Archief Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst

Biographical / Historical Note

Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst. Ontstaan in 1920 door fusie van onder andere de Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond (opgericht in 1900) en de Nederlandsche Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven; de laatste bond, oorspronkelijk Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden geheten (opgericht in 1902), wisselde enkele malen van naam en heette ten slotte: Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst (aangesloten bij het NVV); in 1947 fuseerden de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst en de CNAB tot de ABVA.

Acquisition

Het archief was al voor 1940 aanwezig op het IISG (zie Jaarverslag IISG 1947, p. 31), maar meer gegevens hierover ontbreken. In 2004, 2017, 2019 en 2020 zijn aanvullingen overgedragen door de ABVA-KABO en de FNV.

Arrangement

Het archief van de N.B.v.P.O. beslaat voornamelijk de periode 1901-ca. 1930. Uit de jaren '30 en '40 zijn nog slechts incidenteel stukken aanwezig. De notulen zijn bij een aanvulling uit 2004 toegevoegd. In 2019 en 2020 zijn kleine aanvullingen (invno 537-555) ontvangen en beschreven.

Content

Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur 1904-1942, 1945-1946; correspondentie, voornamelijk met afdelingen (alfabetisch geordend), ministeries, overheidsinstellingen en NVV; jaarverslagen en circulaires van afdelingen; adressen aan gemeenteraden; veel stukken van de ACOP, onder andere notulen, georganiseerd overleg, enquêtes; financiële stukken; correspondentie aan de redactie van De Gemeentewerkman en Ons Weekblad; documentatie.

Het archief is ook van belang door de vele NVV-bestuursstukken die N. van Hinte als NVV-bestuurder ontving 1906-1930.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Jaap Haag in 1983, aangevuld door Laura Loch in 2019 en Jack Hofman in 2020.