1926-ci il Birinji Baki Türkoloji Gurultayi : stenogram materiallari, bibliografiya va foto-sanadlar.

  Books and Brochures
Other Author(s): Vali Narimanughlu, Kamil
Aghakishiyuf, Alihaydar
Language: Azerbaijani
Physical Description: 571 p.
Published: Baki : Chinar Chap, 2006
Note: 'The First Baku-Turkology Congress in 1926'

Call number

IISG 2009/4066