Archief CPN

Biographical / Historical Note

Communistische Partij van Nederland (CPN); opgericht in 1935; voorlopers Sociaal Democratische Partij (SDP) 1909-1918 en de Communistische Partij Holland (CPH) 1918-1935; de CPN ging in 1991 samen met de PSP, PPR en EVP op in Groen Links.

Arrangement

'Verwerving, beheer en ontsluiting van het archiefmateriaal van de CPN , voorlopers en aanverwante organisaties'. Met dit doel riepen wij op 1 oktober 1991 de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN in het leven.

Het archiefmateriaal waarover de CPN zelf beschikte, werd door haar aan de Stichting geschonken en vormde de basis van de collectie. Wij willen met name echter al diegenen bedanken, die gehoor gaven aan onze oproep om uit eigen bezit materiaal aan het archief af te staan en die daarmee bijdroegen aan een forse uitbreiding met veel interessante documenten.

Drie jaar na de oprichting kunnen wij met gepaste trots vaststellen, dat de Stichting reeds in belangrijke mate haar doelstelling heeft bereikt, zoals blijkt uit de nu voorliggende inventaris van het grootste deel van onze archieven.

Voor een groot deel is dit te danken aan de voortreffelijke en toegewijde inzet van de archiviste, Margreet Schrevel , die werkte op basis van een overeenkomst met het IISG. Wij zijn het IISG dankbaar voor deze en alle andere medewerking, en evenzeer het Prins Bernhard Fonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die de financiën voor deze werkzaamheden beschikbaar stelden.

Met de voltooiing van dit werk was voor het Stichtingsbestuur het moment gekomen om haar archieven in bruikleen af te staan aan het IISG. Daarmee is overigens geen einde gekomen aan haar streven om aanvullende collecties te verwerven, integendeel. Er zullen in de toekomst ontgetwijfeld aanvullende inventarisaties verschijnen.

Wij hopen, dat de hierna volgende inventaris zal inspireren tot het bestuderen en beschrijven van de geschiedenis van de communistische beweging in Nederland.

Joop IJisberg voorzitter van het bestuur van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN

Content

Landelijke CPN: Stukken betreffende de CPN in bezettingstijd 1940-1946; congresstukken 1946-1991; notulen van vergaderingen van partij-, dagelijks bestuur en politiek secretariaat 1945-1991; correspondentie van het partijbureau 1949-1991; statuten 1978-1989; financiële stukken 1947-1990; stukken betreffende personeel 1982-1986, gebouwen 1947-1981, archief 1982-1991, districten 1948-1991, landelijke groepen 1981-1990, leden en kaderleden 1945-1991, richtingenstrijd 1944-1979, scholing, publicaties, propaganda en bedrijvenwerk 1945-1990, partijprogram 1979-1983, beleidsonderwerpen 1968-1989, verkiezingen, contacten met Nederlandse partijen en organisaties, buitenlands beleid en internationale contacten 1945-1991 en diverse overige stukken.

Stukken van een anti-communistische werkgeversorganisatie in de Zaanstreek 1950-1955.

Kopieën van stukken uit Moskou betreffende de CPN waaronder stukken van de Internationale Brigade Spaanse Burgeroorlog 1937-1940 en Daan Goulooze 1933-1943.

Stukken van landelijk secretaris Joop IJisberg betreffende verwante buitenlandse organisaties 1977-1979 en vergaderingen van partij- en dagelijks bestuur 1975-1982.

Kopieën van stukken uit het archief van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) betreffende de CPN 1948-1988.

Archief van Marcus Bakker: Correspondentie 1946-1988; aantekeningen 1945-1997; stukken betreffende de illegaliteit 1940-1945, Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) 1948-1950, vergaderingen van CPN 1948-1984, Tweede Kamer-fractie CPN 1962-1982, congressen 1946-1986, publicaties 1955-1990 en andere onderwerpen 1951-1985.

Stukken van Truus Divendal-Klok betreffende de CPN-Werkgroep Marxisme en Klassenstrijd 1987-1991.

Aanvulling 2017/2018 (papier en digitaal): onderzoeksarchief van Leo Molenaar betreffende diens biografie van Marcus Bakker.

Aanvulling 2019: digitaal materiaal betreffende Nico Schouten en het Comité Stop de Neutronenbom.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Margreet Schrevel in 1994.

Lijsten aanvullingen gemaakt door Mehmet Bilgen in 2003.

Lijst van inv. nrs. 1-207 bewerkt voor digitalisering door Eva van Oene in 2019.