolarow (V. Kolarov) namens het secretariaat van het EKKI. Getypt. 12 jan. 1923. 1 stuk
Loading...
Afschrift voor A.A. J[offe] (A.A. Ioffe) van het besluit tot instelling van een Bureau Verre Oosten van de Komintern bestaande uit Sen Katayam[a], H. Maring en G. Voitinsky (G. Vojtinksij) en betreffende de taken van het bureau. [1923]. Getypt. 1 stuk, 2 ex
Loading...
Aantekeningen uit verzonden en ontvangen telegrammen en van mededelingen uit de periode 7 mei - 5 juni betreffende werkinstructies voor Sneevliet en Stoyanowitch ([K.A.] Stojanovič). Handschrift. [1923]. Getypt. 1 stuk
Loading...
Lintje, nummer 189, in het Chinees gesteld ten name van Ma-lin (ps. van H. Sneevliet), dat diende als pas voor toegang tot het hoofdkwartier van Sun Yat-sen in Kanton (Guangzhou). Getypt. Z.j. 1 stuk
Loading...
Lijst van de artikelen van Chinese auteurs verschenen in 'New Youth' jrg. 8 (nr. 1-6) en 9 (nr. 1-16). Handschrift, anoniem. 1921-1922. 1 stuk
Loading...
Vertaling van de 'Declaration' opgenomen in nr. 1 van de Chineestalige 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) . Handschrift, anoniem, met aantekeningen van Sneevliet. [1922]. 1 stuk
Loading...
Uittreksel uit de 'Eastern Times' van 21 juni 1923 betreffende de omvang van de bevolking in de verschillende delen van China; en uittreksel uit 'Agrarian conditions in China', een artikel van Chen T.S. (Chen Duxiu) verschenen in 'Vanguard' ( Qianfeng ). Handschrift. [1923]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen uit de The Daily Herald betreffende het aantal personen werkzaam in verschillende beroepen en hun verdiensten in Changsha, Hunan. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Lijstje van namen en adressen van linkse (week- en maand-) bladen die verschijnen in Londen en New York. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende mededelingen van Liem Bür Tsu (Lin Boqu?) over de militaire situatie in Kanton (Guangzhou) na de verdrijving van Sun Yat-sen. Handschrift. Aug. [1922]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de 'People's Right(s) Organisation' en 'Among Peking professors a.s.o.'. Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende een vergadering in Beijing op 10 okt. 1922 van 86 politieke, vakbonds- en vrouwenorganisaties, waarop het afdanken van de troepen wordt geeist. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen van een gesprek met Dung Chong Hai (Deng Zhongxia) op 15 okt. betreffende de vakbondsorganisatie van de spoorwegarbeiders en betreffende vrouwenorganisaties in Beijing. Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de organisatie en het ledental van vakorganisaties in de grote steden en het aantal communisten dat hiervan lid is; namenlijstjes van personen uit de Communistische Partij China (CPC). Handschrift. Z.j. 1 stuk.
Loading...
Aantekeningen van [een bijeenkomst gewijd aan] een 'discussion on reorganisation labour work': over de houding van Wu Pei Fu (Wu Peifu) t.a.v. vakbonden; betreffende de organisatie van vakbondswerk in Shanghai; betreffende vrouwenorganisaties in Shanghai, Kanton (Guangzhou), Hankow (Hankou). Handschrift. Z.j. 1 stuk.
Loading...
Aantekeningen betreffende de bonden aangesloten bij de 'Hupeh (Hubei) Labour Federation', zoals ledental, invloed van communisten en Kuomintang in deze organisatie, gehouden stakingen en executies die daarbij hebben plaatsgevonden, gedeeltelijk op bevel van Wu Pei Fu (Wu Peifu); betreffende het protest dat Profintern en Komintern hiertegen moeten aantekenen. Handschrift. [1923]. 2 stukken
Loading...
Verslag van het verloop van de staking van spoorwegarbeiders op de lijn Beijing-Hankow (Hankou) van 4-10 febr. 1923. Handschrift. 1923. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de 'general conference (of) Student Unions' van 15 maart in Shanghai en betreffende een bijeenkomst van studenten in Beijing op 23 maart. Handschrift. [1923?]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende een conferentie in het huis van Lee C.T. (Li Dazhao) over gerezen moeilijkheden tussen de 'Hupeh (Hubei)-delegatie' en Chang K.T. (Zhang Guotao) naar aanleiding van zijn optreden tijdens de staking van de spoorwegarbeiders op de lijn Beijing-Hankow (Hankou). Handschrift. 30 maart 1923. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen van een gesprek met C.H. Teng (Deng Zhongxia) in Shanghai over de manier waarop men het vakbondswerk wil gaan aanpakken. Handschrift. 4 april 1923. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de mogelijkheden het vakbondswerk in verschillende plaatsen al dan niet openlijk te organiseren en betreffende de naar de mening van Tsai (Cai Hesen), Mao (Mao Zedong), Tan Ping Tsjan (Tan Pingshan) en Lee Han Djin (Li Hanjun) grootste problemen waarmee de partij kampt en mogelijke oplossingen daarvoor zoals centralisatie. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende China en Shanghai. 1923.
 • Aantekeningen betreffende de informatie van Han Te Lun (Xiang Ying) over de situatie en werkzaamheden van de afdelingen van de spoorwegvakbond langs de lijn Beijing-Hankow (Hankou) en enige spoorlijnen in de omgeving van Beijing in mei 1923;
 • betreffende informatie van Chang Lin Kwan (Zhang Lianguang) over de situatie in Hangkow (Hankou)in het algemeen en over de spoorwegvakbond;
 • betreffende gegevens uit een brief van Han Ta Lon aan Ch.T.S. (Chen Duxiu); betreffende een bespreking met Shen Tien (Chen Tian) over het 'Hupeh (Hubei)-vraagstuk' op 9 juni;
 • betreffende gegevens over de politieke-, industriële-, agrarische- en vakbondsorganisatie in Hunan en de zienswijze van Mau Tsze Tong (Mao Zedong), een van de leiders in Hunan, op de politieke situatie in China en de maatschappelijke verhoudingen in Hunan, juni 1923;
 • betreffende informatie van Wang Ho Po (Wang Hebo)over de staking en vakbondsorganisatie in Pukow (Pukou)en Shanghai;
 • betreffende informatie van Ten Pe (Deng Pei)over de vakbondssituatie in Tongshan (Tangshan);
 • betreffende informatie over Liu over de jeugdorganisatie. Handschrift. 1923. 1 stuk, 36 p.
Loading...
Aantekeningen betreffende de positie en organisatie van de vakbonden in Kanton (Guangzhou) en de invloed van politieke groeperingen hierin. Handschrift. [1923]. 1 stuk
Loading...
Visitekaartje van Li Toen van de 'Union of waiters in teahouses' met aantekeningen betreffende deze bond. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de 'Causes of the suffering of the rural population', 'methods to bring them in the nationalist movement', 'forms of organisation'. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen van adressen van Lo Dsanglung (Luo Zhanglong), Shanghai en Kao Yu Han (Gao Yuhan), Göttingen; en visitekaartjes van Liao Zhongkai, de Vakbond van bouwarbeiders in Kanton (Guangzhou) en Len Chen Ying en Wang C. Handschrift, gedrukt. Z.j. 5 stukken
Loading...
Ontwerp-begroting voor de opzet van het werk op het gebied van politiek en arbeidersbeweging en publicatie van weekblad, brochures en pamfletten; Aantekeningen betreffende de situatie van de afdeling van de Communistische Partij in Kanton (Guangzhou)na de schorsing van de leden die Ch[en] Ch[iung] M[ing] (Chen Jiongming) steunen tegen Sun Yat-sen, over jeugd- en vakbondsorganisatie en enige andere zaken. Handschrift. [1922]. 1 stuk. 1922.
Loading...
Aantekeningen [t.b.v. een verslag?] betreffende de uitvoering van de 'augustus'-instructie, aangenomen op het Hanchow-plenum (Hangzhou-plenum) van 30 aug., die individueel toetreden van CPC-leden tot de Kuomintang behelst. Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
Memorandum 'The immediate tactics of the Communist Party of China' van Chen Tu-Shiu (Chen Duxiu). Moskou, november 1922. Doorslag, getypt. 1 stuk
Loading...
'Resolution passed by the E.C. of the Komintern on the relations of the Communist Party of China to the "Kuomintang Party"'. Met afschrift. 12 januari 1923. Getypt. 2 stukken
Loading...
Aantekeningen betreffende de voornaamste punten uit een rapport van Kao over de '21 demands abrogation movement' en de activiteiten van de Kuomintang in Beijing aan het EKKI, door Tsai meegebracht naar Kanton (Guangzhou). Doorslag, getypt. [1923?]. 1 stuk
Loading...
'Directives to the II. Congres of the Communist Party of China' van W. Kolarow (V. Kolarov), secretaris van het EKKI. Getypt. 24 mei 1923. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen [gemaakt op het derde congres van de CPC] van de standpunten van de gedelegeerden Chu (Qu Quibai), Teng, Mou (Mao Zedong), Ten Pei (Deng Pei), Lee (Li Dazhao), Lin (Lin Yunan) betreffende de samenwerking met de Kuomintang. Handschrift, anoniem. [1923]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen [gemaakt op het derde congres van de CPC] betreffende de standpunten van afdeling Kwantung (Guangdong), Chan Shin Tin, afdeling Beijing, Tsai (Cai Hesen), Chen (Chen Duxiu), Chang K.T. (Zang Guotao) over de aard van de nationalistische beweging en de positie die de partij hierin moet innemen. Handschrift, anoniem. [1923]. 1 stuk, 14 p
Loading...
'Discussion on the relation between the CPC and Kuomintang', rede van H. Sneevliet op het derde congres, waarin hij reageert op de standpunten van de verschillende sprekers en aandringt op uitvoering van de EKKI-instructies. Getypt, met correcties. [1923]. 1 stuk
Loading...
'Thesis on the relation between the National movement + Komintan (Kuomintang)', concept-resolutie voor het derde congres. Handschrift, anoniem. [1923]. 1 stuk
Loading...
'A draft of program of the Chinese Comparty' aangenomen op het derde congres van de CPC. Getypt. Z.j. 1 stuk
Loading...
Kopie van een Engelse brief van vijf leden van het Centraal Comité van de CPC - Tschen Tu Siu (Chen Duxiu), Li Ta Tschau (Li Dazhao), Tsai Ho Sen (Cai Hesen), Tan Ping San (Tan Pingshan) en Mau Tsze Tong (Mao Zedong) - aan Sun Yat-sen, waarin zij hem onder meer verzoeken naar Shanghai te komenen daar een nationaal congres bijeen te roepen, met een begeleidend schrijven door H. Maring toegezonden aan Siniview (G.E. Zinov'ev), [N.I.] Bucharin, Joffe (A.A. Ioffe) en Davtian (J. Davt'jan). Kanton (Guangzhou). 25 juni 1923. Getypt. 1 stuk
Loading...
'Statement of the Communist Party of China on the present political situation', manifest van het Executief Comité van de CPC, geschreven door Chen Tu Siu (Chen Duxiu). Met concept. Kanton (Guangzhou), juli 1923. Gedrukt (5 ex.) en getypt. 1 stuk, 6 ex
Loading...
'The task of the Chinese Communist Party', artikel van K. Radek. Getypt, doorslag. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen [van een interview of speech?] betreffende verschil in aard en opstelling tussen de Kuomintang en de CPC. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Motie(?) van H. Sneevliet, waarin hij oproept tot het staken van aankondigingen in een krant, die uitsluitend het verbreken van de eenheid van organisatie van de arbeidersbeweging tot gevolg kunnen hebben. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
'The scheme for the establishment of an news agency', doelstelling en organisatie van het bureau en begroting voor de eerste periode. Concept. Getypt. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de 'Monthly review', met een lijst van Chinese schrijvers voor het blad. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Declaration of [the] Quomintang' (Kuomintang) en 'Programme of [the] Quomintang (Nationalist Party)'. Getypt. 1 jan. 1923. 2 stukken
Loading...
Kaartje van de provincies Guangdong en Fujian met aanduidingen betreffende troepenconcentraties(?) en [wapen-]arsenalen en namenlijstjes van militaire leiders en functionarissen van de Kuomintang. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Concept-tekst van een 'Plan of reorganisation of the K.M.T.' (Kuomimtang) en 'Organisation Kuo Mintang', een eerdere versie. Met namenlijstje van personen die Sneevliet in de verschillende functies zou willen zien. Handschrift. [Eind mei 1923]. 2 stukken
Loading...
Schema's voor de organisatie-structuur van de Kuomintang met namen van personen die Sneevliet geschikt acht voor bepaalde functies; met een begroting van de kosten van deze organisatorische opzet. Klad, handschrift. [1923?]. 4 stukken
Loading...
Aantekeningen van Sneevliet betreffende zijn activiteiten in de periode van 12 aug. - 7 sept. Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen voor het tweede bericht van Sneevliet [aan Moskou] over de periode na de partijconferentie te Hangzhou (28-30 aug. 1922). Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen van Sneevliet voor zijn derde bericht over de periode 14 okt. - 1 nov. Handschrift. [1922]. 1 stuk
Loading...
'Zur Frage unserer Arbeit in den Kolonial- und Halbkoloniallaendern ueberhaupt und in China ins besonders', stellingen van A. Joffe (A.A. Ioffe) en H. Maring. Doorslag, getypt. [Dec. 1922]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen [voor een verslag?] onder de kopjes 'report situation', 'informations', 'activity for next future'. Handschrift. 30 jan. 1923. 1 stuk
Loading...
'Bericht über meine Reise nach Mukden und meine Besprechung mit dem Marschall Tschang Tso Lin' (Zhang Zuolin) van H. Maring, verzonden aan [L.] Karachan, Joffe (A.A. Ioffe) en de leden van het politburo. Getypt. Beijing, 15 febr. 1923. 1 stuk, 2 ex
Loading...
'Bericht über die Lage in China und unsere Arbeit für die Periode von 15. bis 31. Mai 1923' van H. Maring, verzonden aan EKKI, Profintern, Bureau in Vladivostok, Oosterse afdeling van het EKKI; en aan Sinoview (G.E. Zinov'ev), Safaroff (G. Safarov), Dvt. (J. Davt'jan), Jff. (A.A. Ioffe). Doorslag, getypt. Met een afschrift. Kanton (Guangzhou), 31 mei 1923. 1 stuk, 2 ex
Loading...
Doorslag van een brief van H. Maring betreffende een verslag van de derde conferentie van de CPC, verzonden aan het EKKI, de Profintern en het Bureau in Vladivostok. Getypt. Kanton (Guangzhou), 25 juni 1923. 1 stuk
Loading...
'Manifest of the third Annual Conference of the Comm. Party of China (June 1923)', vertaling uit het Chinees, door H. Maring toegezonden aan het EKKI en het Bureau in Vladivostok. Doorslag, getypt. Kanton (Guangzhou), 3 juli 1923. 1 stuk
Loading...
Doorslag van een brief aan het EKKI en aan Safaroff (G. Safarov) betreffende de financiële situatie van de CPC en een verzoek om meer geld. Met vertaling van de op de derde conferentie aangenomen resoluties over het agrarische vraagstuk en over het rapport van de gedelegeerden naar het vierde congres van de Comintern. Getypt. Kanton (Guangzhou), 3 juli 1923. 2 stukken
Loading...
'Bericht über die Lage und die Arbeit in China über die Periode von 23[.] Juni bis 15[.] Juli 1923 von H. Maring'. Doorslag, getypt. Kanton (Guangzhou), 15 juli 1923. 1 stuk
Loading...
Memorie [van Sneevliet] 'Should a new southern government be established after the fall of Chen Chun Ming (Chen Jiongming) in Canton?'. Doorslag, getypt, met aantekeningen. Z.j. 1 stuk, 2 ex
Loading...
'Lincheng and Kuomintang' van Sentot (ps. van H. Sneevliet). Getypt, met verbeteringen. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Foreign help for the reconstruction of China' van Sentot. Getypt. Z.j. 1 stuk.
Loading...
'The political crisis and the demands of the workersunions at Shanghai' van Sentot. Getypt, met verbeteringen. Met aantekeningen anoniem handschrift. Z.j. 2 stukken
Loading...
'Their ways and ours' en op de achterzijde 'The danger at the gate' van Sentot. Getypt, met verbeteringen. 15 juli 1923. 1 stuk
Loading...
'Survey of the Nationalist Movement of China. Past and future' van H. Maring. Doorslagen, getypt, met verbeteringen. Z.j. 1 stuk
Loading...
'An unbelievable statement'. Doorslagen, getypt. Juli 1923. 1 stuk
Loading...
'His force and ours' van Sentot. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
'The character of the Nationalist Movement in China and our place in that movement'. Getypt, onvoltooid? Z.j. 1 stuk
Loading...
Correspondentie met Pjatnitzky (O. Pjatnickij), secretaris van het EKKI, betreffende problemen over de terugbetaling van een vordering op de bank Simon Carsch in Berlijn in verband met een transactie van maart 1921. Met bijlagen. 1922-1923. 1 omslag
Loading...
Kwitanties ten name van Simons, afgegeven door S. Wilde (S.L. Vil'de), voor een bedrag van 1.500 Mexicaanse dollars t.b.v. het tijdschrift 'Nieuw Rusland' en ten bedrage van 2.206 Mexicaanse dollars en 74 ct. ontvangen van de liquidatiecommissie van het 'Sjanghaise Leven'. 1922. 2 stukken
Loading...
Ontvangstbewijzen getekend door T.S. Chen (Chen Duxiu), K.T. Chang (Zhang Guotao) en Tsai (Cai Hesen) namens het Centraal Comité van de CPC voor bedragen ontvangen van S.L. Wilde (S.L. Vil'de) en H. Simons. 1922-1923. 3 stukken
Loading...
Declaraties van gemaakte kosten voor de reis van Beijing naar Shanghai en Kanton (Guangzhou) - voor de ontmoeting met Sun Yat-sen - en van de kosten van verzonden telegrammen van uit Kanton (Guangzhou) in de periode 15-30 mei 1923. 1923 en z.j. 2 stukken
Loading...
Kopieën van brieven van Davtian (J. Davt'jan) betreffende financiële aangelegenheden, met afrekeningen over de periode 31 mei - 20 juli 1923 (van H. Simons). 1923. 2 stukken
Loading...
Exemplaren van de - Chineestalige - ' The Guide Weekly ' ( Xiangdao zhoubao), nr. 1-33. Met aantekeningen. 1922-1923. 1 map
Loading...
Exemplaar van de China Review , vol. IV: 'China and the powers', nr. 3. Maart 1923. 1 deel
Loading...
'Special banking and financial issue of The Weekly Review ', supplement bij het nummer van 30 juni 1923. Met krantenknipsel. 1 deel en 1 stuk
Loading...
Ingekomen brieven van E. Bouwman en [J.A.] Brandsteder. 25 mrt. 1924. 2 stukken
Loading...
Verlofpas afgegeven door het Executief Comité van de Komintern aan H. Maring voor een verblijf in Kremenčug van 30 aug.-14 sept. 1923. Met aantekening op de achterzijde. Getypt. 29 aug. 1923. 1 stuk
Loading...
Aanbevelingsbrief voor H. Sneevliet, lid van de 'Autonomous Industrial Colony "KUZBAS"', op weg naar de kolonie in Kemerovo (Siberië), afgegeven door de 'President of managing board of "KUZBAS"', S.J. Rutgers. Met pasfoto. Getypt. Moskou, 20 okt. 1923. 1 stuk
Loading...
Paspoort afgegeven door het secretariaat van het Executief Comité van de Komintern aan H. Maring, referent van de Oosterse Afdeling, geldig tot 2 maart [1924]. Gedrukt, handschrift. [1924]. 1 stuk
Loading...
Introductiebrief voor Maring, geschreven door [N.I] Bucharin, gericht aan [I.V. Stalin]. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Kopie van een brief van H. Maring aan Sinoview (G.E. Zinov'ev) betreffende de motieven voor zijn verzoek om ontslag bij de Oosterse afdeling van de Komintern. Met bijlage: 'Organisation der Ostarbeit der Komintern'. Getypt. 8 maart 1924. 1 stuk
Loading...
Afschrift van een brief aan de Oosterse afdeling waarin H. Maring verzoekt om ontslag als referent voor China en Java per 1 april 1924, om terugzending naar Nederland en om benoeming in een leidende functie bij de Revolutionaire Vakcentrale. Handschrift. 13 maart 1924. 1 stuk
Loading...
Uittreksel uit protocol 127 van de zitting van het secretariaat van het EKKI van 24 maart 1924 betreffende Marings verzoek om de beslissing over zijn ontslag uit de Oosterse afdeling in te trekken en om in plaats daarvan per 1 april voor drie maanden op groot verlof te mogen gaan voor werk in Nederland, met welk verzoek wordt ingestemd. Handschrift. [1924]. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de situatie in Korea en de verhouding tot Japan; betreffende Brits-Indië (uit een publicatie van 1924); lijstje van dingen die Sima moet doen of eten om goed voor zichzelf te zorgen; aantekeningen onder het kopje 'Vernachlässigung'; aantekeningen betreffende Palestina en Egypte. [1924]. Handschrift. 1 deel
Loading...

'Die Bedeutung der Transportarbeiterbewegung für die allgemeine Bewegung im Osten', artikel van H. Maring, bestemd voor de Profintern. Getypt, doorslagen met verbeteringen. 3 maart 1924. 1 stuk
Loading...
'Unsere Verbindung mit den Transportarbeitern des Ostens', artikel [van H. Maring?]. Getypt, doorslagen. Incompleet. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Sun Yat Sen (Sun Yat-sen) und seine Position in Kanton (Guangzhou)' en 'Sollte versucht werden Sun Yat Sen (Sun Yat-sen) zu einer Verständigung zu bringen mit Tschen Tschun Ming (Chen Jiongming)?', memoranda van Sneevliet. Handschrift, gedeeltelijk ook in het Engels. Z.j. 2 stukken
Loading...
'Report to the Eastern section of the E.C.C.I.' van G. Voitinsky (G.N. Vojtinskij) uitgebracht aan het presidium van het Executief Comité van de Komintern. Getypt, doorslagen. 15 jan. 1924. 1 omslag
Loading...
Resolutie en concept-resolutie betreffende de 'Koreanische Frage' [van H. Sneevliet?]. Getypt, doorslagen, gedeeltelijk ook in het Engels. 26 februari 1924. 3 stukken, 23 p
Loading...
'Thesen der Oppositionsdelegation der K.P.D. (vorgelegt in Moskau im Dezember 1923)'. Gedrukt, en getypt, doorslagen. 1923. 1 omslag
Loading...
'Skizze über die Entwicklung der Opposition in der K.P.D.'. Stencil. [Dec. 1923]. 1 omslag
Loading...
'Zur Gewerkschaftsfrage in Deutschland', concept-tekst van een memorandum van Ruth Fischer. Getypt, doorslagen. [Eind 1923?]. 1 omslag
Loading...
Klad-tekst betreffende punten waarop het Verdrag van Versailles zou moeten worden herzien en standpunt t.a.v. de bezetting van het Roergebied. Incompleet. Getypt, doorslagen, met verbeteringen. Z.j. 1 stuk
Loading...
Rapport houdende afschriften van de 'Resolution of the Presidium of the E.C. on the Irish Question' en van een rapport en brieven van de Communistische Partij van Groot-Brittannië en de Communistische Partij van Ierland in de periode dec. 1922 - febr. 1924, bestemd voor de 'Commission on Ireland and the present situation in Britain', ondertekend met R.S. Getypt, doorslagen. [1924]. 1 omslag
Loading...
Aantekeningen betreffende inwonertal en ontwikkeling van de industrie in Britsch-Indië. Incompleet. Getypt. Z.j. 1 stuk
Loading...
Samenvatting van M.N. Roy's rapport betreffende India van december 1923. Handschrift. [1924?]. 1 stuk
Loading...
'Program of the Provisional All-India Central Revolutionary Committee' en 'Draft of the programme of the All-India Central Revolutionary Committee (made by a commission of the Executive Committee of the Comintern)'. Getypt, doorslagen, met enkele verbeteringen. Z.j. 2 stukken
Loading...
'Revolutionary movement in India and the Indian peasentry', memorandum van Zakaria (ps. van Rahmat Ali). Getypt, doorslagen. Z.j. 1 omslag
Loading...
'An open letter to the Reception Committee of the IV All-India Trade Union congress' van M.N. Roy. Gedrukt. Maart 1924. 1 stuk
Loading...
'Reise nach Java', verslag van A. Langkemper uitgebracht aan de Executieve van de Komintern, Oosterse afdeling. Stencil. 1923. 1 stuk, 2ex
Loading...
'Bericht des Genossen Semaoen über die Indonesische Bewegung für die Periode Januar 1922 bis Dezember 1923' uitgebracht aan Komintern en Profintern, vertaald door H. Maring. Doorslagen, getypt. [1923?]. 1 stuk
Loading...
' The Communist Movement in Indonesia Dutch East-Indies', klad-artikel van H. Sneevliet. Met bijlage: exemplaar van De Tribune van 20 febr. 1924, waarin een artikel van [W.] v[an] R[avesteyn] over de berichtgeving van de Nieuwe Rotterdamsche Courant betreffende Nederlands-Indië. Handschrift, gedrukt. [1924]. 2 stukken
Loading...
'Die ökonomische und politische Bedeutung Indonesiens. Vortrag des Genossen Maring bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung des Ostens. Am 23. Februar 1924'. Met aantekeningen. Getypt, doorslagen en handschrift. 1924. 1 omslag
Loading...
'Die Revolutionäre Bewegung Indonesiens', artikel van H. Maring. Getypt, doorslagen, met verbeteringen. 4 maart 1924. 1 stuk, 2ex.

N.B. Mogelijk bestemd voor publicatie in Bol'sevik , echter niet opgenomen.

Loading...
'Der weisse Terror in Holländisch-Indien', artikel van H. Maring. Getypt, doorslagen. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Instruktion an den Bevollmächtigten des Ost-Ressorts (Abteilung) der Exekutive der Komintern für die Arbeit in Indonesien', [concept van Sneevliet?]. Getypt, doorslagen, met aantekeningen. Z.j. 1 stuk

N.B. In het Russisch is erop geschreven: 'Geheim. Projekt kameraad Maring'.

Loading...
Ontwerp-resolutie van de Executieve van de Komintern betreffende de Communistische Partij van Palestina. Getypt, doorslagen. Z.j. 2 stukken
Loading...
'Material zur holländischen Frage', citaten van uitspraken van [L.L.H.] de Visser, [D.J.] Wijnkoop en [P.] Harkema over de kans op een revolutie in Duitsland, in de periode jan. 1923 - febr. 1924. Getypt. 1924. 1 stuk
Loading...
'Die Krise in der holländische Kommunistische Partei', rapport van H. Sneevliet aan de Executieve van de Komintern namens de oppositie in de CPH. 3 maart 1924. Getypt. 1 omslag
Loading...
Aantekeningen betreffende de organisatie van de Komintern en een op handen zijnde reorganisatie [waartoe werd besloten op het vierde kongres van de Komintern in 1922?]. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Theses on unionism', aanbevelingen voor het vakbondsbeleid van de Komintern. Getypt, doorslagen, met verbeteringen. Z.j. 1 stuk, 5 p

N.B. Waarschijnlijk van voor het tweede wereldcongres van de Rode Vakbonds-Internationale in nov.-dec. 1922 .

Loading...
Schrift met Russische taaloefeningen. Handschrift. Z.j. 1 deel
Loading...
Spotprent met waarschijnlijk H. Sneevliet als hoofdpersoon en tekst van Russische strijdliederen. Handschrift, anoniem. Z.j. 3 stukken
Loading...
Pagina's 7-9 van een verslag van het proces tegen de sociaalrevolutionairen in Moskou. Stencil. Juni 1922. 1 stuk
Loading...
Programma van de radiouitzendingen van de vakverenigingszender in Moskou. Stencil. 1922-1923. 4 stukken
Loading...
'Russische Parteidiskussion III', themanummer van de Internationale Presse Korrespondenz , nr. 13. 28 jan. 1924. 1 katern
Loading...
Knipsels uit de Frankfurter Zeitung , The Times , e.a. naar aanleiding van Lenin's dood. 1924. 1 omslag
Loading...

PERIODE 1919-1940. IN NEDERLAND

N.B. Sneevliet's verblijf in China en de USSR vormt een onderbreking van deze periode; betreft wel de korte perioden van terugkeer in Nederland tussen zijn reizen naar China en Rusland.

Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven. 1919-1928. 3 mappen
Correspondenten Abdu'laziz, A.S. - Rodenko, I.W.1919-1927.
 • Abdu'laziz, A.S. 1925. 1 st;
 • Ambijah. Z.j. 1 st; N.B. Geschreven in het Maleis; meegegeven voor Sneevliet?
 • Baars, A. [1920]. 1 st; N.B. Zie ook W. van Ravesteyn;
 • Bendien, J. 1920. 1 st;
 • Bergsma, P. l919. 2 st;
 • Borodin, [M.M.]. 1924. 1 st;
 • Bouwman, E. 1925. 1 st;
 • Brandsteder, J.A. 1919, 1927. 2 st;
 • Chantaly (Zhang Tailei). 1924. 2 st;
 • Communistische Partij Rusland, Centrale Controle Commissie, zie: Žolkovskaja;
 • Coster, Barend, Kee, Wim Arnold en Jan. 1919-[1920]. 2 st;
 • Cramer, Ch.[G.]. 1925. 1 st;
 • Darsono, zie: Semaoen;
 • Dekker, H.W. (Harry). 1919-1920, 1924. 5 st. N.B. Zie ook Trisno;
 • F[ischer], Ruth. 1 st;
 • Indische Sociaal-Democratische Vereeniging te Soerabaja (Surabaya), bestuur van de. 1 st;
 • [Ioffe], Adolf Abramovitsj (Ioffe, Adol'f Abramovič). 1924; 3 st;
 • Kern, [P.K.W.] (adviseur van Inlandse zaken, Batavia); 1 st; N.B. Betreft een open brief;
 • Kordenordt, W.A. van. 1 st;
 • Kraan, C. 2 st;
 • Kraus, J. (voorzitter van de Raad van bestuur van de N[ederlandsch]-I[ndische] S[poorwegmaatschappij]. 5 st; N.B. Met visitekaartje en kwitantie voor een telegram; zie ook inv. nr. 385;
 • Leuven, W. van. Z.j. 1 st;
 • Meer, P.L. van der. 1 st;
 • Munster, [G.J.] van. 1 st;
 • Nes, C. van. 1 st;
 • Onafhankelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, afd; Amsterdam. 1 st;
 • Partoatmodjo, S. l919 1 st;
 • R[avesteyn], W. v[an]. 1 st; N.B. Met bijlage: vonnis van de Raad van Justitie te Soerabaja (Surabaya) tegen Gerrit van Burink, ontvangen van A. Baars;
 • Rodenko, I.W. 2 st.1928
Loading...
Roy, M.N. en Evelyn Roy-Trent. 1923-1927. 57 st.

N.B. Helen Power is het pseudoniem van Evelyn, Jack Horner dat van Sneevliet .

Loading...
Correspondenten Rutgers, S.J. - Ilja en Marusja1919-1925.
 • Rutgers, S.J. 1919-1920, 1924. 6 st;
 • Seegers, L. 1926. 1 st;
 • Semaoen, 1920, 1924. 2 st; N.B. Ook van Darsono;
 • Singh(?). 1925. 1 st;
 • Sneevliet-Brouwer, Betsy, en Pim en Pam. 1919-1920, 1924 ; 6 st; N.B. Met brief ontvangen van G.J. Munsteren ontwerp-rekest, opgesteld door Sneevliet, inzake verlenging van de termijn voor vrije overtocht uit Nederlands-Indië naar Nederland voor Betsy;
 • Snouck Hurgronje, C. 1926. 1 st;
 • Stam, familie [J.C.]. 1919-1921. 3 st., waarvan één incompleet; [Struyvenberg], Fen. Z.j. 1 st;
 • Sun Yat Sen (Sun Yat-sen). 1924. 1 st;
 • Tillema, H.F. 1919. 1 st;
 • Tribune, De , administratie van (S.H. Delhaas). 1919. 1 st;
 • Trisno. 1924. 1 st. N.B. Ook van Achmad (ps. van H.W. Dekker); zie ook inv. nr. 361;
 • Vermeer. 1920. 1 st;
 • [Vojtinskij], G.[E.]. 1924. 1 st;
 • Wichmann, C. 1919. 2 st;
 • Wiessing, [C.A.]. 1920. 1 st; N.B. Betreft afschrift in een anoniem handschrift, incompleet;
 • [Wolf], Erwin. 1924. 4 st; N.B. Zie ook inv. nr. 373; Wijnkoop, [D.J.]. 1919. 1 st;
 • Zetkin, Klara (C. Zetkin). 1924. 1 st;
 • [Žolkovskaja], Simuscha (Sima)[L'vovna]. 1924. 1 st;
 • Arthur. 1924. 1 st;
 • Ilja en Marusja. 1924. 1 st;
 • N.N. en onleesbaar. 1920, [1923 ?], 1929. 4 st.
Loading...
Zakagenda. 1938. 1 deel
Loading...
Tijdelijk getuigschrift van het districtscomité Chamovno van de Russische Communistische Partij (Bolsheviki), waarin zij verklaren dat S.L. Man'koveckaja-Želkovskaja (Žolkovskaja) lid is van deze partij vanaf 1914. 4 juli 1924. 1 stuk
Loading...
Akte, waarin Tamara Žolkovskaja, weduwe van Lev Victor Žolkovski toestemming geeft aan haar dochter Sima (geboren 17 april 1896 in Kremenčug) in Amsterdam in het huwelijk te treden met H.J.F.M. Sneevliet. 5 juli 1924. 1 stuk
Loading...
Reçus van postcheques, ontvangen van Werner Heider, Berlijn. 1927-1928. 13 stukken

N.B. Misschien bestemd voor Sima?

Loading...
Kwitantie voor een taxirit Enschede-Zwolle. Z.j. 1 stuk
Loading...
Ingekomen brieven van en kopie van een uitgaande brief aan het NAS. Met opgaven betreffende het ledental in 1922 en 1924. 1919, 1924. 1 omslag
Loading...
Resolutie van de besturen van NVV en NAS voor het Gemeenschappelijk duurtecongres op 12-13 dec. 1919 in Amsterdam. Met aantekeningen van Sneevliet. 1919. 5 stukken
Loading...
Verslag van de vergadering van 30 april 1920 van de Commissie tot herziening van de beginselverklaring van het NAS. Met aantekeningen. 1920. 1 katern
Loading...
Notulen van de bestuursvergaderingen van het NAS van 25 en 29 juni 1923 (voornamelijk) betreffende de afscheiding van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond. 1923. 1 stuk
Loading...
Afschrift van een brief van [E. Bouwman] aan Dirlich van de DGR (Deutscher Gewerkschaftsring) betreffende een lening van tweeduizend goudmark. 11 mrt. 1924. 1 stuk
Loading...
Kopie van een brief van [E. Bouwman] aan het MEB (Moskaus Exekutiv Büro) van de RGI (Roter Gewerkschafts-Internationale) betreffende de houding van het NAS inzake het 'Duitse vakbondsvraagstuk'. 1924. 1 stuk
Loading...
Rapport van E. B[ouwman] betreffende interne verhoudingen en internationale verbindingen van het NAS en de positie van de moderne (reformistische) vakbeweging sinds de Eerste Wereldoorlog. Met verbeteringen van Sneevliet. Incompleet. 1925. 1 stuk

N.B. Bestemd voor Moskou?

Loading...
Ingekomen brieven van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders en van de Vakgroep Spoor- en Tramwegpersoneel van deze federatie. 1919. 5 stukken
Loading...
Visitekaartje van H. Sneevliet, bestuurder van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders [1919?]. 1 stuk, 2ex
Loading...
Kopie van een brief van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders aan 'Genosse Walter' houdende toestemming om de 'Barrkasse' voor f 150,- te verkopen. 1924. 1 stuk
Loading...
Stukken betreffende het beheer van de kas van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders ten tijde van de transportstaking in 1920 - H. Sneevliet was penningmeester - overlegd ten behoeve van een justitieel onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen geuit in De Syndicalist . Met retro-acta en bijlagen. 1920 - 1925. 1 omslag
Loading...
Ingekomen brieven van J. Oudegeest betreffende Sneevliets verzoek toegelaten te worden tot het congres. 1919. 3 stukken
Loading...
Moties van Kater, Sneevliet, [R.] Stenhuis, Merrheim en Grosspierre. Met aantekeningen. Z.j. 5 stukken
Loading...
Aantekeningen van het congres gemaakt door Sneevliet en deel van een verslag van het congres in een onbekende hand. 1919. 1 omslag
Loading...
'Regulativ der Internationale Transportarbeiter-Föderation', statuten. Met uitgebreide aantekeningen van Sneevliet betreffende aan te brengen wijzigingen. [1919]. 1 katern
Loading...
'Theses pour le congrés international d'Amsterdam, offertes par la C.G.T. hollandaise N.A.S.'. [1919]. 1 stuk

N.B. Op de achterzijde: kopie van een brief van Sneevliet aan Kraus, 1919 .

Loading...
Ingekomen brief en kopie van een uitgaande brief aan de Komintern. 1924. 3 stukken

N.B. Ook aan Sinoview G.E. Zinov'ev en Profintern.

Loading...
Kopie van een uitgaande brief aan Paul Schlecht. Met afschrift van een brief van J. de Kadt aan H. Sneevliet en vertaling van een artikel uit De Gemeenschap van 26 april 1924: 'Die Gewerkschaftsresolution der K.P.H. ...'. 1924. 1 stuk
Loading...
'Statutenontwerp van de partijminderheid der C.P.H.'. Met knipsel uit De Tribune van 25 febr. 1924 van de tekst van de voorgestelde statutenwijziging, te behandelen op het congres. 1924 en z.j. 7 stukken
Loading...
Ingekomenstukken bij en kopien van uitgaandestukken aan het Revolutionair Arbeiders Comité RAC. Met ledenlijst, aantekeningen en pamfletten. 1925. 1 omslag
Loading...
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan het EKKI, Oosterse afdeling van EKKI, Profintern en RVI en het Centraal Comité van de Internationale Rode Hulp. 1924. 1 omslag

N.B. Leden van het bureau zijn Semaoen, P. Bergsma, en J.A. Brandsteder.

Loading...
Statuten en reglement van de Sarekat Pegawei Laoet India SPLI, Vereniging van Indische Scheepsjongens aangesloten bij de Profintern, geschreven door Trisno. April 1924. 1katern
Loading...
Doorslag van 'Onze Taak', inleidend artikel voor het maandblad Pandoe Merah De roode gids. Met nummer 1 van deze uitgave. 1924. 1 omslag

N.B. De redactie bestaat uit P. Bergsma, Semaoen, H. Sneevliet.

Loading...
Ingekomen telegrammen en brieven ontvangen in het huis van bewaring en de strafgevangenis te Amsterdam. 1933. 1 omslag.
 • Bouwman, [E.]. 1 st;
 • Bouwvakarbeiders in Nederland, Landelijke Federatievan J.H.
 • B; Stricker. 1 st;
 • [Menist?], Ab, Jo, Ellie. 2 st;
 • Mooy, Joh. 1 st; Nabrink, [G.]. 1 st;
 • NAS-bestuur. 1 st;
 • Nieuwenhuis, C. en M. 1 st;
 • PAS Rotterdam. 1 st;
 • Rodrigues, Sall en Jenny
 • Rodrigues-Bamel. 2 st;
 • RSP Rotterdam. 1 st;
 • [Sneevliet], Antoon. 2 st;
 • Stricker, J.H.B., zie bouwvakarbeiders;
 • Tweede Kamer, Griffie. 1 st;
 • Luuk en Jo Amsterdam. 1 st;
 • T...s Amsterdam. 1 st;
 • '560 kinderen'. 1 st.
Loading...
Dagvaarding, verdedigingsrede en aantekeningen gemaakt tijdens zijn - preventieve - hechtenis betreffende zijn rechtspositionele situatie, met het oog op het proces en betreffende besprekingen met Rutgers v.d. Loeff en [Benno J.] Stokvis, advocaat. Handschrift en getypt. Met afschriften van artikelen en knipsels. 1918, 1926-1933. 2 mappen
Deel 1
Loading...
Deel 2
Loading...
Knipsels betreffende Sneevliets arrestatie en proces in verband met het manifest n.a.v. de muiterij op 'De Zeven Provinciën', betreffende enkele andere wegens opruing vervolgde personen in Nederland en andere onderwerpen. 1933. 1 map

N.B. Waarschijnlijk door anderen verzameld

Loading...
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven ontvangen en opgemaakt in zijn functie van kamerlid. 1936-1937. 1 omslag
Loading...
Agenda's van vergaderingen van de Tweede Kamer, zitting 1934/35 - 1936/37. Met aantekeningen en enige circulaires aan kamerleden. 1934-1937. 3 mappen
1934/1935
Loading...
1935/1936
Loading...
1936/1937
Loading...
Tekst van de rede van de Minister-president ? in de Tweede Kamer betreffende het voorgenomen beleid van de zojuist aangetreden regering. Mei 1933. 1 stuk
Loading...
Uitnodiging voor en verslag van de vergadering van de Tweede Kamer betreffende de geloofsbrieven en bewijs van toegang voor het lid der Staten-Generaal H.J.F.M. Sneevliet voor de verenigde vergadering op 19 sept. 1933 ter opening van de zitting 1933/1934. 1933. 3 stukken
Loading...
Concept-tekst van de rede van H. Sneevliet in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp met betrekking tot de oorlog in Abessini. 1935. 1 stuk
Loading...
Teksten van Koninklijke Besluiten betreffende 'voorzieningen omtrent weercorpsen' en betreffende het 'weerfonds tot verbetering van de materieele uitrusting van de landmacht en van de zeemacht'. Met aantekeningen. 1935-1936. 1 omslag
Loading...
Tweede-Kamerstukken betreffende voorstellen tot wijziging van de grondwet op diverse punten. Met een enkele aantekening. 1935-1937. 1 omslag
Loading...
Begroting van Nederlands-Indië voor het dienstjaar 1937. Met aantekeningen en afschriften van zinsneden uit krantenartikelen en gedeelte van de rede van Thamrin over de begroting op 13 juli 1936. 1936-1937. 1 omslag
Loading...
Nota betreffende 'den toestand van 's Rijks-financiën'; naamlijst der leden van Eerste en Tweede Kamer; lijsten van de leden van de commissies voor begrotingen van Nederlands-Indië; lijst van de trekking van de afdelingen van de Tweede Kamer en enkele anderestukken betreffende de zitting 1936/1937. 1936-1937. 1 map
Loading...
Tekst van de wetsontwerpen 'Voorbehoud tot het nemen van maatregelen met het oog op de vijandelijkheden in Spanje' en het 'Algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten'. 1937. 1 omslag
Loading...
Ingekomen brieven van en kopie van een uitgaande brief aan het Provinciaal Bestuur Noord-Holland betreffende de spreektijd bij de behandeling van de begroting. 1937. 3 stukken
Loading...
Reispas ten name van H. Sneevliet, afgegeven door het Comité Local de Milicies Antifeixistes, Port Bou. 1936. 1 stuk
Loading...
'Laissez passer' ten name van H. Sneevliet, afgegeven door de Partit Obrer d'Unificació Marxista, Barcelona. 1936. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen voor een spreekbeurt voor de [Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders], Vakgroep Spoor- en Trampersoneel in Zwolle 11 mrt.; voor een lezing voor Amsterdamse studenten betreffende de verhoudingen in Nederlands-Indië 14 okt.; betreffende zaken die hij wil regelen; voor een spreekbeurt voor de Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij 15 okt.. 1919. Handschrift. 1 deel
Loading...
Aantekeningen voor een 1 mei-rede in Hilversum. Incompleet. 1919. Handschrift. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen voor een cursus of spreekbeurt? getiteld 'De Indische beweging en het werk der rev. socialisten'. [1919?]. Handschrift. 1 stuk
Loading...
Schrijfblokje met aantekeningen voor een 1 mei-rede in Amsterdam. 1924. Handschrift. 1 deel
Loading...
Aantekeningen betreffende de USSR voor spreekbeurten?. Z.j. Handschrift. 1 deel
Loading...
Aantekeningen voor een spreekbeurt? betreffende de noodzaak om te komen tot oprichting van de Revolutionair Socialistische Partij RSP. [1929?]. Handschrift. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen voor een debat met [P.J.] Schmidt. 1931. Handschrift. 1 omslag
Loading...
Aantekeningen voor 1 mei-redes in Amsterdam en Zaandam. Handschrift. Z.j. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen betreffende de Italiaanse staatsrechtelijke organisatie t.t.v. Mussolini. 1925. Handschrift. 1 omslag
Loading...
Schema voor de opzet van een publicatie? 'Duitschland in den greep van Hitler'. Met citaten uit 'De economische gevolgen van den vrede' van J.M. Keynes; uit 'Duitschland zet de klok terug' van E.A. Mowrer; uit 'Machten van dezen tijd' van Jan Romein. [1933?]. 1 map
Loading...
Citaten uit het 'Welter-rapport'. [1933?]. 1 katern
Loading...
Tekst van een deel van een gedicht [van H. Roland Holst] in het handschrift van H. Sneevliet. Z.j. 1 stuk
Loading...
Lijst van titels van Duitstalige boeken. Met aantekeningen. Z.j. 1 stuk, 2ex
Loading...
Doorslagen van artikelen gepubliceerd in De Arbeid, Solidariteit , De Baanbreker , Klassenstrijd , De Nieuwe Weg , De Nieuwe Fakkel , De Internationale en artikelen voor incidentele publicaties. 1926-1931, 1936-1939. 12 port
1926
1927-1928
1919
1930
1931 jan.-juni
1931 juli-dec.
1936
1937 jan.-juni
1937 juli-dec.
1938 jan.-juni
1938 juli-dec.
1939
Manuscript van het artikel 'Die jüngste Explosion kolonialen Machtsübergriffes in Indonesien' van Sneevliet, vertaald door Rosey Pool. Met begeleidend schrijven. 1930. 1 omslag
Loading...
Manuscript van het artikel 'Liga en eenheidsfront' van H. Sneevliet. Z.j. 1 omslag
Loading...
Doorslag van het artikel 'La hiérarchie dans l'armée rouge', bestemd voor De Wapens Neder , ter vertaling toegezonden door Hem Day. Met begeleidend schrijven. Z.j. 2 stukken
Loading...
Ingekomen brieven van de VSTP. Met eensluidend afschrift van de volmacht verleden voor notaris E.C.F. Bloch te Semarang waarbij Sneevliet wordt gemachtigd de VSTP te vertegenwoordigen in 'Nederland en elders' en afschrift van een brief aan de Minister van Koloniën. 1919. 1 omslag
Loading...
Concepten van uitgaande brieven aan de Minister van Koloniën, waarin H. Sneevliet verzoekt om een onderhoud. 1919-1920. 2 stukken
Loading...
'Afschrift van het rekest van H.J.F.M. Sneevliet inzake zijn uitzetting uit Nederlandsch Indië'. Met afschrift van de memorie van toelichting. 11 dec. 1919. 1 katern, 6 ex
Loading...
Manuscript van het artikel 'Bij het vertrek van Baars' van [B. Coster], gepubliceerd in Het Vrije Woord van 1 mrt. 1919. [1919]. 1 stuk
Loading...
Manuscript van het artikel 'Waarom ik heenga' van A. Baars, gepubliceerd in Het Vrije Woord van 1 mrt. 1919. [1919]. 1 stuk
Loading...
Afschrift van de Memorie van Appèl van H.W. Dekker, controleur NIS, aan het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, waarin hij bezwaar aantekent tegen de argumentatie van de Raad van Justitie te Semarang inzake het vonnis van 15 febr. 1919, waarbij hij is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, wegens overtreding van art. 155 en 161 Swb. (persdelicten). 1919. 1 stuk
Loading...
'Verslag van het door [J.A.] Brandsteder en [J.H.] Smith gesprokene op de gecombineerde ledenvergadering [van de afdelingen van de BMMP] van 14 en 15 maart 1919' te Soerabaja (Surabaya). 1919. 1 katern, 2 ex
Loading...
Circulaires van het Hoofdafdelingsbestuur van de BMMP in Surabaya, nr. 10, van vertegenwoordigers van elkaar bestrijdende partijen, [J.F.?] van Nuchteren en A.W. Michels, en van de Onafhankelijke Organisatie van Minder Marine Personeel. 1919. 4 stukken
Loading...
Lijst van de ledentallen van de afdelingen (d.i. op schepen) van de BMMP gelegen in de havens van Rotterdam en Amsterdam, opgemaakt door W.A. van Kordenoordt. Z.j. 2 stukken
Loading...
Brief van Frans, soldaat te Ngawi, aan zijn vader, betreffende zijn situatie in Nederlands-Indië, de veroordeling die hem waarschijnlijk te wachten staat vanwege zijn deelname aan 'een actie' en betreffende andere persoonlijke aangelegenheden. 1919. 1 stuk
Loading...
Afschrift van een verzoekschrift van Jan Willem Verberne ter kennisname toegezonden aan de Tweede Kamer betreffende de uitbuiting in Nederlands-Indië. Met 3 bijlagen. 1919. 1 omslag
Loading...
Verzoekschrift van Pieter Bergsma en Soepeno, waarnemend voorzitter en secretaris van de VSTP aan de Minister van Koloniën betreffende een wettelijke regeling van de arbeid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Met bijlagen. 1919. 1 omslag
Loading...
Koloniaal verslag van Nederlandsch (Oost) Indië van 1920, voor de zitting (van de Tweede Kamer) 1920/1921. 1920. 1 omslag
Loading...
'Uittreksel uit het register der besluiten van den Gouverneur Generaal van Ned.-Indië' betreffende 'Regelen voor het toezicht op het byzonder onderwijs...'. Afschrift. 1923. 1 stuk
Loading...
Afschrift van een geheim ambtelijk schrijven van het PTT-kantoor in Djocja (Yogyakarta) aan het hoofd van de afdeling Algemene Postzaken in Bandoeng (Bandung) betreffende het achterhouden van een serie nummers van De Tribune . Met de kanttekening 'abusievelijk eerst aan mijn adres verzonden'. 1926. 1 stuk
Loading...
Pagina's uit Het Indische Volk , Algemeen Handelsblad en De Taak met artikelen betreffende Sneevliets zogenaamde suikerspeculatie, 'Baars' afscheidswoord' en kritiek op agitatoren als H. Sneevliet, A. Baars en Semaoen. 1919. 1 omslag
Loading...
Exemplaren van De Volharding. Orgaan der Vereeniging van Spoor- en Tramweg-Personeel in Nederlandsch-Indië , nr. 8, 11, 24. 1919. 1 omslag

N.B. Betreft onder andere vertrek van [A.G.P.] Wiewel en [H.W.] Dekker naar Nederland.

Loading...
Pagina's uit De Telegraaf met artikelen 'Bij den kroonprins van Djocja' (Yogyakarta) en 'De regeering en de Indische beweging. Vragen omtrent de arrestaties en externeeringen'. 1919. 1 stuk
Loading...
Knipsels uit Het Soerabajasch Handelsblad betreffende 'Landbouwtoestanden en vooruitzichten op Ceram' (Seram) en 'Grondbezit en gebruiken in de Molukken'. 1920. 2 stukken
Loading...
Knipsel betreffende de externering van P. Bergsma uit NederlandsIndië. Z.j. 1 stuk
Loading...
Exemplaren van De school van Nederlands-Indië. Orgaan van het Ned.-Ind. onderwijzers genootschap , nr. 30-31. 1924. 2 katernen
Loading...
Pagina's uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant met artikel 'De Indische troonrede', de rubriek 'Oost-Indië'; uit het Algemeen Dagblad met de rubriek 'Onze Oost' en een artikel van J.E. Stokvis, 'Indische opnamen'. 1924. 1 omslag
Loading...
Algemeen, historische en statistische gegevens. 1925-1928, 1931-1938. 1 port

N.B. In 1931-1932 en 1937-1938 ook de volkstelling.

Java. 1929-1930, 1932, 1934, 1938. 1 map
Atjeh Aceh. 1929-1938. 1 map

N.B. In 1938 ook Sumatra.

Nieuw-Guinea. 1936-1938. 1 map

N.B. Ook Molukken, 1938.

Overige buitenbezittingen. 1929-1938. 1 port
Algemene positie Europeanen. 1925-1926, 1929-1938. 2 mappen
Europese politieke beweging. 1928-1938. 3 mappen
Europese vakbeweging. 1929-1933. 1 map
Europese pers. 1928-1933. 1 map
Indische Sociaal-Democratische Partij. 1930-1933. 1 map
Fascistische beweging. 1932-1933. 2 omslagen
Zending. 1927-1938. 1 map
Europees optreden tegen Indonesiërs. 1928-1933. 1 map
Werkgeversorganisaties en ondernemingsraden. 1929-1933. 1 map
Diversen. 1931-1933. 3 omslagen
Algemene positie Indo-Europeanen. 1928-1938. 1 map
Indo-Europeanen en Indonesiërs. 1929, 1932. 2 omslagen
Kolonisatie door Indo-Europeanen. 1930-1933. 1 map
Politiek en vakbeweging. 1929-1933. 1 map
Diversen. 1931-1933. 3 omslagen
Algemene positie Chinezen. 1925-1938. 1 map
Chinese beweging. 1928-1933. 1 map
Chinese pers. 1928-1933. 1 map
Chinezen en Indonesiërs. 1930-1931. 2 omslagen
Diversen. 1932-1933. 2 omslagen
Vreemde oosterlingen. 1928-1934, 1936-1938. 1 map

N.B. Voor 1935 zie inv. nr. 488.

Diversen betreffende land en volk. 1926, 1928, 1930-1938. 1 port

N.B. Zie ook inv. nr. 462: betreft gedeeltelijk dezelfde onderwerpen.

Inlandse landbouw. 1930-1939. 1 map
Grondgebruik en grondrechten. 1929-1937, 1939. 1 map
Particuliere landerijen. 1929-1937, 1939. 1 map
Kolonisatie. 1932-1937, 1939. 1 map
Coperatie. 1933-1937, 1939. 1 map
Inlandse kapitaalvorming, handel en nijverheid. 1930-1931. 3 omslagen
Credietwezen. 1930-1937, 1939. 1 map
Woeker en pandhuis. 1929-1937, 1939. 1 map

N.B. Voor pandhuisdienst na 1933 zie inv. nr. 546.

Belastingdruk. 1927-1932. 1 map
Arbeidsverhoudingen en migratie. 1925-1937. 3 mappen
Arbeidsconflicten en aanslagen op ondernemingen. 1930-1939. 1 map
Arbeidsinspectie en -wetgeving. 1927-1937, 1939. 1 map
Poenale Sanctie. 1928-1933, 1936-1937, 1939. 1 map

N.B. Vanaf 1936 ook koeliewerving.

Onderwijs. 1925-1926, 1928-1937, 1939. 2 mappen

N.B. In 1933 ook de 'wilde scholen ordonnantie'.

Woningtoestanden. 1928, 1930-1931, 1933-1937, 1939. 1 map
Hygiëne. 1927-1933. 1 map
Volksgezondheid. 1934-1937, 1939. 2 mappen

N.B. Vanaf 1936 ook pest, tuberculose en malaria.

Cultuur en filmwezen. 1939. 1 omslag
Diversen. 1930-1937, 1939. 1 map
Algemeen. 1925-1937, 1939. 2 mappen
Vakbeweging en werkstaking. 1925-1937, 1939. 1 map
Inlandse pers. 1928-1937, 1939. 1 map
Islamitische beweging. 1928-1937, 1939. 1 map
Nationalistische beweging. 1928-1937, 1939. 1 port
Partai Nasional Indonesia. 1930-1931. 2 omslagen
Concentratie van nationalistische organisaties. 1930-1933. 4 omslagen
Perhimpoenan Indonesia. 1929-1931. 3 omslagen
Communistische beweging. 1925-1926, 1928-1937. 2 mappen
Fascistische beweging. 1934-1935. 2 omslagen
Politieke vervolgingen, verbanningen en veroordelingen, niet- toelating van vreemdelingen. 1925-1926, 1928-1937, 1939. 2 mappen

N.B. In 1933 ook 'De zaak Reens en Vrijburg'; vanaf 1935 ook beperking van bewegingsvrijheid.

Wettelijke maatregelen tegen bewegingsvrijheid. 1930-1934. 1 map
Digoelkamp. 1928-1937, 1939. 2 mappen
Buitenlandse centra der Indonesische beweging. 1928-1929, 1931. 1 map
Tweede en Derde Internationale en volksbeweging. 1931, 1934 en z.j. 4 omslagen
Internationale samenwerking tegen de volksbeweging. 1933, 1936. 2 omslagen
Opstand in West-Java. 1926-1927. 1 map
Opstand in Sumatra. 1927. 1 map
Razzia in december 1929. 1930-1931. 1 map
Rampokken en verzetsbeweging. 1939. 1 omslag
Diversen. 1931-1932, 1935, 1937, 1939. 1 map
Geschiedenis. 1929, 1931-1932. 1 map
Hollands imperialisme. 1925-1927. 1 map
Algemeen regeringsbeleid en Gouverneur-Generaal. 1925-1929, 1931-1932, 1934-1938. 1 port
Binnenlands bestuur. 1928-1929, 1931-1932, 1934-1938. 1 map
Inlands bestuur. 1928-1929, 1931-1932, 1934-1938. 1 map
Staatsregeling en bestuursvorming. 1929, 1931-1932, 1934-1938. 1 map
Volksraad. 1929, 1931-1932, 1934-1938. 2 mappen
Lokale raden. 1929. 1 omslag
Regentschapsraden. 1929, 1932. 1 map
Decentralisatie. 1928-1929, 1931-1932, 1934-1938. 2 mappen
Zelfbestuur. 1931-1932, 1934-1938. 1 map
Politie. 1928-1929, 1931-1938. 2 mappen
Justitie en gevangenissen. 1927-1929, 1931-1933, 1936-1938. 1 map

N.B. Vanaf 1936 alleen justitie; zie ook inv. nr. 540.

Leger en vloot, defensie. 1928-1929, 1931-1932, 1934-1938. 3 mappen
Burgerwacht, vrijwilligerscorpsen, semi-militaire corpsen. 1928, 1932, 1936, 1938. 1 map
Financiële gegevens en begroting. 1928-1929, 1931-1938. 1 port
Belastingwezen. 1933-1938. 1 map
Pandhuisdienst. 1933-1938. 1 map
Opium en zoutmonopolie. 1930-1938. 1 map
Loonregeling, pensioenen en positie burgerlijk overheidspersoneel. Het exemplaar van Madjoe. Maandblad der Vereeniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger , 1935, nr. 2. 1934-1938. 2 mappen
Positie militair overheidspersoneel. 1937-1938. 1 map
De ' Zeven Provinciën '. 1936. 1 omslag
Diversen. 1932-1938. 1 map
Algemeen en geschiedenis van de kapitalistische ontwikkeling in Indonesië. 1928-1929. 2 omslagen
Winstcijfers. 1928, 1932-1939. 1 map
Gouvernementsbedrijven. 1928, 1930-1937, 1939. 1 map

N.B. In 1935 ook boswezen.

Concessies en erfpacht. 1928-1929. 2 omslagen
Buitenlands kapitaal. 1928-1929. 2 omslagen
Bankwezen. 1928-1930, 1932-1937, 1939. 1 map
Handel. 1929-1939. 2 mappen
Verkeer. 1927-1933, 1935-1939. 1 port

N.B. Voor 1934 zie inv. nr. 558.

Luchtvaart. 1932-1939. 1 map
Radio. 1933-1939. 1 map

N.B. In 1939 ook telefoon; zie hiervoor ook inv. nr. 554.

Gas, electriciteit, waterleiding. 1935-1939. 1 map
Irrigatie. 1936-1937, 1939. 3 omslagen
Industrie. 1929-1939. 1 port
Petroleum. 1927, 1929-1939. 2 mappen
Mijnbouw algemeen. 19181928-1939. 2 mappen

N.B. Met knipsel uit 1918 betreffende de mijnbouw op Celebes.

Tin. 1928-1939. 1 map
Steenkool. 1928, 1935, 1937-1939. 1 map
Hout en boswezen. 1936-1939. 1 map
Cultures algemeen. 1928-1939. 2 mappen
Rijst. 1933-1939. 2 mappen
Suiker. 1927-1939. 1 map
Rubber. 1927-1939. 2 mappen
Bevolkingsrubber. 1928-1931, 1937-1939. 1 map
Rubberfonds. 1939. 1 omslag
Thee. 1930-1939. 1 map

N.B. In 1938-1939 ook koffie.

Koffie. 1936-1937. 2 omslagen

N.B. Zie ook inv. nr. 576

Tabak. 1928-1939. 1 map
Copra, kapok en andere vezels. 1936-1939. 4 omslagen
Visserij. 1929-1937, 1939. 1 map
Handwerk en kunstnijverheid. 1933-1939. 6 omslagen
Samenwerking Nederland-Indonesië. 1938. 1 omslag
Diversen. 1928, 1931-1937, 1939. 1 map
Rapporten over de economische toestand. 1935-1937, 1939. 4 omslagen
Europese gemeenschap in Indonesië. 1932. 1 omslag

N.B. Invno 586 is vervallen.

Indische gemeenschap: werkloosheid en steun. 1932, 1934-1937, 1939. 1 map
Lonen en loonsverlagingen in particuliere bedrijven. 1932, 1934-1937, 1939. 1 map
Voedselschaarste. 1932, 1934-1937, 1939. 1 map

N.B. In 1939 ook prijzen levensonderhoud en honger op Java.

Diversen. 1932, 1934-1937. 2 mappen
Opstelling van de Nederlandse regering t.a.v. Indonesië. 1931-1932, 1934-1938. 2 mappen
Opstelling van de SDAP inzake Indonesië. 1928-1929, 1932-1938. 1 map

N.B. Vanaf 1934 'opstelling van de arbeidersbeweging'.

Opstelling van de CPH inzake Indonesië. 1928. 1 omslag
Opstelling van Indonesische organisaties inzake de Liga tegen Koloniale Onderdrukking en Imperialisme afd. Ned. en internationaal. 1927-1929, 1931. 3 omslagen
Opstelling van NAS en RSP ten aanzien van Indonesië. 1928, 1930, 1933. 4 omslagen
Opstelling van de burgerlijke partijen inzake Indonesië. 1928-1930, 1933, 1936-1938. 1 map
Verenigingen en instellingen in Nederland in relatie met Indonesië. 1927-1928, 1934-1938. 5 omslagen

N.B. Betreft ook Perhimpoenan Indonesia.

Diversen. 1933-1938. 1 map
Buitenlands imperialisme algemeen. 1926-1927, [1932 ?]. 3 omslagen

N.B. In [1932?] 'belegging buitenlands kapitaal'.

Europa en Indonesië. 1928-1938. 1 map

N.B. In [ 1932?]-1933 ook 'Frans-Hollandse samenwerking Verre Oosten'.

Afrika en Indonesië. 1933-1938. 1 map
Amerika en Indonesië. 1928-1931, 1933-1938. 1 map
Australie en Indonesië. 1931, 1933-1938. 1 map
China en Indonesië. 1929-1930, 1932, 1934-1938. 1 map
Japan en Indonesië. 1928-1938. 1 port

N.B. In 1937-1938 ook 'Siam'.

Brits-Indië en Indonesië. 1929-1930, 1933-1938. 1 map

N.B. Vanaf 1934 'Engelse koloniën en Indonesi'.

Straits, Singapore en Indonesië. 1929-1933. 5 omslagen
Franse koloniën en Indonesië. 1934-1938. 4 omslagen
Filippijnen en Indonesië. 1929-1930, 1933-1936, 1938. 1 map
Overig Azië en Indonesië. 1928-1930, 1934-1935, 1937-1938. 1 map
Oorlogsgevaar in Oost-Azië. 1937-1938. 2 omslagen
Volkenbond en Indonesië. 1929, 1931, 1934, 1937-1938. 5 omslagen
Herverdeling koloniën. 1937-1938. 2 omslagen
Diversen. 1932-1938. 1 map
Algemeen. 1929-1930, 1934-1937. 1 map

N.B. Inhoud overlapt met inv. nr. 616-621.

Brits-Indië. 1930-1933. 3 mappen
Indo-China. 1930-1933. 3 omslagen
China. 1930-1932. 2 omslagen
Filippijnen. 1931-1933. 3 omslagen
Internationale verhoudingen in andere koloniale landen. 1938. 1 omslag
Diversen. 1930-1933. 3 omslagen
'Hoe de Indonesiërs de Hollanders zien', artikel uit De Tribune . 1925. 1 stuk
'De nieuwste explosie van koloniaal machtmisbruik in Indonesi', artikel van H. Sneevliet en 'Manifest' van Perhimpoenan Indonesia tegen de arrestatie van en huiszoekingen bij leden van de Partai Nasional Indonesia, uit De Nieuwe Weg . 1930. 1 omslag
Koloniale tentoonstelling in Parijs. 1931. 1 omslag
West-Indië. 1929, 1931-1937, 1939. 5 mappen
1929, 1931-1934
1935-1937, 1939
Lezingen, reisindrukken en literatuur over Oost- en West-Indië. 1929, 1931-1938. 3 mappen
Artikelenserie 'Indonesia' van 'Gadjah Poetih' uit De Nieuwe Fakkel . 1938. 1 omslag

Documentatie betreffende Europa en andere werelddelen

N.B. Voor Suriname en de Antillen zie inv. nr. 625-627.

Pamflet 'Een verklaring van Gorter' betreffende de weigering van de redactie van De Tribune artikelen tegen de Entente op te nemen. 1918. 1 stuk
Loading...
Pagina uit De Tribune met artikel 'Een welkomst- en protestvergadering' door de CPH georganiseerd t.g.v. Sneevliets terugkeer uit Nederlands-Indië. Met tekst van het lied 'De storm en de eik' van A.M. de Jong, opgedragen aan en gezongen voor H. Sneevliet. 1919. 2 stukken
Loading...
Pagina uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant met artikel over een spreekbeurt van H. Sneevliet voor de afdeling Zwolle van de CPH over het onderwerp 'De koloniale politiek der Nederlandsche regeering'. 1919. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van De Tribune met het artikel 'Het feest, het woord, de daad, de vlag' van Maring betreffende de feestelijkheden n.a.v. het 25-jarig bestaan van de SDAP. 1919. 1 stuk
Loading...
'Het moderne kijkspel of een tentoonstelling van kopstukken van het Nederlandsche Scheurmakers Verbond in 1923', brochure in dichtvorm van W. Beek, uitgegeven door 'een aantal kameraden die het ernstig meenen met het oude beproefde N.A.S.'. 1923. 1 stuk
Loading...
Exemplaren van De Tribune van 23-24 juni met het artikel 'Inzake partijkwesties' 1924. 1 omslag
Loading...
'Fata Morgana, orgaan van het buitengewone congres van de C.P.H., mei 1925 te Amsterdam onder redactie van Nitschewo'. Jrg. 16, nr. 13. 1925. 1 stuk, 2 ex
Loading...
'Eenige feiten van klasse-verraad der moderne arbeidersbeweging' verzameld door C.A. de Klerk, voorzitter van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland. Brochure. [1928 ?]. 1 katern
Loading...
Knipsel betreffende de burgerweermacht 'Pro rege' en de militaire vooroefeningen. 1928. 2 stukken
Loading...
Knipsels uit het Algemeen Handelsblad van de rubriek 'Politiek weekoverzicht'. 1929. 1 omslag
Loading...
Knipsel uit het Algemeen Handelsblad betreffende verschillende onderwerpen. 1929. 1 omslag
Loading...
Exemplaar van De Arbeid met een artikel betreffende de begrafenis van H. Maters. 1931. 1 stuk
Loading...
Knipsels betreffende de vredesbeweging en antimilitarisme. 1932. 1 omslag
Loading...
Knipsels betreffende de vrijwillige militaire organisatie, fascisme (oprichting NSB, Nationale Unie) en relatie van het Rode Kruis met het militarisme. 1932. 1 omslag
Loading...
Knipsel uit Het Volk betreffende het aannemen van het 'wetsontwerp tot tijdelijke korting op de salarissen' door de Eerste Kamer. 1932. 1 stuk
Loading...
Knipsels betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 1933. 2 omslagen
Deel 1.
Loading...
Deel 2.
Loading...
Knipsels betreffende de regeringsverklaring van Colijn en debatten in de Tweede Kamer. 1934. 1 omslag
Loading...
Pamfletten en krantjes van de CPN, afdelingen van de CPN en nevenorganisaties. 1935-1939 en z.j. 2 mappen
1935-1936.
Loading...
1937-1939 en z.j.
Loading...
Pamfletten en krantjes van de SDAP, afdelingen van de SDAP en nevenorganisaties. 1933, 1935-1939. 2 mappen
1933, 1935-1936.
Loading...
1937-1939
Pamfletten en krantjes van de 'burgerlijke' partijen. 1933, 1935-1939. 2 mappen
1933, 1935-1936
Loading...
1937-1939
Loading...
Pamfletten en krantjes van de NSB. 1935-1938. 1 map
Loading...
Pamfletten en krantjes van andere groeperingen. 1937-1938. 1 map
Loading...
Knipsels uit het Wiering's Weekblad met een artikel betreffende het hamsteren. 1939. 2 stukken
Loading...
1 Mei-nummer van Die Rote Fahne. Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund). 1919. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van Spartakus , uitgave van de KPD (Spartakusbund), nr. 1, waarin is opgenomen het artikel 'Parlament und Revolution. (Rundschreiben des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale)' van Sinowjew (G.E. Zinov'ev). 1 sept. 1919. 1 stuk
Loading...
Knipsels betreffende de Onafhankelijke Socialistische Partij Duitsland (USPD). 1920. 2 stukken
Loading...
Knipsels betreffende het nationaal-socialisme. 1932. 1 omslag
Loading...
Pagina uit De Radencommunist met deel van een artikel n.a.v. het proces tegen [M. van der] Lubbe, waarin de houding van de burgerlijke pers en van de Stalinisten wordt gehekeld. Z.j. 1 stuk
Loading...
USSR na 1924

N.B. Zie ook inv. nr. 664

Bulletin Communiste. Organe du communisme international, supplement bij nr. 23 bis, met het artikel 'Le suicide de A. Joffe' (A.A. Ioffe). Parijs, 1927. 1 stuk
Loading...
Exemplaar van Die Aktion , Heft 10/12, waarin onder andere zijn opgenomen de artikelen 'Rufe aus der Verbannung' van Trotski; 'Notschrei für Trotski' van Karl Radek; en 'Der Weg der Henriette Roland Holst' van Karl Korsch, Berlin 1928. Met circulaire betreffende een 'oproep' waarschijnlijk n.a.v. Trotski's verbanning, Z.j. 1 katern en 1 stuk
Loading...
Knipsels betreffende de moord op Kirow ([S.M.] Kirov) en de daarop volgende gebeurtenissen. 1934-1935. 1 map
Loading...
Knipsels uit Duitstalige kranten en tijdschriften betreffende Azië, Afrika, Australië, Midden-Oosten, Oost-Europa, Samoa, USSR en VS. 1927-1929 en z.j. 1 omslag
Loading...
Ingekomen brief van E. Bouwman betreffende de aanvaarding van Sneevliets ontslag als voorzitter van het NAS en redacteur van De Arbeid. 8 juni 1940. 1 stuk
Loading...
Buskaartje voor het traject Roosendaal-Bergen op Zoom. Met aantekening van W.H. Sneevliet-Draaijer: 'onze laatste rit in vrijheid....'. 5 maart 1942. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen en artikelen. 1941.
 • Aantekeningen van Sneevliet betreffende uitspraken over de NSB in Onze Taak , 1941;
 • lijstje van [door Sneevliet meegenomen?] boeken, brochures en schrijfbenodigdheden;
 • anonieme aantekeningen van na de oorlog betreffende een vergadering [van leden van de Revolutionair Communistische Partij?] over hun politieke opstelling in het algemeen en t.o.v. CPN en Eenheidsvakcentrale (EVC);
 • betreffende de opvatting van [J.] Burnham en de 'Johnson-Forest-tendens' t.a.v. de vraag of de Sovjet-Unie nog als arbeidersstaat kan worden beschouwd;
 • betreffende de EVC, die aansluiting bij de massa mist en het recht van de plaatselijke leiding [van de RCP?] te beslissen of de leden zich dienen aan te sluiten bij NVV of EVC. 1941 en z.j. Handschrift. 1 (uiteengenomen) deel.
Loading...
'Spartacus ontwaakt! Het derde front marcheert', brochure door Baanbreker (ps. van H. Sneevliet). 28 febr. 1941. 1 katern
Loading...
Ingekomen brief van 'Het Vijfmanschap rondom "D.V." (De Vonk)' aan de Centrale Leiding van het MLL-front betreffende hun bezwaren tegen de door hen gevolgde lijn. 25 sept. 1941. 1 stuk

N.B. Het vijfmanschap bestaat uit Jef Last, Tom Rot, Dirk Schilp, Wim Storm en Eddy Wijnkoop.

Loading...
Manuscript van een artikel van [Koolhoven?] betreffende de positie van de socialistische beweging en de bezwaren tegen programma en strategie van 'De Vonk'. Met correcties van Sneevliet. [1941]. 1 stuk
Loading...
Manuscript van 'De crisis der sociaaldemokratie', vertaling van de Junius-brochure (Zürich 1916) door Baanbreker. Incompleet. Z.j. 1 katern

N.B. Junius is een pseudoniem van Rosa Luxemburg.

Loading...
Concept-tekst en exemplaren van Contre le courant , België, nr. 11 (1.9.1941), nr. 3 (8.12.1941), nr. 21 (19.1.1942), en Tegen den stroom , een uitgave in samenwerking met het MLL-front (18.12.1941). 1941-1942. 1 omslag

N.B. Uitgave van G. Vereeken.

Loading...
Circulaire houdende het 'Antwoord van de verbondsvoorzitter van het R.K. Werklieden Verbond aan Dr. W. Hellwig, op 25 juli 1941' en 'uittreksel van het herderlijk schrijven, dat op zondag 2 aug. 1941 in alle katholieke kerken in Nederland is voorgelezen' betreffende de gelijkschakeling van het RKWV. 1941. 1 stuk
Loading...
'Rede van den Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt', brochure. [1941]. 1 katern
Loading...
Verzetsmanifest 'Laten onze artsen zich gelijkschakelen?'. [1941]. 1 stuk
Loading...

Opsporing, gevangenschap, proces

N.B. Betreft later verzamelde stukken.

Authentieke afschriften van een briefwisseling van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei betreffende een onderzoek naar de verblijfplaats van H. Sneevliet, Edo Fimmen en een aantal buitenlanders die worden verdacht van een 'angeblich geplantes Attentat auf den Führer und Mitglieder der Reichsregierung'. 1940-1941. 1 katern
Loading...
Afschriften van de processen-verbaal van de verhoren van H. Sneevliet, K. Barten, A. Menist, W.F. Dolleman, G.J. Koeslag, J. Edel, C.H. Gerritsen, R. Witteveen. [1942]. 1 omslag
Loading...
Afschrift van het proces-verbaal van de rede van Sneevliet op de tweede zittingsdag van het proces [8 april 1942 te Amsterdam]. [1942]. 1 stuk, 2 ex
Loading...
Afschrift van het proces-verbaal van het 'slotverslag' (de conclusie van de aanklager). [1942]. 1 stuk
Loading...
Afschrift van de acte van beschuldiging en vonnis. 9 april 1942. 1 stuk
Loading...
Fotokopieën van afscheidsbrieven van H. Sneevliet aan W.H. Sneevliet-Draaijer, Bep en Sal Santen en hun dochter en de familie Smeets-Sneevliet. 11-12 april 1942. 1 omslag
Loading...
Exemplaar van De Telegraaf met bericht betreffende de terechtstelling van Sneevliet en zeven medeveroordeelden. 13 april 1942. 1 omslag
Loading...
Afschrift van een gedeelte van een brief van [A.] Seyss-Inquart, waarin hij een typering van Sneevliet geeft en de doodstraf voorstelt. 15 april 1942. 1 stuk
Loading...
Knipsels betreffende 'Neuropa' (Neu-Europa) en het socialisme; betreffende Nederland in het nieuwe Europa; betreffende het verloop van de oorlogshandelingen; betreffende niet direkt bij de oorlog betrokken landen en terreur in bezette gebieden. 26 juni 1940 - 15 dec. 1941. 5 delen

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel letter R.
Loading...
Deel letter A.
Loading...
Deel letter B.
Loading...
Deel letter S.
Loading...
Deel letter I.
Loading...
Knipsels betreffende Duitsland, Italië, het Vaticaan, Spanje, de Balkan en het Nabije Oosten. 6 juni 1940 - 20 nov. 1941. 5 delen

N.B. Voor Iran zie inv. nr. 684 C.

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel letter V.
Loading...
Deel letter U.
Loading...
Deel letter W.
Loading...
Deel letter X.
Loading...
Deel letter Y.
Loading...
Knipsels betreffende Frankrijk, Engeland, de VS, Japan en het Verre Oosten, waaronder Oost-Indië. 1 aug. 1940 - 15 dec. 1941. 8 delen

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel letter K.
Loading...
Deel letter Z (1).
Loading...
Deel letter Z (2).
Loading...
Deel letter L.
Loading...
Deel letter M.
Loading...
Deel letter N.
Loading...
Deel letter O.
Loading...
Deel letter P.
Loading...
Knipsels betreffende Indonesië en overige koloniën, de Sovjet-Unie, de Duits-Russische oorlog en het antibolsjewisme. 29 juni 1940 - 11 dec. 1941. 8 delen

N.B. Voor Oost-Indië zie ook inv. nr. 692.

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel letter C.
Loading...
Deel letter D.
Loading...
Deel letter E.

N.B. Niet digitaal beschikbaar.

Deel letter F.

N.B. Niet digitaal beschikbaar.

Deel letter G.
Loading...
Deel letter I.
Loading...
Deel letter H.
Loading...
Deel letter J.
Loading...
Knipsels betreffende de capitulatie, bestuursmaatregelen van de Duitsers en financiën. Mrt. 1940 - nov. 1941. 3 delen

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel cijfer I.

N.B. Niet digitaal beschikbaar.

Deel cijfer II.
Loading...
Deel cijfer III.
Loading...
Knipsels betreffende arbeidsverhoudingen, vakbewegingen, overige sociale zaken en socialistische arbeidersbeweging. Juni 1940 - nov. 1941. 2 delen

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel cijfer IV.
Loading...
Deel cijfer V.
Loading...
Knipsels betreffende onderwijs, voorlichting en cultuur en betreffende de jodenvervolgingen. Juni 1940 - dec. 1941. 2 delen en 1 omslag

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel cijfer VI.
Loading...
Deel cijfer VII.
Loading...
Omslag.
Loading...
Knipsels betreffende de februari-gebeurtenissen. Met enkele pamfletten van de Duitsers, van het Lenin-Liebknecht-Luxemburg-front en Het Derde Front. Febr.-mrt. 1941. 1 deel
Loading...
Knipsels betreffende de (oude) politieke partijen en de Nederlandsche Unie, betreffende economische aangelegenheden en diverse onderwerpen. Juli 1940 - dec. 1941. 2 delen

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel cijfer IX.
Loading...
Deel cijfer X.
Loading...
Knipsels betreffende de NSB. Met enkele pamfletten. Juli 1940 - nov. 1941. 2 delen en 1 omslag

N.B. Met opschriften op de delen over de inhoud en periode.

Deel cijfer XI.
Loading...
Deel cijfer XII.
Loading...
Omslag.
Loading...
Knipsels betreffende 'overige fascisten' en het 'renegatendom' (d.i. de Troelstrabeweging en Paul Kiès, Nederlandsche Socialistische Werkgemeenschap, VARA, e.a.). Met pamfletten. Juni 1940 - okt. 1941. 1 deel en 1 omslag
Deel cijfer XIII.
Loading...
Omslag.
Loading...
Notulen van de vergadering van het werkcomité van 22 okt. 1945; lijsten van namen van personen aan wie kaarten zijn verzonden voor Westerveld [1945?] en voor de plechtigheid op 9 nov. 1946; administratie van ontvangen steunlijsten en -gelden; lijst van inkomsten en uitgaven; lijst van sprekers in de aula van Westerveld. 1945-1946. 1 deel
Loading...
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken. Met financiële bescheiden. 1945-1947, 1949. 2 mappen
1945
Loading...
1946-1947, 1949
Loading...
Rouwenveloppen met de namen van de tien gefusilleerden. Z.j. 1 omslag

N.B. Zonder inhoud, slechts een lege kaart is bijgevoegd.

Loading...
Condoleantielijsten. [1945]. 1 omslag
Loading...
Ingekomen brieven betreffende aanvragen van kaarten voor de plechtige onthulling van het grafmonument op 9 nov. 1946. 1 map
Loading...
Ingekomen brieven en afdrukken van ingekomen brieven. 1945, 1948-1951, 1956. 1 map.
 • Alma, Lie. 1956. 1 st;
 • Cosquino de Bussy-van der Lelie, A.M. le. 1945. 1 st;
 • Langkemper, A. 1950. 1 st;
 • Roland Holst, H. 1948, 1950-1951. 8 st. N.B. 1 origineel en 7 fotokopieën;
 • Rosmer, A. 1949. 1 st.
Loading...
Ingekomen stukken van het 'Comité ter verzorging van de laatste rustplaats van door het fascisme vermoorde revolutionnairen gedurende de Duitse bezetting 1940-1945'. 1945, 1948. 3 stukken
Loading...
Afschrift van een brief van J.H. de Pont aan C. Smeets-Sneevliet vlak voor de executie. 1942. 1 stuk
Loading...
Afschrift van een ingezonden stuk aan de redactie van De Vlam betreffende de gebeurtenissen in de gevangenis van Amersfoort in de nacht voorafgaande aan de fusillering van Sneevliet en zijn medeveroordeelden afkomstig van nr. 15 P.D.A. (P. Pluyter). Met begeleidend schrijven en ingekomen brieven. 1945-1946. 1 omslag
Loading...
Knipsels uit De Telegraaf , De Vlam , De Waarheid , Het Vrije Volk e.a. betreffende het proces, begrafenis en monument voor de gefusilleerden en betreffende de oorlogsmisdadiger W. Lages. 1942, 1945, 1954. 1 omslag
Loading...
Knipsels van artikelen betreffende H. Sneevliet uit La Battalla , de Nieuwe Rotterdamsche Courant , De Radiogids , Het Parool , De Tribune . 1947, 1949, 1952, 1954, 1956 en z.j. 1 omslag
Loading...
Pagina's uit Vrij Nederland met artikel 'Veertig jaar Sowjet-Unie'. 1957. 1 omslag
Loading...
Reclamebiljet voor 'l'Affaire Toulaev', roman van Victor Serge. Z.j. 1 stuk
Loading...
Fotokopieën van akten, correspondentie en knipsels van en betreffende Johan Horeman en C.H. Gerritsen en betreffende de berechting van de verraders van de Sneevliet-groep. 1945-1949. 1 omslag
Loading...

N.B. Betreft fotokopieën van originelen in privé-bezit; nieuwe afdrukken van een deel van de foto's uit de fotoalbums zijn opgenomen in de collectie Beeld en geluid van het IISG.

Fotokopieën van brieven van H. Sneevliet aan een lid van MLL-front. 1942. 2 stukken
Loading...
Fotokopieën van condeolancebrieven bij het overlijden van Mien Sneevliet-Draaijer. Met bedankbrieven van S. Santen en G. Santen-Blaauw. 1965. 1 omslag
Loading...
Fotokopie van een brief van Ellie Menist betreffende de toezending van foto's en een anoniem 'welkom thuis'-briefje. 1975 en z.j. 3 stukken
Loading...
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende Sneevliet met zijn ouders en foto's van plaatsen uit zijn jeugd, onder andere Den Bosch. 1936 en z.j. 1 omslag

N.B. ' Sneevliet -album 5'.

Loading...
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende H. Sneevliet, Betsy, Pim en Pam (vanaf hun geboorte tot volwassenheid). Z.j. 1 omslag

N.B. ' Sneevliet -album 1'.

Loading...
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende de begrafenis van Pim, overleden op 4 maart 1932. Z.j. 1 omslag

N.B. ' Sneevliet -album 4'.

Fotokopieën van een fotoalbum betreffende de begrafenis van Pam, waarschijnlijk overleden op 26 januari 1937. Z.j. 1 omslag

N.B. 'Sneevliet-album 3'.

Loading...
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende Sneevliets dochter Sima en haar ouders, Sima Žolkovskaja en H. Sneevliet. 1924-1934. 1 omslag

N.B. 'Sneevliet-album 2'.

Loading...
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende kampen van de Leninistische Jeugd Garde en vakanties en uitstapjes van Henk en Mien Sneevliet, Sal Santen en Bep Blaauw en hun dochter Ellen. 1930-1953. 1 omslag

N.B. 'Sneevliet-album 6'.

Loading...
Fotokopieën van fotoalbums betreffende het leven van Bep Blaauw. 1936-1960. 1 map

N.B. 'Sneevliet-album 7'.

Loading...
Fotokopieën van een plakboek met foto's en teksten betreffende het leven van Mien Draaijer, tot haar overlijden op 20 aug. 1965. 1 port

N.B. 'Sneevliet-album 8'.

Loading...
Knipsels van (herdenkings)artikelen betreffende H. Sneevliet uit de Haagse Post, Nieuwe Rotterdamsche Courant , Radikaal , Links , Spartacus. Orgaan ter bevordering van de zelfstandige Arbeidersstrijd , Vrij Nederland , Het Parool en De Waarheid . 1962, 1967, 1975, 1984. 1 map
Loading...
Ingekomen brieven van H. Sneevliet, gericht aan de familie Bouma, geschreven van uit het huis van bewaring te Amsterdam. 1933. 1 omslag
Correspondentie van W.A. Bouma met E. Werkman in verband met diens artikel over H. Sneevliet in Het Parool van 3 nov. 1971, naar aanleiding van de publicatie van Sneevliet rebel van Sal Santen. Met knipsel van het artikel. 1971. 3 stukken

Stukken afkomstig van A.J. Saich

N.B. Betreft fotokopieën van originelen in de Centrale Partij Archieven in Beijing.

Fotokopie van een brief van Chen Duxiu aan Vojtinskij, waarin hij stelt dat samenwerking met de KMT een mogelijkheid zou kunnen zijn. 30 juni 1922. 1 stuk

N.B. In het Chinees.

Fotokopie van een brief van Zhang Guotao aan Vojtinskij (en Mussin) betreffende de tegenstellinqen tussen zijn visie en die van Sneevliet, zoals die naar voren kwamen op het Derde Congres van de CPC en betreffende de huidige situatie in de CPC. 16 november 1923. 1 stuk, 16 pagina's

N.B. In het Engels .

Exemplaren van twee Brieven aan een Jeugdvriend , van twee Socialistische Brieven en van een der Brieven aan Sociaal-Democraten ; van een Open brief aan dr. Seijss Inquart, van een in het Duits geschreven pamflet, van teksten van verhandelingen over het kapitalisme, over de rol van de Sovjet-Unie en andere onderwerpen; exemplaren van de nrs. 23, 24 en 25 van het Bulletin van het M.L.L.-front , van nr. 5 van Het Kompas en van twee in 1941 en in 1942 verschenen afleveringen van De Nieuwe Gids ; een exemplaar van de Junius-brochure (zie ook inv. nr. 671) en aantekeningen betreffende Napoleons verblijf op St. Helena. 1941-1942. 1 map
Briefkaart van H. Sneevliet, in het Maleis, aan mevr. Sinoem. Met een vertaling in het Nederlands. 1921. 2 stukken
Twee klembanden voor de postzegelverzamelingen van Pim en Pam. [Jaren '20]. 1 portefeuille
Lijsten van na de Tweede Wereldoorlog in het Centrale Partij Archief in Moskou terecht gekomen stukken uit het H. Sneevliet-archief. Met een kopie van een beschrijving van deze stukken in het IISG kwartaalverslag over het 4e kwartaal van 1938. Z.j. 2 mappen

N.B. Betreft lijsten in de Russische taal.

Fotokopie van een brief van Theo van Veen, echtgenoot van Sneevliets dochter Sima, aan Li Yuzhen, Sneevliet-onderzoekster in China. [1991]. 1 stuk
Ansichtkaarten van verschillende personen aan E. Brouwer en Pim en Pam in Nederland. 1902-1906, 1908, 1914 en z.j. 20 stukken
Ansichtkaarten van H. Sneevliet aan E. Brouwer en Pim en Pam in Nederland. 1903, 1908, 1910-1913 en z.j. 43 stukken
Ansichtkaart van H. Sneevliet aan K. Brouwer in Nederland. Fragment. [1904 ?]. 1 stuk
Ansichtkaarten van E. Brouwer aan H. Sneevliet in Nederland. 1908. 2 stukken
Ansichtkaarten van verschillende personen aan H. Sneevliet in Nederlands-Indië. 1913, 1915. 6 stukken
Ansichtkaarten van verschillende personen aan E. Sneevliet-Brouwer en Pim en Pam in Nederlands-Indië. 1914-1916, 1918-1922 en z.j. 85 stukken
Ansichtkaarten van H. Sneevliet aan E. Sneevliet-Brouwer en Pim en Pam in Nederlands-Indië. 1916, 1919-1922 en z.j. 114 stukken
Ansichtkaarten van H. Sneevliet in Nederland aan [H.W. ] Dekker en [M.] Kasan. 1919. 2 stukken
Ansichtkaarten aan H. Sneevliet in China van Pim, Pam en anderen. 1923. 2 stukken
Ansichtkaarten van verschillende personen aan E. Brouwer en Pam en Pim in Nederland. 1923-1927, 1930-1936 en z.j. 54 stukken
Ansichtkaarten van H. Sneevliet aan E. Brouwer en Pim in Nederland. 1924-1925, 1927, 1930. 7 stukken
Ansichtkaarten aan E. Brouwer. 1964 en z.j. 19 stukken
Stamboom van de familie Brouwer-Baerslag. [1993]. 1 stuk

In 2001 is het archief van Sal Santen geïnventariseerd. In dit archief werden stukken aangetroffen die behoren tot het archief van Henk Sneevliet, de schoonvader van Sal Santen. Besloten is om van deze aanvulling een aparte inventaris te maken. Hetzelfde is gebeurd met stukken die behoren tot het archief van de RSAP, die ook in het archief van Sal Santen zijn gevonden.

De omvang van de aanvulling is 0.10 m.

Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven. (1936-) 1937-1938. 3 mappen
(1936-), Januari 1937-juni 1937.
Juli-december 1937.
Februari-april 1938.
Stukken betreffende het Werkloosheidscongres, gehouden op 24 maart 1929 in Utrecht. 1929. 1 map
Verslag van de dagelijks bestuursvergadering van de Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), gehouden op 12 april 1939. 1939. 1 stuk
Stukken betreffende het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL- Front). 1940-1941. 1 map
Contre le Courant, Bulletin du Groupe Communiste Internationaliste (pour la Construction de la 4e Internationale) . 1938-1940. 1 map
Typoscript ‘Die Lehren der österreichischen Ereignisse'. c. 1934. 1 map

N.B. Op het stuk is de naam A. Mak doorgestreept en vervangen door: Parabellum.

Notulen van de CPN verkiezingsvergadering, gehouden op 19 maart 1937. 1937. 1 stuk
Kopie van een brief met bijlage aan Van Kempen betreffende het voorlopig verslag van de Indische begroting over 1936. 1935. 2 stukken
‘Correspondence Internationaliste', stencils uitgegeven door de Délégation Internationale des Communistes Internationalistes pour la Construction de la Quatrième Internationale. 1939-1940. 1 map
Trouwboekje van Henk Sneevliet en W.H. (Mien) Draaijer. 26 augustus 1931. 1 katern
Verklaring van G. Santen-Blaauw betreffende het vaderschap van Henk Sneevliet over Sima Zholkowsky. 23 december 1988. 1 stuk

In 2004 schonk Ellen Santen, de dochter van Sal Santen een aanvulling op het archief van Henk Sneevliet en Mien Sneevliet-Draaijer. Een geluidsband, een cassettebandje met een verkiezingstoespraak van Henk Sneevliet, een 16 mm film met daarop de bijdrage van Mien Sneevliet aan de serie "De Bezetting" (1960) van Lou de Jong over het Marx-Lenin-Luxemburg Front en een foto met daarop o.a. Henk Sneevliet en V.I. Lenin zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

De aanvulling bedroeg na ordening 0.10 m.

Extract van het vonnis inzake het proces in verband met het manifest n.a.v. de muiterij op ‘De Zeven Provinciën'. 1933. 1 map

N.B. Zie ook inv.nrs. 394-395.

Treinkaartje Portbou - Barcelona. 11 oktober 1936. 1 stuk
Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van het pensioen aan Henk Sneevliet als gewezen lid van de Tweede Kamer. 1937. 1 stuk
Typoscript van het artikel ‘De Duitse inval in Rusland'. [1941]. 1 map
Fotocopie van een afscheidsbrief van Henk Sneevliet aan zijn advocaat De Pons. 11-12 april 1942. 1 stuk
Brief van P.D.A. aan de redactie van ‘De Vlam' . 6 november 1945. 1 stuk

N.B. De schrijver zat in hetzelfde bunkercomplex gevangen als Henk Sneevliet en de andere opgepakte M.L.L.-leden en beschrijft hun laatste uren vlak voor de executie.

Digitale kopieën van dichtregels die Mien Sneevliet-Draaijer schreef naar aanleiding van de executie van haar man. [1942]. 1 omslag

NB.De originele blaadjes zijn in 2009 door Ellen Santen tijdens haar bezoek aan China geschonken aan een Chinese instelling.

Alleen scans zijn beschikbaar

Loading...
Ansichtkaart van Henriette Roland Holst.Z.j. 1 stuk
Ondertekende overschrijvingskaart van het Girokantoor der Gemeente Amsterdam. Z.j. 1 stuk
Verklaring van Georges Vereeken over de gebeurtenissen rond het verraad van het Marx-Lenin-Luxemburg Front en de rol van Jan Ket. 1945. 1 stuk

N.B. De verklaring werd afgelegd op 22 februari 1945, met aanvullingen op 16 maart, 13 juli en 31 juli 1945.

Verklaring van Bep Santen-Blaauw over het vernietigen van brieven van Sneevliet inzake Indonesië en Sima Zholkowsky. [1971?] 1 stuk
Een gedrukt artikel over Henk Sneevliet uit een Chinees tijdschrift. Fotokopie. Z.j. 1 map
Stukken betreffende het benoemen van straten naar Henk Sneevliet en Ab Menist. 1974-1977. 1 map
Ansichtkaart van Henriette Roland Holst. 1911. 1 stuk

N.B. Op de ansichtkaart zijn H. RolandHolst en haar man te zien bij hun huis op de Buissche Heide in Noord-Brabant.

Legitimatiebewijzen. 1945 en z.j. 4 stukken
Medisch certificaat en aanmeldingskaart voor gerepatrieerden. 1945. 2 stukken
Stukken betreffende de toekenning van het weduwepensioen. 1945-1946, 1955 en 1963. 1 map

N.B. Mien Sneevliet-Draaijer ontving dit pensioen als weduwe van Henk Sneevliet, gewezen lid van de Tweede Kamer.

Stukken betreffende financiële compensatie van geleden verliezen in de oorlog. 1945-1965. 1 map
Bewijs van goed gedrag. 1953. 1 stuk
Stukken betreffende de opname in het A.H. Gerhardhuis te Amsterdam. 1959. 3 stukken
Uittreksel uit het bevolkingsregister en uittreksel uit het register van overlijden van de gemeente Amsterdam. 1965. 2 stukken
Ingekomen brief van Jo Menist-Raapis. 1946. 1 stuk
Ingekomen brieven van Sal Santen.1952-1953. 1 map

N.B. Voornamelijk brieven die Santen verstuurde vanuit Montevideo (Uruguay).

Ingekomen brieven van George Vereeken. 1964. 1 map
Overige correspondentie. c. 1945-1965. 1 map
Nota van de firma A. Puls voor de heer Draaijer. 30 mei 1940. 1 stuk
Overige stukken. 1957-1962 en z.j. 1 map
Ingekomen brief bij H. Sneevliet van de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. 1919. 1 stuk
Kwitantie voor H.P.L. Wiessing betreffende betaling voor journalistiek werk, uitgeschreven door Sneevliet. 1928. 1 stuk
Afschrift van een brief van H. Wiessing aan Henriëtte Roland Holst over de actie voor Trotsky. 1928. 1 stuk
Afschriften (in typoscript) gemaakt door Bep Spanjer van de artikelen 'De dienstweigering op de Regentes' en 'Honger en machtsvertoon' van H. Sneevliet uit Het Vrije Woord (Amsterdam) 30 juni en 16 sept. 1918. [jaren dertig]. 1 omslag
Manifest aan de opvarenden van de Nederlandsche Marine en de werklieden van de Marinewerven van H Sneevliet. Met correctie. [1933]. 1 omslag, groot formaat A2
Aantekeningen van artikelen in buitenlandse tijdschriften gemaakt door Bep Spanjer voor Sneevliet. 1933-1934. 1 omslag
Knipsel uit De Tribune 'Ze verbieden de kink' betreffende H. Sneevliet. c. 1934. 1 omslag
Inventaris van het archief van H. Sneevliet gemaakt door Bep Spanjer. c. 1936-1937. 1 omslag
Contributieboekje van H. Sneevliet, oud-lid, van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders. 1939. 1 deeltje
Kleurenkopie van artikel 'Chinees eerbetoon aan Henk Sneevliet' door John Spijkerman in De Stad Amersfoort van 23 februari 2011. 2011. 1 stuk
Rouwkaart, tekst van toespraken bij de crematie en andere stukken betreffende het overlijden van Sima Sneevliet (1923-2013). 2013. 1 map