Archief Bouw- en Houtbond FNV

Stukken betreffende congressen. 1975-1981, 2001, 2009, 2012-2013.
Stukken betreffende het congres 'Samen sterk beter werk' in oktober 1978. 1977-1978. 2 mappen
Verslagen van vergaderingen van de congrescommissie. 1977-1978. 1 map
Congresverslag, agenda, beschrijvingsbrief, consumptiebonnen, stemkaarten en actiepunten van het congres. 1978. 1 map
Stukken betreffende het Fusiecongres 1981 inzake de fusie tussen de Bouwbond NVV en de Bouw- en Houtbond NKV tot de Bouw- en Houtbond FNV. 1971-1981. 1 doos, 6 mappen
Stukken betreffende identiteitsvraagstukken bij de federatievorming, brochures van de ANB en St. Joseph en een verslag van een onderzoek over de federatie Bouwbonden NVV/NKV. 1971-1980. 1 map
Stukken betreffende de stuurgroep Zware Federatie, waaronder verslagen van vergaderingen, een rapport en een nota inzake de oprichting van de federatie (deel 1). 1968, 1975. 1 map

NB. Met stukken van de bondsraadvergadering van St. Joseph uit 1968.

Stukken betreffende de stuurgroep Zware Federatie, waaronder verslagen van vergaderingen, een rapport, een nota inzake de oprichting van de federatie en stukken betreffende 'confessionaliteit en structuur van de vakbeweging' (deel 2). 1974-1975. 1 map
Agenda's, verslagen van vergaderingen van de federatieraad en rapporten. Tevens stukken van Rien Kunst met verslagen van vergaderingen, statuten en huishoudelijke reglementen, rapporten en correspondentie. 1979-1980. 1 doos
Correspondentie, notities en verslagen van vergaderingen van onder andere de congrescommissie en de federatieraad (deel 1). 1979-1981. 1 map
Correspondentie, notities en verslagen van vergaderingen van onder andere de congrescommissie en de federatieraad (deel 2). 1980-1981. 1 map
Brochures van het congres, waaronder 'In Perspectief', 'Overgangsbesluiten', 'Verslag Congressen Bouw- en Houtbonden FNV', 'Agenda' en een bewijs van toegang, consumptiebonnen en stemkaarten. 1981. 1 map
Stukken betreffende het algemeen congres in 1984. 1983-1984. 1 map
Stukken betreffende het algemeen congres 'Werkgelegenheid' in mei 1985. 1983-1987. 9 mappen
Besluiten van het congres, verslagen van vergaderingen van het bondsbestuur, toespraken en aantekeningen. 1983-1987. 1 map

NB. De stukken uit 1987 zijn voortgangsrapportages van congresbesluiten van 1985.

Stukken van de Werkgroep Congres, waaronder een congresnota, verslagen van vergaderingen van het bondsbestuur, agenda's, besluitenlijsten, conceptrapporten, speeches en inleidingen (deel 1). 1984-1985. 1 map
Stukken van de Werkgroep Congres, waaronder een congresnota, verslagen van vergaderingen van het bondsbestuur, agenda's, besluitenlijsten, speeches en inleidingen (deel 2). 1984-1985. 1 map
Stukken van de Werkgroep Beleidsnota, waaronder agenda's, verslagen van vergaderingen en concepten van een congresnota. 1984-1985. 1 map
Stukken van de congrescommissie, waaronder agenda's en verslagen van vergaderingen. 1984-1985. 1 map
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de congrescommissie en het bondsbestuur. Tevens circulaires en een draaiboek. 1984-1985. 1 map
Congresvoorstellen en amendementen. 1984. 1 map
Circulaires, een beleidsnota, inleidingen en speeches. 1985. 1 map
Agenda's, een beschrijvingsbrief en een verslag van het congres. Tevens actiepunten Bouw- en Houtbond FNV voor de periode 1985-1989. 1985. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Verandering, Vernieuwing, Verbetering' van 8-10 maart 1989. 1984, 1986-1989. 3 dozen, 2 mappen
Conceptnotitie inzake voorbereidingen van het congres met dagindelingen, correspondentie aan onder andere de congresafgevaardigden, uitnodigingen, ledentallen, een inleiding van het congres en overige stukken. 1984, 1986-1989. 1 doos
Verslagen van vergaderingen van het bondsbestuur, circulaires, amendementen, een congresnota, congresresolutie en congresvoorstellen. 1987-1989. 1 doos
Stukken van de congrescommissie, waaronder verslagen van vergaderingen van de congrescommissie en het bondsbestuur, agenda's, circulaires, een deelnemerslijst en een draaiboek. 1988-1989. 1 doos
Congresverslagen, een congresresolutie en congresstukken ter discussiestelling. 1989. 1 map
Beschrijvingsbrief. 1989. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Dilemma's doorbreken' in 1993. 1991-1993. 3 dozen, 1 map
Verslagen van vergaderingen van de congrescommissie, congresverslagen en overige brochures inzake het congres. 1991-1993. 1 doos
Verslagen van vergaderingen van onder andere het bondsbestuur en de districtshoofdenvergadering, een congresresolutie en een concept inzake een beleidsvisie. 1992-1993. 1 doos
Besluitenlijsten, circulaires en uitnodigingen. Tevens congresvoorstellen, amendementen, een beschrijvingsbrief en statuten. 1992-1993. 1 doos
Circulaires, toespraken en speeches, stellingen voor een discussie en concepten van een congresresolutie. 1992-1993. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Op maat naar de volgende eeuw' in 1997. 1994-1998. 1 doos, 3 mappen
Verslagen van bondsbestuursvergaderingen en een congresverslag. 1994-1997. 1 map
Verslagen van vergaderingen van onder andere de congrescommissie, agenda's, circulaires en een draaiboek. 1995-1998. 1 map
Verslagen van vergaderingen van het beleidsteam voor de bondsbestuursvergadering, circulaires, een congresnota en hoofdlijnen van een nota, congresvoorstellen, amendementen en een resolutie. Tevens promotiemateriaal, speeches, toespraken, persberichten en draaiboeken. 1996-1998. 1 doos
Circulaires, statuten en diversen. 1997. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Voor een gezond perspectief' in 2001. 2000-2001. 1 doos, 5 mappen
Congresvoorstellen, amendementen en een handboek congresvoorbereiding. 2000-2001. 1 map
Congresverslagen, amendementen, resoluties en een nota. 2001. 1 map
Verslagen van vergaderingen en notities van het bondsbestuur, een handboek congresvoorstellen, programma statutair congres, vergaderreglementen, een draaiboek en diversen. 2000-2001. 1 map
Circulaires, congresvoorstellen, amendementen en advisering hierover, een congresnota, congresresolutie, thema's voor discussies met stellingen en een draaiboek. 2000-2001. 1 doos
Evaluatie van het congres. 2001. 1 map
Congreskrant en andere bladen. 2001. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Op naar nieuwe grenzen' in 2005. 2001-2005. 6 mappen
Agenda's, besluitenlijsten, notities en stukken inzake de samenstelling van de bondsraad. 2001-2005. 1 map
Agenda's, circulaires, uitnodigingen en draaiboeken. 2003-2005. 1 map
Correspondentie, notities en draaiboeken. 2004-2005. 1 map
Congresvoorstellen en amendementen. 2004-2005. 1 map
Een congresverslag, een congresresolutie, amendementen, preadviezen, congresnota, evaluatie en een actieprogramma. 2005. 1 map
Toespraken en evaluaties van het congres met informatiebulletins. 2005. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Anders werken werkt anders' in 2009. 2006-2009. 5 mappen
Notities van het bondsbestuur, congresverslag, congresvoorstellen, amendementen, preadviezen, verantwoording en een nota. 2006-2007, 2009. 1 map
Voorstellen en amendementen. 2008-2009. 1 map
Circulaires, notities, actiepunten en diversen. 2008-2009. 1 map
Correspondentie, notities, circulaires en een toespraak van Ruud Baars (deel 1). 2008-2009. 1 map
Correspondentie, circulaires, notities en aantekeningen van Ruud Baars (deel 2). 2008-2009. 1 map
Stukken betreffende het congres 'Goed werk voor iedereen' in 2009. 2008-2013. 2 mappen
Congresvoorstellen, informatiebulletins en diversen. 2008-2013. 1 map
Verslag van het congres, correspondentie, een resolutietekst, een congresnota en amendementen. 2009-2013. 1 map
Stukken betreffende het congres 'De Nieuwe Vakbeweging' in 2012, waaronder een congresprogramma, uitnodigingen en informatie over het congres. 2012. 1 map
Stukken betreffende het congres 'De proeftuin voorbij' in 2013, waaronder correspondentie, een congresnota, congresvoorstellen en amendementen, een draaiboek en algemene informatie over het congres. 2012-2013. 1 map
Stukken betreffende het congres 'krachtig, sociaal en solidair' in 2014, waaronder een nota, een voorstel tot fusie, statuten, (afvloeiingen)regeling, meerjarenbeleidsplan en een begroting. 2014. 1 map
Vergaderstukken van het federatiebestuur van de Federatie Bouwbonden NVV/NKV, waaronder verslagen van vergaderingen van de federatieraad en het federatiebestuur, agenda's, besluitenlijsten, circulaires en een financieel jaarverslag. 1974-1979. 3 dozen, 3 mappen
1974-1975. 1 doos
1975-1976. 1 doos
1976 (deel 1). 1 doos
1976, september - oktober (deel 2). 1 map
1976, november - december (deel 3). 1 map
1977-1979. 1 map
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur van de Federatie Bouwbonden NVV/NKV. 1976.
Notulen van vergaderingen van de Bondsraad. 1971-1981.
Vergaderstukken van vergaderingen van de Bondsraad, ingedeeld per jaar en per vergadering. 1982-2014.

NB. Veel stukken zijn niet ingedeeld per vergadering.

Diverse stukken van of voor de Bondsraad 1983, 1985, 1993-1995, 1997, 2008-2010.
Stukken van Ruud Baars betreffende de bondsraad, waaronder verslagen van vergaderingen, circulaires en een onderzoek naar positionering en sturing van FNV Bouw. 1989-1996. 1 map
Stukken van vergaderingen van de bondsraad, agenda's, verslagen van vergaderingen, notities, circulaires en begrotingen. 2002-2005. 7 mappen
2002, jan - april. 1 map
2002, september - november. 1 map
2003, januari - juni. 1 map
2003, september - december. 1 map
2004. 1 map
2005, januari - april. 1 map
2005, mei - november. 1 map
Stukken betreffende de bondsraad, waaronder notities, documenten over bijeenkomsten, ontwikkelingen in Europa, CAO's en overeenkomsten. 2010-2014. 1 doos
Notulen van vergaderingen van het Bondsbestuur. 1972-1981.
Vergaderstukken van vergaderingen van het Bondsbestuur, ingedeeld per jaar en per vergadering. 1983-2014.
Overige stukken van het bondsbestuur, niet ingedeeld per vergadering. In subfolders per jaar. 1983-2012.
Stukken van vergaderingen van het bondsbestuur, agenda's, verslagen van vergaderingen, notities, circulaires en begrotingen. 2002-2005, 2011. 10 mappen
2002. 1 map
2003. 1 map
2004. 1 map
2005, januari - april. 1 map
2005, mei - juni. 1 map
2005, juli. 1 map
2005, augustus - september. 1 map
2005, oktober. 1 map
2005, november - december. 1 map
2011. 1 map
Mailwisseling van leden van het bondsbestuur over het conflict over het pensioenakkoord in de FNV. 2011.

NB. Charley Ramdas werd per 15 mei 2013 bestuurder van het Algemeen Bestuur van de FNV.

Stukken betreffende de rechtsbijstand, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen van het stuurgroep overleg FNV Bonden/Proteq en informatie inzake de FNV-Bonden en de Rechtsbijstandsverzekeringen (voornamelijk Proteq). 2005-2012. 3 mappen
2005-2008. 1 map
2006-2011. 1 map
2009-2012. 1 map
Stukken betreffende de FNV en multiculturele diversiteit in onder andere de medezeggenschap/OR, waaronder correspondentie, notities, agenda's, rapporten en overige stukken. 2009-2010. 2 mappen
2009. 1 map
2009-2010. 1 map
Stukken betreffende jeugdwerkloosheid en beroepsziekten. 2009-2011. 1 map
Stukken betreffende sectorplannen en de integratie van organisatieonderdelen in de nieuwe FNV. 2014-2015. 1 map
Overige stukken van Charley Ramdas, geordend in folders per jaar. 2011-2012.

NB. Anne-Marie Snels was lid van het Bondsbestuur (als penningmeester) vanaf augustus 2007. Andere stukken van haar zijn elders bij het betreffende onderwerp in de inventaris opgenomen.

Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het ontslagrecht. 2006-2007. 1 map
Diverse stukken van Anne-Marie Snels, geordend in folders per jaar. 1969-2011.

NB. Ruud Baars was Algemeen secretaris van de FNV, FNV Bouw en FNV Waterbouw.

Correspondentie van Ruud Baars met leden van de bond. 2006-2012. 1 doos
Informatieve stukken voor een bijeenkomst van de verandercoördinatoren, medewerkers aangesteld om de vernieuwing van FNV Bouw te stimuleren, met bijlagen. 2010. 1 map
Stukken van Nanning Schotanus. c. 1986-2005.
Stukken van Dick van Haaster. 1993-2008.
Stukken van John Kerstens. 1999-2009.
Stukken van Charles Verhoef. 2006-2008.
Stukken van Leo Hartveld. 2003-2004.
Overzicht van de functie-indeling van bestuurders en medewerkers van de Bouwbond NVV. 1973. 1 stuk
Stukken van het beleidssecretariaat. c. 1982-1987.
Brochures van de Bouwbond en het SFB over de geschiedenis van het in 1985 opgeheven systeem van de vakantiebonnen, met voorbeelden van zegels. 1985-1986. 1 map
Oorkonde voor de Plaatselijke Vertegenwoordiger van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) en het Sociaal Fonds Schildersbedrijf (SFS). 1996. 1 map
Stukken van Charley Ramdas inzake bezuinigingsvoorstellen, het sociaal plan en vernieuwingen in de werkorganisatie. 2003-2009. 2 mappen
2003. 1 map
2004-2009. 1 map
Vergaderstukken van de regiohoofdenvergaderingen, ingedeeld per jaar en per vergadering.2006-2013.
Jaarverslagen van de afdelingen facilitaire diensten en IBB (Individuele Belangenbehartiging). 1991-1996, 2007. 1 map
Kwartaalrapportages van projecten en activiteiten van de Bouwbond, met begrotingen, sector- en werkplannen. 2010-2013. 1 doos
Statuten en huishoudelijk reglementen van de Bouwbond NVV, de Federatie Bouw- en Houtbonden en de Bouw en Houtbond FNV. 1971, 1975-1976, 1980-1981, 1987-1988, 1992, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008, 2011. 2 mappen
1971, 1975-1976, 1980-1981, 1987-1988, 1992. 1 map
1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008, 2011. 1 map
Stukken betreffende wijzigingen van de statuten en reglementen. 1972, 1976, 1980, 1991, 1999-2004, 2007-2011. 3 dozen, 2 mappen
Statutenwijzigingen van de FNV Bouw met correspondentie, notities en overige stukken. 1972, 1976, 1980, 1991, 1999-2003. 1 doos
Statutenwijzigingen, voorstellen, notities en circulaires. 2003-2004, 2007-2010. 1 doos
Correspondentie, circulaires, notities, statutenwijzigingen, voorstellen en amendementen. 2011. 1 doos
Correspondentie, circulaires, statuutwijzigingen, een congresnota en een congresverslag. 2011. 1 map
Correspondentie, circulaires, notities, statuutwijzigingen en een congresnota. 2011. 1 map
Stukken betreffende statuten en reglementen van het Pensioenfonds en het Toeslagfonds van de Bouw- en Houtbond FNV. 1981-2001. 1 map
Stukken betreffende statuten en reglementen. 1984-2008.
Stukken betreffende de samensmelting tussen de Bouw- en Houtbond-NKV en Bouwbond-NVV, waaronder verslagen van vergaderingen, waaronder die met de 'Stuurgroep Zware Federatie' en overige stukken. 1972-1974. 1 map
Stukken betreffende rapporten en verslagen betreffende de herstructurering van de NVV en NKV bouwbonden van L. Groen, waaronder verslagen van vergaderingen, rapporten, aantekeningen, brochures en FNV magazines. 1975-1988. 1 doos, 1 map
1975-1982. 1 map
1982-1988. 1 doos
Stukken betreffende de opheffing van de Federatie Bouw en Houtbonden en de oprichting van de Bouw en Houtbond FNV, waaronder verslagen van vergaderingen, correspondentie en meerdere aktes/uittreksels van aktes. 1981-1982. 2 mappen
1981. 1 map
1981-1982. 1 map
Stukken betreffende de samenwerking met de FWZ inzake de baggersector. 2001. 1 map

NB. FWZ is de Federatie van Werknemers in de Zeevaart.

Stukken betreffende onderzoek naar een mogelijke fusie van de FNV Bouw en FNV Bondgenoten, waaronder correspondentie, notities, circulaires, offerte aanvragen en rapporten. 2010. 3 dozen
2010 (deel 1). 1 doos
2010 (deel 2). 1 doos
2010 (deel 3). 1 doos
Stukken betreffende de fusie van de FNV met de FNV Bouw, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Sport, waaronder agenda's, jaarrekeningen en begrotingen, notities, stukken betreffende ledenparlement, correspondentie, documenten (regelingen, plannen, statuten en reglementen), tevens inzake het congres van 2014 'samen sterker verder' en stukken betreffende het onderwerp 'Blijven bouwen aan een sociaal Europa: visie en vakbondswerk'. 2011-2017. 9 dozen, 3 mappen
2011-2014. 1 doos
2013-2014 (deel 1). 1 doos
2013-2014 (deel 2). 1 doos
2013-2014 (deel 3). 1 doos
2013-2014 (deel 4). 1 doos
2014 (deel 1). 1 doos
2014 (deel 2). 1 doos
2014 (deel 3). 1 doos
2014-2015 (deel 1). 1 doos
2014-2015 (deel 2). 1 map
2014-2015 (deel 3). 1 map
2014-2017. 1 map
Jaarrekeningen van de Bouwbond NVV. 1974-1979.
Financiële verslagen van de Stichting Samenwerkende Bouwbonden Federatie Bouw- en Houtbonden, Bouwbond NVV en Bouw- en Houtbond NKV. 1975-1981. 1 map
Begrotingen van de FNV Bouw. 1982, 1984-1992, 1996-1997. 3 mappen
1982, 1984-1985. 1 map
1986-1988. 1 map
1989-1992, 1996-1997. 1 map
Jaarrekeningen van de FNV Bouw. 1982-2008. 4 mappen
1982-1990. 1 map
1991-1997. 1 map
1998-2002. 1 map
2003-2008. 1 map
Financiële verslagen van en gericht aan de afdeling F&A (Financiën en Administratie). 1986-1997. 2 mappen
1986-1996 (deel 1). 1 map
1993-1997 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de afdeling Fibe (Financiën en Beheer). 1997-2002, 2011-2013. 1 doos, 3 mappen
Verslagen van chefs en plaatsvervangende chefs van de financieel administratieve afdelingen. 1997-1998, 2000-2001. 1 map
Verslagen van vergaderingen van het Staf-werkoverleg, het Staffa-overleg en het afdelingsoverleg. 1998-2001. 1 map
Notities, een sociaal jaarverslag, jaarrekening en een onderzoeksrapport. 2001-2002. 1 map
Notities, verslagen van vergaderingen van voornamelijk de bondsraad en het bondsbestuur en stukken betreffende Fundeon. 2011-2013. 1 doos
Stukken betreffende financiën, waaronder financiële overzichten ('doorkijken'), notities en correspondentie. 2003-2009. 2 dozen
2003-2008. 1 doos
2008-2009. 1 doos
Jaarrekeningen van de Stichting Gemeenschappelijk Vastgoedfonds. 2006. 1 map
Begrotingen, jaarrekeningen en notities van de FNV Bouw. 2009-2012. 2 mappen
2009-2010. 1 map
2011-2012. 1 map
Pensioenregelingen en reglementen voor personeel van de Bouwbond. 1952, 1968-1973, 1975-1979, 1981, 1984, 1992. 3 mappen
1952-1975. 1 map
1975-1981. 1 map
1981, 1984, 1986, 1992. 1 map
Sociale jaarverslagen van de Bouw en Houtbond FNV. 1977, 1979, 1982-2007, 2009, 2011. 4 mappen
1977, 1979, 1982-1988. 1 map
1989-1997. 1 map
1998-2003. 1 map
2004-2007, 2009, 2011. 1 map
Financiële jaarverslagen van de Stichting Toeslagfonds voor de bestuurders en het personeel van de federatie Bouw- en Houtbonden. 1981-1994, 1996-1997. 1 map
Stukken betreffende de Club van Gepensioneerden van de Bouw- en Houtbond FNV. 1983-1986.
Jaarverslagen van de Ondernemingsraad (OR) van de Bouw- en Houtbond FNV. 1988-1991, 1993-1995, 1997-2005. 2 mappen
1988-1991, 1993-1995.
1997-2005.
Agenda’s en verslagen van vergaderingen van de OR, met jaarverslagen en andere stukken. 1990-2010.

NB. Niet van alle jaren zijn stukken aanwezig.

Jaarverslagen van de Stichting Pensioenfonds FNV Bouw. 1998-2005. 1 map
Stukken betreffende de werkgroep 'Kompas van de toekomst' over de strategie van de vakbondsorganisatie en het personeelsbeleid van de FNV Bouw. 2006. 1 map
Casettes- en oorkondenboek, met register inzake tegemoetkoming in de studiekosten van leden. 1964-1978. 1 deel
Microfiches van ledenlijsten van de Bouwbond. 1976-1993. 8 fichedozen
1976-1979. 1 doos
1980. 1 doos
1981. 1 doos
1982. 1 doos
1983-1984. 1 doos
1985-1987. 1 doos
1988-1989. 1 doos
1990-1993. 1 doos
Informatiebulletins voor leden werkzaam in België en Duitsland. 1978, 1984. 1 map
Handtekeningenlijst van leden aanwezig op het oprichtingscongres 'Samen Sterk Timmeren aan de Weg en Met Perspectief'. 1981. 1 map
Maandelijkse overzichten van ledenaantallen van de bond, geordend per jaar. 1994-2000.
Kaderstatuten voor kaderleden. 1995-1996, 1998-1999, 2002. 1 map
Stukken betreffende de productcampagne van Windkracht 6, waaronder agenda's, verslagen van vergaderingen, notities, correspondentie, een ledentevredenheidsonderzoek, magazine over de bouw en stukken betreffende congresacties. 2004-2009. 1 doos

NB. Windkracht 6 was onder andere een promotiecampagne voor het werven van nieuwe leden.

Stukken betreffende het marketingoverleg van de FNV Bouw inzake ledencontact en ledenontwikkeling, acties en campagnes. 2005-2008. 1 doos
Rapporten van onderzoek naar houding, rol en behoeften onder (kader) leden. 1988, 1997-2001. 3 mappen
Cijfers, punten en komma's. Onderzoek naar de reden van opzegging. 1988. 1 map
Rapportage ledenpanels 1997. Vervolgonderzoek behoeftemeting onder leden van FNV Bouw 2001. 1 map
Onderzoek naar gegevens over leden en kaderleden van de grote afdelingen. 1989-1991. 2 mappen
1989-1991 (deel 1). 1 map
1989-1991 (deel 2). 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende de doelgroepen nota 1994 en verslagen van het doelgroepenonderzoek 1995. 1994-1995. 1 map
Stukken betreffende het onderzoek naar de invloed, participatie en betrokkenheid van (kader)leden, waaronder rapporten van het IVA Tilburg. 1995-2005. 1 doos
Rapporten inzake het onderzoek 'Behoud leden met contributie achterstand', uitgevoerd door onderzoeksbureau Beute, Perreira, van der Kooij. 1994-1996, 1999. 9 mappen
Rapporten van metingen, juni. 1994. 1 map
Rapporten van metingen, augustus - november. 1994. 1 map
Rapporten van metingen, januari - februari. 1995. 1 map
Rapporten van metingen, april - augustus. 1995. 1 map
Rapporten van metingen, september - december. 1995. 1 map
Rapporten van metingen, januari - juli. 1996. 1 map
Rapporten van metingen, augustus - december. 1996. 1 map
Evaluatie jaar 1. 1995. 1 map
Rapport 'Data Quality Check', 1999. rapport 'VBC-rapportage', 1999. Rapport 'Controle onderzoek', 1999. rapport 'Test wervingsmethode nieuwe leden', 1999. 1999. 1 map
Lezersonderzoeken Sectorkrant en Stuwing 1995 en Kaderwerk 2002, van Bert Ormel. 1995, 2002. 1 map
Rapporten van het onderzoeksbureau Beute, Perreira, van der Kooij: 'Onderzoek Naam B&HB', 1999, rapport 'Brochure onderzoek jongeren', 1999, rapport 'Overzicht 1999', 1999 en rapport 'Manifestatie schilders', 1999. 1999. 1 map
Stukken betreffende het onderzoek 'Leuk werk. Nu en straks' onder leden van de regio Noord-West. 2008. 1 map.

NB. De meeste stukken zijn afkomstig van Bert Ormel.

Stukken betreffende de Cursus "de bond Vandaag". 1972. 1 map
Brochure van de afdeling Scholing en Vorming inzake de begeleiding van het plaatselijk bestuur. z.d. 1 map
Stageverslagen en scripties van stagiaires en medewerkers van de Bouwbond of over de Bouwbond. 1972-1979, 1981, 1987, 1989-1993, 1995-1996, 1998, 2000, 2006. 3 dozen
Stage en scriptieverslagen (deel 1). 1972-1977. 1 doos
 • Scriptie 'Petrus Josephus Servatius Serrarens - Een scriptie over zijn leven en denken, vervaardigd in het kader van de kandidaatsstudie aan de subfaculteit politicologie (fsw-a)' van Jeroen Sprenger. 1972.
 • Stageverslag van Niko van Twuijver bij de bouwbond NVV. 1973-1974.
 • Scriptie 'Onderzoek bij een groep werknemers in de Bouwnijverheid te Zwolle, in leeftijd variërend tussen 50 en 65 jaar, naar beleving van hun werksituatie' van R. de Vries. 1974.
 • Stageverslag van Harry Kuijper en Han Hoek bij de Federatie Bouwbonden NVV-NKV. 1974-1975.
 • Scriptie 'Communicatie met de achterban - Een onderzoek naar de beschikbare communicatiemiddelen bij een aantal NVV-bonden' van A.W. Husmann. 1975.
 • Stageverslag en tussentijds verslag van Marcel Dekker en Gerard Noort. 1975-1976.
 • Introductieverslag van Marcel Dekker en Gerard Noort. 1975-1976.
 • Werkstuk 'De Algemene Nederlandsche Timmerliedenbond in de jaren 1983-1906' van R. Heldoorn. 1976-1977.
 • Organisatieschema van de Federatie Bouw en Houtbonden van Kor de Jonge. 1977.
 • Drie onderzoeksverslagen: (1) Recensies over de stakingsbeweging in februari 1977 'Wij worden tot de strijd gedwongen Welnu wij zijn bereid!!!' (2) 'Marxistiese Vakbondstheorie - ..Een inleiding.. Door het schrijverskollektief van het Projekt Klassenanalyse' (3) 'Vakbondsstrijd in krisisstijd - Verslag van het eerste seminar van het onderzoeksprojekt "Vormingswerk & Vakbeweging"'. Alle drie samengesteld door de voorbereidingscommissie Karin Adelmund, Albert Benschop, Jan Dirkx, Henk-Jan v.d Meer en Jelle Visser. 1977.
Stage en scriptieverslagen (deel 2). 1977-1979, 1981, 1987, 1989-1993, 1995. 1 doos
 • Scriptie 'Vakbondsjongerenwerk - onderdeel van de sociale ANWB (met merendeels passieve leden) OF Onderdeel van de strijdorganisatie (met merendeels actieve leden)' van Louis Groen. 1977.
 • Verslag van het tweede seminar van het onderzoeksprojekt "Vormingswerk & Vakbeweging"'. 'Theorie & onderzoek van arbeiders- & klasse- welzijn' samengesteld door de seminarcommissie Karin Adelmund, Albert Benschop, Jan Dirkx, Henk-Jan v.d Meer, Thomas Meijers, Jeroen Onstek, Ferry Rooymans en Jelle Visser. 1978.
 • Scriptie 'De Algemene Nederlandse Stukadoorsbond ANSB 1906-1941' van Henk Nordholt. 1979.
 • Scriptie 'de arbeidsomstandigheden van jongeren in de bouw en houtnijverheid' van Kees Broeders. 1981.
 • Doktoraalscriptie 'De bijzondere afhankelijkheid van de bouwvakker - Een studie van arbeidsverhoudingen in de bouwnijverheid' van A.N.F.M. Kruijt. 1981.
 • Scriptie 'Bouw- en Houtbonden FNV Sociaal Beleid van amateurisme naar professionalisering van Frans Wiegmans. 1987.
 • Werkstuk 'De vak"beweging" in de afdeling' van Ad van Elleswijk. 1989.
 • 'De bouw-CAO van 1990 achtergrond en ontstaan' van Bram Bouwens, Jacintha Rensen, Leo van Selm en Mieke van Zeben. 1990.
 • Werkstuk 'Democratie en achterban in FNV en bonden' van Wilma Berentsen, Wim Zwanink en Thijs Zwart. 1991-1993.
 • Stageverslag en opdracht 'Hordelopen bij de ... Bouw en Houtbond FNV' van Samira Khatib. 1995.
Stage en scriptieverslagen (deel 3). 1996, 1998, 2000, 2006. 1 doos
 • Scriptie 'Bouwen aan de toekomst - De veranderende rol van de kaderleden van de Bouw- en Houtbond FNV' van A.A.A.M. van der Velden. 1996.
 • Afstudeerverslag 'De vakbond, een bouwwerk van relaties - Een onderzoek naar relaties en hun nut voor de regio Zuid-Oost van de Bouw- en Houtbond FNV' van G.G.M. Wolfs. 1996.
 • Verslag 'Project Verbreking Leerovereenkomst' van Diana Dijkstra. 1996.
 • Afstudeerscriptie 'Wij gaan scoren .... - Over de toekomst van het jongerenwerk bij de Bouw- en Houtbond FNV' van Loek Melissen. 1998.
 • Doctoraalscriptie 'Alleen of Samen - Een onderzoek naar het toekomstperspectief van de Bouw- en Houtbond FNV' van G. van der Zee. 1998.
 • Doctoraalscriptie 'Niet onder stoelen of banken gestoken. De ontwikkeling van de meubelindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog.' van Willem van den Broeke en Hein A.M. Klemann. 1998.
 • Afstudeeronderzoek 'Op hechte fundamenten - Een onderzoek naar de huidige situatie en de toekomst van het Informatiecentrum van FNV Bouw' en 'Enquête Informatiecentrum 2000' van Elisa Boelens. 2000.
Stukken van Bert Ormel betreffende de oprichting, cursussen, folders en de evaluatie van de 'Bouw & Hout Bond Opleiding Cursussen (BOC)', opgericht 1 mei 1994. 1991, 1994-1996, 2002. 3 mappen
Folders. 1991-1996. 1 map
1994-1995. 1 map
1996, 2002. 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende de organisatie en bijeenkomsten van de Voortgezette Kaderopleiding (VKO), programma’s, gegevens en werkstukken van deelnemers, correspondentie en verslagen. 1997, 1999-2004. 2 dozen, 3 mappen
VKO-groep 19. 1997. 1 map
VKO-groep 20. 1999-2000. 1 doos
VKO-groep 21. 2001-2002. 1 doos
VKO-groep 22. 2003-2004. 1 map
VKO-groep 22. 2003-2004. 1 map
Stukken betreffende scholingsmateriaal over de CAO en de rechten van de OR. 1979, 2003. 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende het begeleidingstraject Bestuurder in Opleiding (BIO). 2002-2004. 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende de 2-daagse bijeenkomsten van de masterclass (scholing voor kaderleden) en de afsluiting hiervan in 2007. 2005-2007. 3 mappen
2005. 1 map
2006. 1 map
2006-2007. 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende de deelnemers aan de masterclass en hun stages, werkstukken en overige stukken. 2005-2007. 3 mappen
Masterclass deelnemers (deel 1). 2005-2006. 1 map
Masterclass deelnemers (deel 2). 2005-2007. 1 map
Diversen. 2007. 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende de Training Insolventierecht en Herstructurering en scholing over faillissementen. 2007. 1 map
Rapporten over scholing met betrekking tot de CAO voor uitzendarbeiders. 2008, 2011. 1 map
Stukken van Ruud Baars inzake scholing, waaronder stukken betreffende SOMA en stukken inzake Centrum Natuursteen. 2008-2012. 1 doos
Scholingsmap met artikelen en informatie over uitzendarbeid & payrolling voor een bijeenkomst op 6 september 2012 in Woerden. 2012. 1 map
Jaarverslagen van de Federatie Bouwbonden NVV/NKV. 1973-1975.1973-1975.
Jaarverslagen van de Bouw- en Houtbond FNV, later FNV Bouw. 1982-2014.

NB. Jaarverslagen 1982-2011 ook aanwezig in de bibliotheek van het IISG, ZK 49244.

Publicaties, inclusief ‘Dit is de Bouw- en Houtbond FNV’, jaarverslagen, financiële jaarverslagen en begrotingen. 1983-2002.
Stukken van de Club voor Informatievoorziening: emails, (concept)persberichten, publicaties, model-brieven, vergaderschema’s.2009.
Stukken betreffende verschillende regio's, waaronder vergaderschema's van 1996-1997 met verslagen van vergaderingen, een werkplan regio Zuidoost en correspondentie. 1996-1998. 1 map
Stukken van Ruud Baars betreffende de districten, waaronder correspondentie, agenda's, notities, verslagen van districtsbijeenkomsten/vergaderingen en werkplannen per district. 2004-2008. 2 dozen, 1 map
2004-2006. 1 map
2006-2007. 1 doos
2007-2008. 1 doos
Stukken betreffende kaderwerving en districten, waaronder correspondentie, uitnodigingen voor conferenties, notities en stukken van Bouw & Infra. 2008-2010. 1 doos
Stukken betreffende sectorplannen van verschillende sectoren. 2012-2014. 1 doos
Stukken betreffende de loonontwikkeling in de bouwnijverheid na 1948, waaronder correspondentie, loonlijsten en wijzigingen hierop en overige stukken. 1985-1986, 1988-1990, 1992-1998. 2 mappen
1985-1986, 1988-1989. 1 map
1990, 1992-1998. 1 map
Stukken betreffende de bouwontwikkeling detacheringsrichtlijn. 1976-1990, 1992-1995, 2001-2007. 1 doos
Stukken betreffende Vakantiebonregelingen in de Bouw CAO. 1988, 1996-1998. 2 mappen
1988, 1996-1997. 1 map
1996-1998. 1 map
Stukken betreffende sectorplannen voor de bouwnijverheid en stukken betreffende de sectormonitor. 1999-2013. 3 mappen
Sectorplannen voor de bouwnijverheid. 1999-2005. 1 map
Sectorplannen voor de bouwnijverheid. 2006-2013. 1 map
Sectormonitor. 2001-2002, 2004-2007. 1 map
Teksten van convenanten over arbeidsomstandigheden, wet en regelgeving, reorganisaties, re-integratie en arbo-zaken, geordend per jaar. 2000-2016.
Stukken betreffende de deeltijd WW. 2009. 1 doos, 1 map
Correspondentie, een rapport inzake deeltijd, opleidingsplannen en overige stukken. 2009. 1 map
Correspondentie, aantekeningen en overige stukken. 2009. 1 doos
Teksten van afspraken over deeltijd WW, geordend per bedrijf. 2009-2010.
Stukken betreffende het Meldpunt naleving CAO 2013, waaronder correspondentie. 2013. 1 doos
Stukken betreffende de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche. 1990-2005, 2008, 2011-2013. 1 map
Stukken betreffende de sector Mortel. 2007-2010, 2012-2013. 3 mappen
Deelnemersraadverkiezingen, stukken inzake de 'betondag' en overige stukken. 2007-2008, 2012-2013 1 map
Stukken betreffende de werkgroep loongebouw. 2008-2010. 1 map
Ingevulde vragenlijsten 'Samen helpen we de mortelsector vooruit!'. 2012. 1 map
Stukken betreffende de werkgroep loopbaanbeleid voor de sector betonmortel, waaronder correspondentie en verslagen van vergaderingen. 2008-2009. 1 map
Stukken betreffende de sector Railinfra, waaronder inzake de deelnemersraadverkiezingen, FNV Bouw en Infra, 6-uurs diensten en overige stukken. 2002-2003, 2009-2015. 1 map
2002-2003, 2009-2010. 1 map
2009-2015. 1 map
Stukken betreffende metselaars, waaronder een notitie, rapport en enquête. 1978, 1995-1996. 1 map
Stukken betreffende de steigerbouw, waaronder een beroepscompetentieprofiel. 2007-2012. 1 map
Stukken betreffende stratenmakers, met stukken over de FNV Bouw Gouden Straatsteen, een prijs voor initiatieven op het gebied van mechanisch bestraten. 1991-1994, 2009-2014. 2 mappen
1991-1994, 2009-2011. 1 map
2012-2014. 1 map
Stukken betreffende de funderingsbranche. 2013-2014. 1 map
Stukken betreffende de pilot 'glazen plafond'. 2008-2009. 1 map
Stukken betreffende A&O Services (Sector Afbouw & Onderhoud), waaronder agenda's, notulen en begrotingen. 2011-2014. 1 doos
Stukken betreffende ijzervlechten, waaronder verslagen van vergaderingen, enquête en correspondentie. 1994-1997. 1 map
Stukken betreffende het sectorenoverleg Meubel, Hout & Industrie (MH&I). 1996-2007. 1 doos, 1 map
Verslagen van vergaderingen, agenda's, besluitenlijsten, correspondentie, stukken inzake het actieoverleg en districtsbestuurdersoverleg en stukken aan regiobestuurders, waaronder verslagen van vergaderingen, agenda's en correspondentie. 1996-2004, 2006-2007. 1 doos
Verslagen van vergaderingen, agenda's, notities en overige stukken aan regiobestuurders. 2004-2007. 1 map
Stukken betreffende de Landelijke Sectorraad Meubel, Hout en Industrie (LSR), waaronder correspondentie, programma, informatie over workshops van de sectordag. Tevens verslagen van vergaderingen, agenda's en circulaires. 2001-2004. 1 doos
Stukken betreffende de Landelijke Sectorraad Meubel, Hout en Industrie (LSR), waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen, agenda's en circulaires. 2004-2006. 1 doos
Verslagen van vergaderingen en agenda's van het Sectoroverleg Meubel en Hout (SOM&H). 2004-2007. 2 mappen
2004-2006. 1 map
2006-2007. 1 map
Stukken betreffende Hout Opleiding Centrum (HOC), waaronder verslagen van vergaderingen, notities, correspondentie, uittreksels uit de handelsregister KvK, financieel verslag en accountantsverslagen. 2006-2008. 3 mappen
2006-2008 (deel 1). 1 map
2006-2008 (deel 2). 1 map
2006-2008 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende de Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM), waaronder verslagen van vergaderingen, jaarrekeningen, begrotingen, correspondentie en overige stukken. 2006-2008. 4 mappen
2006-2007 (deel 1). 1 map
2006-2007 (deel 2). 1 map
2006-2007 (deel 3). 1 map
2006-2008. 1 map
Stukken betreffende het bestuur van de Stichting Hout en Meubel (SH&M), waaronder publicaties vakwijzer, sociale en financiële jaarverslagen, vergaderstukken en stukken van COLO en samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 2003-2010. 7 mappen
2003-2008. 1 map
2007-2008 (deel 1). 1 map
2007-2008 (deel 2). 1 map
2008. 1 map
2008-2009. 1 map
2009. 1 map
2009-2010. 1 map
Stukken betreffende diverse fondsen van de Houthandels, zoals Stichting Sociaal Fonds Houthandel en Stichting Fonds voor Onderzoek Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. Onderzoeksrapporten, agenda's, verslagen van vergaderingen en overige stukken. 1971, 1988, 1993, 1996, 1998-2002, 2005-2008. 1 doos
Stukken betreffende het Paritair Beraad Houthandel, waaronder correspondentie, agenda's, verslagen van vergaderingen en overige stukken. 2001-2008. 1 doos
Stukken betreffende WESP, Stichting werkgelegenheids- en scholingsprojecten voor de houthandel. 1997-2007. 1 doos

NB. De Stichting WESP werd in 2007 opgeheven.

Stukken betreffende de loon- en functiestructuur voor de Timmerindustrie (LOFU). 1989-1999, 2003-2007. 1 doos
Stukken betreffende de branchebegeleidingscommissie Timmerindustrie, over het project 'Timmer slimmer, geld verdienen door slimmer te timmeren', waaronder vergaderstukken en brochures. 1996-1997, 2002-2007. 1 doos
Verslagen van vergaderingen van de Vakgroepraad Baggerbedrijf. 1979-1982. 1 map
Informatiebulletin voor leden werkzaam in de GWW-sector en kraanbestuurders. 1982. 1 map.
Stukken betreffende waterbouw, waaronder correspondentie, CAO waterbouw, notities en overige stukken. 2007-2013. 1 map
Stukken betreffende de Landelijke Vakgroepsraad Woningcorporaties. 1979-1982. 1 doos, 1 map
Rapport inzake functieclassificatie. 1979. 1 map
Verslagen van vergaderingen, formulieren voor het opgeven van een arbeidsgeschil, correspondentie, circulaires en presentielijsten. 1979-1982. 1 doos
Notulen van vergaderingen van het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties en overige stukken. 2003-2007. 1 map
Stukken betreffende woningcorporaties (met publicaties van knap werk en andere publicaties van FNV bouw). Tevens een handboek over de functie indeling van woondiensten en inzake wegwerkzaamheden. 2003, 2008-2013. 1 doos
Stukken betreffende sectordagen en de 'week van de woondiensten' van FNV Woondiensten. 2006, 2008-2009, 2011. 1 map

NB. FNV Woondiensten is het onderdeel van FNV Bouw voor leden bij de woningcorporaties.

Stukken betreffende de bijeenkomst 'De verantwoordelijke 50-plusser' voor leden van FNV Woondiensten. 2009. 1 map
Stukken betreffende de sectorraad Woondiensten. 2010-2011. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de Landelijke adviescommissie Uitkeringsgerechtigden en Ouderen (LAU) , waaronder stukken over een werkbezoek aan Brussel. 1981, 1997, 2006-2010. 2 mappen
1981, 1997, 2006-2007. 1 map

NB. Met een verslag van de contactcommissie uitkeringsgerechtigden, 22 april 1981.

2008-2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende sectorplannen en werkplannen voor uitkeringsgerechtigden en ouderen (UGO). 2002, 2005, 2007-2009. 1 map
Stukken betreffende de Uitkeringsgerechtigden (UGO), waaronder een besluitenlijst van het sectoroverleg, notities, een enquête, sectorplannen UGO en overige stukken. 2003-2008, 2010. 1 map
Stukken betreffende ouderen van Anne-Marie Snels, bevat ook informatie over cursussen voor ouderen. 2004-2007. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het (UGO) sectoroverleg. 2006-2008. 1 map
Stukken betreffende de AOW en AOW tegemoetkoming van Anne-Marie Snels, bevat notities, krantenartikelen, correspondentie. 2006, 2009-2010, 2015. 2 mappen
2006, 2009. 1 map
2009-2010, 2015. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het overleg SZ\UGO (Sociale Zaken Uitkeringsgerechtigden en ouderen), waaronder stukken over armoede bestrijding, bevat ook besluitenlijsten van het regiobestuurdersoverleg. 2007-2008. 1 map
Stukken betreffende de dienstverlening van ouderen van Anne-Marie Snels. 2007-2008. 1 map
Stukken betreffende CAO-bulletins, ledenbrieven, infobulletins en stakingskranten. 1993-1996, 1999, 2000-2009. 4 mappen
1993-1995. 1 map
1996-1999. 1 map
2000-2003. 1 map
2004-2009. 1 map
Cijferspecials met gegevens van lonen en premies in de Bouw- en Houtnijverheid. 1994, 2013. 1 map
Stukken betreffende de coördinatie commissie CAO beleid (CCC), van Charley Ramdas, waaronder vergaderstukken. 2007-2012. 1 map
Stukken betreffende de CAO Coördinatie Commissie (CCC), bevat ook stukken over ledenwerving. 2010-2014. 2 mappen
2010-2012. 1 map
2012-2014. 1 map
Stukken betreffende arbeidsvoorwaardenbeleid van Charley Ramdas, waaronder correspondentie, notities, verslagen van vergaderingen, onderzoeken in opdracht van de FNV Bouw. 2007-2008, 2012-2014. 1 doos, 3 mappen
2007-2008, 2011-2012. 1 doos
2012. 1 map
2012-2014 (deel 1). 1 map
2012-2014 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Charley Ramdas betreffende verschillende sectoren. 2010-2014. 3 mappen
Sectoren: timmerindustrie, Railinfra, afbouw, natuursteen, meubel & hout en schilders-, afwerking- en glaszetbedrijf. 2010-2011. 1 map
Sectoren: jachtbouw, jachtbouw (HISWA), meubelindustrie, mortel, orgelbouw, waterbouw en utiliteitsbouw. 2011-2012. 1 map
Sectoren: natuursteen en bouwnijverheid. 2010-2014. 1 map
Stukken betreffende de Paritaire Advies Commissie CAO Bouwnijverheid, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen, agenda's en overige stukken. 1968, 1972-1982. 1 doos
Vergaderstukken over de CAO-onderhandelingen van onder andere 1985 en 1987, waaronder voorstellen voor wijzigingen in de CAO's, vergaderstukken van de paritaire structuurcommissie. 1970-1987. 2 mappen
1970-1985. 1 map
1986-1987. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Leo Brouwer en Jan Pot. 1972-1975. 2 dozen, 2 mappen
CAO-onderhandelingen van 1973. 1972-1973. 1 map
CAO-onderhandelingen van 1973. 1973. 1 map
CAO-onderhandelingen van 1974, bevat ook verslagen van met de AVBB en knipselkranten. 1974. 1 doos
CAO-onderhandelingen van 1975, bevat ook verslagen van met de AVBB, rapporten van de commissie sociaal beleid in de onderneming en knipselkranten. 1975. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1975-1976 van Leo Brouwer, bevat ook stukken van de commissie personeelsraad en de commissie sociaalbeleid in de onderneming. 1974-1976. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1977. 1977. 3 dozen
CAO-onderhandelingen van Leo Brouwer, bevat onder andere knipselkranten, verslagen, CAO-voorstellen en stukken aan de federatieraad. 1976-1977. 1 doos
Circulaires, notities, correspondentie, verslagen van vergaderingen, een evaluatierapport van de staking. 1977. 1 doos
Krantenknipsels en weekbladen. 1977. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1978. 1977-1978. 2 dozen
CAO-voorstellen, algemeen verbindende verklaring CAO bouw 1978, CAO boekje 1977 en vergaderstukken. 1977-1978. 1 doos
CAO-voorstellen en persberichten. 1977-1978. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1979-1980. 1978-1980. 3 dozen
Van Joke de Vroom, bevat ook stukken over het Arbeidsvoorwaardenbeleid. 1978-1980. 1 doos
Van Jan Pot, waaronder stukken over CAO rapporten, vergaderstukken, krantenknipsels, edities van Profiel en CAO-voorstellen. 1979-1980. 1 doos
Van Jan Pot, Leo Brouwer en Stef Ruesen, bevat ook stukken over CAO rapporten, verslagen, krantenknipsels, edities van Profiel, CAO-voorstellen en acties in 1980. 1979-1980. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Stef Ruesen. 1979-1982. 2 dozen
1979-1982. 1 doos
Onderhandelingen van 1980-1981, bevat ook stukken over acties loonmaatregel en CAO-voorstellen van alle partijen. 1980-1981. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1981. 1980-1982. 2 dozen
Van Ad Janmaat, bevat onder andere stukken over toepassingsproblemen, VUT-regeling en loon- en functiestructuur. 1980-1982. 1 doos
Van Stef Ruesen, bevat ook stukken naar aanleiding van het uitwerken van de CAO afspraken voor 1981-1982, briefwisseling naar aanleiding van redactiewerkzaamheden, stukken over de actievoorbereiding rondom de bouw CAO, knipselkrant en een strategienota van de FNV. 1981-1982. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1982-1983. 1982-1984. 4 dozen
Van Stef Ruesen, bevat onder andere CAO-voorstellen, vergaderstukken, redactiewerkzaamheden, districtsvergaderingen, voorstellen van partijen en het werkgelegenheidsfonds van de CNV. 1982-1984. 1 doos
Van Roel de Vries, bevat ook stukken over de VUT en de CAO baggerbedrijf. 1982-1983. 1 doos
Van Ad Janmaat, bevat ook stukken over CAO-voorstellen, districtsvergaderingen, loonstructuur, bondsbestuurders, ziekteverzuim en brochures. 1982-1983. 1 doos
Van Ad Janmaat, bevat ook rapportages over kostenconsequenties van arbeidstijdenverkorting in de bouw en de ATV in de bouw. 1982-1984. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen, bevat ook stukken van de Paritaire Advies Commissie (PAC) voor het CAO Bouwbedrijf 1982-1983, de CAO 1989, de CAO 1999-1991 en stukken over Lonen Bouwbedrijf 1945-1984. 1945-1984, 1989-1991. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1983-1985. 1981-1985. 4 dozen
Van Stef Ruesen, bevat ook stukken betreffende de 5 mei viering, de CAO bepalingen inzake werkgeversbijdrage in de vrijwillige verzekering ziektekosten, CAO-loze periode en de gevolgen, aandachtspunten onderhandeling delegatie, aanstellingskeuring toetreders samenwerkingsverbanden, aanwending van de prijscompensatie, voorstel WW en opschorting prijscompensatie. 1982-1985. 1 doos
Van Stef Ruesen, bevat ook stukken over het plan jeugdwerkloosheid, structurele werkloosheid (1984), ziektewetacties (1982), nieuwe loonstructuur bouw (1982), functiestructuur in de bouw (1981), de PAC-werkgroep functiebeschrijving (1982-1985) en de paritaire advies commissie (PAC). 1982-1985. 1 doos
Van Marius Oosterom, bevat ook stukken over het arbeidsvoorwaardenbeleid en werkgelegenheid in de onderneming. 1981-1983. 1 doos
Van Roel de Vries, bevat ook stukken over prijscompensaties, de CAO-voorstellen, twee exemplaren van het blad profiel en arbeidsduurverkorting. 1983-1985. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1985/1986, waaronder vergaderstukken, CAO-voorstellen, wijzigingen op de voorstellen, circulaires, speeches, een evaluatie van de staking, stakingsjournalen en knipselkranten van onder andere Roel de Vries. 1985-1986. 1 doos, 3 mappen
1985 (deel 1). 1 doos
1985 (deel 2). 1 map
Van Ad Janmaat en Stef Ruesen (deel 1). 1985-1986. 1 map
Van Ad Janmaat en Stef Ruesen (deel 2). 1985-1986. 1 map
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen, waaronder stukken over een overzicht met een aantal stakers per leeftijdsgroep, stakingsjournalen en stukken van Ad Janmaat. 1985. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Roel de Vries. 1985-1998. 9 dozen
Bevat ook stukken over het ATV beleid en jongeren met ook het CAO boekje van 1983-1985. 1985. 1 doos
Bevat ook stukken over het Rechtenbeheersysteem (RBS) voor vakantierechten en de achterstanden hierbij. 1986-1988. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Roel de Vries. 1985-1987. 1 doos
Bevat ook stukken over RBS-Recht, VUT/SUB, onderhandelingen van de CAO bouwnijverheid, functie-indeling, volwassenonderwijs, pensioen en vakbondswerkbedrijven. 1986-1991. 1 doos
Bevat ook stukken over de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) beleid over de jaren 1989-1991 en Onderaanneming Fraudebestrijding. 1987-1990. 1 doos
Bevat ook stukken van jeugdige werknemers, arbeidsomstandigheden, vakopleiding Bouw-Subsidie, aansprakelijk stellen van de aannemer, arbeidsvoorwaarden in de Bouw, voorstellen AVBB en voorstellen werknemers. 1987-1990. 1 doos
Bevat ook stukken inzake arbeidstijd, vakantie, werkeloosheid, vorstverlof, arbeidsongeschiktheid, kostenvergoedingen, loon, nacht- en overwerk en roostervrije dagen. 1989-1991. 1 doos
Stukken CAO-onderhandelingen. 1992-1993. 1 doos
Stukken betreffende de bestuursraad van de Bouw over ziekteverzuim en uitkeringgerechtigden, bevat vergaderstukken en knipselkranten. 1993-1998. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1987/1988 van Roel de Vries. 1986-1989. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1989, 1990/1991 en 1992, waaronder verslagen van CAO-onderhandelingen, vergaderstukken, correspondentie, aantekeningen en circulaires. 1984, 1987-1992. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1989 en 1990/1991 van Roel de Vries, waaronder knipselkranten, toespraken, voorstellen voor de CAO, inleidingen, aantekeningen en vergaderstukken. 1987-1991. 2 dozen, 2 mappen
Voorstellen voor de CAO, inleidingen en aantekeningen. 1987-1990. 1 doos
1989-1991. 1 doos
1990-1991. 1 map
1991. 1 map
Stukken betreffende het Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) van de Bouw CAO van 1992, 1996, 1997/1998, 1999/2000 en 2002/2004. 1987, 1990, 1992-1994, 1996-2003. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1992 en 1993/1994, van Roel de Vries, waaronder vergaderstukken, aantekeningen, knipselkranten en een draaiboek voor CAO-onderhandelingen. 1991-1993. 2 dozen, 1 map
1991-1992. 1 doos
1992-1993 (deel 1). 1 doos
1992-1993 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen, voorstellen en akkoorden van werkgeversnota. 1992-1995. 1 map
Verslagen van het paritaire overleg regionalisering in het kader van de CAO van de bouwnijverheid met aantekeningen. 1993-1999. 1 doos, 1 map
1993-1994. 1 map
1995-1999. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 1997/1998, 1999/2000, bevat ook stukken over uitzendexperimenten. 1995-2002, 2005. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 2001 en 2002, waaronder principeakkoorden, vergaderstukken, CAO-voorstellen en stukken over UTA-CAO. 2000-2002. 1 doos
Stukken betreffende onderhandelingen van 2002/2004 voor de CAO bouwnijverheid. 2001-2004. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 2002/2004 en 2004/2007, waaronder vergaderstukken, CAO-voorstellen en principe akkoorden. 2002-2007. 1 doos, 1 map
2002-2006. 1 doos
2006-2007. 1 map
Stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden van Bouwnijverheid voor 2002/2004, bevat ook onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor de leden van ondernemingsraden in de bouw. 2003-2004. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Aafje Farigu 2004/2007, bevat stukken van Regio-Noord. 2004-2009. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 2007/2009, 2009/2010, 2011, 2012/2013, bevat ook stukken over voorstellen en akkoorden van werkgeversnota. 2007-2013. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van de bouwnijverheid van Charley Ramdas. 2010-2011. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van 2012. 2010-2013. 4 mappen
Van Charley Ramdas. 2010-2013. 1 map
Waaronder principeakkoorden, CAO-voorstellen, CAO-onderhandelingen, aantekeningen, stukken over lonen en overige stukken. 2012. 1 map
CAO-onderhandelingen, stukken over arbeidstijden en overige stukken. 2012. 1 map
CAO-voorstellen, stukken over lonen en overige stukken. 2012. 1 map
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen voor de FNV bouw van Ruud Baars, bevat de onderhandelingen voor het bedrijf VolkerWessels en een rapportage over een werkbezoek aan regio Oost. 2012. 1 map
Stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden van het personeel aan te stellen bij 'Strukton Worksphere B.V.'. 2013. 1 map
Stukken betreffende de werkgroep diplomavraagstuk van de Paritaire Advies Commissie CAO bouwbedrijf (PAC). 1974-1980. 3 mappen
PAC inzake diplomavraagstukken. 1974-1978. 1 map
PAC inzake chauffeurs, kraanbestuurders en machinisten. 1974-1980. 1 map
PAC inzake ovenbouwers, wegmarkeerders, mallenbouwers, isoleerders en overige. 1974-1980. 1 map
Stukken betreffende diverse onderwerpen uit de CAO Bouwnijverheid van Stef Ruesen, bevat stukken over ontwikkeling prijsindexcijfer (1978-1994), de lonen van de bouw CAO (1977 tot mei 1984), autokostenvergoeding (1976-1984), onkosten vergoeding (1980-1984) en nabetaling prijscompensatie (1982). 1976-1994. 1 doos
Stukken betreffende het zegel/bonnen vervangend systeem (1973-1983), 60% belastbaarheid vakantiebonnen (1980-1984), vaststelling van de zegelwaarden (1981-1986), het Vakantiegeld/bonnensysteem (1976-1984) en stukken van het vakantiefonds over extra verlofdagen voor ouderen, stukken van Stef Ruesen. 1976-1986. 1 doos
Stukken betreffende de Paritaire Advies Commissie over de CAO Bouwbedrijf met stukken van Roel de Vries, waaronder stukken over de loonstructuur, functie-indelingen, een 'eindrapport inzake proefonderzoek functiestructuur in de Bouw'. 1980-1991. 1 doos, 2 mappen
Bevat onder andere het eindrapport inzake proefonderzoek functiestructuur in de Bouw. 1980-1986. 1 doos
1985-1990. 1 map
1990-1991. 1 doos
Stukken betreffende de CAO van de bouwnijverheid, waaronder stukken over de VUT (1984-1985) en de Nieuwe Loonstructuur (1982). 1982-1985. 3 mappen
1982 (deel 1). 1 map
1982 (deel 2). 1 map
1983-1985. 1 map
Stukken betreffende de werkgroep Eijsink en de werkgroep loonstructuur. 1980-1985. 2 mappen
1980-1982. 1 map
1983-1985. 1 map
Stukken betreffende de paritaire begeleidingscommissie Kostenonderzoek ATV, een onderzoek van Twijnstra Gudde NV naar de kostenkonsekwenties van ATV in het bouwbedrijf. 1984. 2 mappen
1984 (deel 1). 1 map
1984 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de CAO voor de uitvoerders. 1966-1971. 1 map
Stukken betreffende de CAO van het bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (bikudak). 1973-1975. 1 map
Stukken betreffende de CAO onderhandelingen van de bikudak dakbedekkingsbedrijven. 2003-2014. 4 mappen
2003-2011. 1 map
2011. 1 map
Bevat stukken over arbeidstijden in de sector bikudak. 2012. 1 map
2012-2014. 1 map
Stukken betreffende de CAO van de bikudak dakbedekkingsbedrijven met stukken van Aafje Farigu, met onderhandelingen van de Regio-Noord. 2005-2008. 1 map
Stukken betreffende de CAO van hellende daken, waaronder reacties antwoordformulier 'Onder welke CAO valt u?'. 2012. 1 map
Stukken betreffende de CAO van NEHOBO N.V. 1964, 1966-1974. 1 map
Stukken betreffende de CAO van de sector betonmortel en betonmorteltransportondernemingen. 1974-1975. 1 map
Stukken betreffende de CAO van de sector betonmortel. 1995-2013. 2 dozen, 4 mappen
1995-2000. 1 map
Het CAO traject van de sector betonmortel. 2000-2006. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van de sector betonmortel en stukken over de naleving van de CAO. 2006-2012. 1 doos
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen en het resultaat van de sector mortel en morteltransportondernemingen. 2010-2012. 3 mappen
2010-2012. 1 map
2011-2012. 1 map
2011-2013. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van de sector betonmortel met stukken van Aafje Farigu uit Regio-Noord. 2004-2008. 2 mappen
2004-2006. 1 map
2007-2008. 1 map
Stukken betreffende het principe akkoord voor het sociaal plan van Mebin B.V. en stukken van Aafje Farigu uit Regio-Noord. 2006. 1 map
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen voor mortel- en morteltransportondernemingen, van Ruud Baars. Bevat ook stukken over acties waaronder de actie 'Ik ben een goede CAO waard'. 2011. 1 map
Stukken betreffende het CAO traject van de sector railinfrastructuur. 1999-2014. 1 doos, 2 mappen
1999-2002. 1 map
2002-2004. 1 map
2005-2014. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van de sector railinfra met stukken van Aafje Farigu uit Regio-Noord. 2004-2008. 1 map
Stukken betreffende de CAO Railinfrastructuur, waaronder circulaires, correspondentie en een model basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC. 2010-2011. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor metselaars met stukken van Aafje Farigu uit Regio-Noord. 2001-2002. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector Steigerbouw, bevat ook een CAO akkoord, CAO-voorstellen, vergaderstukken, een implementeringsplan, toepassing en werking van Richtlijn 2001/45 over "werken op hoogte"', stukken over conferenties en knipselkranten. 1994-2001, 2005-2006. 1 doos, 2 mappen
1994-1999. 1 doos
1999-2000. 1 map
2000-2001, 2005-2006. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector steigerbouw van Aafje Farigu uit Regio-Noord. 2002-2003, 2006-2008. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector grond-buizenleggers. 1968-1972. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de ramenfabriek in Leerdam. 1975, 1982. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de schilders. Bevat ook zegelboekjes van de Stichting Vakantiefonds Schildersbedrijf (1972-1975) en stukken over de vakantiewaardebonzegel. Bevat ook een map met stukken over de afbouw CAO. 1968-1975, 2002-2008. 2 dozen

NB. Vanaf 2003 is het de CAO voor schilders-, afwerking-, en glaszetbedrijf.

1968-1975, 2002-2005. 1 doos
2005-2008. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van Jan Pot betreffende de schilders CAO. 1971. 1 map
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen voor schilders, van Ruud Baars. 2012. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector afbouw en stukadoors. 1974. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de metaalindustrie te Rijswijk voor stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf. 1989-1990. 1 map
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen voor de afbouw, van Ruud Baars. 2011. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector natuursteenbedrijf. 1973-1977. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de steen-houtgraniet-kunststeen bedrijf. 1973-1976. 1 map
Stukken betreffende het voortraject van de CAO voor de sector meubel, hout en industrie (MHI), waaronder vergaderstukken, notities en project documenten. 2006-2008 en z.j. 2 mappen
2006-2008. 1 map
z.j. 1 map
Stukken betreffende CAO-voorstellen en wijzigingen voor de sector meubel & hout, bevat ook flyers. 2011-2013. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor fabrieken in de houtverwerkende industrie. 1960-1964, 1979-1984. 5 mappen
Houtindustrie Picus te Eindhoven. 1960-1964. 1 map
Houtbedrijf van Hout Mill te Mill. 1979-1984. 1 map
Java Deurenfabriek Velsen Noord. 1979, 1984. 1 map
Platenfabriek Linex Koewacht, fabrikanten en leveranciers van vlas- en houtspaanplaten voor de Nederlandse bouwnijverheid en meubelindustrie. 1981, 1983, 1984. 1 map
Lambri Triplexfabriek Maarssen. 1984. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de Bruynzeel CAO en reorganisaties, waaronder stukken over Bruynzeel directieoverleg bonden. 1980-1982. 2 dozen, 3 mappen
Bevat ook stukken over reorganisaties, Bruynzeel Pensioenen, Bruynzeel Propaganda-actie en Bruynzeel Bedrijfsledengroep. 1975-1980. 1 doos
Betreft stukken van verschillende Bruynzeel bedrijven waaronder: Bruynzeel Deurenfabriek, Bruynzeel Zaandam en Bruynzeel multipanel B.V. en inzake reorganisaties. 1975-1981. 1 doos
Stukken betreffende de ondernemingsraad van Bruynzeel. 1977-1981. 1 map
Bevat vergaderstukken van de directiebonden van Bruynzeel B.V. 1980-1981. 1 map
Bevat vergaderstukken van de directiebonden van Bruynzeel B.V. 1981-1982. 1 map
Stukken betreffende het project over de naleving van de CAO in de sector meubel en houthandel. 2002-2004. 3 mappen
2002-2004 (deel 1). 1 map
2002-2004 (deel 2). 1 map
2002-2004 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen van de sector houthandel, waaronder een overzicht van gewijzigde CAO artikelen en vergaderstukken. 2002-2006. 1 doos
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector houthandel. 2014. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de timmerfabrieken. 1968-1981. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector timmerindustrie, waaronder stukken over houthandel en handel in bouwmaterialen. 2007-2009. 1 doos
Stukken betreffende CAO-onderhandelingen voor de timmerindustrie van Ruud Baars. 2011. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de pianofabriek Rippen te Ede. 1979-1984, 1989-1990, 2003. 1 map
Stukken betreffende de CAO voor tentoonstellingsbedrijven. 2012-2014. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de Standbouw BV Stegman te Nieuwegein. 1964, 1966-1974, 1979-1985. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de Internationale Tentoonstellingsbouw Gielissen te Eindhoven. Bevat ook stukken over functieclassificering, het Bedrijfsreglement vanaf 1-9-1997 en bulletins van Gielissen BV. 1979-1984, 1991, 1994-1997. 3 mappen
1979-1984, 1991, 1994-1995. 1 map
1995-1996. 1 map
1996-1997. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de Internationale Tentoonstellingsbouw Koedood te Rotterdam. 1981-1985. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector salon en wagenbouw te Montfoort. 1964, 1966-1974, 1979-1985. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector koelkastbouwers. 1968-1975. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen in de sector baggerbedrijf en stukken omtrent de staking van 1971. 1960-1974, 1980-1982. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector waterbouw. 2012. 1 map
Stukken betreffende de CAO-onderhandelingen voor de sector goederenvervoer. 2004-2011 en z.d. 2 mappen
2004-2011. 1 map
z.d. 1 map
Stukken betreffende CAO woondiensten. 2006-2009. 2 mappen
2006-2007. 1 map
2007-2009. 1 map
Stukken betreffende woondiensten met stukken van de werkgroep algemeen verbindend verklaring (AVV). 2013. 1 map
Stukken betreffende de Bouwstaking van 1971 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, circulaires, pamfletten, krantenartikelen en overige stukken. 1971. 1 doos
Stukken van Leo Brouwer betreffende de bouwstaking van 1971 voor een betere CAO. 1971. 1 doos, 1 map
Circulaires, nota's, telegrammen, pamfletten, overzichten van de stakingen en gekopieerde krantenartikelen. 1971. 1 doos
Gekopieerde krantenartikelen. 1971. 1 map
Stukken van Piet van der Ven betreffende de Bouwstaking van 1971 voor een betere CAO (in onder andere het Baggerbedrijf). 1971. 5 mappen
Gekopieerde krantenartikelen, circulaires en overige stukken. 1971. 1 map
Circulaires en overzichten van de stakingen (deel 1). 1971. 1 map
Circulaires en overzichten van de stakingen (deel 2). 1971. 1 map
Gekopieerde krantenartikelen (deel 1). 1971. 1 map
Gekopieerde krantenartikelen (deel 2). 1971. 1 map
Stukken betreffende de Bouwstaking van 1977, waaronder circulaires, telegrammen, evaluaties, overzichten van de staking, pamfletten en posters. 1977. 2 dozen, 2 mappen
1977 (deel 1). 1 map
1977 (deel 2). 1 doos
Krantenknipsels. 1977. 1 doos
1977 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende stakingsacties in de bouw in verband met de bouw CAO van 1985. 1985. 1 doos, 2 mappen
Stakingsjournalen. 1985. 1 map
Stakingsjournalen, speeches, besluitenlijsten, verslagen van vergaderingen en uitgetypte teksten van journaalberichten. 1985. 1 doos
Circulaires en knipselkranten. 1985. 1 map
Stukken betreffende stakingsacties in mei 1985, afkomstig van Jeroen Sprenger, lid van de evaluatiecommissie 1985. 1985. 1 doos, 4 mappen
Correspondentie, verslagen van 'reportservice haarlem', een stakingsjournaal en verslagen van vergaderingen. 1985. 1 map
Correspondentie, voorstellen tot wijziging van de CAO, verslagen van vergaderingen, persberichten, informatie over de actie, een stakingsjournaal en verslagen van 'reportservice haarlem' en een evaluatierapport. 1985. 1 map
Een draaiboek CAO acties, richtlijnen bij acties, gekopieerde krantenartikelen en ledenoverzichten. 1985. 1 map
Stakingsjournalen, actie voorbereidingen per district, evaluatie van de staking, actieflyers, verslagen van 'reportservice haarlem', stakersaantallen en correspondentie. 1985. 1 doos
Knipselkranten, stakersaantallen, correspondentie en persberichten. 1985. 1 map
Stukken betreffende de acties van 1989, waaronder vragen aan het actiecentrum, verslagen van de informatiecampagne en van vergaderingen van onder andere het Actiecentrum, circulaires, speeches/toespraken, knipselkranten en persberichten. Tevens stukken van Toon Schrijver, Jaap van der Linde en Ad Kamp. 1989. 2 dozen, 3 mappen
1989 (deel 1). 1 map
1989 (deel 2). 1 map
1989 (deel 3). 1 doos
1989 (deel 4). 1 map
Stukken betreffende de Bouwstaking van 1990 inzake een betere CAO, waaronder stakingsjournalen en pamfletten. Tevens stukken betreffende het Landelijk Actiecentrum (LAC), waaronder notities, pamfletten, correspondentie en besluitenlijsten, stukken van Jeroen Sprenger inzake de staking, waaronder stakingsjournalen en knipselkranten en stukken van Ad Kamp. 1990. 6 dozen
1990 (deel 1). 1 doos
1990 (deel 2). 1 doos
1990 (deel 3). 1 doos
1990 (deel 4). 1 doos
1990 (deel 5). 1 doos
1990 (deel 6). 1 doos
Stukken betreffende het Actiecentrum Bouwstaking CAO 1990 van Loeki Hendriks, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen, besluitenlijsten, aantekeningen, stakingskranten, knipselkranten en stakingsjournalen. 1990. 1 doos, 2 mappen
1990 (deel 1). 1 doos
1990 (deel 2). 1 map
1990 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende de actie van 1992 inzake een betere CAO, waaronder verslagen van vergaderingen, correspondentie, CAO-voorstellen, CAO-bulletins, knipselkranten en aantekeningen. 1992. 1 doos, 3 mappen
1992 (deel 1). 1 map
1992 (deel 2). 1 map
1992 (deel 3). 1 map
1992 (deel 4). 1 doos
Stukken betreffende Bouw CAO-activiteiten van Bram Visser, Rien Kunst en Jeroen Sprenger, waaronder actiedraaiboeken, besluitenlijsten, correspondentie, circulaires, persberichten, speeches en overige stukken. 1992. 1 doos
Stukken betreffende de actie van 1993 inzake UTA-onderhandelingen voor een betere CAO (Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel), waaronder verslagen van vergaderingen, circulaires, persberichten en CAO-bulletins. 1993. 1 map
Stukken betreffende acties tegen aanpassing van de Werkloosheidswet, waaronder correspondentie, persberichten en knipselkranten. 1994. 1 map
Stukken betreffende de staking in de Bouw voor een betere CAO. 1994-1995, 2002. 2 mappen
Correspondentie, actie-oproepen, persberichten en overige stukken. 1994-1995. 1 map
Krantenknipsels. 1994-1995. 1 map
Stukken betreffende de actie van 1995 inzake een betere CAO, waaronder circulaires, correspondentie, verslagen van vergaderingen, knipselkranten, persberichten, en actie- en info-bulletins. 1995. 3 dozen, 1 map
1995 (deel 1). 1 doos
1995 (deel 2). 1 doos
1995 (deel 3). 1 doos
Tevens een evaluatierapport van de acties in het Bouwbedrijf en de Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzobedrijven. 1995. 1 map
Stukken betreffende de werkgroep actiestrategie, waaronder verslagen van vergaderingen, circulaires en overige stukken. 1995-1997. 1 map
Stukken betreffende UTA-actiestrategie van Gijs Rijsdijk, waaronder verslagen van vergaderingen, een landelijk draaiboek en overige stukken. 1997. 1 map
Stukken betreffende de actie van 1997 inzake een betere CAO, waaronder circulaires, correspondentie, verslagen van vergaderingen, persberichten en overige stukken. 1997. 1 map
Stukken betreffende stakingen in het algemeen, zoals uitkeringen bij stakingen, een actiedraaiboek en een evaluatierapport van acties. 1997-1998. 1 map
Stukken betreffende de staking van 1999 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, document inzake bouwacties 1999 Brabant/Limburg en actie-uitkeringen. 1999. 1 map
Stukken betreffende de actie van Railinfrastructuur in 2000 voor een betere CAO en stukken betreffende stakingsuitkering, waaronder circulaires, besluiten, aantekeningen en CAO-bulletins. 1999-2000. 1 map
Stukken betreffende acties in de Bouw in 2001 voor een betere CAO. 1995-2001. 1 map
Stukken betreffende acties over reisurenregelingen, waaronder een overzicht van klachten van leden in de sector Bouw met betrekking tot de afspraken in de CAO over reisuren. 2001-2002. 1 map
Stukken betreffende de bouwstaking in 2002, waaronder actiebulletins, CAO-onderhandelingen, knipselkranten en overige stukken. 2002. 2 mappen
2002 (deel 1). 1 map
2002 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende verschillende acties van 2002, waaronder agenda's, besluitenlijsten, verslagen van vergaderingen, correspondentie, een speech en een persbericht van voornamelijk de LAC en de RAC. 2002. 1 map
Stukken betreffende de acties van 2002 inzake een betere CAO. 2002. 2 mappen
Actie-bulletins, info-bulletins, CAO-bulletins, stakingskranten, knipselkranten, evaluatie en aanbevelingen inzake de actie en correspondentie. 2002. 1 map
Correspondentie, vragen met antwoorden voor het LAC en verslagen van vergaderingen en besluitenlijsten van het LAC. 2002. 1 map
Stukken betreffende de acties van 2002 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, vragen met antwoorden voor het LAC en verslagen van vergaderingen en besluitenlijsten van het LAC, aantekeningen, persberichten, CAO-bulletins, actie-bulletins en info-bulletins. 2002. 1 doos
Stukken betreffende de acties van 2002 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, vragen met antwoorden voor het LAC en overige stukken. 2002. 2 mappen
2002 (deel 1). 1 map
2002 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de actie van 2004 inzake een betere CAO in de bouw. 2004. 2 mappen
Correspondentie, notities, aantekeningen, info-bulletins en CAO-bulletins. 2004. 1 map
De actiestrategie van FNV Bouw, een actiedraaiboek en stukken betreffende de actie in de meubelindustrie. 2004. 1 map
Actie draaiboek FNV Bouw. 2005. 1 map
Stukken betreffende de actie van 2005 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, circulaires, verslagen van vergaderingen, persberichten en knipselkranten. 2005. 4 mappen
2005 (deel 1). 1 map
2005 (deel 2). 1 map
2005 (deel 3). 1 map
2005 (deel 4). 1 map
Stukken betreffende acties inzake de CAO van schilders en de mortel- en morteltransportbedrijven, waaronder correspondentie, circulaires en CAO-bulletins. 2006. 1 map
Stukken betreffende de Bouw actie van 2006 tegen vroegpensioenregelingen en de nieuwe CAO van Bouw&UTA, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen en PowerPointpresentaties. 2006. 3 mappen
2006 (deel 1). 1 map
2006 (deel 2). 1 map
2006 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende de actie tegen reiskosten/kilometervergoedingen, waaronder correspondentie, notities en overige stukken. 2008. 2 mappen
2008 (deel 1). 1 map
2008 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de actie rond het sociaal plan bij de reorganisatie van Volkerrail Nederland. 2009. 1 map
Actiedraaiboek 2010. 2010. 1 map
Stukken betreffende acties inzake een betere CAO in de mortel. 2011. 1 map
Stukken betreffende de actie van 1991 inzake een betere CAO voor Schilders- en Afwerkingsbedrijf, waaronder circulaires, verslagen van vergaderingen, toespraken, persberichten, CAO-bulletins en CAO-voorstellen tot wijziging. 1991. 1 map
Stukken betreffende de Schilders actie van 1999 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, circulaires, overeenkomsten, verslagen van LAC-vergaderingen en andere vergaderingen, verslagen van het sectoroverleg, persberichten en actie-bulletins. 1999-2002. 1 doos, 2 mappen
1999. 1 doos
1999-2001. 1 map
1999-2002. 1 map
Stukken betreffende acties inzake CAO-onderhandelingen/wijzigingen van de Meubelindustrie door FNV Meubel & Hout. Voornamelijk correspondentie en agenda's. 2010-2011. 2 mappen
2010. 1 map
2010-2011. 1 map
Stukken betreffende de staking voor een betere CAO voor Baggerbedrijven. 1971. 1 map
Stukken betreffende de stakingen in de baggersector van 1981-1982. 1981-1982. 1 map
Stukken betreffende de actie van 1992 inzake een betere CAO voor Baggerbedrijven, waaronder verslagen van vergaderingen, notulen van het overleg in het kader van de CAO-onderhandelingen, correspondentie en persberichten. 1992. 1 map
Stukken betreffende de actie van 1993 inzake een betere CAO voor Baggerbedrijven, waaronder notulen van het overleg in het kader van de CAO-onderhandelingen, circulaires, aantekeningen en CAO-voorstellen. 1993. 1 map
Stukken betreffende de stakingsactie bij woningbouwvereniging 'De Samenwerking' . 1996-1997. 2 mappen
Correspondentie, circulaires, persberichten, een rapport 'Actiestrategie' 1996, aantekeningen en knipselkranten. 1996-1997. 1 map
Stukken betreffende de stakingsactie van Gijs Rijsdijk, waaronder circulaires, persberichten, uitgangspunten voor stakingsuitkeringen, knipselkranten en overige stukken. 1997. 1 map
Stukken betreffende de CAO woondiensten voor hogere lonen. 2007. 1 map
Stukken betreffende acties inzake CAO-onderhandelingen/wijzigingen van woningcorporaties door CNV Hout en Bouw en FNV Woondiensten. Voornamelijk correspondentie, agenda's en planningen. 2009-2010. 1 map
Stukken betreffende de actie CAO voor UTA-personeel, waaronder correspondentie, persberichten, toespraken, draaiboeken, gekopieerde krantenknipsels en actie-bulletins. 1999. 2 mappen
1999 (deel 1). 1 map
1999 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende actie Schildersbedrijven voor een betere CAO van 1999, waaronder correspondentie, een draaiboek, persberichten en actie-bulletins. 1999. 2 mappen
1999 (deel 1). 1 map
1999 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de actie van 2000 inzake een betere CAO, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen, agenda's, persberichten, actie-bulletins, knipselkranten, gekopieerde krantenartikelen en overige stukken. 2000. 3 mappen
2000 (deel 1). 1 map
2000 (deel 2). 1 map
2000 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende stakingen tussen 1990 en 1995. 1990-1995. 1 map
Stukken betreffende de Aktie Bouw van 1995 inzake een betere CAO. 1995. 2 dozen
Correspondentie, circulaires, knipselkranten, draaiboek, aantekeningen, jaarverslagen baggerbedrijf, vak weekbladen en overige stukken. 1995. 1 doos
Circulaires, faxberichten, verslagen van vergaderingen, evaluaties van de staking, draaiboeken, brochures en aantekeningen. 1995. 1 doos
Stukken betreffende acties van 2003 'Het kan socialer, beter' inzake een betere CAO (loonsverhoging, pensioen en vroegpensioen), waaronder CAO-bulletins, notities, correspondentie, verslagen van vergaderingen en nieuwsberichten. 2003. 2 mappen
2003 (deel 1). 1 map
2003 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de Hoogwerkersactie inzake 'veilig werken op hoogte', waaronder notities, agenda's, correspondentie, evaluatieformulieren, Europese richtlijnen en regelgeving. 2003. 2 mappen
2003 (deel 1). 1 map
2003 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de stakingen tegen de loonmaatregel van de regering van 1980, waaronder verslagen van FNV-acties, pamfletten, besluitenlijsten en notities. 1980. 1 map
Opzeggingen van het lidmaatschap van de Bouwbond naar aanleiding van de FNV-acties in maart 1980. 1980. 1 map
Stukken betreffende de actie van 1991 inzake WAO, waaronder circulaires, knipselkranten, voorstellen kabinetsplannen, besluitenlijsten en actiebulletins. 1990-1991. 2 mappen
1990-1991. 1 map
1991. 1 map
Stukken van Gijs Rijsdijk betreffende de actie van 1991 inzake WAO. 1991. 2 mappen
1991 (deel 1). 1 map
1991 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de actie van 1995 inzake WAO, waaronder notities, toespraken, knipselkranten en verslagen van vergaderingen en besluitenlijsten van de FNV over de WAO. 1995. 1 map
Stukken betreffende de actie tegen de wijziging van de ziektewet van 1996, waaronder verslagen van vergaderingen, knipselkranten, een toespraak, draaiboek stakingsadministratie en overige stukken. 1996. 1 map
Stukken betreffende de acties van 2003 'Het kan socialer, beter' tegen het beleid van het kabinet Balkenende II, waaronder verslagen van vergaderingen, besluitenlijsten, correspondentie, notities, circulaires en nieuwsbrieven. 2003. 5 mappen
2003 (deel 1). 1 map
2003 (deel 2). 1 map
2003 (deel 3). 1 map
2003 (deel 4). 1 map
2003 (deel 5). 1 map
Stukken betreffende acties tegen afschaffen van het prepensioen en de VUT. 2004. 4 dozen
Verslagen van vergaderingen en besluitenlijsten van het LAC, correspondentie, agenda's en notities. 2004. 1 doos
Correspondentie, notities, verslagen van vergaderingen en circulaires. 2004. 1 doos
Correspondentie, verslagen van vergaderingen, circulaires, notities en overzichten binnengekomen reacties werkbezoeken/rayonbijeenkomsten en stukken over het openen van de FNV-Weerstandskas (deel 1). 2004. 1 doos
Correspondentie, verslagen van vergaderingen, circulaires, notities en overzichten binnengekomen reacties werkbezoeken/rayonbijeenkomsten en stukken over het openen van de FNV-Weerstandskas (deel 2). 2004. 1 doos
Stukken betreffende actie ontslagrecht van 2007, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen en overige stukken. 2007. 3 mappen
2007 (deel 1). 1 map
2007 (deel 2). 1 map
2007 (deel 3). 1 map
Stukken betreffende acties en campagnes van de FNV voornamelijk over de AOW, waaronder 'Samen werken voor de AOW', 'Samen de crisis te lijf' en 'Wakker worden!'. Met correspondentie van en aan Ruud Baars, verslagen van vergaderingen, actieplannen, rapporten, persberichten, draaiboeken, circulaires, agenda's, notities en nieuwsbrieven. 2009-2011 3 dozen, 3 mappen
2009 (deel 1). 1 map
2009 (deel 2). 1 map
2009 (deel 3). 1 map
2009 (deel 4). 1 doos
2009 (deel 5). 1 doos
2009 (deel 6). 1 doos
Stukken betreffende de Europese actiedag van 13 december 2003 inzake een sociaal Europa. 2003. 1 map
Stukken betreffende de campagne 'gelijk werk, gelijk loon' en de demonstratie van 12 april 2006 in Brussel. 2006. 1 map

NB. Gaat over het openstellen van de grenzen in de EU voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

Stukken betreffende de inzet van de FNV bij de verkiezingen van 2010, waaronder correspondentie, circulaires, notities, verslagen van de campagnewerkgroep een actiedraaiboek. 2010-2011. 2 mappen
2010-2011 (deel 1). 1 map
2010-2011 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de Europese actiedag van het EVV in Brussel van 29 september 2010 tegen het bezuinigingsbeleid, correspondentie en informatieflyers. 2010. 1 map
Stukken van Ruud Baars betreffende de acties rond Prinsjesdag tegen de bezuinigingen van het kabinet Rutte. 2011-2012. 1 map
Stukken betreffende de Werkgroep handhaving CAO-bepalingen ARBO, 1989-1991, verslagen van vergaderingen, werkgroep voorlichting arbeidsomstandigheden en uitgaven fabeltjes over asbest. 1988-1991. 1 doos, 2 mappen
1988-1990. 1 doos
1990-1991 (deel 1). 1 map
1990-1991 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de Stichting Arbouw, waaronder correspondentie en uitgaven van het Arbouw blad. 1997. 1 map
Stukken betreffende Arbo-zaken in de Houthandel, Timmerindustrie en Meubelindustrie, waaronder verslagen van vergaderingen van de werkgroep Fysieke Belasting, van verschillende sectoren Arboconvenanten, vragenlijsten inzake werkdruk, rapporten inzake verzuimbegeleiding en vroegtijdige re-integratie, rapporten inzake geluidsbelasting en correspondentie. 1999-2006. 1 doos
“A-blad” (Arbo-bladen), publicaties van de Stichting Arbouw over arbo-zaken in verschillende sectoren van de bouw. c. 1999-2012.
Stukken betreffende het Arboconvenant meubelindustrie, met stukken van de Branche Begeleidingscommissie (BBC) Meubelindustrie en rapporten hiervan, tevens 'Gewoon doen' bulletins. 2002-2007. 3 mappen
Rapporten. 2002, 2006-2007. 1 map
'Gewoon doen' magazines. 2004-2006. 1 map
Vergaderstukken van de Branche Begeleidingscommissie (BBC) Meubelindustrie. 2002-2006. 1 map
Stukken betreffende Handel Verstandig, over arbeidsveiligheid in de bouw, vergaderingen, rapporten waaronder ook over milieuzorg voor de houtondernemer, vooral stukken over hout. 2003-2006. 1 doos
Stukken van Charley Ramdas betreffende Arbo catalogi, waaronder correspondentie en rapporten inzake onder andere Arbowetten- en regelgeving. 2005, 2007-2012. 2 mappen
2005, 2007-2008. 1 map
2008-2012. 1 map
Stukken betreffende de Arbo catalogus Sloop. 2008-2010. 2 mappen
2008-2010 (deel 1). 1 map
2008-2010 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende de Arbo catalogus Funderingsbranche, verslagen van vergaderingen, rapporten, brochures, correspondentie en verslagen van de projectgroep Arbocatalogus funderingsbranche. 2008-2012. 1 doos
Stukken betreffende de Arbo catalogus Bestrating en de Arbo waaier Crow-machinaal bestraten. 2009-2010. 1 doos
Stukken betreffende de Arbo in Beton en mortelsector, waaronder een Arbo catalogus en stukken van de inspectie. 2009-2012. 1 map
Stukken van Charley Ramdas betreffende de Stichting Arbouw, waaronder verslagen van vergaderingen, agenda's, correspondentie, jaarrekening, CAO-onderhandelingen, info- en CAO-bulletins en informatie over veilig werken. 2009-2014. 3 dozen, 3 mappen
2009-2012. 1 map
2009-2013. 1 doos
2009-2014. 1 doos
2010-2013 (deel 1). 1 doos
2010-2013 (deel 2). 1 map
2012-2013. 1 map
Vergaderstukken van bestuursvergaderingen van de Stichting Arbouw. Met statuten 1986. 2010-2014.
Stukken betreffende de Arbo catalogus platte daken. Stukken van de Stichting bedrijfstakregelingen dakbedekkingsbranche (SBD), verslagen van bijeenkomsten. 2010-2013. 3 mappen
2010-2013 (deel 1). 1 map
2010-2013 (deel 2). 1 map
2010-2013 (deel 3). 1 map
Rapport FNV Bouw en medezeggenschap, over de ondersteuning van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. 2003. 1 map
Stukken van Charley Ramdas inzake de ondernemingsraad, waaronder stukken betreffende OR-werkconferenties, agenda's, verslagen van vergaderingen van onder andere het medezeggenschapsoverleg, scholing en inzake 'De netwerkende Ondernemingsraad'. 2009-2014. 1 doos, 1 map
2009-2012. 1 doos
2012-2014. 1 map
Stukken betreffende het jongerenwerk, in Nederland en internationaal. c. 1972-1984.
Rapporten, beleidsnota's en notities inzake jongerenwerk in de Bouwbond FNV, stukken van Bert Ormel. 1993-2002, 2008. 1 doos
Stukken van Ruud Baars inzake Jongerenwerk in de bouw, waaronder correspondentie, notities, onderzoeken en rapportages. 2004-2009. 1 doos, 1 map
2004-2008. 1 doos

NB. Inventarisnummer 635 is komen te vervallen.

2008-2009. 1 map
Stukken van Bert Ormel betreffende allochtonen, waaronder een evaluatienota van het project allochtonen 1997, non-discriminatie code van 1996 en rapporten betreffende allochtonen in de bouw. 1991, 1996-1997, 2001. 1 map
Onderzoeksrapporten betreffende de FNV en allochtonen, stukken van Bert Ormel. 1995, 1999. 1 map
Stukken betreffende het onderzoeksrapport Allochtonen in de bouw, van Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van o.a. FNV Bouw, stukken van Anne-Marie Snels. 2007- 2008. 1 map
Stukken betreffende 'Allochtonen Boeien en Binden in de Bouw', waaronder een onderzoeksrapport, correspondentie en stukken inzake de projectgroep 'Bouw en Allochtonen'. 2009. 1 map
Stukken betreffende pensioenregelingen. 1976-1980. 2 mappen
1976-1980. 1 map
1979-1980. 1 map
Stukken betreffende vroegpensioen in de Bouw van Bram Visser, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen, rapporten en overige stukken. 1996-1998. 3 mappen
1996-1998 (deel 1). 1 map
1996-1998 (deel 2). 1 map
1996-1998 (deel 3). 1 map
Vergaderstukken betreffende fondsen vervroegde uittreding (Vut)/ vervroegd pensioen (Vp) met betrekking tot de sector mortel. 1999-2002. 2 mappen
1999-2002 (deel 1). 1 map
1999-2002 (deel 2). 1 map
Stukken betreffende het FNV bouw referendum prepensioen over ''het kan socialer beter'' en de VUT van Anne-Marie Snels. 2004. 1 map
Stukken betreffende pensioen in de sector mortel, waaronder vergaderstukken van het Bedrijfspensioenfonds (BPF) Mortel. 2001-2004. 1 doos, 1 map
2001-2004. 1 doos
2009-2012. 1 map
Stukken betreffende pensioensfondsbeleid van Anne-Marie Snels, waaronder stukken van het bestuur van de pensioenfonds, en stukken over deskundigheidsbevordering en de pensioenwet. 2001, 2004-2007, 2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende pensioen, waaronder correspondentie, stukken inzake het pensioenbeleid, ANBO en FNV Bouw, 'Nationaal Actieplan Pensioenen', Stukken inzake 'Naar een generatieproof pensioen'. 2002, 2004, 2009-2010. 1 map
Stukken betreffende pensioen en senioren van Leo Hartveld, waaronder stukken over pensioenacties, doorwerken na je 65ste en een evaluatierapport over het loopbaanproject. 2003-2008. 1 map
Stukken betreffende het kabinetsbeleid van 2004 inzake onderhandelingen over het prepensioen. 2004. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de oprichting van FERPA (European Federation of Retired and Elderly People). 2007. 1 map
Stukken betreffende BPF Bouw, waaronder stukken inzake het verkiezen van een nieuw verantwoordingsorgaan en inzake deelnemersraden, waaronder correspondentie, reglementen, notities, ledencijfers en overige stukken. 2007-2014. 3 mappen
2007-2010, 2013. 1 map
2011-2014. 1 map
2014. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de Leden Werkgroep Pensioenregelingen, inzake pensioen en de AOW, waaronder agenda's van de werkgroep LWP, notities, correspondentie en overige stukken. 2009-2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende pensioen, waaronder stukken over pensioenfonds, Witteveenkader, lobby en pensioen, plan B, pensioenakkoord en stukken van deelnemersraden. 2009-2010. 3 mappen
Stukken over pensioenfonds, Witteveenkader, lobby en pensioen, plan B en stukken van deelnemersraden. 2009-2010. 1 map
Pensioenakkoord. 2010 (deel 1). 1 map
Pensioenakkoord. 2010 (deel 2). 1 map
Stukken van Charley Ramdas betreffende de verhoging van de AOW-leeftijd en het Pensioenakkoord van 2010. 2010-2012. 1 doos
Stukken betreffende Bedrijfstakpensioenfonds Houthandel. 2012. 1 map
Stukken van Charley Ramdas betreffende AOW en pensioenen. 2007-2012. 2 mappen
2007-2012. 1 map
2010. 1 map
Stukken betreffende 'De wet Verbetering Poortwachter in de praktijk' behorende bij Arbo&Milieu, waaronder een eindwerkstuk, brochure en achtergronden, stukken van Anne-Marie Snels, (met CD). 2001. 1 map
Stukken betreffende het re-integratiebeleid en overleg (REA). 2001-2005, 2007-2008, 2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels inzake het WAO-beleid, waaronder circulaires, notities en overige stukken. 2001-2002. 1 map
Stukken van van Anne-Marie Snels betreffende het sociaal stelsel en het lokaal sociaal beleid. 2002, 2004-2008. 2 mappen
2002, 2004-2006. 1 map
2006-2008. 1 map
Stukken betreffende de Wet werk en bijstand (WWB). 2003. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de WAO en WW voorstellen en de positie van de Bouwbond FNV. 2003-2005. 1 map
Stukken van van Anne-Marie Snels betreffende sociale zekerheid in de bouw. 2003-2007. 1 map
Stukken betreffende de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 2003, 2006-2008. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het project lokaal sociaal beleid en het project samenwerkende bonden in de Gooi & Vechtstreek. 2003-2011. 1 map
Stukken betreffende cliëntenparticipatie in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van Anne-Marie Snels, bevat een handleiding voor lokale kaderleden. 2004-2006. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het sociaal beleid van het Europees Parlement, koersbepalingen Europa, grensarbeid en Europese verkiezingen. 2004-2005, 2007. 1 map
Stukken betreffende de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). 2004, 2007-2008, 2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de ketenaanpak van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. 2005. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende inkomensontwikkeling en inkomensonderzoek en inkomensverzekering. 2005-2007. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende deeltijd WW en scholing inzake deeltijd WW. 2005, 2007, 2009-2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende armoede bestrijding. 1999, 2006-2009. 2 mappen
1999, 2006-2009. 1 map
2006-2009. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het participatie akkoord. 2007. 1 map
Stukken betreffende de Adviescommissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker). 2008. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende het project Advies Sociale Voorzieningen (ASV). 2008-2011. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO pilot. 2009. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en ANBO, onder andere inzake de WMO vraagbaak. 2009-2010. 1 map
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende inkomensbeleid. 2010. 1 map
Stukken van Charley Ramdas betreffende een onderzoek naar samenwerking met FNV Bondgenoten bij de overgang van vakbondsleden uit de bouw naar de metaalindustrie. 2011. 1 map
Stukken betreffende flexibele arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. 1998-2011. 2 mappen
1998-2000. 1 map
2010-2011. 1 map
Stukken betreffende flexibilisering van de arbeidsmarkt. 2011-2012. 1 map
Stukken betreffende uitzendexperimenten van Bouw/Afbouw/Schilders, correspondentie, rapporten inzake experiment uitzendarbeid en stukken over de CAO. 1995-2002, 2005, 2009. 1 doos
Stukken betreffende ZZP’ers en ontslagbesluit UWV werkbedrijf, waaronder correspondentie, vonnissen en overige stukken. 2010-2011. 2 mappen
2010. 1 map
2010-2011. 1 map
Stukken betreffende antwoorden op stellingen over flexibiliteit op de werkplek. 2012. 1 map
Teksten van sociale plannen en andere sociale regelingen, ingedeeld per jaar. 1998-2016.
Notities, een 'Handboek en model Sociaal Plan' en overige stukken. 2010. 1 map
Brochure inzake faillissement en stukken betreffende het Team Sociaal Plan met verslagen van vergaderingen, notities en overige stukken. 2012-2013. 1 map
Stukken betreffende de reorganisatie en het sociaal plan bij bouwbedrijf Heijmans NV. 2012. 1 map
Stukken betreffende de reorganisatie en het sociaal plan bij VolkerWessels. 2012-2013. 1 map
Stukken betreffende het sociaal plan bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. 2014. 1 map
Stukken betreffende anticyclisch opleiden in de bouwnijverheid, waaronder correspondentie, plannen en PowerPointpresentaties. 2008-2009. 1 map
Stukken van Charley Ramdas inzake beroepsonderwijs (MBO), waaronder verslagen van vergaderingen, notities, correspondentie en informatiebladen inzake beroepsonderwijs. 2009-2012. 3 mappen
2009-2011. 1 map
2010-2011. 1 map
2011-2012. 1 map
Vergaderstukken van het bestuur van de Stichting Fundeon, kenniscentrum voor het beroepsonderwijs in de bouw en infra. Geordend per jaar, en per vergadering. 2009-2013.
Vergaderstukken van het bestuur van SH&M, Stichting Hout en Meubel, opleidingsinstituut voor de timmer- en meubelindustrie. 2010-2013.
Vergaderstukken van het bestuur van Savantis, kenniscentrum voor het beroepsonderwijs in de sector schilderen en stukadoren, voorheen Stichting Vakopleiding Schildersbedrijf. 2012-2013.
Stukken betreffende de Federatie FNV-Bouw-FNV ZBo (Zelfstandigen Bouw). 2008-2013.
Jaarverslagen van FNV Zbo. 2001-2003. 1 map
Exemplaren van het bulletin Netwerk. 2008-2009.
Stukken betreffende het project FNV Bouwplaats.2009-2011.
Stukken betreffende de inbreng van de Bouwbond in de BAR Arbeid en Inkomen van de FNV. 1999-2001, 2010, 2014. 1 map
Stukken betreffende de inbreng van de Bouw- en Houtbonden bij het Algemeen Secretarissen Overleg (ASO) en inzake de aansluiting van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO), waaronder correspondentie, notities en verslagen van vergaderingen met de ASO. 2005-2010. 1 doos
Stukken betreffende het besturenoverleg van FNV Bouw, ABVAKABO, FNV Bondgenoten en FNV Kiem. 2010-2012, 2014-2016. 2 dozen
2010-2012, 2014. 1 doos
2014-2016. 1 doos
Stukken van Anne-Marie Snels betreffende een 'ongedeelde FNV', waaronder een voorstel onderzoek naar samenwerking binnen de FNV en een verslag van een vergadering van de bondsraad FNV Bouw. 2010. 1 map
Stukken betreffende FNV Waterbouw, met stukken van de Raad van Advies van FNV Waterbouw. 2010-2013.
Stukken betreffende FNV in Beweging, het traject dat leidde tot de nieuwe organisatie FNV in 2015. 2014-2015.
Vergaderstukken van vergaderingen van het DB van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) met de Federatie Bouwbonden NVV/NKV en de Hout- en Bouwbond CNV. 1973-1976. 1 doos, 2 mappen
1973-1975. 1 doos
1973-1975.
1975-1976. 1 map
1975-1976. 1 map
Ingekomen stukken van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), waaronder verslagen van CAO-onderhandelingen en correspondentie van de AVBB met partijen betrokken bij de CAO. 1991-1993. 3 mappen

NB. Afkomstig van Solange Overijnder.

1991. 1 map
1991-1992. 1 map
1992-1993. 1 map
Vergaderstukken van het bestuur van de Stichting SFB en andere SFB stichtingen, zoals de Stichting SFB Werkgevers en de Stichting SFB Werknemers. 2010-2014.
Stukken betreffende het Congres 2011 van de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH) , waaronder agenda's, verslagen van vergaderingen, statuten, activiteitenverslag, financieel verslag, statuten en resolutievoorstellen. 2007-2011. 1 map
Stukken van Ruud Baars betreffende de demonstratie in Brussel 'Stop sociale dumping', georganiserd door de EFBH. 2012-2013. 1 map
Stukken betreffende het congres en de Executive Committee Meeting van de Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders (IBBH). 1993. 1 map
Stukken van Ruud Baars betreffende de 'Building and Wood Workers' International' (BWI) conferenties en bijeenkomsten, waaronder agenda's, correspondentie, toespraken en informatieve stukken betreffende de BWI. 2005-2013. 3 dozen, 1 map
2005-2008. 1 doos
2008-2011. 1 doos
2009-2012. 1 doos
Stukken inzake de strategie voor het congres van 2010-2013. 2013. 1 map
Scans van documenten, die na de digitalisering niet waren hernoemd of ingedeeld. De naam van de bestanden bestaat voor het grootste deel uit een willekeurig getal en de extensie .pdf. c. 1975-2002.
Kasboeken van de afdeling Alkmaar. 1977-1987, 1995-2002. 4 mappen
1977-1980. 1 map
1980-1987. 1 map
1995-1996. 1 map
1996-2002. 1 map
Magazine '100 Jaar Journaal' inzake het 100 jarig bestaan van de afdeling Alkmaar. 1993. 1 map
Overige stukken betreffende de afdeling Alkmaar, waaronder correspondentie, agenda's, rapporten, een jaarverslag en financiële stukken. 1978-1986. 1 map
Notulenboek van de afdeling Almelo. 1945-1957. 1 deel
Informatiebulletin van de afdeling Alphen aan de Rijn. 2001. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Amersfoort. 1918-1919, 1945-1955, 1958-1992. 1 doos, 3 delen, 2 mappen
Notulenboek van huishoudelijke vergaderingen. 1918-1919. 1 deel
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en van huishoudelijke vergaderingen van de ANB. 1945-1951. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1948-1951. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1952-1955. 1 deel
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. 1959-1992. 1 doos
Notulen van bestuursvergaderingen van de afdeling Amersfoort. 1989-1992. 1 map
Notulenboeken van de Plaatselijke Centrale Commissie van het Bouwbedrijf/Bouwnijverheid. 1958-1962. 1 map
Kasboeken van de afdeling Amersfoort van de ANB. 1945-1972. 1 doos, 1 deel
1945-1970. 1 doos
1967-1972. 1 deel
Jaarverslagen van de afdeling Amersfoort. 1973-1992. 2 mappen
1973-1985. 1 map
1986-1992. 1 map
Ledenregister en presentielijst van de afdeling Amersfoort van de ANB. 1928-1942, 1950. 1 map
Receptieboeken van de afdeling Amersfoort. 1971, 1986. 2 delen
Receptieboek van de afdeling Amersfoort van de ANB inzake het 75 jarig bestaan met kaarten en foto's. 1971. 1 deel
Receptieboek met foto's inzake het 90 jarig bestaan van de afdeling Amersfoort. 1986. 1 deel
Stukken betreffende de Algemene Nederlandse Timmerliedenbond en de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders van de afdeling Amersfoort. 1919-1923. 1 map
Stukken betreffende de Nederlandse Schildersgezellenbond van de afdeling Amersfoort. 1938-1949, 1953. 1 map
Uitgaven van de 'Amersfoortse Bouwvakarbeider' van de afdeling Amersfoort. 1956-1962. 1 map

NB. De Amersfoortse Bouwvakarbeider is een maandblad.

Overige stukken betreffende de afdeling Amersfoort, waaronder verslagen van vergaderingen van de ANB, correspondentie, brochures, stukken over het 100 jarig bestaan, agenda's, statuten, notariële stukken, reglementen, bouwtekeningen, krantenartikelen en een jaarverslag. 1954-1996. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Ammerstol. 1914-2004. 1 doos, 1 deel
Notulenboeken van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen van de ANB. 1914-1974. 1 doos
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de Bouwbond NVV en de Bouw- en Houtbond FNV met waardenbonnenboekje. 1974-2004. 1 deel
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen van de ABMH. 1948-1964, 1968-1983. 1 map
Jaarverslagen van de correspondent van de afdeling bij de Stichting Humanitas en het NVV TBC-fonds. 1953-1967. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Ammerstol. 1950-1957, 1974-2004. 2 mappen
1950-1957. 1 map
1974-2004. 1 map
Jaarverslag van de Gewestelijke Federatie van Bestuurdersbonden in Zuid Holland van de Bouwbond NVV. 1939. 1 map
Uitnodiging voor een vergadering, correspondentie en een circulaire. 1930-1931, 1958-1982. 1 map
Notulenboek van huishoudelijke vergaderingen van de Algemene Meubelmakersbond. 1905-1907. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Amsterdam. 1920-1932, 1937-1960. 1 doos, 1 deel
Kasboek van de Algemene Nederlandsche Bouw-Arbeiders Bond. 1920-1932. 1 deel
Kasboeken van de ANB. 1937-1960. 1 doos
Grootboek van de afdeling Amsterdam van de ANB. 1932-1942. 1 map
Afdelingsbulletins van de afdeling Amsterdam van de Bouwbond NVV. 1973. 1 map
Ledeninformatie-bulletins met een ledenkrant van de afdeling Amsterdam. 1982, 1990-1992. 1 map
Bulletins en een werkplan van de afdeling Apeldoorn. 1991, 1993. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de afdeling Arnhem van de ANB. 1916-1922. 1 deel
Informatiebulletin van de districten Arnhem en Zwolle. 1978. 1 map
Jubileumuitgave van het bulletin ter gelegenheid van 125 jaar afdeling Arnhem. 1990. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Assen van de ANB. 1948-1979. 4 delen
Notulenboek van jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen. 1948-1957. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen. 1958-1979. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen. 1952-1961. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen. 1961-1972. 1 deel
Huishoudelijk reglement van de afdeling Assen van de ANB. 1958. 1 map
Kasboeken van de afdeling Assen van de ANB en Bouwbond NVV en een boekje met ingekomen contributie. 1970-1978. 1 map
Ledenregisters van afdeling Assen van de ANB en een contributieboekje/zegelboekje. 1969. 1 map
Informatiebrochure- en bulletins van de afdeling Assen van de Bouw- en Houtbond FNV en de Bouwbond NVV. 1977, 1990. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Assendelft van de ANB. 1930-1978. 1 doos
Kasboeken van de afdeling Assendelft van de ANB. 1945-1972. 2 mappen
1945-1972. 1 map
1954-1971. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Assendelft van de ANB. 1925-1960. 1 map
Presentielijst en ledenlijst van de afdeling Assendelft van de ANB. 1958, 1965-1978. 1 map
Informatiebulletin inzake het 100 jarig bestaan van de afdeling Assendelft. 1992. 1 map
Kasboeken van de afdeling Baarn van de ANB. 1959-1971. 2 mappen
1959-1965. 1 map
1965-1971. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Barneveld. 1945-1957, 1978-1991. 2 delen, 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen van de ANB. 1945-1957. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Barneveld. 1978-1990. 1 deel
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de Bouw- en Houtbond FNV en zegelkaarten. 1987-1991. 1 map
Ingebonden jaarverslagen van de afdeling Barneveld van de ANB. 1957-1988. 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen van de afdeling Barradeel van de ANB. 1929-1968. 1 deel
Stukken betreffende de afdeling Beek, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1979-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Beltrum, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1978-1980, 1984-1986. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Bergambacht. 1922-1946, 1985-2008. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen van de ANB. 1922-1946. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1985-2008. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Bergambacht van de ANB. 1947-1950. 1 map
Afdelingsbulletin '60 jaar Bouw- en Houtbond NVV', afdeling Bemmel. 1978. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Berkel en Berkel - Delfland. 1957-1981, 1983-1996. 2 delen
Notulenboek van jaarvergaderingen van de afdeling Berkel. 1957-1981. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de afdeling Berkel - Delfland van de Bouw- en Houtbond FNV. 1983-1996. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Berkhout van de ANB. 1929-1959, 1961-1965, 1969-1978. 1 map
Ledenlijsten van de afdeling Berlicum. 1953, 1965. 1 map
Informatieblad van de afdeling Bolsward Wunseradiel. 2003. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Borculo, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1978-1979, 1984-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Boxtel, waaronder afdelingsbulletins. 1990. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Braamt, waaronder rapporten, correspondentie en financiële stukken. 1979, 1982, 1984-1987. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Breda van de ANB. 1941-1981. 1 deel, 2 mappen
Notulenboeken van bestuursvergaderingen. 1941-1958. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen. 1954-1965. 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen. 1952-1981. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Breda van de ANB. 1945-1947, 1948-1951. 1 map
Districtsbulletins van de afdeling Breda. 1976-1978, 1980. 1 map
Schrift met ingeplakte stukken inzake het 75 jarig bestaan van de afdeling Breda. 1986. 1 map
Mededelingenblad en afdelingsbulletins van de afdeling Brielle. z.d. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Brunssum. 1981. 1 map
Afdelingsbulletins van de afdeling Brunssum van de Bouwbond NVV. 1978, 1981. 1 map
Afdelingsbulletins van de afdeling Cuyk van de Bouwbond NVV. 1973. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Datumadeel van de ANB. 1947-1968. 1 map
Stukken betreffende de afdeling De Knijpe van de ANB. 1966-1971. 1 map
Werkgelegenheidsnota en afdelingsbulletins van de afdeling Delft. 1978. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Den Bosch van de ANB. 1945-1955, 1957-1977. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1945-1955. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1957-1977. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Den Bosch van de ANB. 1945-1964, 1966-1971. 5 mappen
1945-1951. 1 map
1951-1955. 1 map
1955-1959. 1 map
1960-1964. 1 map
1966-1971. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de afdeling Den Haag. 1932-1947. 1 deel
Districtsbulletins en werkplannen van de afdeling Den Haag. 1978-1979, 1981-1983. 1 map
Salarisoverzicht van J. de Ruyter van de afdeling Den Haag van de ANB. 1947-1962, 1964-1982. 1 map
Afdelingsbulletin van de afdeling Den Helder van de Bouwbond NVV. 1977. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Den Helder. 1990. 1 map
Kasboek van de afdeling De Rijp. 1985-1989. 1 deel
Afdelingsbulletin van de afdeling Deventer van de Bouwbond NVV. 1975-1977. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Deventer. 1989-1991. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Didam, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1976-1980, 1982-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Dinxperlo, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1979-1980, 1983-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Doesburg, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1980-1987. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Doetinchem, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1978-1981, 1983, 1985-1986. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Dokkum, Dokkumer Wouden en Damwoude. 1939-1991. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen van de afdelingen Dokkumer Wouden en Damwoude van de ANB en de Bouwbond NVV. 1939-1991. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Dokkum van de ANB. ca. 1963-1979. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Dokkum van de ANB. 1964-1972. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de afdeling Driessen van de ANB. 1956-1968. 1 deel
Notulenboeken van de afdeling Eibergen van de ANB. 1922-1955. 2 delen
Notulenboek van huishoudelijke vergaderingen. 1922-1932. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen. 1933-1955. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Eibergen van de ANB. 1925-1938. 1 map
Overige stukken betreffende van de afdeling Eibergen, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen en financiële stukken. 1978-1987. 1 map
Kasboek van de afdeling Eindhoven. 1966-1972. 1 deel
Afdelingsbulletins van de afdeling Eindhoven van de Bouwbond NVV. 1977. 1 map
Informatiebulletin en werkplan van de afdeling Eindhoven. 1977, 1990. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Emmen. 1980. 1 map
Notulenboeken van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen van de afdeling Emmer Compascuum van de ANB. 1945-1995. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Enschede. 1973-1974, 1977. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen de afdeling Ezinge. 1952-1996. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Ezinge van de ANB. 1952-1974. 2 mappen
1952-1962. 1 map
1963-1974. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Etten, waaronder correspondentie en rapporten. 1983-1986. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Franeker van de ANB. 1925-1969, 1974-1976. 1 deel, 2 mappen
Notulenboeken van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen. 1925-1939. 1 map
Notulenboeken van ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen. 1937-1962. 1 map
Notulenboek van de ledenvergaderingen, jaarvergaderingen en rayonvergaderingen. 1963-1969, 1974-1976. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Franeker. 1959-1971. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Gaanderen, waaronder correspondentie en rapporten. 1979-1980, 1984-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Gastel, waaronder verslagen van vergaderingen en verschillende jubileum stukken. 1918, 1967, 1977-1978, 1987, 1992. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Goes. 1919-1979. 4 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB. 1919-1959. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB. 1960-1979. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1962-1970. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1970-1979. 1 deel
Notulenboek van vergaderingen van het bestuur van de Stichting vakopleiding Bouwbedrijf. 1950-1968. 1 deel
Jaarverslag van de afdeling Goes. 2002. 1 map
Receptieboek inzake het 70 jarig bestaan van de afdeling Goes. 1987. 1 deel
Districtsbulletins en werkplannen van de afdeling Goes. 1976-1983, 1985, 1989. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Gouda van de ANB en de Bouwbond NVV. 1910-1911, 1918-1919, 1921, 1923-1983. 2 dozen
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen van de ANB en gekopieerde notulen van de oprichtingsvergadering van den R.K. Timmerliedenvereeniging St Jozef. 1910-1911, 1918-1919, 1921, 1923-1955. 1 doos
Notulenboek van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB en de Bouwbond NVV. 1952-1983. 1 doos
Kasboeken van de afdeling Gouda van de ANB. 1939-1940, 1960-1970. 4 mappen
1939-1940, 1960-1961. 1 map
1962-1965. 1 map
1964-1970. 1 map
1965-1970. 1 map
Overige stukken betreffende de afdeling Gouda, waaronder een ledenregister van de ANB, een foto en overige stukken. 1911, 1931, 1937, 1939, 1956-1957. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Gouda van de Algemene Nederlandse Timmerliedenbond. 1917-1922. 1 map
Kopieboek van uitgaande correspondentie van de afdeling Gouda van de ANB. 1919-1930. 1 deel
Presentielijsten van de afdeling Gouda van de ANB. 1928-1936, 1959-1984. 1 map
Stukken betreffende 'Klein Bestek' en 'Klein Bestek' uitgaven van de afdeling Gouda. 1968-1992. 2 mappen
1968-1984. 1 map
1985-1992. 1 map
Bulletins, correspondentie, financieel verslagen, circulaires en overige stukken. 1980-1982, 1989-1999. 1 map
Kasboeken van de afdeling Grijpskerk van de ANB. 1957-1970. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Groesbeek. 1989. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Groenlo, waaronder correspondentie en rapporten. 1978-1986. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Groningen. 1979. 1 map
Werkplannen van het district Groningen en Drenthe. 1980-1982. 1 map
Afdelingsbulletin van de afdeling Guttecoven. 1979-1982. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Harlingen van de Bouwbond FNV en de Federatie Bouw en Houtbonden. 1979, 1981. 1 map
Afdelingsbulletin van de afdeling Haulerwijk. 1990. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Hazerswoude. 1988-1991. 1 map
Stukken betreffende de afdeling 's Heerenberg, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1978-1987. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Heerenveen en omstreken van de ANB met bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, huishoudelijke vergaderingen en jaarvergaderingen. 1909-1915, 1918-1972. 1 doos
Kasboeken van de afdeling Heerenveen van de ANB en de Bouwbond NVV. 1945-1976. 4 mappen
1945-1952. 1 map
1945-1958. 1 map
1958-1971. 1 map
1959-1976. 1 map
Contributie-register van de afdeling Heerenveen van de ANB. 1938, 1941-1942, 1945. 1 map
Presentielijsten van vergaderingen van de afdeling Heerenveen van de ANB. 1951-1970. 2 mappen
1951-1962. 1 map
1962-1970. 1 map
Ledenregisters van de afdeling Heerenveen van de ANB. 1953-1957, 1960, 1964, 1967. 3 mappen
1953-1957. 1 map
1960, 1964, 1967. 1 map
z.d. 1 map
Register met ledenadministratie en financiële jaarverslagen van de afdeling Heerenveen van de ANB. 1959-1971. 1 map
Adressenboek en aantekeningen van de afdeling Heerenveen van de ANB. 1967-1972. 1 map
Stukken betreffende afdeling Hellendoorn en Nijverdal van de Bouwbond NVV. 1973-1980. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Hellendoorn en Nijverdal. 1982. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Hengelo, waaronder correspondentie, rapporten en overige stukken. 1980, 1983-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Helmond, waaronder de opening van een nieuw kantoor, het 75 jarig bestaan, met foto's, kaarten en fotoalbums. 1982, 1984, 1987-1991, 2002. 2 dozen, 1 map
1982, 1984, 1993. 1 doos
Fotoalbums. 1987-1991, 2002, z.d. 1 doos
Foto's en een fotoalbum. z.d. 1 map
Notulenboek van de Timmerlieden Vereniging ‘Door Eendracht Verbetering’. 1899-1902. 1 deel
Notulenschrift van ledenvergaderingen van de afdeling Hoogblokland van de ANB. 1932-1939. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Hoogblokland, waaronder een presentielijst. 1966-1978. 1 map
Afdelingsbulletins van de afdeling Hoogezand-Sappemeer van de Bouwbond NVV. z.d. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Hoogezand-Sappemeer. 1980. 1 map
Kasboeken van de afdeling Hoorn van de ANB. 1959-1976, 1983-1996. 1 deel, 4 mappen
1959-1963. 1 map
1963-1969. 1 map
1969-1976. 1 map
1983-1988. 1 deel
1988-1996. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Hoorn van de ANB, bevat een Amsterdamse bank renteboekje en kascontroles. 1945-1951. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Hoorn. 1980. 1 map
Notulenboeken van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Hoornaar. 1939-2006. 1 map
Kasboeken van de afdeling Hoornaar van de ANB. 1955-1972. 2 mappen
1955-1964. 1 map
1965-1972. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Hoornaar. 1979. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Horst. 1949-1986. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1949-1973. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1973-1986. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Horst. 1984-1995. 2 mappen
1984-1992. 1 map
1992-1995. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Hummelo en Keppel, waaronder correspondentie, rapporten, financiële stukken en overige stukken. 1979-1987. 1 map
Presentielijst en notulenboek van de afdeling IJsselmuiden. 1960, 1967-1995. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling IJsselmuiden. ca. 1953-1964. 1 deel
Notulenboeken van de afdeling Kampen. 1921-1979, 1982. 2 delen, 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de ANB. 1921-1937, 1954-1956, 1968-1978. 1 map
Notulenboek met jaarvergaderingen van de ANB. 1930-1979. 1 deel
Notulenboek met jaarvergaderingen van de afdeling Kampen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1982. 1 deel
Kasboek van de afdeling Kampen van de ANB. 1957-1969. 1 deel
Jaarverslagen van de afdeling Kampen. 1965, 1979. 1 map
Diverse stukken, waaronder circulaires, krantenknipsels en overige stukken. 1968, 1977, 2009. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Keijenborg, waaronder correspondentie en rapporten. 1978-1979, 1984-1986. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de afdeling Kerkrade van de ANB. 1951-1953. 1 deel
Ledenlijsten en financiële jaarverslagen van de penningmeester van de afdeling Kerkrade van de ANB. ca. 1945-1952. 1 deel
Stukken betreffende de afdeling Kerkrade van de ANB. 1953-1956. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Kilder, waaronder correspondentie, rapporten en financiële stukken. 1979, 1983-1986. 1 map
Informatiebrochure van 'Door vereniging tot verbetering' en 'Honderd jaar Bouw- en Houtbond FNV in Krommenie en Wormerveer' van de afdeling Krommenie en Wormerveer. 1994. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Leeuwarden. 1978-1979. 1 map
Werkplan en afdelingsbulletins van de afdeling Leeuwarden/Friesland. 1981-1982. 1 map
Informatiebulletins van het district Leeuwarden. 1977-1978. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Leeuwarden. 1980, 1982-1983. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Leiden. 1971-1977. 2 mappen
1971-1974. 1 map
1975-1978. 1 map
Receptieboek van de opening van een nieuw kantoor van de afdeling Leiden. 1979. 1 deel
Bondsjournalen van de afdeling Leiden. 1990. 1 map
Notulenboeken van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Lekkerkerk. 1938-1957, 1964-1995. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Lekkerkerk. 1937-1996. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Lichtenvoorde, waaronder correspondentie, rapporten en krantenknipsels. 1977-1980, 1983-1986. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Lisse. 1980-1981. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Lobith, waaronder correspondentie en rapporten. 1979, 1984-1986. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Loil van de Bouw- en Houtbond FNV, waaronder correspondentie en rapporten. 1979, 1982-1987. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Lopik. 1976-2007. 1 deel, 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen. 1976-1994. 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1994-2007. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1982-1992, 1997. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Marum van de ANB. 1962-1972. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Megchelen-Gendringen. 1992. 1 map
Overige stukken betreffende de afdeling Megchelen-Gendringen, waaronder correspondentie, verslagen van vergaderingen en rapporten. 1980-1986. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Meppel. 1935-1981. 3 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB. 1935-1973. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1952-1961. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen. 1961-1981. 1 deel
Notulen van vergaderingen van de Plaatselijke Unie Bouwbedrijf. 1950. 1 map
Kasboeken van de afdeling Meppel van de ANB. 1961-1970. 2 mappen
1961-1966. 1 map
1966-1970. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Meppel. 1959-1960. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Middelburg van de Bouwbond NVV. 1975. 1 map
Kwartaalbericht van de afdeling Middelburg. 1989. 1 map
Ledenregister en kasboeken van de afdeling Middelburg van de ANB. 1962-1970. 2 mappen
1962-1970. 1 map
z.d. 1 map
Presentielijsten van ledenvergaderingen van de afdeling Middelburg. 1951-2002. 1 map
Receptieboek, een plakboek en ander materiaal rondom het 85 jarig bestaan van de Bouw en Houtbond, een jubilarissenavond uit 1981 in Vlissingen en fotoalbums. 1981. 2 mappen, 1 deel
Stukken van de ANB, waaronder een scriptie. 1964-1968. 1 map
1979. 1 deel
1979-1981. 1 map
Jubileumkrant van de afdeling Middelharnis inzake het 75 jarig bestaan. 1994. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de afdeling Mijdrecht-Wilnis van de Bouw- en Houtbond FNV. 1986-1994. 1 deel
Stukken betreffende de afdeling Molenaarsgraaf. 1962-1972. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Nederhorst den berg/ Nigtevecht. 1990-1992. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Neede, waaronder correspondentie, agenda's, notulen en rapporten. 1979-1980, 1984-1986. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de afdeling Nieuw- en Sint Joosland van de ANB en de Bouwbond NVV. 1952-1988. 1 deel
Stukken betreffende afdeling Nieuw- Dijk van de Bouwbond NVV, waaronder afdelingsbulletins. 1972. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Nieuw- Dijk, waaronder rapporten en financiële stukken. 1979, 1983-1986. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Nijmegen van de ANB en de Bouw- en Houtbond FNV. 1935, 1941, 1946-1947, 1950-1952, 1954-1957, 1959-1960, 1963-1970, 1975, 1990. 2 mappen
1935, 1941, 1946-1947, 1950-1952, 1954-1957, 1959-1960. 1 map
1963-1970, 1975, 1990. 1 map
Stukken betreffende afdeling Nijmegen van de Bouwbond NVV, waaronder afdelingsbulletins. 1975, 1977-1980. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Nijmegen. 1989-1992. 1 map
Stukken betreffende de bouwstaking van de afdeling Nijmegen van de ANB. 1990. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Oldehove van de ANB. 1965-1972. 1 map
Ledenkranten van de afdeling Oost-Souburg. 1980-1981. 1 map
Notulenboek van huishoudelijke vergaderingen van de afdeling Oosterbeek van de ANB. 1923-1940. 1 deel
Stukken betreffende de ledenvergadering 'der Oosterbeeksche bouwvakvereeniging'. 1910-1916, 1919. 1 map
Presentielijsten en ledenlijsten van de afdeling Oosterbeek van de ANB. 1921-1927, 1931-1941, 1952-1966. 1 map
Overige stukken betreffende de afdeling Oosterbeek van de ANB, waaronder verslagen van vergaderingen en correspondentie. 1934, 1936-1938, 1945, 1947, 1954. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Oostkapelle. 1945-1960, 1954-1964, 1966-1988. 1 doos, 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen. 1945-1960. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1954-1964, 1966-1988. 1 doos
Kasboeken van de afdeling Oostvoorne van de ANB. 1950-1971. 2 mappen
1950-1963. 1 map
1963-1971. 1 map
Bulletins/uitgaven van de NVV 'vijfpik' van de afdeling Oostvoorne. 1979-1981. 1 map
Afdelingskranten van de afdeling Oss. 1989-1990. 1 map
Notulenboeken van de Ouderkerkse Bestuurders Bond (OBB). 1948-1991. 3 delen
Notulenboek van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. 1948-1959. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. 1960-1964. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen. 1964-1991. 1 deel
Kasboeken van de Ouderkerkse Bestuurders Bond (OBB). 1964-1984. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Ouderkerk aan de IJssel. 1959-1994. 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Oudewater. 1947-1979. 1 deel
Overige stukken betreffende de afdeling Oudewater, jaarvergaderingen en notulen. 1952-1976. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Rijnwoude en Zoeterwoude. 1991-2001, 2003. 2 mappen
Jaarverslagen en jubileumbrochure inzake het 75 jarig bestaan van de afdeling Rijnwoude. 1991-1993. 1 map
Jaarverslagen van de afdeling Rijnwoude en Zoeterwoude. 1993-2001, 2003. 1 map
Werkplannen van de afdeling Rijnwoude en Zoeterwoude en het bondsjournaal 'Het Rijnwoudertje'. 1992-2004. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Rosmalen. 1989. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Rosmalen, bevat een werkplan. 1989-1990, 1992. 1 map
Informatiebulletin en werkplan van de afdeling Roosendaal. 1990. 1 map
Notulenboek van waarschijnlijk bestuursvergaderingen van de afdeling Rhenen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1989-1997. 1 deel
Notulenboeken van de afdeling Rotterdam. 1924-1970. 7 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen. 1924-1932. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen. 1932-1956. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1932-1946. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1945-1953. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de Bouwbond NVV. 1948-1969. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1953-1955. 1 deel
Notulenboek met jaarvergaderingen, bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. 1956-1970. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de Algemene Bond voor de Meubilering en Houtindustrie. 1952-1970. 1 deel
Jaarverslag van de afdeling Rotterdam. 1906. 1 map
Informatiebulletins en werkplannen van de afdeling Rotterdam. 1977-1983, 1990-1991. 1 map
Logboek met notities van gesprekken met leden over vakantiebonnen, coupons, salarissen, reiskosten en overige zaken. Met achterin het register een overzicht van de bibliotheek van de afdeling. 1948-1949. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Ruurlo, waaronder vergaderstukken en correspondentie. 1979-1980, 1984-1987. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Schagen. 1980. 1 map
Kasboek van de afdeling Schellinkhout. 1985-1996. 1 deel
Dankbetuiging voor de cursus afdelingsbestuurders van de afdelingen Schiedam en Vlaardingen van de ANB. 1961. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Sevenum. 1983-1996. 1 map
Stukken betreffende afdeling Sijbekarspel van de Bouwbond NVV, waaronder afdelingsbulletins. 1979-1981. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Sittard. 1977-1978.
Notulen van bestuursvergaderingen van de afdeling Sliedrecht. 1972-1987. 2 mappen
1972-1980. 1 map
1984-1987. 1 map
Jaarverslagen van de ANB afdeling Sliedrecht. 1961, 1964, 1966, 1977. 1 map
Informatiebulletins van de Bouw- en Houtbond afdeling Sliedrecht. 1979, 1981, 1983, 1989-90.
Bewijzen van lidmaatschap van diverse bonden van leden uit Sliedrecht en omgeving. 1935-1956. 4 mappen
Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. 1935-1956. 1 map
NVV Vrouwenbond. 1974-1990. 1 map

NB. Omvat verschillende stukken van I. Onkruid-Schipper.

ANMB. 1929-1966. 1 map
Algemene Nederlandse Bond van Meubelmakers, Behangers, Houtbewerkers en Vakgenoten; Algemene Bedrijfsbond Meubilerings- en Houtbedrijven. 1950-1970. 1 map

NB. Omvat verschillende stukken van H.J.C.F van Wijk.

Zegelboekje van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. 1984-1985. 1 stuk
Registratiekaarten van vakbondslidmaatschap, waarschijnlijk voor steunuitkeringen door de gemeente Sliedrecht. Alfabetisch geordend. 1915-1942. 5 mappen
A-D. 1 map
E-H. 1 map
J-L. 1 map
M-S. 1 map
T-Z. 1 map
Registratiekaarten van de werklozenkas, gemeente Sliedrecht. Alfabetisch geordend. 1936-1942. 9 mappen
A-BL. 1 map
BO-BU. 1 map
C-GROE. 1 map
GROO-H. 1 map
J-KOP. 1 map
KOR-L. 1 map
M-O. 1 map
P-SP. 1 map
ST-Z. 1 map
Landelijke stukken betreffende de mislukte fusie tussen het NVV en de EVC en het afsplitsen van de OVB. 1946-1952. 1 map
Krantenknipsels. 1971-1982. 2 mappen
Diverse acties. 1971-1976. 1 map
Acties betreffende verlofregeling. 1981-1982. 1 map
Fotoalbums. 1986. 2 delen
Receptie van de Bouwbond afdeling Sliedrecht. z.d., vermoedelijk jaren zestig. 1 deel
Tachtigjarig jubileum Bouw- en Houtbond afdeling Sliedrecht. 1986. 1 deel
Overige stukken. 1939-1996. 1 map
Afdelingsbulletins van de afdeling Sneek van de Bouwbond NVV. 1973. 1 map
Ingebonden verslagen van de afdeling Stolwijk. 1954-1956. 1 map
Kasboeken van de afdeling Streefkerk van de ANB. 1939-1982. 1 map
1939-1982. 1 map
1954-1970. 1 map
Ingebonden jaarverslagen van de afdeling Schoonhoven. 1981-2015. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Silvolde waaronder correspondentie, rapporten, agenda's, verslagen van vergaderingen en financiële stukken. 1980, 1983-1986. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Stadskanaal. 2006. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Stokkum, waaronder correspondentie en rapporten. 1979, 1984-1986. 1 map
Ingebonden verslagen van vergaderingen van de afdeling Stolwijk- Berkenwoude. 1961-1982, 2002-2014. 2 mappen
1961-1982. 1 map
2002-2014. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Tilburg. 1964-1967, 1970-1979. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB. 1964-1967. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB en de Bouwbond NVV. 1970-1979. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Tilburg van de ANB. 3 mappen
1958-1962. 1 map
1963-1965. 1 map
1965-1970. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Tilburg. 1991. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Tilburg. 1980. 1 map
Kasboek van de afdeling Tjalleberd van de ANB. 1964-1969. 1 deel
Jubileumbrochure inzake het 75 jarig bestaan van de afdeling Uden. z.d. 1 map
Jubileumbrochure inzake het 75 jarig bestaan van de afdeling Ulft. 1994. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Ulft, waaronder correspondentie en rapporten. 1979, 1983-1986. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Utrecht. 1924-1931, 1936-1971. 11 mappen
Notulenboek met huishoudelijke vergaderingen en jaarvergaderingen. 1924-1931. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1936-1951. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1951-1956. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de Bouwbond NVV. 1956-1971. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de Bouwbond NVV. 1971-1981. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de Bouw- en houtbond FNV. 1978-1980. 1 deel
Notulen van ledenvergaderingen van de ANB. 1952-1966. 1 map
Notulenboeken van ledenvergaderingen van de ANB. 1968-1981. 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de Bouw- en houtbond FNV. 1982-1990. 1 deel
Notulenboek van de Centrale Commissie Bouwnijverheid (CCB) en inzake de oprichting van de Plaatselijke Unie van het Bouwbedrijf. 1946-1950, 1958-1960, 1962-1964, 1968, 1971. 1 deel

NB. Bij de oprichting van de Plaatselijke Unie van het Bouwbedrijf waren aanwezig: ANB, RKBB en NCB.

Notulenboek van de bestuursvergaderingen van de afdeling Utrecht van de Algemene Meubelmakersbond. 1951-1968. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Utrecht van de ANB. 1920, 1925-1941, 1945-1961. 3 dozen
1920, 1925-1936. 1 doos
1936-1941, 1945-1951. 1 doos
1940-1941, 1951-1961. 1 doos
Overige stukken betreffende de afdeling Utrecht van de ANB, bevat een dagboek van M.J. Dikken betreffende gevoerde acties van de afdeling. 1923-1934. 1 map
Ledenregister, alfabetisch op naam, van de afdeling Utrecht van de ANB. tot 1942. 1 map

NB. Dit is groot formaat.

Ledenadministratie/kasboek van de afdeling Utrecht van de ANB. 1942-1947. 1 deel
Bulletins van de afdeling Utrecht. 1978-1982, 1990. 1 map
Correspondentie, verslagen van vergaderingen, een bewijs van lidmaatschap en overige stukken. 1969, 1978-1981. 1 map
Afspraken- en besluitenboek '90 jaar Bouw- en Houtbond NVV-NKV-FNV'. 1986, 1988. 1 map
Fotoalbums van de afdeling Utrecht betreffende jubilarissen, bevat ook een deel over de opening van kantoor Steijnstraat en huldegingsavond (6-4-1990) en de manifestatie 'Nederland tegen verarming' in Den Haag uit 1990. 1988-1990, 1992-1993. 1 doos
Fotoalbum van de afdeling Utrecht betreffende het 90 jarig bestaan. 1985. 1 deel

NB. Dit is groot formaat.

Jubileumuitgaven inzake het 90 jarig bestaan en het 100 jarig bestaan van de afdeling Utrecht, bevat tevens een jaarverslag. 1995. 1 map
Receptieboeken inzake het 100 jarig bestaan van de afdeling Utrecht. 1994. 1 map
Fotoalbum van de afdeling Utrecht betreffende het 100 jarig bestaan. 1995. 1 deel

NB. Dit is groot formaat.

Informatiebulletin van de afdeling Valkenswaard. 1982. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Varsseveld, waaronder correspondentie en rapporten. 1977, 1979, 1983-1986. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de afdeling Veendam. 1945-1972. 1 doos
Kasboeken van de ANB. 1947-1972. 3 mappen
1947-1960. 1 map
1960-1967. 1 map
1967-1972. 1 map

Overige stukken betreffende de afdeling Veendam, waaronder krantenknipsels en aantekeningen. 2002, 2009. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Veenendaal. 1949-2002. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen. 1949-1956. 1 deel
Notulenboek met jaarvergaderingen. 1957-2002. 1 deel
Notulenboeken van de afdeling Velsen. 1918-1979, 2002. 1 doos, 3 delen
Notulenboeken met bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, huishoudelijke vergaderingen en jaarvergaderingen van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders en de ANB. 1918-1959. 1 doos
Notulenboek van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. 1959-1966. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen. 1966-1970. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen. 1973-1979. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Velsen van de ANB. 1945-1969. 3 mappen
1945-1957. 1 map
1957-1962. 1 map
1963-1969. 1 map
Jaarverslag van de afdeling Velsen. 2002. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Velsen-IJmuiden. 1977. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Venlo van de Bouwbond NVV. 1980-1981. 1 map
Informatiebulletins van de afdeling Vlaardingen- Kieven. 1973, 1975, 1990. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Vlissingen. 1941-1972, 1986-1993. 2 delen, 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de ANB. 1941-1956. 1 map
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de ANB. 1952-1972. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1986-1993. 1 deel
Kasboeken van de afdeling Vlissingen van de ANB. 1945-1951, 1954-1970. 3 mappen
1945-1951, 1954-1958. 1 map
1958-1963. 1 map
1963-1970. 1 map
Receptieboeken inzake het 100 jarig bestaan, het 25-40 en 50 jarig bestaan, receptie- en fotoboeken inzake jubilea van de afdeling Vlissingen. 1989, 1991, 2009. 3 mappen
1989. 1 deel
1991. 1 deel
2009. 1 map
Brochure inzake het 60 jarig bestaan van de afdeling Volendam. 1991. 1 map
Werkplan en jaarplan van de afdeling Volkel. 1981, 1990. 1 map
Receptieboeken inzake het 75 jarig bestaan van de afdeling Voorschoten. 1988. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Vught van de Bouwbond NVV. 1974. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Waddinxveen. 1945-1990. 2 delen, 2 mappen
Notulenboeken van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB. 1945-1963, 1958-1960. 1 map
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB en de Bouwbond NVV. 1964-1982. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen van de Bouwbond NVV. 1975-1983. 1 deel
Notulen van bestuursvergaderingen. 1983-1990. 1 map
Kasboeken van de afdeling Waddinxveen van de ANB. 1959-1971. 1 map
Stukken betreffende het 50 jarig bestaan van de Afdeling Waddinxveen van de Algemene Bond voor de Meubilering en Houtindustrie. 1960. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Waddinxveen. 1963, 1965, 1968, 1970-1972. 1 map
Receptieboek inzake het 70 jarig bestaan van de afdeling Waddinxveen. 1989. 1 deel
Stukken betreffende de afdeling Wageningen van de Bouwbond NVV. 1975. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Weert van de Bouw- en Houtbond FNV. 1990. 1 map
Jaarboek van de afdeling Weert. 2009. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Wehl van de Bouw- en Houtbond FNV, waaronder correspondentie en controle rapporten. 1979, 1983-1986. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Wijchen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1991. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Winterswijk van de Bouw- en Houtbond FNV, waaronder verslagen van vergaderingen, controle rapporten, jaarverslagen en krantenknipsels. 1978, 1983-1986, 2002. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Woudenberg van de ANB. 1969-1973. 1 deel
Grootboek van de afdeling Zaandam van de ANB. 1919-1939. 1 deel

NB. Dit is een groot formaat.

Districtsbulletins en informatiebulletins inzake propaganda van de afdeling Zaandam van de Bouw- en Houtbond FNV. 1976-1978, 1980-1982. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Zandvoort. 1945-1991. 2 delen
Notulenboek en schrift van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de ANB. 1945-1975. 1 deel
Notulenboek van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de Bouwbond NVV. 1975-1991. 1 deel
Stukken betreffende de afdeling Zeddam van de Bouw- en Houtbond FNV, waaronder correspondentie en controle rapporten. 1977, 1979, 1983-1986. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Zeeland van de Bouw- en Houtbond FNV. 1975. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Zeist van de Bouw- en Houtbond FNV. 1979. 1 map
Notulenboeken van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de afdeling Zelhem van onder andere de ANB met ledenadressen. 1966-1988. 1 map
Kasboek van de afdeling Zelhem. 1968-1973. 1 deel
Jaarverslagen van de afdeling Zelhem. 1978-1987. 1 map
Overige stukken betreffende de afdeling Zelhem van de Bouw- en Houtbond FNV, waaronder correspondentie, jaaroverzichten en controle rapporten. 1940-1945, 1962-1979, 1983-1986, 1993-1994. 1 map
Informatiebulletin van de afdeling Zenderen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1989, 1991. 1 map
Notulenboek met jaarvergaderingen van de afdeling Zieuwent. 1961-2006. 1 deel
Overige stukken betreffende de afdeling Zieuwent van de Bouw- en Houtbond FNV, waaronder correspondentie en controle rapporten. 1979, 1984-1986. 1 map
Notulenboeken van de afdeling Zuidlaren van de ANB. 1940-1968. 2 delen
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1940-1951. 1 deel
Notulenboek van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. 1951-1968. 1 deel
Receptieboek en inzake het 75 jarig bestaan en het 85 jarig bestaan van de afdeling Zuidlaren van de Bouw- en Houtbond FNV. 1988. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Zuilen. 1926. 1 deel
Informatiebulletin van de afdeling Zutphen van de Bouw- en Houtbond FNV. 1982. 1 map
Kasboek van de afdeling Zwaag van de Bouw- en Houtbond FNV. 1988-1995. 1 deel
Informatiebulletin van de afdeling Zwolle. 1976-1978. 1 map
Lidmaatschapsboekjes van leden van verschillende afdelingen van de ANB en voorlopers. c. 1899-1970. 2 dozen
Doos 1.
Doos 2.
Zegelboekjes voor vakantiebonnen van leden van verschillende afdelingen voor de Stichting Vakantiefonds Schildersbedrijf. 1952-1958, 1963, 1965, 1967-1983. 2 mappen
1952-1958, 1963, 1965, 1967-1972. 1 map
1972-1983. 1 map
Zegelboekjes voor vakantiebonnen van leden van verschillende afdelingen voor de Stichting Vakantiefonds voor de Bouwbedrijven in Nederland. 1947-1951. 1 map
Informatiebulletins van rayons en districten. 1996-1998. 1 doos
Stukken betreffende fusies, opheffing en naamsveranderingen van afdelingen en andere stukken over afdelingen (informatie uit jaarverslagen, publicaties, bondsbladen etc). c. 1907-2015.
Jaarverslagen van afdelingen, alfabetisch op naam van de afdeling. c. 1950-2010.
Notulenboeken van bestuurs- en ledenvergaderingen van de afdeling Hoogeveen. 1927-2005. 4 delen
1927-1941. 1 deel
1941-1958. 1 deel
1958-1984. 1 deel
1984-2005. 1 deel
Notulenboek van bestuurs- en ledenvergaderingen van de ANB-afdeling Kerkenveld. Met presentielijsten van de ledenvergaderingen. 1961-1976. 1 map
Ingezonden stukken voor een speciale uitgave van een tijdschrift ter gelegenheid van het afscheid van Joop van der Glas van de Bouw- en Houtbond FNV. 1991. 1 map